Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV KAYGISI Ş ahinbey Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV KAYGISI Ş ahinbey Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi."— Sunum transkripti:

1 SINAV KAYGISI Ş ahinbey Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi

2 STRES; bireyin ruh sağlığının dayanıklılığını gösterir. GENEL UYUM SENDROMU: Kaygı bedenin ve zihnin, gerçek ya da hayali, tehdit ya da tehlike algısıyla olu ş an bir durumudur. Bunu ş öyle örneklendirebiliriz; Yolda yürürken önümüze aniden hızlı giden bir araba çıkması ( tehlike ) bizde korku olu ş turur. Fakat yolda yürürken herhangi bir araba yokken ‘’önüme hızlı bir araba çıkabilir’’ dü ş üncesiyle tetikte yürümek ( tehlike algısı ) bir kaygı durumudur.

3 SINAV KAYGISI Sınav kaygısı ise öncesinde ö ğ renilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve ba ş arının dü ş mesine yol açan yo ğ un kaygı olarak tanımlanır. Peki bu kaygı nasıl olu ş ur? Bunu ş öyle bir örnekle açıklayalım;

4 Diyelim ki yoldan geçerken tanımadı ğ ınız bir adam size küfür etti. O anda ne hissedersiniz?

5 Peki diyelim ki bu adam size küfür etti fakat siz bu küfürü duymadınız Bu sefer ne hissedersiniz?

6 O halde bir duyguyu ya ş amak için önce duymak, algılamak gereklidir. Fakat sadece duyup algılamak yeterli olur mu ? Adam size Japonca küfür etmi ş olsun. Siz yine o duyguyu ya ş ar mıydınız?

7 Duymanın ve algılamanın yanında ya ş anılan ş eyi anlamak da gerekir. Peki bu adam tanıdı ğ ınız 10 ki ş iye de aynı küfürü etse, hepsi aynı tepkiyi verir miydi?

8 Herkes aynı olayı ya ş amasına ra ğ men farklı duygular ve tepkiler verebilir. Peki bu farklılık nereden geliyor olabilir? O hissi ya ş adı ğ ınızda aklınızdan neler geçer?

9 O zaman farklı hisler ya ş amamızın sebebi olayla ilgili farklı dü ş üncelere sahip olmamız gibi geliyor? O zaman bir olaya kar ş ı önce onu algılar, sonra anlamlandırır ve daha sonra da anladı ğ ımız ş eyi kendi dü ş üncelerimizle de ğ erlendiririz. Sınav kaygısının da sınava giren herkeste olmamasının sebebinin sınava ili ş kin duygu ve dü ş üncelerimizin farklı olmasından geldi ğ ini söyleyebiliriz.

10 Bu farklı dü ş ünceler neler olabilir? a) Bireyin sınava yükledi ğ i anlamlar, Bu sınav benim bütün gelece ğ imdir. Bu konuları anlayamıyorum, aptal olmalıyım Bu sınav benim kim ve nasıl oldu ğ umu belirleyecek. Bu sınav ailemin ve çevremin gözünde nasıl biri oldu ğ umu gösterecek Bu sınav hayatımın kalanını nasıl geçirece ğ imi gösterecek.

11 b) Sınavla ilgili zihinde olu ş turulan imaj, Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanaca ğ ım ki? Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var Bu bilgiler gelecekte benim i ş ime yaramaz Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki! Sınava hazır de ğ ilim Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanayım. Bu sınav gerçekten eleyici ve herkesin yapabilece ğ i bir sınav de ğ il. Bu sınavı geçmek için üstün yetenek ve ba ş arı göstermek gereklidir. Sınavda sorunun nereden ve nasıl gelece ğ ini bilemiyorum. Sınav hakkında bilgim olmadı ğ ından sınavım kesin kötü geçer.

12 c)Sınav sonrası duruma ili ş kin atıflar Sınavdan sonra aileme ne diyece ğ im? Sınavım kötü geçerse ileride ne yapaca ğ ım? Sınavım kötü geçerse ailem bana olan güvenini yitirir. Sınavım kötü geçerse arkada ş larıma ve çevreme rezil olurum. Biliyorum, bu sınavda ba ş arılı olamayaca ğ ım Sınav kötü geçecek

13 d) Sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem Sınavda istedi ğ im ba ş arıyı gösterirsem bundan sonra bütün sınavlarım da iyi olur. Sınavım iyi geçerse bütün istediklerimi yapabilirim. Sınavım iyi geçerse ailem ve çevremin gözünde iyi birisi olurum. Sınavım iyi geçerse bundan sonrası kebap. E ğ er sınavı kazanır ve ş u okula gidersem bir daha sırtım yere gelmez.

14 A ş ırı genelleme → Herhangi bir özellik ya da herhangi bir durumun, bütünü temsil etti ğ i inancıdır. “beceriksizin tekiyim”, “zavallı ben”, “asla bu dersten geçemeyece ğ im”, “herkes ba ş arılı sadece ben ba ş aramıyorum” gibi. Etiketleme → Yapılan i ş e de ğ il, ki ş ili ğ e etiket yüklenmektedir. “Ahmet genelde ba ş arılı bir ö ğ rencidir. Sadece son sınavda kötü bir not almı ş tır, o halde ba ş arısızdır” gibi. Kutupla ş mı ş dü ş ünce → Kendinize ve di ğ er insanlara verdi ğ iniz de ğ erler ya bir uçtadır ya da öbür uçtadır. “Yaptı ğ ım ödev mükemmel olmayacaksa hiç olmasın daha iyi”, “Ya sınavlarda ba ş arılı olursun ya da de ğ ersiz ve önemsiz biri” gibi.

15 -Me’li, -Ma’lı ifadeler → Her ş ey bizim için anayasa maddelerine ba ğ lanmı ş tır, yere, zamana ve duruma göre de ğ i ş mezler. “Mükemmel olmalıyım”, “Ba ş arılı olmalıyım”, “En yüksek notları ben almalıyım” gibi. Faciala ş tırma → Emniyet içinde olmak mutlulu ğ un garantisi gibi algılanır. Bu e ğ ilim içinde olan insanlar daha yo ğ un kararsızlık ya ş arlar. “Sınavda kötü not alırsam mahvolurum”, “Sınıfta görü ş ümü söylersem rezil olurum” gibi. Çevrenin ipote ğ ine girme → Ki ş i çevre için ya ş amalıdır. En büyük ödülü ve cezayı çevreden alır. Kendi isteklerimiz önemli de ğ ildir. “Annem babam ne der.”, “Arkada ş larım ne dü ş ünür.” gibi.

16 -Me’li, -Ma’lı ifadeler → Her ş ey bizim için anayasa maddelerine ba ğ lanmı ş tır, yere, zamana ve duruma göre de ğ i ş mezler. “Mükemmel olmalıyım”, “Ba ş arılı olmalıyım”, “En yüksek notları ben almalıyım” gibi. Faciala ş tırma → Emniyet içinde olmak mutlulu ğ un garantisi gibi algılanır. Bu e ğ ilim içinde olan insanlar daha yo ğ un kararsızlık ya ş arlar. “Sınavda kötü not alırsam mahvolurum”, “Sınıfta görü ş ümü söylersem rezil olurum” gibi. Çevrenin ipote ğ ine girme → Ki ş i çevre için ya ş amalıdır. En büyük ödülü ve cezayı çevreden alır. Kendi isteklerimiz önemli de ğ ildir. “Annem babam ne der.”, “Arkada ş larım ne dü ş ünür.” gibi.

17 SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ FİZİKSEL Nefes darlığı çekiyorum. Çarpıntım var. Kaslarım ağrıyor. Şiddetli baş ağrılarım var. Uyku düzenim bozuldu Çok fazla yorgunum. DUYGUSAL İçimde bir sıkıntı var. Huzursuzum. Üzerimde bir çöküntü var. çabuk sinirleniyorum. Çabuk kızıyorum. Olaylara kayıtsız kalıyorum.

18 ZİHİNSEL Unutkanım. Dikkatimi topluyorum. Organize olamıyorum. Kararsızım. Olumsuz şeyler düşünüyorum DAVRANIŞSAL Olaylara tepkisiz kalıyorum. İştahım azaldı. Çok konuşuyorum. Sigaraya başladım veya çok içiyorum. Olaylar hiç olmamış gibi davranıyorum SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ

19 Başarıda belirgin bir düşüş Ders çalışmayı erteleme Sınav ve hazırlığı hakkında konuşmayı reddetme Soru sorulmasından rahatsız olma Dikkat dağınıklığı Odaklanamama Fiziksel yakınmalarda dikkat çeken bir artış (karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tersine aşırı yeme, genel mutsuz bir ruh hali vb.), Sınav Kaygısı Sürecinde Neler Yaşanır

20 Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır? Düşünce ve inançları sorgulamak, değiştirmeye çalışmak. Nefes alma egzersizleri, Gevşeme egzersizleri, Kaygıyı bastırmaya değil, onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak Düşünceleri durdurma tekniği Dikkatini başka noktalara odaklama

21 Olma olasılığı nedir? Olmasını destekleyen veriler? Olmasını desteklemeyen veriler? Daha önce böyle bir şey oldu mu? Başkaları bu konuda ne düşünüyor? Bu gerçekten önemli mi? Olabilecek en kötü sonuç nedir? Dünyanın sonu mu? Telafi edebilir miyim? Böyle düşünmem bana ne fayda sağlıyor? Düşünce ve inançları sorgulamak

22 Yapmam gereken nedir? Yapabildiğimin en iyisini nasıl yapabilirim? Bunda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez. Yeterli zamanımın olmadığı doğru, ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim? Tüm kaynakları çalışamasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım Başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım. Başarısız olmam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez aksine daha fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir Zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde Bu Düşüncelerin Yerine Koyabileceğimiz Alternatif Düşünceler Neler Olabilir

23 DÜŞÜNCELERİ DURDURMA

24 Çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışmak gerekir. Zamanı iyi kullanılmalıdır. Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir Sınava yönelik çalışmaları son güne/geceye bırakmamak önemlidir. Hoşa giden ve rahatlatıcı etkinlikler ihmal edilmemelidir. Sınava ve geleceğe yönelik olumlu hayaller kurma. Sınav öncesi neler yapılmalıdır?

25 O anda oluşan olumsuz düşüncelerin farkına varmaya çalışma, bu düşünceleri sorgulama ve yerine alternatif düşünceler getirmeye çalışma Kontrolün kendisinde olduğunu hatırlatma, Yanıtlayabileceği sorulardan başlama, Kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanma (Gevşeme, dikkat artırma, kontrollü nefes alıştırması sınav esnasında yapılabilecek bazı çalışmalardır.) Sınav esnasında neler yapılabilir?

26 Kendini ödüllendirme, Keyif veren etkinlikler, Eksikler üzerine düşünme Geleceğe yönelik planlama yapılabilecek aktivitelerdir. Sınav sonrasında neler yapılabilir?

27 Kaygıya karşı atılması gereken 7 önemli adım. 1.Problemi çözmeye çalış: Problem hakkında bilgi, neler yapılabilir, plan ve izleme yap. 2.Destek ara: Konuyu biriyle konuş, yardım ya da öğüt al. 3.Olumluya odaklan: En iyisini umut et, bakış açını değiştirip yaşadıklarının seni olgunlaştırdığını düşün. 4.Gerilimi azalt: Dinlen, egzersiz yap.

28 5. Arzu doyurucu düşünceler: Stresin bitmesini iste, hayale dal, sihirli bir şey olduğunu umut et, yaşadığından farklı düşünmeyi ve hissetmeye çalış. 6. Kendini suçla: Olaydan kendini sorumlu tut, kendi kendine hatanın sende olduğuna ikna et. 7. İnkar et: Her şeyi unutmaya çalış, ne olacağını görmek için bekle, insanlardan uzak dur, her şeyi kendine sakla.


"SINAV KAYGISI Ş ahinbey Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları