Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMININ UYGULANMASI

2 Programın Uygulamaya Konması
Yeni rehberlik programı, ülke genelinde birlik sağlamak amacıyla 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Konular sınıf seviyelerine göre belirlenmiş ve her hafta sınıf rehber öğretmeninin işleyeceği bir konu, kazandıracağı bir amaç belirlenmiştir.

3 KAZANIMLAR (AMAÇLAR) Programda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki sınıflara ait kazanımların listesi işleniş sırasına göre verilmiştir. İlköğretim okullarında 15 haftada, ortaöğretim okullarında ise 30 haftada amaçlara ulaşmaya yönelik etkinlikler uygulanacaktır.

4 Program: 15+3 hafta İlköğretim 30+6 hafta Ortaöğretim

5 Programda İlköğretim düzeyinde 3 hafta
Ortaöğretim düzeyinde 6 hafta rehberliğe ilişkin test, envanter uygulamaları, meslek gezileri gibi konular için ayrılmıştır.

6 KAZANIMLAR 1 Okul araç-gereçlerini korur.
3. SINIF HAFTA KAZANIMLAR 1 Okul araç-gereçlerini korur. Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkiyi açıklar. Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemini açıklar. Sorumluluklarını yerine getirmemenin sonuçlarını fark eder. Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder. Kişisel sınırlarını korur. Arkadaşları tarafından dışlandığında neler yapabileceğini fark eder. Alay edilme durumlarında yapabileceklerini fark eder. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. İletişimde dinlemenin önemini fark eder. İlgilerini fark eder. Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir. Doğa çevreyi korumaya karşı duyarlı olur. Çeşitli mesleklerde çalışanların yaptıkları işlerden örnekler verir. Mesleklerin birbirine benzer ve birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu açıklar.

7 YETERLİK ALANLARI Öğrencilere kazandırılacak amaçlar
yedi yeterlik alanına dağıtılarak sınıf seviyelerine göre oluşturulmuştur: -OKULA VE ÇEVREYE UYUM -EĞİTSEL BAŞARI -KENDİNİ KABUL -KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER -AİLE VE TOPLUM -GÜVENLİ VE SAĞLIKLI HAYAT -EĞİTSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

8 Programın Uygulanması
Rehberlik programının uygulayıcısı sınıf rehber öğretmenleridir. Sınıf rehber öğretmenlerinin sınıfta o hafta içinde uygulayacağı etkinliklere ilişkin kitapçık yayınlanmıştır. Sınıf öğretmenleri bu kaynaktan faydalanarak etkinlikleri uygulayacaktır.

9 ÖRNEK ETKİNLİK UYGULAMASI
Etkinliğin Adı: ZARARLI ALIŞKANLIKLAR Sınıf: 7.sınıf Yeterlik Alanı: Güvenli ve Sağlıklı Hayat Kazanım: Zararlı alışkanlıkların duygusal ve bedensel yönden insan hayatına etkilerini fark eder.(Kazanım Numarası165) Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf Süre:40 Dakika Ortam:Sınıf Sınıf Düzeni :Oturma Düzeni

10 Süreç: 1-Öğrencilere zararlı alışkanlıklar ve bunların insan hayatı üzerindeki etkileri ile ilgili araştırma yapmaları istenir. 2-Öğrencilere verilen hikâye okunur ve daha sonra aşağıdaki sorular yöneltilerek zararlı alışkanlıkların insan hayatına etkileri tartışılır. Cem sigaraya ne zaman ve neden başlamış? Sahip olduğu rahatsızlıkların sebebinin ne olduğunu düşünmüş? Sigara yüzünden damarlarının tıkandığını öğrendiğinde ne yapmış? Fiziksel ve duygusal olarak nasıl etkilenmiş? Sigara dışında bize zarar veren alışkanlıklar nelerdir? Bu alışkanlıkların hayatımıza etkileri nelerdir?

11 3-Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.
4-Zararlı alışkanlıkların duygusal ve fiziksel yönden insan hayatına etkileri vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

12 Test uygulaması, meslek gezisi haricindeki haftalarda sınıf öğretmeni programda yer alan etkinlikleri uygulayacaktır. Öğrencilerin, içinde yaşanılan çevrenin ve okulun ihtiyaçlarına göre programda değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir. Düzenlemelerin öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak yapılması önemlidir. Bu düzenlemeler, sınıf rehber öğretmeninin önerisiyle okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeninin bulunmadığı okullarda ise rehberlik araştırma merkezlerinin onayıyla yapılmalı, programın ana çatısını bozacak nitelikte olmamalıdır.

13 Sınıf Rehber Öğretmenlerinden Beklentiler
Programın başarılı biçimde yürütülebilmesi için sınıf rehber öğretmenleri tarafından programın temel yapısının ve amaçlarının anlaşılabilmiş olması gerekmektedir. Bu doğrultuda sınıf rehber öğretmenleri; - Programda yer alan konulara yönelik araştırma yapması ve sınıf uygulamalarına hazırlıklı katılması, - Programı bir ders olarak algılamaktan çok, yaşantı sağlamaya, tutum, değer ve beceri kazandırmaya yönelik bir süreç olarak düşünmesi, - Etkinlik için öğrencilerin önceden hazırlık yapması gereken durumlarda etkinlikler konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için gereken süre verilmelidir.

14 Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri sınıf ortamını oluşturması, onları etkinliklere katılmaya teşvik etmesi, birbirleriyle kıyaslama, eleştirel davranış ve ifadelerden kaçınması, yargılayıcı olmayan tutum ve davranışlar sergilemesi, öğrencilere, kazandırılmak istenen becerilere uygun model olması, Kazandırılmak istenen becerilerin rehberlik saati dışında da takip edilmesi, gerektiğinde öğrencilere pekiştireçler verilmesi, Öğretmenler ve veliler ile işbirliği yaparak öğrencilerin gelişimini takip etmesi, Velilerin program sürecine katılması için gerekli çalışmaları düzenlemesi beklenir.

15 Okul İdaresinden Beklentiler
Okul idaresi, eğitim öğretim yılı başında sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirdiği öğretmenlere rehberlik etkinliklerini uygulamaları konusunda hatırlatmada bulunmalı ve takibini yapmalıdır. Sınıf öğretmeni olarak seçilen öğretmenlerin okulun rehberlik çerçeve programından yararlanarak kendi sınıf seviyesine göre sınıf rehberlik planını oluşturmasını istemelidir. Sınıf öğretmeninden rehberlik saatlerinde işlenilen konularla ilgili günlük planını istemelidir. Zaman zaman rehberlik saatlerinde farklı sınıflara izleyici olarak girilip programın işlenişi ve karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgi alınmalıdır. Rehberlik programının uygulanması ile ilgili tüm sorumluluk okul idarelerine aittir. Bu nedenle takibini de okul idaresi yapacaktır.

16 Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri
a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar. b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder. c) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi İle ilgili yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler. d)Okuldaki Öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez .

17 e) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir. f) Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri arasında iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar. g) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir. h)Öğrenci sorunlarının çözümü için gerekli birimlerle işbirliği yapar ve öğrencilerin yardım almaları için gerekli yerlere yönlendirilmesini sağlar.


"DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları