Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKRAR DERSİ Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKRAR DERSİ Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY."— Sunum transkripti:

1 TEKRAR DERSİ Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY

2 Bilimsel araştırma çabasının son halkası yapılan araştırma sonucu elde edilen bulguların bir ………………………….haline getirilmesidir. rapor

3 Raporlaştırılmış bir araştırma üç temel kısımdan oluşur
Raporlaştırılmış bir araştırma üç temel kısımdan oluşur. Bunlar; ……………………………………ve …………………. birinci kısım, metin kısmı son kısımdır

4 Raporun bölümlerinin alt başlıkları nelerdir?

5 Kapak sayfasında hangi bilgiler bulunur:
Raporun hazırlandığı kurumun adı. Raporun adı. Raporu hazırlayan kişi veya grubun adı. Varsa raporu denetleyen kişi ya da gurup adı. Raporun anahtar kelimeleri. A) 1,2,3 B) 2,4,5 C)1,3,5 D)1,2,3,4,5 E)1,2,3,4

6 1- Raporun birinci kısmında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Özet B) İçindekiler C) Anahtar kelimeler D) Giriş 2- Raporun metin kısmında aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunmaz? a)Giriş B) Bölümler C) Önsöz D) Sonuç 3- Raporun son kısmında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Dizin B) Kaynakça C) Sonuç D) Ekler

7 4- Kapakta aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
A)Raporun adı B) Düzenleyenin adı C) Raporun yazıldığı yer ve yıl D) Raporun kısa açıklaması 5- Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanlatıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Önsöz B) Giriş C) Anahtar kelimeler D) Özet

8 6- Aşağıdakilerden hangisi rapor yazılırken kaynak gösterilmesi gereken bilgilerden değildir?
A) Genel bilgilerin dışında kalan ve başkaları tarafından ifade edilmiş görüşler B) Başka kaynaklardan edinilen fikir ya da düşünceler C) Tablo ya da çizelgenin alındığı kaynaklar D) Yazarın kendi görüşleri

9 7- Aşağıdaki dipnotların hangisinde kaynak gösterimi doğrudur
7- Aşağıdaki dipnotların hangisinde kaynak gösterimi doğrudur? A) Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, 1993, s. 45 B) Bu Ülke, Cemil Meriç, İstanbul, 1993, s. 45 C) Cemil Meriç, İstanbul, Bu Ülke, 1993, s. 45 D) Cemil Meriç, 1993, Bu Ülke, İstanbul, s. 45

10 8- Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir? A)Cümle sonlarında B) Kurum ve kuruluş isimlerinden sonra C) Sıra bildirmek için sayılardan sonra D) Sık geçen kısaltmalardan sonra

11 9- Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A) Yazıda arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasına konur B) Eş görevli cümleler arasına konur C) Cümle içinde özel olarak vurgu yapılması gereken kelimeden D) Bir sebeple bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur

12 10- Aşağıdakilerden hangisi noktalı virgülün kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A) Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılır B) Cümle içinde aynı değerde olup virgül ile ayrılmış türleri, grupları ayırmak için kullanılır C) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur D) Soru bildiren cümlelerin sonuna konur

13 Rapor içeriğinin bir sıra dahilinde ve sayfa numaralarına göre yer aldığı konu başlıkları ve alt başlıkların bir sıra ve düzen içerisinde gösterildiği bölüm………………………… kısmıdır. içindekiler

14 Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci……………………………..sürecidir. Bilimsel araştırma

15 Paradigma ……………….yı, belli bir bilim topluluğuna araştırmalarında yol gösteren ve onların hayata bakışlarını belirleyen bir pencere olarak tanılayabiliriz.

16 Yöntemimizin sosyal ve fiziksel çevre hakkında kabul ettiği önbilgiler ve bakış açısının neler olduğunu inceleyen gerçeklik felsefesidir. Yöntemimiz ne tür bilgiler üretmeyi amaçlıyor? Sorusuna cevap veren bilgi felsefesidir. Yöntemimiz araştırmacının rolü hakkında nasıl bir bakış açısı öngörüyor? Sorusuna cevap veren yöntem bilimidir. (ontoloji) (epistemoloji) (metodoloji)

17 Geçerlilik, güvenilirlik ve genelleme nicel araştırmalarda ……………………………ve …………………………….ortaya konur.
istatistiksel formüller matematiksel işlemlerle

18 Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özelliklerinden biri değildir.
a) Amacı doğal ortamda ortaya çıkan olayları ve deneyimleri betimlemedir b)Katılımcı merkezlidir c) Tümevarımdır d)Kapalı uçlu ve yeni ve beklenmeyen durumlara yönelik rijittir

19 Araştırma sürecinin basamaklarını 1’den 9’a sıralayınız.
Araştırma Yönteminin Belirlenmesi Araştırmanın Raporunun Yazılması Problemler Araştırma Konusunun Belirlenmesi Literatür Taraması Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmanın Amacı, hipotezler ve varsayımlar Araştırmanın Verilerinin Toplanması Araştırmanın Verilerinin Analizi

20 Araştırma süreci 1-Araştırma Konusunun Belirlenmesi 2-Problemler 3-Literatür Taraması 4-Araştırmanın Amacı, hipotezler ve varsayımlar 5-Araştırma Yönteminin Belirlenmesi 6-Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 7-Araştırmanın Verilerinin Toplanması 8-Araştırmanın Verilerinin Analizi 9-Araştırmanın Raporunun Yazılması

21 Araştırmaya temel oluşturacak kuramsal çerçevenin hazırlanması
Nitel araştırma yapanların önemle üzerinde durması gereken konuları yazın. Araştırmaya temel oluşturacak kuramsal çerçevenin hazırlanması Araştırmacının sistematik ve yapılabilir, aynı zamanda da esnek bir araştırma deseni oluşturması Yapılan araştırmayı, okuyucunun anlayacağı şekilde tutarlı ve anlamlı bir doküman haline getirerek sunması gerekir 21

22 Araştırma problemini değerlendirmede kullanılan iki önemli ölçütü yazın.
Önem: Araştırmacı, ilgili literatürdeki bir boşluktan ya da uygulamadaki bir sorunun çözümüne yönelik açıklama yapmalıdır. Yapılabilirlik: Araştırmanın var olan kaynaklar dahilinde yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

23 Kaç tip araştırma sorusu vardır?
İki tip araştırma sorusu vardır: 1. Açık uçlu araştırma soruları 2. Kapalı uçlu araştırma soruları

24 Nitel araştırma desenleri nelerdir?
1. Etnografi 2. Gömülü teori 3. Örnek olay 4. Eylem Araştırmaları 5. Saha taraması

25 Bir topluluğun, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantılarının tanımlandığı terim hangisidir? 1. Etnografi 2. Gömülü teori 3. Örnek olay 4. Eylem Araştırmaları 5. Saha taraması

26 Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan kuramı ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve kuramlara ulaşabilir şeklinde tanımlanan terim hangisidir? 1. Etnografi 2. Gömülü teori 3. Örnek olay 4. Eylem Araştırmaları 5. Saha taraması

27 Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan kuramı ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve kuramlara ulaşabilir şeklinde tanımlanan terim hangisidir? 1. Etnografi 2. Gömülü teori 3. Örnek olay 4. Eylem Araştırmaları 5. Saha taraması

28 Eğer aynı şeyi farklı zamanlarda, farklı kişiler, farklı ortamlarda aynı yada birbirine çok yakın ölçüyorsa ……………..ve ölçen kişiden bağımsızdır, yani……………. Nesnelliği sağlamak için sadece ölçüm aracının güvenilir olması yetmez, ölçülen şeyin ………………..de nesnellik için önemlidir. güvenlidir nesneldir geçerliliği

29 Verilerin yorumlanmasında, öznelliğin kontrollü olarak kullanılmasında önemli olan 3 şeyi yazın.
Şeffaflık İletişime açık olma İç tutarlılık önemlidir.

30 Kullanılan yöntemlerin farklı ortamlarda ve farklı kişiler tarafından uygulandığında aynı sonuçları ortaya çıkarması……………………dir. Güvenilirlik

31 Nitel araştırmalarda etik nasıl uygulanır?
Katılımcı izin belgesi alınmalıdır. Katılımcıyı aldatmamak esastır. Katılımcının araştırmayı bırakma hakkı vardır. Katılımcının araştırma bulguları hakkında bilgilendirilmesi ve son rapora ulaşma hakkı vardır. Gizlilik esastır.

32 Araştırmada geçerliliği artırmanın yolları nelerdir?
Araştırma ortamında uzun zaman geçirmek Katılımcı onayı almak Ek kodlayıcı bulundurmak Veri toplama ve analizinin net olarak ortaya konması Esneklik Olumsuz durum analizi Adil sunum

33 Nitel araştırmalarda geçerlilik türlerini yazın
Nitel araştırmalarda geçerlilik türlerini yazın. • Dış geçerlilik – veri toplama aracının benzer gruplarda benzer sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. • İç geçerlilik – ölçülmek istenen verinin kullanılan araçla gerçekten ölçülebilirliğini ifade eder.

34 Nitel araştırmalarda Güvenilirlik türlerini yazın.
• Dış güvenilirlik – sonuçların benzer ortamlarda aynı şekilde elde edilmesidir. • İç güvenilirlik – aynı verilerle başka araştırıcıların aynı sonuca ulaşmasıdır.

35 Sonuçların tekrarlanabilirliği neyi ifade eder?
Geçerlilik Esneklik Güvenilirlik Veri toplama Duyarlılık

36 İç güvenilirlik için gerekenler nelerdir?
• Verilerin yorumsuz sunumu gerekir • Birden fazla araştırmacı olması önemlidir. • Gözlemlerin görüşmelerle onaylanması gerekir. • Analizde başka araştırmacı kullanımı faydalı olur. • Önceden oluşturulmuş ayrıntılı kavramsal çerçeveye bağlı veri analizi önemlidir.

37 Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri değildir? a) Görüşme b) Analiz c) Gözlem d) döküman inceleme

38 Veri analizi basamakları nelerdir
Veri analizi basamakları nelerdir? 1) Betimleme - veriler araştırma problemine ilişkin olarak neler söyler, hangi sonuçları ortaya koyar? Sorularını cevaplandırılır. 2) Analiz – kavramsal kodlama sonrası temaların ilişkileri değerlendirilir. 3) Yorumlama- söylenen /gözlenenin anlamı tanımlanır.

39 Nitel analiz ……………......: verilerin işlenmesi, görsel hale getirilmesi, sonuç çıkarma ve onaylama sürecidir. …………………….ve …………………. olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Betimsel analiz İçerik analizi

40 Aşağıdakilerden hangisi betimsel analizin aşamalarından biri değildir
Aşağıdakilerden hangisi betimsel analizin aşamalarından biri değildir? a. Çerçeve Oluşturma b.Verilerin kavramsallaştırılması c. Tematik Çerçeveye Göre Verilerin İşlenmesi d. Bulguların Tanımlanması e. Bulguların Yorumlanması

41 İçerik analizinde görüşme, gözlem veya dökümanlar yoluyla elde edilen nitel araştırma verileri hangi aşamalarda analiz edilir? Verilerin kodlanması Temaların bulunması Kodların ve temaların düzenlenmesi Bulguların tanımlanması ve yorumlanması

42

43 Bilimde etik olmanın standartları nelerdir?
1- dürüstlük 2- dikkat 3- açıklık 4- özgürlük 5- onur payı 6- toplumsal sorumluluk 7- yasallık 8- fırsat eşitliği 9- karşılıklı saygı 10- verimlilik


"TEKRAR DERSİ Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları