Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BERKAY ARIKAN REHBERL İ K VE PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MANLIK 1312020054 KAR Ş ILA Ş TIRMALI E Ğİ T İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BERKAY ARIKAN REHBERL İ K VE PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MANLIK 1312020054 KAR Ş ILA Ş TIRMALI E Ğİ T İ M."— Sunum transkripti:

1 BERKAY ARIKAN REHBERL İ K VE PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MANLIK 1312020054 KAR Ş ILA Ş TIRMALI E Ğİ T İ M

2

3

4  HÜKÜMET BA Ş KANI: Dr. Klaus Tschütscher  RESM İ D İ L İ : Almanca olsa da günlük dilde daha çok Aleman lehçesi kullanılır.  YA Ş ORTALAMASI:38.2  GSMH: 5,9 Milyar Dolar (T.C Dı ş i ş leri Bakanlı ğ ı verileri)  ÜLKE BA Ş KENT İ : Vaduz (Hükümet Parlamentosu’nun bulundu ğ u yer)  PARA B İ R İ M İ : İş viçre Frangı (Gümrük Antla ş ması, 1923)

5  Liechtenstein Prensli ğ i Avusturya ile İ sviçre arasında Ren Nehri’nin do ğ u kıyısında yer alır. Bu nehir, ülkenin İ sviçre sınırıdır. Do ğ uya do ğ ru Liechtenstein toprakları Rhätikon  sıra da ğ larının eteklerine kadar yükselir ve orada Avusturya sınırıyla sona erer.

6  Ülkenin toplam alanı 160 km2 olup, bunun üçte bir yerle ş im yerleri, üçte iki ise da ğ lık bölgeleridir. Bölge daha önce bataklıktı. Geçen yüzyılın 30’lu yıllarında yapılan bir kanal vasıtasıyla bölge kurutulmu ş tur. Bugün Liechtenstein, hem mera olarak hem de bahçe ve ekim için kullanılan 38.9 km2 tarım alanına sahiptir.

7  2599 m rakımla Grauspitz Da ğ ı ülkenin en yüksek da ğ ıdır. Çok masal konusu olan ba ş ka bir da ğ grubu, 2052 m yüksek ‘Drei Schwestern’ (üç kız karde ş ) grubudur.

8  Föhn denilen güneybatı’dan esen rüzgar, kı ş aylarında bile havaları ansızın +20 °C’ye kadar ısıtabilmektedir.Bazı insanlar bu rüzgar esince ba ş a ğ rısı çeker, bir çok insan da moral bozuklu ğ undan ş ikayetçi olur. Hava ısısı Temmuz/A ğ ustos aylarında +25 °C’nin üzerine çıkabilse de +30 °C’den daha yüksek ısılar yılın sadece birkaç gününde görülür. Kı ş aylarında ise ısı sıfırın altına dü ş er ve ola ğ anüstü so ğ uk geçen kı ş larda –20 °C’nin altına bile varabilir.

9  TOPLAM NÜFUSU:36,656 (2012 Dünya Bankası verilerine göre) (Kaynak: İ ktisat Dairesi, 2000 / Amt für Volkswirtschaft, Durum 2007).

10

11  8.00/9.00-12.00 VE 14.00-18.00 (Genel olarak istirahat saatlerine saygı duymanız beklenmektedir. Bundan dolayı, çim biçme veya müzikli e ğ lenceler gibi çok gürültülü faaliyetlerde bulunmamaya ö ğ len saat 12:00 ile 13:30 arasında ve ak ş am saat 22:00’den sonra özen gösterilir.)

12

13  Liechtenstein’da okulların ortalama açık kaldı ğ ı gün sayısı 200 gündür.

14  OYUN GRUPLARI  En az üç ya ş ında olan çocuklar anaokuluna geçene kadar her birimde bulunan oyun gruplarına gidebilir. Oyun grupları haftada bir ya da iki kere iki-üç saat için toplanır.

15 Kre ş ler genel olarak mecburi de ğ ildir ve ücretsizdir. Liechtenstein’da oturan çocukların %90’ı kre ş e gider. Yabancı uyruklu çocuklar için prensip olarak bir yıl kre ş e gitmek mecburidir.Bu çocuklara bu süre içerisinde Almanca dil dersi sunulmaktadır. Kre ş ’e kabul edilebilmek için çocuk, kre ş yılı ba ş langıcından (A ğ ustos ayı ortası) önceki 30 Haziran tarihi itibariyle dört ya ş ına girmi ş olmalıdır. (Son gün 30 Haziran, Temmuz/A ğ ustos ayları için istisna yapılabilir).

16 Okul kanununda belirtilen mecburi e ğ itim süresi dokuz yıldır. 30 Haziran tarihine kadar altı ya ş ını tamamlayan çocuklar bir sonraki güz dönemi için (A ğ ustos ayın ortasında) okula kaydolunur. Çocuklar be ş yıllık ilkö ğ retimden sonra yeteneklerine göre ya (dört yıl) ortaokula ya da (dört yıl) Realschule adlı okula ya da (yedi yıl) Gymnasium adlı liseye gider. Spor yetene ğ i olan çocuklar Realschule Schaan'daki Liechtenstein Spor Okulu’na veya Liechtenstein Gymnasium'undaki spor bölümüne katılabilirler. Ö ğ renci dokuz yıl olan mecburi e ğ itim süresini tamamladıktan sonra gönüllü olarak 10.okul yılını da okuyabilir.

17 Yabancı çocukların ebeveynleri Liechtenstein’a ta ş ınır ta ş ınmaz ilgili Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü'ne ba ş vuracaktır. Almanca bilen çocukları olanlar do ğ rudan bulundukları yerdeki okul müdürlü ğ üne veya kre ş idaresine ba ş vurabilmektedir. Yabancı çocuklara kre ş ve okulda ilave Almanca dersleri verilmektedir (ikinci dil olarak Almanca). Almanca bilmeyen, fakat 1. sınıf için fazla büyük olan çocuklar önce özel bir hazırlık sınıfında yo ğ un bir ders programıyla Almanca ö ğ renir. En geç bir yıl sonra normal okul sınıfına devam eder. Gerekli hallerde küçük gruplara Almanca dersler verilmeye devam edilir.

18  Mecburi e ğ itimi tamamladıktan sonra ö ğ renciler, yeteneklerine göre yüksek ö ğ renime veya bir firmada mesleki e ğ itime geçebilirler. (bk. “E ğ itim ve İ leri E ğ itim, Kurslar”). Meslek e ğ itimi tamamlandıktan sonra meslek yüksek okuluna devam edilebilir. Buradan üniversiteye giri ş için bir genel diploma verilir. E ğ itim dönemleri yıllıktır ve en az dört sömestr sürmektedir.

19 Triesen’deki Formatio Özel Ö ğ renim Okulu tam gün okuludur. Sınıfları oldukça küçüktür ve ders iki dilde verilir ( İ nglizce). Schaan’daki Waldorf Okulu Rudolf Steiner pedagojisi oryantasyonlu olarak bununla birlikte bir kre ş ve tam gün okulu olan bir Gesamtschule i ş letmektedir. Dokuzuncu e ğ itim yılına kadar. International School Rheintal Buchs’ta (sınır kom ş usu İ sviçre’-de) çok kültürlü bir kre ş ve okul e ğ itimi sunmaktadır, buna Liechtenstein, St.Gallen ve Voralberg bölgelerini de dâhil etmektedir. Kre ş e üç ilâ altı ya ş çocukları kabul edilmektedir. Okul e ğ itimi birinci e ğ itim kademesinden (altı ya ş ) on ikinci e ğ itim kademesine kadar (18 ya ş ) sınıflar içermektedir. Ders dili İ ngilizcedir.

20 Okul ve refakat hizmetleri ş u anda yo ğ un bir de ğ i ş im süreci ya ş amaktadır. Okul ve günlük çocuk bakım evleri gittikçe artan oranda beldelerde günlük e ğ itim düzenine göre yapılandırılmaktadır.Günlük e ğ itim düzenine göre etüt mantı ğ ına göre okul ba ş lama saatinden ö ğ le yeme ğ i sonrasına kadar ve ö ğ leden sonra refakat dâhilinde ev ödevlerine yardımı kapsamaktadır.Bu esnada çocuklar kendi ya ş larına uygun olarak bakılmaktadır. Anaokulu ve ilkolul kademesindeEschen, Planken ve Triesen’de tam gün e ğ itim kurumları yer almaktadır. Planken’deki kurumlar tüm beldelerin çocuklarına açıktır.Okul tamamlayıcı bir hizmet olarak bütün beldelerin ilkokullarına ev ödevlerinde yardım ve ders saatlerinden sonra refakat hizmeti verilmektedir. Liechtenstein’daki di ğ er tüm ileri kademe e ğ itim kurumları için bir ö ğ len bakım hizmeti verilmektedir. Tam gün okullar (bütün gün e ğ itim organizasyonu ile faaliyet gösteren okullar, ö ğ le yeme ğ i, ev ödevinde yardım ve bo ş zaman de ğ erlendirmesinden ibarettir) özel okullar olarak organize edilmi ş tir (Formatio, Waldorfschule und International School Rheintal).

21  NOT: Milli Kütüphane aynı zamanda İ ngilizce, Fransızca, İ talyanca, İ spanyolca ve Hollanda dilinde çocuk kitapları sunmaktadır.

22  Liechtenstein’da küçük sınıflar kullanılır. Özel olarak hazırlanmı ş matematik programları uygulanır. Sınıflarda nadiren 15’in üzerinde ö ğ renci bulunmaktadır.

23 Son PISA sonuçlarında ba ş arının sırrı herkesin çalı ş ıyor olmasıdır. Liechtenstein’da basit bir rakamla ö ğ retmenli ğ e ba ş lamak isteyebilirsiniz. Liechtenstein’ın kendi ortaokul ö ğ retmenleri yıllık 67,000 euro – 108,000 euro arasında ücret almaktadır. Dünya’nın en dü ş ük dı ş borcuna sahip ülkesidir. İş sizlik oranı % 2.5 ‘tur.Liechtenstein bu yüzden çok zengin verimli bir ülke olarak anılır.

24 Ö ğ renci sayıları bakımından ö ğ renci sayısı 15 olmasının yanısıra ilkokulda 12’yi geçmez. Fakat ortaö ğ retimde 24’e çıkabilir.Okul hayatında zayıf olan ö ğ renciler için sürekli destek sistemi vardır. Okul hiyerar ş isinde a ş a ğ ı do ğ ru hareket edip çocu ğ un neden yapamadı ğ ına inilmi ş tir ve çocu ğ a düzenli testlerle, birle ş tirici bir e ğ itim sistemi uygulanmı ş tır.Çocuklardan sık sık alınan testler sonucunda çocu ğ un konuya ne kadar hakim oldu ğ u belirlenir. Sorun konular fazla ilerlemeden temel sa ğ lam olarak ilerler. (Kaynak:The Telegraph Gazetesi)

25

26  İ sviçrenin do ğ usunda Liechtenstein yerle ş im bölgesinde e ğ itim, Katolik pedagojik ilkeleri üzerine ba ğ lı bir geleneksel model takip ederler ve 6 ya ş ından 15 ya ş ına kadar mecburidir. İ ste ğ e ba ğ lı anaokulunu takiben çocuklar ilkokula 6 ya ş ında girerler ve 5 yıl kalırlar. Orada akademik konularda temel zemini alırlar.

27  Bireylerin isteklerini kar ş ılayacak 3 tür ortaokul vardır. Bunlar Realschule (pratik uygulamaları olan 4 yıllık program), Oberschule (4 yıl ve gramer okuluna e ş de ğ er) ve 3 yıllık akademik müfredatı takip eden Gymnasiums.

28  Liechtenstein’da ortaokul kısmı alt ve üst sınıflar olmak üzere ikiye ayrılır.  Liechtenstein ortaokulunun alt sınıfları US1, US2, ve US3 adında 3 sınıfta olu ş ur.  Daha az teorik e ğ itim sunan bir ortaokul olan “Realschule” den Liechtenstein ortaokuluna girmenin 3 yolu vardır.

29  Ya “Realschule” okulunun birinci sınıfından sonra Liechtenstein ortaokulunun ikinci sınıfına (US2),  “Realschule” üçüncü sınıfından Liechtenstein ortaokulunun üst sınıf 4.sınıfına (OS1)  Ya da “Realschule” dördüncü sınıfından Liechtenstein ortaokulunun üst sınıf 4.sınıfına(OS1) girebilir.

30  Tüm ö ğ renciler her bir sınıfta aynı konuları i ş ler. US1 (birinci) sınıfında ö ğ renciler Dini E ğ itim, Co ğ rafya ve Tarih, Almanca, Fen, Bili ş im, Teknik ve İğ ne i ş i, Sanat, Müzik, Beden E ğ itimi, ve Matematik görürler. US2 (ikinci) sınıfta ö ğ renciler İ ngilizce ve Fransızca ö ğ renmeye ba ş larlar. US3 (üçüncü) sınıfta, müfredata Latince eklenir. Ayrıca, haftada bir kere “sınıf dersi”(rehberlik) vardır.

31  Bahsedilen derslerden ö ğ rencilerin belli sınıflardan muhafiyeti yoktur. Ancak ö ğ renciler istekleri do ğ rultusunda ö ğ renmek için ilave dersler seçebilirler.

32  Lihten ş tayn ortaokulunun üst sınıfları OS1, OS2, OS3 ve OS4 olmak üzere 4 sınıftan olu ş ur.  Üst sınıflarda ö ğ renciler 5 e ğ itim yolundan birisini seçmelidirler:

33  Dil  Ça ğ da ş diller  Sanat, Müzik ve Pedagoji  Ekonomi ve Hukuk  Matematik ve Fen

34  Bir okul günü boyunca, ö ğ renciler seçtikleri e ğ itim yolundan gelen birçok derse ek olarak bir miktar temel dersler görürler. Temel dersler İ ngilizce, Almanca, Fransızca, matematik, fizik ve beden e ğ itimi derslerini kapsar. OS3 ve OS4 sınıflarda ö ğ renciler ek olarak uzmanlık alanlarını arttırıcı seçmeli dersler seçerler.

35  Birçok dersteki kurslar sadece bazı sınıflarda ö ğ retilir:  OS1: Biyoloji, Ekonomi ve Hukuk, Tarih, Sanat, Müzik, Din E ğ itimi ve Ahlak  OS2: Biyoloji, Kimya, Co ğ rafya, Tarih, Resim veya Müzik, Din E ğ itimi ve Ahlak  OS3: Biyoloji, Kimya, Co ğ rafya, Resim veya Müzik, Felsefe  OS4: Co ğ rafya, Ekonomi ve Hukuk, Tarih, Din E ğ itimi ve Ahlak, Felsefe

36  Matura gereklerini kar ş ılamak için bir ö ğ renci, OS4’ü ba ş arılı bir ş ekilde tamamlamalı ve iki tezde yeterli bir puan almalıdır. Yazılı sınavlar Almanca, İ ngilizce veya Fransızca, Matematik ve ö ğ rencinin uzmanla ş tı ğ ı alanla ili ş kili bir dersten yapılır. Sözlü sınavlar, Almanca, Felsefe, Din E ğ itimi, Ahlak veya Tarih, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Co ğ rafya veya Ekonomi ve Hukuk, İ ngilizce, Fransızca, İ talyanca, İ spanyolca veya Latince ve ö ğ renci tarafından seçilen bir dersten yapılır.

37  Liechtenstein’da hiç üniversite yok. Ancak, bir ak ş am teknik okulu, müzik okulu ve çocukların pedagojik-refah okulu vardır. Sözle ş meli mecburiyetler ve devlet destek programı, ümit vadet eden ö ğ rencilerini İ sveç ve Avusturya üniversitelerinde ve Almanyada Tubingen Üniversitesinde lisans, yüksek lisans, ve doktora seviyelerinde e ğ itim görmelerini te ş vik eder. Bu yolla, küçük ba ğ ımsız toplum akademik fırsatları ülkenin genç insanları için mümkün kılmayı sa ğ lamaktadır.

38  E ğ itim Ofisinden Eva-Maria Schaedler “Maa ş bizim, güdülenmi ş ö ğ retmenlere sahip olmamıza yardımcı oluyor” demi ş tir. “ Ş unu da demi ş tir, heryerde oldu ğ u gibi, onlar her zaman daha fazla kazanmaları gerekti ğ ini hissederler.” Tipik bir dilbilgisi ö ğ retmeni İ ngiliz Üniversitelerinde ders veren birisinin maa ş ına e ş de ğ erdir. Bu da bize Avusturyalıların sınırı geçip kom ş u okullarda ö ğ retmenlik yapmayı tercih etme sebebini gösterir. Ö ğ retmenleri yüksek bir sosyal statü ve ödemeye sahipken, bu küçük prenslik 4575 ö ğ rencisine en iyi e ğ itimi sunmak için 10 ortaokuluna zenginli ğ inin önemli bir miktarını sunmaktadır.

39  Ortak bir müfredatı takip ederler ve performanslarına göre bir seviyeden bir di ğ erine geçi ş yapabilirler. Ve böylece bir akı ş ta asla tıkanıp kalmazlar.  Bu psikolojik olarak ö ğ rencilerimizin güdülenmi ş hissetmelerine yardımcı olur.  Zayıf olanların dı ş arı alınıp di ğ erlerini yakalayana kadar ek e ğ itimin verilip veya onların tekrar edebildikleri İ skandinav sistemine benzer.

40  İ ki dü ş ük katman ayrıca çıraklık e ğ itimiyle de birle ş tirilebilir. Ö ğ renciler haftada birçok kez bir i ş yerine götürülür.  15 ya ş ındaki çocukların Matematikte(PISA) nasıl bu kadar iyi yaptı ğ ının nedenine gelince de bir ortaokulun müdiresi olan GabrieleKohler: ‘’Okulumda biz temelden ö ğ renmeye çalı ş ırız ve biz onlara temel bilgilerini arttırmaları için gerekli olan kadar zamanı veririz. Matematik sadece kitaptan de ğ il, gerçek hayatla birle ş tiririz.’’  Bay Stockwell’e göre, ö ğ renciler bir çok endüstriyel ve ileri teknoloji i ş ler için matemati ğ in gerekli oldu ğ unun farkındadır.

41  Liechtenstein ortaö ğ retime ba ş lama ya ş ı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 7’dir.

42  Liechtenstein’da ilkö ğ retimde ö ğ retmen ö ğ renci oranı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 7,84’tür.

43  Liechtenstein’da ö ğ retmen sayısı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 257 olarak belirlenmi ş tir.

44  Liechtenstein’da ilkö ğ retimde kadın ö ğ retmenlerin oranı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 78,21 (%) olarak ölçülmü ş tür.

45  Liechtenstein’da ortaö ğ retime ba ş lama ya ş ı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 12’dir.

46  Liechtenstein’da ö ğ retmen- ö ğ renci oranı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 10,67 olarak ölçülmü ş tür.

47  Liechtenstein’da ortaö ğ retimdeki ö ğ retmen sayısı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 309 olarak belirlenmi ş tir.

48  Liechtenstein’da ortaö ğ retimde kadın ö ğ retmen sayısı oranı Dünya Bankası 2011 verilerine göre 53,07 olarak ölçülmü ş tür.

49  (http://www.tradingeconomics.com/liechte nstein/secondary-education-teachers- percent-female-wb-data.html )  http://www.classbase.com/Countries/Liech tenstein/Education-System http://www.classbase.com/Countries/Liech tenstein/Education-System  http://www.telegraph.co.uk/education/1049 0211/OECD-education-report- Liechtenstein-uses-tiny-classes-and-a- specially-tailored-maths-programme-to- beat-the-competition.html  İ ktisat Dairesi, 2000 / Amt für Volks - wirtschaft, Durum 2007

50


"BERKAY ARIKAN REHBERL İ K VE PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MANLIK 1312020054 KAR Ş ILA Ş TIRMALI E Ğİ T İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları