Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 NCİ KOMİSYON SINAV SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 NCİ KOMİSYON SINAV SORULARI"— Sunum transkripti:

1 1 NCİ KOMİSYON SINAV SORULARI
OYAK SGS A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 NCİ KOMİSYON SINAV SORULARI

2 1- Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz? a) Kardiyoloji b) KBB c) Göz d) Psikiyatri e) Nöroloji a

3 c 2- Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir? a) 40
b) 50 c) 60 d) 55 e) Hiçbiri c

4 3- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma b) Yakalama c) Arama d) Emanete alma e) Kimlik tespiti e

5 4- Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır? a) Önleyici görev b) İdari görev c) Özel kolluk görevi d) Kişisel görev e) Adli görev e

6 5- Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır. b) Zorla imzalatılır. c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır. d) Cezası artırılır. e) Tutuklanır. a

7 d 6- Meşhut cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Polisin b) Kamu kolluğunun c) Özel güvenlik görevlisinin d) Herkesin e) Mağdurun d

8 7- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Üniversitede b) Alışveriş merkezinde c) Spor müsabakalarında d) Sağlık tesislerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda b

9 8- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? a) Alıkoyma b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma c) Görevi kötüye kullanma d) Görevi ihmal e) Amirin emrine muhalefet b

10 9- Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz? a) Devlet Memurları Kanunu b) İş Kanunu c) Toplu İş Sözleşmesi d) Hizmet Akdi e) Görev Talimatı a

11 10- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?
a) Suç delillerini elde etme   b) Kişilerin üstlerini arama c) Spor müsabakalarında kimlik sorma d) Kapalı alanlarda arama yapma e) Hepsi a

12 11- Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir? a) Kamuya açık alanlarda b) Meskenlerde ve müştemilatlarda c) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında d) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında e) Hiçbiri c

13 12- Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki hangi şartlarda CMUK 157’ye göre yakalama yetkisini yerine getirir? a) Herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları b) Suç unsurlarını saklayanları c) Sarhoş ve kimliksiz olanları d) Suç işlenmesine devam edenleri e) Trafik kazası suçlularını a

14 13- Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
a) Suça el koyar b) Suçun devamını engeller c) Sanığı tespit eder ve yakalar d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder e) Hepsi e

15 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir? a) Ek önlemler alma yükümlülüğü b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü d) Temel eğitim alma yükümlülüğü e) Hiçbiri c

16 15- Hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?
a)Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılma yasağı b)Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı c)Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanma yasağı d)Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı e)Özel güvenlik görevlisinin greve katılma yasağı d

17 16- Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir? a) Önleme yakalaması b) Adli arama c) Adli zaptetme d) El koyma e) Mülkiyet hakkını ihlal d

18 17- “Özel güvenlik görevlisi, görev alanı olan sitenin içinde ve görevi sırasında hırsızlık yapan bir kişiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacıyla kovalamış ve bu esnada hırsızın kaçtığı site içindeki bir eve de girmiştir.” Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranışını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar? a) Konut dokunulmazlığının ihlalidir b) Özel güvenlik görevlisi görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir c) Suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur d) Özel güvenlik görevlisinin eve girme yetkisi yoktur e) Kişi dokunulmazlığının ihlalidir c

19 18- “Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
a)Paranın teslim alındığı yerdir b)Paranın teslim edildiği yerdir c)Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir d)Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir e)Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergah ve teslim edildiği yerdir e

20 19- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a)Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak b)Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek c)Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak d)Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek e)Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek b

21 20- Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele geçen delil ne olacaktır? a)Delil incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecektir b)Delil suç unsuru değilse özel güvenlik görevlisi tarafından atılmalıdır c)Delil olma özelliğini yitirecektir d)Delil nasıl ele geçerse geçsin önemini yitirmeyecektir e)Hiçbiri c

22 c 21- Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?
a)Belediye Zabıtası - Polis - Jandarma b)Özel Güvenlik Teşkilatı - Gümrük Muhafaza Teşkilatı - Sahil Güvenlik Teşkilatı c)Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı d)Belediye Zabıtası – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Sahil Güvenlik Teşkilatı e)Polis – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Jandarma c

23 22- Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a)Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır b)Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilir c)Konu genel kolluğa bildirilir d)Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez e)Kişinin üstü aranmasa bile eşyaları muhakkak aranır d

24 a 23- Devriye hizmeti nedir?
a)Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır b)Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir c)Adli kolluk hizmetidir d)Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır e)Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir a

25 24- Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapamaz?
a) Adres soranlara yardımcı olur b) Noktanın yakın çevresinde gezinebilir c) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermez d) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir e) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermez d

26 e 25- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir?
a)Personel güvenliği – Fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri b)Evrak ve haberleşme güvenliği – Yangınlardan korunma c)Sabotaj ve terör olaylarından korunma d)Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma e)Hepsi e

27 26- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a)Parmak izi ve fotoğraf almak b)Olay yeri çevre emniyetini almak c)Delilleri muhafaza etmek d)Kimlik sormak e)Tabii afetlerde işyeri ve konutlara girmek a

28 27- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi değildir?
a) Önleyici görevleri b) Koruyucu görevleri c) Yardım görevleri d) Adli görevleri   e) Genel güvenlik ve genel asayiş görevi e

29 28- Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
a) 2559 Sayılı Kanun b) 5188 Sayılı Kanun c) 3005 Sayılı Kanun d) 6136 Sayılı Kanun e) Hepsi b

30 29- Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır. b) Yakalama sebebi belirtilir c) Elde edilen delillerden bahsedilir d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir e) Hepsi e

31 30- İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ne tür aramadır? a) Adli amaçlı arama b) Önleme amaçlı arma c) Genel arama d) Muvafakatli arama e) Özel arama a

32 31- Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir şahsın eşkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle dikkat edilmelidir? a) Elbisesi b) Ayakkabısı c) Saç rengi d) Boy,tahmini kilo,yüz şekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı yaralı olup olmadığı e) Hiçbiri d

33 32- Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir? a) İfade alma b) Tutanak c) Özet çıkarma d) Not alma e) Rapor yazma d

34 33- Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir? a) Tutanak tutma b) Not alma c) İfade alma d) Özet çıkarma e) Rapor yazma e

35 34- Tutanağın adli soruşturma safhası itibariyle hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 b

36 35- Aşağıda belirtilenlerden, tutanakların ortak özelliklerinden olmayan hangisidir?
a) İçeriği yansıtan bir başlık olması b) Konunun yada olayın öğreniliş şeklinin belirtilmesi c) Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık kimlik bilgisinin yer alması d) Şahısların ifadelerinin alınması e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili bilgilerin yer alması d

37 36- Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir? a) Zapt etme b) Nezarete alma c) Yakalama d) Gözetim altına alma e) El koyma c

38 37- Halkla ilişkilerin usul ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgi ve güleryüz göstermek b) Medeni ve ciddi bir tavır takınmak c) Asık suratlı ve asabi davranmak d) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak e) İşi çabuklaştırmak, bitirmek c

39 38- Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Karşımızdaki kişileri saygı duymak. b) Gerçekçi ve doğal davranmak c) Empati d) Uzun boylu olmak e) Motivasyon d

40 39- Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmak aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Motivasyon b) Empati c) İç Güdü d) Tutum e) Önyargı b

41 40- Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangilerine göre çalışır ?
I Ses algılanması II. Bir elektrik devresinin kesilmesi III. Elektro statik bir alana girilmesi IV. Titreşim veya hareketin algılanması a) Hepsi b) I, II ve IV c) II ve IV d) II, III ve IV e) I, II ve III a

42 c 41- Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
a) Görüntünün açısının değiştirilmesi b) Görüntünün netlik ayarının yapılması c) Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi e) Görüntünün renklendirilmesi c

43 a 42- Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
I. Duman  II. Işık III. Isı IV. Alev a) I, III ve IV b) I, II ve III c) II, III ve IV d) I ve IV e) I, II, III ve IV a

44 43- Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar? a) Kameralar b) IR sistemleri c) Metal dedektörleri d) PIR dedektörleri e) X-Ray cihazları c

45 44- Aşağıdakilerden hangisi yardımcı gevenlik cihazlarından olan “el tipi metal detektörlerinin özelliklerinden birisi değildir? a) Kontrollerde metal madde bulunduğunda, ikinci bir metal madde bulunması ihtimali göz önünde bulundurularak vücudun her bölgesi kontrol edilinceye kadar aramaya devam edilir b) Kontrol edilecek kişiler dedektöre bir metre mesafede bekletilerek sıra ile kontrol edilir c) İncelenen bölgeye 2.5 cm. veya 7.5 cm. mesafeden, paralel tutularak kontrol yapılmalıdır. d) Islak zemine bırakılmamalıdır e) İnsanların baş kısmına tutulmamalıdır b

46 45- Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olay sonrasında olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapması gereken işlemlerden değildir? a) Delilleri toplayıp ambalajlamalıdır b) Olay yerine tedbirli yaklaşmalı ve olayın olduğu alana girerken mümkün olduğunca potansiyel delil olabilecek eşya ve alana zarar vermeyecek şekilde hareket etmelidir. c) Olayın halen devam ettiğini varsayarak hareket etmeli ve buna göre dikkatli ve tedbirli olmalıdır. d) Eğer olay yerindeki yaralılar için acil ilk yardım talep etmelidir e) Kendisine veya başka kişilere karşı halen devam etmekte olan veya olabilecek bir tehlikenin olup olmadığını kontrol etmelidir a

47 46- Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir? a) Hava şartları b) Meraklı kalabalık c) Şüpheli ve iş birlikçileri d) Parmak izi uzmanları e) Mağdur yada maktulün yakınları d

48 47- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yaygın olarak yapılan hatalardan değildir?
a) Olay yerine giren kişilerin ve olay yerindeki davranışlarının kayıt altına alınmaması b) Olay yerinden sevk edilen yaralıların yerleri ve sağlık durumları hakkında bilgi verilmemesi c) Delillere dokunularak (el, ayak, araç) yerlerinin değişmesine, kirlenmesine, bozulmasına neden olunması d) İlk müdahalede olayın yakın ve geniş çevresinin tam tespit edilemeyişi, e) Hepsi e

49 c 48- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir? a) Kan
b) Doku parçası c) Cam kırıkları d) Saç e) Kepek c

50 49- Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri- fail- mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ne denir ? a) Parmak izi b) İpucu c) Bulgu d) Fiziksel delil e) Hepsi c

51 a 50- Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
a) Olayın meydana geldiği yer. b) Olay yerinin yakın çevresi c) Olay yerinin geniş çevresi d) Kan damlalarının en yoğun olduğu yer e) Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir a

52 51- Olay yerinde tanımadığı bir cisim veya paket bulunması durumunda özel güvenlik görevlisinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? a) Şüpheli paketi veya cismin ne olduğunu anlamak için elle el ile kontrol eder b) Şüpheli paketi veya cismin ne olduğunu anlamak için herhangi bir alet ile kontrol eder c) Çevresinde başka kişiler varsa onlara kontrol ettirir. d) Paketi veya cismi olay yerinden alır ve ilgili ekiplere teslim eder e) Kesinlikle el sürmez ve yerini değiştirmeye kalkmaz e

53 52- Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? a) Olay b) Olay yeri c) Delil d) Bulgu e) Hepsi b

54 53- “Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Soruşturma ekibi b) Olay yeri inceleme ekibi c) Olay yeri soruşturma sorumlusu d) İlk ekip e) Hepsi d

55 d 54- Aşağıdakilerden hangisi gösteri yürüyüşü kapsamına girmez?
a) Sendikal faaliyetler b) Grev ve lokavtlar c) Öğrenci eylemleri d) Geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler e) Dernek ve toplantı faaliyetleri d

56 a 55- Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir. b)Bir birlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması sonucu oluşan gruba kalabalık denir. c)Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna kalabalık denir. d)Maç seyretmek için stad içinde bulunan protokole kalabalık denir. e)Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara denir. a

57 56- Toplumsal olayları başlatma usullerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaygın propaganda yapmak b) Konuşma yapmak   c) Heyecanı artırmak d) Eyleme geçiş e) Sakin olunmasını öğütlemek e

58 57- Copun özellikleriyle alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Psikolojik bir etkiye sahiptir. b) Kolun uzantısı olarak kullanılır c) Öldürücü değildir d) Savunma amaçlıdır e) Hiçbir etkisi yoktur e

59 58- Göz yaşartıcı gazların etkilerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçici körlük   b) Göz yaşı c) Mutluluk duyma d) Öksürük e) Hapşırma c

60 59- Eğer birey Saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış ne tür bir saldırganlık biçimindedir? a) Savunma için saldırganlık b) Zevk için saldırganlık c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık d) Rahatsız edilme ve engelleme sonucu saldırganlık e) Kültürel bir öğe olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık c

61 a 60- Aşağıda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalıktır?
a) Bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık b) Bir spor müsabakasında seyircilerden oluşan kalabalık c) Ani karışıklık sonucu meydana gelen kalabalık d) Çarşı yada pazarlarda oluşan kalabalık e) Bir inanç etkinliği için oluşan kalabalık a

62 61- Aşağıda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanması uygun değildir?
a) Dar bir sahayı kapatmak için b) Bir bina veya tesisi korumak için c) Topluluk içinde belli şahısları almak için d) Belli yönden gelebilecek tehlikeye karşı tedbir alınması e) Bir bölgeden bir gurubu çıkarmak için c

63 62- Kelepçe takılırken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelepçe takanın emniyetini diğer görevlilerce sağlanması b) Şahsın sağa sola bakmak, konuşmak el kol hareketi gibi davranışlarının önlenmesi c) Kelepçe takıldıktan sonra iyi oturup oturmadığını kontrol edilmesi gerekir d) Kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunur ve hareketlerini kontrol altında tutar e) Hepsi e

64 63- Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık b) Provokasyona gelmeme c) Kuvvet gösterisi d) Tahriklere engel olma e) Hepsi e

65 64- Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil Servisinin telefon numarası nedir?
b) 177 c) 112 d) 110 e) 155 c

66 65- “Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yaralanılarak yerine getirilen geçici müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Hastalık b) Sağlık c) Tedavi d) İlk Yardım e) Hiçbiri d

67 d 66- İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak b) Yaralıya ilaç vermek c) Olay yerine polis çağırmak d) Yaralının hayatını kurtarmak e) Yaralıyı oyalamak d

68 a 67- En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atardamar kanaması b) Toplardamar kanaması c) Yaranın büyüklüğüne göre değişir d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir e) Kılcal damar kanaması a

69 68- Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır b) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır c) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir d) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez e) Kazazede ayakta sevk edilir d

70 d 69- Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken nedir?
a) Acilen hastaneye götürmek b) Kol ve bacaklarından tutarak taşıma c) Sedye ile taşıma d) Boyunluk takılması e) Kucaklayarak kaşıma d

71 d 70- Sıcak su yanıklarında ilk yapılması gereken nedir?
a) Merhem sürmek b) Yoğurt sürmek c) Kolonya sürmek d) Soğuk su uygulaması e) Pansuman yapmak d

72 b 71- Gaz zehirlenmesinde ilk yapılması gerekenler nelerdir ?
a) ABC Kontrolü b) Ortamdan uzaklaştırmak c) Suni teneffüs yapmak d) Ambulans çağırmak e) Yoğurt yedirmek b

73 c 72- Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır ?
a) Yan yatar pozisyonda b) Oturur pozisyonda c) Sırt üstü yatırılır, ayaklar 30 cm. kaldırılır. d) Yüzükoyun yatırılır e) Ayakta tutulur c

74 b 73- Sara Krizinde hangi davranışlar yapılır ? a) Kolonya koklatmak
b) Vücuduna zarar gelmesi engellenir c) Su içirilir d) Çenesi Açılır e) Suni teneffüs yapılır b

75 74- Suni solunum nedir? a) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmaktır b) Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir c) Kalbi duran kimseye ağızdan hava vermektir d) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine solumasıdır e) Hava bulunmayan ortamda yapılan solunumdur b

76 75- Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda nasıl zemine yatırılır?
a) Yüzüstü yumuşak zemine b) Yüzüstü sert zemine c) Sırtüstü yumuşak zemine d) Sırtüstü sert zemine e) Yere yatırılması yeterlidir d

77 76- Aşağıdakilerden hangisi itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır?
c) 110 d)   e) 112 c

78 d 77- Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su   b) Kum   c) Karbondioksit d) Köpük e) Hepsi d

79 78- Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir? a) Deprem b) Sel c) Kasırga d) Tsunami e) Hortum d

80 79-. Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb
79- Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur? a) Normal genel merdiveni kullanmak b) Çatıya doğru çıkmak c) Yangın merdivenini kullanmak d) Asansörü kullanmak e) Hiçbiri c

81 b 80- Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman – Koku – Alev b) Koku – Duman – Alev c) Duman – Alev – Koku d) Alev – Duman – Koku e) Alev – Koku – Duman b

82 d 81- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma c) Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi d

83 82- Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
a) Orman yangınları b) Havaalanları, uçak hangarları c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda e) Hiçbiri a

84 83- Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek e) Hiçbiri c

85 84- Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Asansörü kullanmamalıyız b) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız c) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz d) Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek sarsıntının geçmesini beklemeliyiz e) Hepsi c

86 85- Önemli kişi aracının özellikleri donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalı d) Mümkünse zırhlı olmalı e) Hepsi e

87 86- Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir a

88 87- Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade dorudur?
a) Güvenlik raporu hazırlamak b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak d) Alternatif güzergahlar oluşturmak e) Hepsi e

89 b 88- Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden değildir?
a) Karo düzeni b) Dairesel koruma c) Üç kişiyle koruma d) Dört kişiyle koruma e) Beş kişiyle koruma b

90 89- Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Pratik zekalı olmalı b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı c) Medyatik olmalı d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı e) Çevreyi iyi gözlemlemeli c

91 d 90- Suikastların nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Siyasi ve ideolojik nedenler b) Psikolojik nedenler c) Ekonomik nedenler d) Ekolojik nedenler e) Dini ve sosyal nedenler d

92 91- Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir? a) Bozma b) Tahrip c) Sabotaj d) Sondaj e) Drenaj c

93 b 92- Saldırı ve safhalarında kimler yer almaz? a) Gözcüler
b) Devriye ekibi c) Kaçış ekibi d) İmha ekibi e) Koruma ekibi b

94 93- Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir b)Korunan kişi konutta yoksa tedbir alınmayabilir c)Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır d)Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir e)Korunan kişi konutta yoksa tedbirler arttırılır c

95 c 94- Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı madde b) Kapsül – fitil c) Dış kap demir aksamı d) Anahtar sistemi e) Hiçbiri c

96 95- Aşağıdakilerden hangisi kitap bombalar için doğru bir ifade değildir?
a) Posta/kargo ile gönderme b) Normal kitaptan daha ağır olma c) Patlayıcı madde kokusu algılama d) Zarfın üzerindeki bilgilerde yazı ve harf hatası e) Emsallerinden daha hafif olma e

97 96- Patlamanın kaç türlü etkisi vardır?
b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 c

98 97- Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
a) Katlanmaz özellik b) Aşırı pul yapıştırılması c) Üzerinde yağ lekesi olması d) Üzerinde hava deliği olması e) Hepsi e

99 d 98- Kokain hangi bitkiden elde edilir? Afyon b) Kendir Kenevir
e) Haşhaş d

100 a 99- Esrar hangi bitkiden elde edilir? Hint keneviri b) Afyon Koka
d) Maraş otu e) Haşhaş a

101 100- Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
Birikim b) İhtiyaç Bağımlılık d) Tolerans e) Tedavi d

102 101. Aşağıdaki izlerden hangisi kovan üzerinde bulunan izlerden değildir?
Yiv ve set izi İğne izi Çıkarıcı izi Tırnak izi Gaz kanalları izi a

103 102. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin üzerinde bulunan izlerdendir?
a. Tırnak izi b. Çıkarıcı izi c. Dip tabla izi d. Set izi e. Hepsi d

104 c 103. Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır
I. Otomatik silah kullanılmıştır. II. Kovan cesette kalmıştır. III. Toplu tabana kullanılmıştır. IV. Kovan kaybolmuştur. V. Hepsi a. I, II b. II, IV c. III, IV d. III, IV e. V c

105 b 104. Aşağıdakilerden hangisi balistik kelimesini en iyi tanımlar?
a. Vücuda giren merminin vücut içerisinde ilerleyerek kendine bir haz çizmesi b. Mermilerin itme kuvveti, uçuşu ve çarpma etkisini inceleyen bilim dalı c. Merminin hedefe vuruş noktası d. Delillerin uzun süre muhafazasını sağlayan bilim dalı e. Hepsi b

106 d Aşağıdakilerden hangisi/hangileri çekirdeğe ait parçadır? Gömlek
Kurşun Kovan a ve b b vec d

107 106.Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletler aşağıdakilerden hangisidir? Kimyasal silah Biyolojik silah Ateşli silah Ağır silah Otomatik silah c

108 107. Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
Destek İz Kalıntı Rayyür Helezonik Şekil d

109 108. Aşağıdaki tanımlardan hangisi fişeği oluşturan parçalan doğru ifade etmiştir?
Kovan, kapsül, barut, çekirdek Kovan, çekirdek, kartuş, mermi, kapsül Mermi, fişek, kovan, kapsül Kovan, tabla, mermi, barut Hiçbiri a

110 109. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Fişek çekirdeğinin ağırlığı Havanın yoğunluğu Atıcının uzmanlığı Atış yapılan yer Rüzgar c

111 110. Bir silahta kapsül ateşlenmiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi değildir?
İğne kırık olabilir İğne ucu kırık olabilir İğne yayı kırık olabilir Fişek Hatalı olabilir Fişek yatağı hatalı olabilir e

112 111. 9x19 mm'lik fişek ifadesinden aşağıda verilenlerden hangisi anlaşılır?
Birinci rakam fişeğin boyunu, ikinci rakam çekirdeğin çapını Birinci rakam çekirdeğin çapını, ikinci rakam merminin boyunu Birinci rakam çekirdeğin çapını, ikinci kovanın fişeğin boyun Birinci rakam çekirdeğin çapını, ikinci rakam fişeğin boyunu Birinci rakam çekirdeğin çapını, ikinci rakam barutun miktarını d

113 112. Taşıma veya bulundurma silah ruhsatı alabilmek için en az kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?
c. 20 d. 21 e. 25 d

114 Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan unsurlardan değildir?
a. Gez b. Namlu ucu c. Göz d. Hedef e. Arpacık b

115 e Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin faydalarından değildir?
Çekirdeğin havada dönerek gitmesini sağlar Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar Çekirdeğin delme gücünü artırır Çekirdeğe hız kazandırır Hepsi e

116 115. Bir tabancanın horozu inik pozisyonda, tetik çekilmesi ile kurulu duruma gelmekte ve devamında düşmektedir. Bu silah, ateşleme sistemi bakımından aşağıdaki guruplardan hangisine girer? Yarı otomatik silahtır Toplu silahtır Çift hareketli silahtır Tek hareketli silahtır Tam otomatik silahtır c

117 Toplu tabancalarda emniyet tertibatı yoktur
Toplu tabancalarda emniyet tertibatı yoktur. Bu nedenle emniyet tertibatı olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? Top yuvasından bir adeti boş bırakılır Top yuvasında bir yuvanın boş bırakılmasına gerek yoktur Tetik çekilmesi ile hareket eden topun namlu yuvasına gelen ikinci yuvası boş bırakılır. Tetik çekilmesi ile hareket eden topun namlu yuvasına gelen ilk yuvası boş bırakılır Tetik çekilmesi ile hareket eden topun namlu yuvasına gelen son yuvası boş bırakılır d

118 117. Şarjör emniyeti olmayan bir tabancanın şarjörü çıkarıldığında fişek yatağında bir adet fişek kalmıştır, horozu kurulu durumdadır. Şarjörü olmadan tetik çekildiğinde aşağıdaki durumlardan hangisi olur? I. Tabanca ateş etmez II. Tabancanın ateş alması için şarjörün takılması gerekir III. Tabanca fişeği ateşler a. I, b. II, c. III, d. I, II e. I, III a

119 118. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda ateşleme sistemi (tertibi) olarak bulunur?
I. Horozlu sistem II. İğneli sistem III. Horozlu-iğneli sistem a. ı, b. II, c. III, d. I, II e. I, II, III e

120 119. Özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisini doğrudan veren kanun hangisidir?
TCK PVSK CMK ÖGHDK ve Yönetmeliği 6136 SK d

121 120. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin kimyasal silah, gaz vb
120. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin kimyasal silah, gaz vb. kullanılmasını düzenler? I.Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun II. ÖGHDK ve yönetmeliği III. Çıkar Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanunu IV. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu a. I b. II c. IV d. I, III e. II, IV c

122 121. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahlara karşı korunma yollarından değildir?
Gaz maskesi kullanımı Koruyucu kıyafet giyilmesi Gazlı ortamdan süratle uzaklaşmak Nefes almamak Gazlı ortamda pencereleri kapat d

123 Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Kimyasal madde kullanacak personel gaz maskesi kullanmalıdır. Fişek ve roket insan vücuduna doğru atılmamalıdır. Spreyler kullanılırken bir kişiye en az 10 cm mesafeden sıkılmalıdır Kimyasal maddelerin dozu topluluğun direncine orantılı olmalıdır. Kimyasal maddelerin kullanılmasında rüzgara dikkat edilmelidir. c

124 d Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Yakından ve uzaktan canlıları öldüren alettir Çeşitli çeşitlerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok aletlerdir Canlı ve cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok aletlerdir Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir d

125 Şarjör gövdesi içerisinde bulunan, şarjör yayının uç kısmına takılı ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir? Gerdel Şarjör kapağı Şarjör tüpü Şarjör kilidi Fişek yatağı a

126 b Aşağıdakilerden hangisi silahlarda kalibrenin tanımıdır?
Namlunun uzunluğudur Namlunun çapıdır Fişeğin çapıdır Fişeğin uzunluğudur Çekirdeğin namluda aldığı yoldur b

127 TEŞEKKÜR EDERİZ


"1 NCİ KOMİSYON SINAV SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları