Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Slaytları

2 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ
HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

3 HASTA HAKLARI NEDİR? Hak İnsan Hakları
İnsan hakları, Batıda ilk kez 1215 yılında İngiltere’de gündeme gelmiştir. Amerikan Haklar Bildirgesi Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

4 HASTA HAKLARI NEDİR? Dünyada Hasta Hakları; Nuremberg Kanunları
Helsinki Deklarasyonu Lizbon Bildirgesi Amsterdam Bildirgesi Bali Bildirgesi Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi Varşova Toplantısı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

5 HASTA HAKLARI NEDİR? Ülkemizde hasta hakları; Anayasa,
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.

6 HASTA HAKLARI NEDİR? Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

7 HASTA HAKLARI NEDİR? Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

8 HASTA HAKLARI NEDİR?

9 Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

10 Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

11 Bilgi İsteme Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir.

12 Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir

13 Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

14 Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir

15 Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

16 Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir

17 hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

18 Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

19 Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır
Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

20 Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

21 Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır.

22 Güvenliğin Sağlanması

23 Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

24 Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

25 Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

26 İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi

27 Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

28 Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır

29 Refakatçi Bulundurma ve ziyaret

30 kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir

31 Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

32 Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

33 Bilgi Verilmesini Yasaklama

34 hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir

35 Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

36 Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir

37 OLUŞTURULAN KURUL VE BİRİMLER
Bakanlık Hasta Hakları Şubesi Hastane Hasta Hakları Birimi Hastane Hasta Hakları Kurulu Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri

38 HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ.
İNTERNETTEN ADRESİNE ALO 184 SABİM HATTINA HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

39 HASTA HAKLARI KURULLARI
GÖREVLERİ HASTA HAKLARI İHLALLERİNE İLİŞKİN KENDİSİNE ULAŞAN BAŞVURULARI İNCELEMEK, DEĞERLENDİRMEK VE SONUÇLANDIRMAK. HASTANEDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN BAŞHEKİME ÖNERİLERDE BULUNMAK

40 SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI ŞUBESİ
HASTA HAKLARI İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ, UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ, İZLENMESİ VE ÜLKE GENELİNDE KOORDİNE EDİLMESİ AMACIYLA TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HASTA HAKLARI ŞUBESİ KURULMUŞTUR.

41 HASTA HAKLARI BİRİMLERİ
GÖREVLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK HASTA VE YAKINLARININ BAŞVURULARINI ALMAK HASTA VE YAKINLARINI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK

42 (C.Everett Koop,m.D.,Koop)
“DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ DÜZELTİLEBİLİR. ANCAK STETOSKOBUN HER İKİ UCUNDAKİ KİŞİLERİN BUNU YÜREKTEN İSTEMELERİ GEREKİR.” (C.Everett Koop,m.D.,Koop)

43 HASTALAR NE İSTER ? ÇALIŞAN
KENDİNE YETERLİ SÜRE AYRILMASINI İSTER HASTASINA YETERLİ SÜRE AYIRMAK İSTER. TEMİZ VE ÇAĞDAŞ SAĞLIK TESİSİ İSTER TEMİZ VE ÇAĞDAŞ SAĞLIK TESİSİNDE ÇALIŞMAK İSTER. ARALARINA PARASAL KONULARIN GİRMESİNİ İSTEMEZ. TIBBİ GELİŞMELERİ İZLEYEN HEKİM İSTER BİLİMSEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İSTER. SEVGİ, SAYGI VE ŞEFKAT GÖRMEK İSTER KENDİSİNE SAYGILI DAVRANILMASINI VE GÜVENİLMESİNİ İSTER. SAATLERCE POLİKLİNİK SIRASINDA BEKLEMEK İSTEMEZ KAPISINDA HASTALARIN YIĞILMASINI İSTEMEZ.

44 Hasta hakkı kavramı başkasına saldırı düzeyine ulaşabilir mi?
Haklar bir yandan özgürlüklerimizi korurken diğer yandan da Sınırlarımızı çizer. Hasta hakkı sınırsız ve tek taraflı değildir.

45 HASTA SORUMLULUĞU Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır

46 Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

47 1. Genel Sorumluluklar Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

48 Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir

49 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

50 2. Sosyal Güvenlik Durumu

51 Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

52 Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

53 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

54 Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir

55 4. Hastane Kurallarına Uyma

56 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

57 Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır

58 Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

59 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir

60 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

61 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır

62 5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

63 Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

64 Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir

65 Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

66 Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

67 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
KATILDIĞINIZ VE SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. Sağlık Slaytları


"Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları