Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
657 SAYILI KANUN MART-NİSAN 2015

2 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SUNUM
657 SAYILI DMK’DA 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SUNUM

3 MADDE 2/2 (AMAÇ) 657 6111 SONRASI 657 Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

4 TÜZÜK İFADESİ KALDIRILDI
6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 2/II hükmünün ilk cümlesinde yer alan, “Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır

5 MADDE 26/1 (TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI)

6 MADDE 26/1 (TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI)
657 s.K 6111 SONRASI 657 Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır. BU DÜZENLEME İPTAL EDİLMİŞTİR.

7 TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞINA İLİŞKİN 2
TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞINA İLİŞKİN 2. FIKRA HALEN YÜRÜRLÜKTEDİR. Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde; memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri, görevlerine gelmemeleri, görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak, eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

8 TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞINA İLİŞKİN 2
TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞINA İLİŞKİN 2. FIKRA HALEN YÜRÜRLÜKTEDİR. Bu durum memurların GREV HAKKININ KULLANIMI SONUCUNU DOĞURABİLECEK NİTELİKTE HAREKETLERDE BULUNMA olanağına sahip olmadığını göstermektedir.

9 KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ

10 MADDE 37 ( YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME)
657 s. K. 6111 SONRASI 657 Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve SON SEKİZ YILLIK süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

11 MADDE 38 (KADEME) 657 s. K. 6111 SONRASI 657
Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır. HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

12 Bu husus 64. maddede, “Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

13 MADDE 64 (KADEME İLERLEMESİ)

14 KADEMELERDE İLERLEME ŞARTLARI (Eski)
Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır: A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması, C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması, Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

15 KADEMELERDE İLERLEME ŞARTLARI (Eski)
Ancak,72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

16 6111 SONRASI KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için; bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, şartları aranır.

17 6111 SONRASI KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

18 6111 SONRASI KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

19 Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

20 Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

21 Yeni düzenlemeyle son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanacağı hükmü getirilerek, eski düzenlemede yer alan, devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olma (o yıl için olumlu sicil) koşulu kaldırılmıştır.

22 Diğer taraftan, yeni düzenlemede (eski düzenlemede yer alan)
Diğer taraftan, yeni düzenlemede (eski düzenlemede yer alan) bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aynen korunmuştur.

23 Konuyla bağlantılı olarak, kademe ilerlemesinin toplu onayla yapılmasına ilişkin 65. ve derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merciine ilişkin 66. maddeler 6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

24 Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 101. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun m
Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 101. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun m. 68/d hükmünde derece ilerlemesi için gerekli olan, sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olma şartı da kaldırılmıştır.

25 MADDE 65 (KADEME İLERLEMESİNİN TOPLU ONAYLA YAPILMASI
657 6111 SONRASI HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR. 64 üncü maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

26 MADDE 66 (DERECE YÜKSELMESİ VE KADEME İLERLEMESİNDE ONAY MERCİ)
6111 SONRASI 657 Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. BKK veya ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur. Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur. HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

27 MADDE 160/2 (KADEME İLERLEMESİNİN SIKLIĞI)
6111 SONRASI 657 657 Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz. HÜKÜM KALDIRILMIŞTIR

28 Böylelikle, bu düzenleme ile bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olabilmesine imkan tanınmıştır..

29 MADDE 68/A-D (DERECE YÜKSELMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN)
6111 sonrası 657 657 Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması şartı. HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

30 6111 -ÜST DERECE KADROLARINA ATAMADA DEĞİŞİKLİK (MADDE 68/B)
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

31 6111-ÜST DERECE KADROLARINA ATAMADA DEĞİŞİKLİK (MADDE 68/B)
Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

32 6111 SONRASI- MADDE 68/C (DERECE YÜKSELMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN)
Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

33 ÖZÜRLÜ PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER

34 MADDE 50/3 (ÖZÜRLÜLER İÇİN SINAV ŞARTI)
657 6111 SONRASI 657 Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri gözönüne alınarak yapılır.  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

35 MADDE 50/4 (SINAV ŞARTI) 657 6111 SONRASI 657
Özürlüler için sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

36 MADDE 53 (ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA)

37 657-ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI
Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca  müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.           

38 657-ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI
       Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

39 6111 SONRASI ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

40 6111 SONRASI ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

41 6111 SONRASI ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA
Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

42 6111 SONRASI ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA
Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

43 6111 SONRASI ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA
Kamu kurumları özürlüler için kendileri sınav yapmayacak, özürlüler için ayrı bir sınav merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri de bu merkez tarafından yapılacaktır Değişiklikten önce yüzde 3'ün hesaplanmasında taşra teşkilatı dahil toplam dolu kadro sayısı esas alınmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışı kadroları, dolu kadro hesaplamasının dışında tutulmuştur.

44 6111 SONRASI ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA
Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

45 ADAY MEMURLUK

46 MADDE 56/1 (ADAYLIK DEVRESİ İÇERİSİNDE GÖREVE SON VERME
657 6111 SONRASI Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin DİSİPLİN amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

47 MADDE 57/1 (ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK)
6111 SONRASI 657 657 Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

48 Aday memurların ilişiğinin kesilmesi olumlu sicil almamaya değil, disiplin cezası alma koşuluna, sicil amirinin teklifi yerine disiplin amirinin teklifine bağlanmıştır. Bunun yanında ilişik kesmede, ilk düzenlemede disiplin cezaları arasında bir ayrım gözetilmemiş olmasına rağmen 10/9/2014 tarihli ve 6552 s. Kanunun 67. maddesi ile disiplin cezalarından aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisini almış olmak şartı getirilmiş ve sınırlandırılmıştır.

49 MADDE 58/1 (ASLİ MEMURLUĞA ATANMA)
657 6111 SONRASI 657 Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

50 MADDE 77/1 (YABANCI BİR MEMLEKET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞTA HİZMET ALMA)
657 6111 SONRASI 657 Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar maaşsız izin verilebilir. Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

51 Böylelikle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlar için, daha önce ilgili Bakanın teklifi ile Başbakan’ın izni gerekirken, yeni düzenlemeye göre ilgili Bakanın onayı yeterli olacaktır. Sürelerde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

52 MADDE 91 (KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI

53 657-KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI (Eski)
Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar. Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde (BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME) esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler.

54 6111 SONRASI 657 KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI
Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

55 6111 SONRASI 657 KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI
Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

56 6111 SONRASI 657 KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI
Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

57 6111 SONRASI 657 KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere DPB’ye bildirilen memurların 190 sayılı KHK kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından DPB’ce tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. DPB tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

58 MADDE 98/Ç (MEMURLUĞUN SONA ERMESİ)
6111 SONRASI 657 657 İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; hallerinde memurluğu sona erer. İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; hallerinde memurluğu sona erer.

59 Bu düzenleme ile sicil nedeniyle emekliye ayrılarak memurluğun sona ermesi ortadan kalkmıştır.

60 MADDE 100 (GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ)
6111 SONRASI 657 657 Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. (Bu fıkraya iki ek fıkra getirilmiştir.) Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

61 Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

62 Bu düzenleme ile bazı hizmetlerdeki memurlar esnek çalışma saatine göre çalışabileceklerdir.
Denetim hizmetleri, bilgi işlemdeki bir kısım hizmetler bu türden sayılabilir.

63 MADDE 101 (GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ )
6111 SONRASI 657 657 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir. Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

64 6111 SONRASI 657-MADDE 101 Ancak, kadın memurlara;
tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce, her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren, doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

65 Eski düzenlemede 24 saat esasına tabi hizmetlerde, çalışma saat süreleri Devlet Personel Başkanlığının muvafakatı alındıktan sonra kurumlar tarafından düzenlenmekteydi. Yeni düzenleme ile bu şekilde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca belirlenmesi uygun görülmüştür. Bu durumda eğer yapılan tespitin kamu yararına uygun olmadığı düşünülüyorsa yargı yoluna gidilecektir.

66 Yine bu yeni düzenlemeler ile hamile ve doğum yapan memura ve özürlüye nöbet ve gece vardiyası muafiyeti getirildi. Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hükme bağlanarak uygulamalara açıklık ve kesinlik kazandırıldı. Diğer yandan, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği de yasal düzenleme ile netleştirildi.

67 MADDE 104 (MAZERET İZNİ)

68 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/A)
Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.

69 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/A)
Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

70 6111 SONRASI MAZERET İZNİ (MADDE 104/A)
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

71 6111 SONRASI MAZERET İZNİ (MADDE 104/A)
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

72 6111 SONRASI MAZERET İZNİ (MADDE 104/D)
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

73 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/B, C) (Eski)
Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

74 6111 SONRASI MAZERET İZNİ (MADDE 104/B)
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

75 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/Ç. D.)
Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür. Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz. Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

76 6111 SONRASI 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/C, E.)
(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

77 Bu düzenlemeler ile doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir Kadın için öngörülen analık izni süresi kadar memur olan baba izin kullanabilecektir. Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine verilen 3 günlük babalık izni 10 güne çıkarılmıştır.

78 Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâllerinde,
Memurun eşinin, çocuğunun ölümü halinde, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine verilen 5 günlük izin 7 güne çıkarılmıştır. Eski düzenlemeden farklı olarak, memurun eşinin kardeşinin, eşinin anne ve babasının ölümü halinde de aynı iznin verilmesi öngörülmüştür.

79 Eski düzenlemede, memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekte iken, Yeni düzenlemeye göre, kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde üç saat, ikinci 6 ayda günde birbuçuk saat süt izni verilmektedir. Benzer şekilde, süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda ise kadın memurun tercihinin esas alınması öngörülmüştür.

80 6111 SONRASI 657 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE 105)
657 HASTALIK İZNİ (MADDE 105) 6111 SONRASI 657 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE 105)

81 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/1-2)
Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir. A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar, B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar, C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar, izin verilir. Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

82 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/1-2)
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

83 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/3)
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

84 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/3-4)
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

85 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/4)
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

86 6111 SONRASI HASTALIK İZNİ (MADDE 105/5)
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

87 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/5)
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

88 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/6)
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

89 6111 SONRASI 657- REFAKAT İZNİ (MADDE 105/7)
Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

90 Bu düzenlemeler neticesinde; 10 yıl hizmeti olana 6 aya kadar, fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar uygulaması kaldırılmıştır. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, -kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, -diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilmesi hükme bağlanmıştır.

91 Diğer taraftan refakat izni düzenlenmiştir.
Memurun; bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verileceği, gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacağı hükme bağlanmış ve yeni bir düzenleme ile memura bu hak tanınmıştır.

92 MADDE 106 (İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ)
6111 SONRASI 657 657 105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlayabilmek  için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar. Hüküm iptal edilmiştir.

93 MADDE 108 AYLIKSIZ İZİN

94 657 AYLIKSIZ REFAKAT İZNİ (MADDE 108/1)
Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

95 6111 SONRASI AYLIKSIZ REFAKAT İZNİ (MADDE 108/A)
Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

96 Bu düzenlemeyle de Kanunun önceki hainde yer alan 6 ay+6 ay lık süre 18 aya kadar uzatılmıştır.

97 657 İSTEK HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/2)
Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

98 6111 SONRASI İSTEK HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/E)
Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

99 Böylece, Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde; -memuriyeti boyunca -en fazla 2 defada kullanılmak üzere, -toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilmesi imkanı getirilmiştir. Daha önce ise 10 yıllık hizmet yılını tamamlayanlar 1 defada kullanmak üzere 6 aya kadar izin verilebilmekteydi

100 657 DOĞUM HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/3)
Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

101 6111 SONRASI 657- DOĞUM HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/B)
Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

102 657 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE YURT DIŞINA/İÇİNE GİTME HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/4)
Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

103 6111 SONRASI YETİŞTİRİLMEK ÜZERE YURT DIŞINA/İÇİNE GİTME HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/4)
Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

104 Bu yeni düzenlemeyle hükmün uygulanacağı kişilerin kapsamı genişletilmiştir.
Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine daha önce her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar aylıksız izin verilebiliyor iken, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

105 YENİ DÜZENLEME MADDE 108/C
EVLAT EDİNMEDE AYLIKSIZ İZİN

106 6111 s. KANUN SONRASI Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

107 MADDE 108 (GÖREVE DÖNÜŞ) 657 6111 SONRASI
Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

108 657-MADDE 109 (MEMUR KÜTÜĞÜ, NUMARASI, CÜZDANI, ÖZLÜK DOSYASI)
6111 SONRASI 657-MADDE 109 (MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI)

109 657 MADDE 109 (MEMUR KÜTÜĞÜ, NUMARASI, CÜZDANI, ÖZLÜK DOSYASI)
Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

110 6111 SONRASI MADDE 109 (MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI)
Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

111 6111 SONRASI MADDE 109 (MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI)
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

112 Yeni düzenleme ile özlük dosyasına hangi belgelerin konulacağı tek tek düzenlenmektedir.

113 SİCİL HÜKÜMLERİ KALDIRILMIŞTIR
657 S.K. MADDE (121 DAHİL) 6111 SAYILI KANUNLA İPTAL EDİLMİŞTİR. Sicil Dosyası Özlük ve sicil dosyasının önemi Sicil amirleri Sicil raporlarında belirtilecek hususlar Sicil raporlarının doldurulması Memurların uyarılmaları İtiraz hakkı Olumlu ve olumsuz sicil Olumsuz sicil Sicil yönetmeliği

114 6111 sayılı Kanun ile sicil kaldırıldığı için geçiş hükümleri getirilmiştir. Bu çerçevede; tarihinden önce tutulmakta olan sicil dosyaları yılının sonuna kadar saklanacaktır.

115 657 MADDE 122 (TAKDİRNAME) MADDE 123 (ÖDÜL)
6111 SONRASI MADDE 122   (BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL)

116 657 (TAKDİRNAME- ÖDÜL) MADDE 122
Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile geçer.

117 657 (TAKDİRNAME- ÖDÜL) MADDE 123
Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

118 6111 SONRASI MADDE 122 (BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL)
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

119 6111 SONRASI MADDE 122 (BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL)
Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

120 6111 SONRASI MADDE 122 (BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL)
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

121 Bu düzenleme ile; Ödül miktarı arttırılmakta
Başarı belgesi verilirken, somut olay ve verilere dayalı katkılara bakılmaktadır.

122 DİSİPLİN CEZALARI BAKIMINDAN

123 6111 s. KANUN İLE 657 sayılı Kanunun disiplin cezalarına ilişkin 125. maddesinde, "aylıktan kesme cezası" kısmında yer alan; "g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek," "h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,“ "j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak." hükümler kaldırılmış, bu fillerden dolayı aylıktan kesme cezası verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

124 6111 s. KANUN İLE Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin kısımda yer alan, a)İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, Cümlesindeki engellemek ifadesi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiştir.

125 6111 s. KANUN İLE Yine, memurluktan çıkarma cezasının uygulandığı "f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak," ibaresi, "f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,” şeklinde değiştirilmektedir.

126 6111 s. KANUN SONRASI 6111 sayılı Kanunun 112. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun m. 132/3 hükmünde yer alan “sıralı sicil amirine” ibaresi, “üst disiplin amirine” olarak değiştirilmiştir. Buna göre, verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca DPB’ye bildirilmelidir. Kanunun 125. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicilden silinme” ibaresi “özlük dosyasından silinme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak kabul edilmelidir.

127 6111 s. KANUN SONRASI Bunların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 122, 129, 132 ve 133. maddelerinde sicil dosyası kaldırıldığından, sicil dosyası yerine, özlük dosyasına ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, 133. maddede disiplin cezalarının belli bir süre sonra özlük dosyasından silinmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

128 DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI
6111 SONRASI 657 MADDE 132 DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

129 6111 s. KANUN SONRASI 6111 sayılı Kanunun 112. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 132. maddesine 4. fıkra eklenmiştir. Buna göre, Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca

130 6111 s. KANUN SONRASI daire başkanı kadrolarına,
daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına ATANAMAZLAR.

131 6111 s. KANUN SONRASI Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılanlar Hakkında 132. Madde (Uygulama Maddesi) Uygulanmayacaktır.

132 6111 SONRASI İTİRAZ VE DAVA HAKKI

133 6111 s. KANUN SONRASI Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları için disiplin kurula itiraz edilecek ve yargı yoluna gidilebilinecektir. 6111 sayılı kanunun 113. maddesiyle, 657 sayılı kanunun 135. maddesi değiştirilmiştir. Buna göre, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilecektir

134 135. MADDENİN ESKİ HALİ Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

135 6111 s. KANUN SONRASI İtirazda Süre, Kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. itirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarının tamamına karşı idari yargı yoluna başvurulabilecektir.

136 136. MADDENİN ESKİ HALİ (Yürürlükten kalktı)
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

137 6111 s. KANUNLA YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER

138 6111 s. KANUN SONRASI İkiden Fazla Çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği
6111 sayılı Kanunun m. 117/g hükmüyle, 657 sayılı Kanunun 202. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez.“ hükmü kaldırıldı. Bu hükümden dolayı ikiden fazla çocuk yardımı verilememekteydi. Artık bu yeni düzenlemeyle çocuk sayısına dair sınırlama kaldırılmıştır.

139 6111 s. KANUN SONRASI ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ
657 sayılı Kanunun 208. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “memur olmayan eşi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı K.H K.’nin 7 nci maddesiyle eklenenen, “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi 6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece aile yardımına müstehak çocukların ölmesi halinde sayı sınırlaması olmadan ölüm yardımı ödeneği verilebilecektir.

140 6111 s. KANUN SONRASI ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ
Buna göre, “Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile  (…) aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

141 6111 s. KANUN SONRASI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE, KAMU PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ KURULMAKTADIR 6111 sayılı Kanunun 114. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 231. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Eski düzenlemede, hem kamu personeli için hem de kurumların teşkilat yapılarına ilişkin olarak merkezi bir bilgi sistemi bulunmamaktaydı.. Yeni düzenleme ile, merkezi bir kamu personel bilgi sistemi kurulmaktadır.

142 6111 s. KANUN SONRASI MADDE 231 Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

143 6111 s. KANUN SONRASI MADDE 231 Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.

144 6111 s. KANUN SONRASI EK MADDE 8
Kurumlar arası geçici görevlendirme 6111 sayılı Kanunun 115. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun Ek 8. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

145 6111 s. KANUN SONRASI EK MADDE 8
Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.  Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür (Önceden her ikisine de uymak zorundaydı).

146 6111 s. KANUN SONRASI EK MADDE 8
Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. (Önceden haklarını görevlendirildikleri kadrodan alır ve diğer kadronun haklarından yararlanırdı).

147 6111 s. KANUN SONRASI EK MADDE 8
Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir (Önceden herkes için 2 yıllık süre vardı).

148 6111 s. KANUN SONRASI EK MADDE 8
Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır. (Önceden farklı olabiliyordu) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

149 6111 s. KANUN SONRASI EK MADDE 8
Diğer taraftan, yukarıda belirtilen haller dışında memurlar; Kamu yararı Hizmet gerekleri, sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

150 6111 s. KANUN SONRASI KİT'lerdeki I sayılı cetvele tabi personelin ek ödemesi arttırılıyor (amirin düşük maaş almasının önüne geçecek düzenleme) Emekli olurken yapılan ödemede artış meydana gelmiştir Tam süreli sözleşmeli personelle aile yardımı ödeneği (kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlanmıştır) Sendikaya üye olup üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine 3 ayda bir toplu sözleşme primi ödemesi yapılacak

151 6111 s. KANUN SONRASI Sözleşmeli personelin sendika ve üst kuruluşlar kurma ve bunlara üye olma hakkı açıkça düzenlenmiştir. Sözleşmeli personelin sendikal faaliyet yasağı kalkmıştır.

152 6111 s. KANUN SONRASI Sözleşmeli personelin sözleşmelerinden kesilen damga vergisi kaldırılmıştır.

153 6111 s. KANUN SONRASI Milli Güvenlik Akademisinde okuyan memurlara atamada öncelik verilmesine ilişkin hüküm kaldırıldı.

154 İl dışına çıkışı izine bağlayan düzenleme kaldırıldı
6111 s. KANUN SONRASI İl dışına çıkışı izine bağlayan düzenleme kaldırıldı

155 Nurullah DAVUTOĞULLARI


"METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları