Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F İ Z İ KSEL VE K İ MYASAL DE Ğİ Ş İ MLER. Maddenin Özellikleri Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F İ Z İ KSEL VE K İ MYASAL DE Ğİ Ş İ MLER. Maddenin Özellikleri Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen."— Sunum transkripti:

1 F İ Z İ KSEL VE K İ MYASAL DE Ğİ Ş İ MLER

2 Maddenin Özellikleri Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlü ğ ü, sertli ğ i, hacmi, ısı ve elektrik iletkenli ğ i v.b. özelliklerdir

3 Maddenin Özellikleri Kimyasal özellikleri Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir.

4 MADDEDEKİDEĞİŞİMLER FİZİKSEL DEĞİŞİM KİMYASAL DEĞİŞİM

5 Fiziksel de ğ işmeler Acaba resimde gördü ğ ünüz buz nasıl o hale geldi? Tabii ki suyun donması ile. Suyun donması ile buz, kaynaması ile buharın oluştu ğ unu biliriz. Acaba su donunca veya buharlaşınca iç yapısı de ğ işir mi? Buzu eski haline getirmek için ne yaparsınız?

6 Fiziksel De ğ işimler Maddenin dış yapısında meydana gelen de ğ işmelere F İ Z İ KSEL DE Ğİ ŞMELER denir. Örne ğ in: Buzun erimesi, suyun donması, kaynaması, ka ğ ıdın yırtılması, camın kırılması, ekme ğ in kesilmesi, mumun erimesi, vb. olaylar fiziksel de ğ işmeyle oluşur.

7 Fiziksel de ğ işmelerin özellikleri Maddenin yapısı de ğ işmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen de ğ işmelerdir. Fiziksel de ğ işmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Sadece maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri de ğ işir. Fiziksel de ğ işmeler sonucunda maddenin kimli ğ i de ğ işmez. Maddeyi eski haline getirmek kolaydır. (Mesela buzu eritip su haline getirmek.)

8 Örnekler Buzun erimesi Ka ğ ıdın yırtılması Tebeşirin toz haline getirilmesi Küp şekerin ezilerek toz şeker haline getirilmesi Suyun donması Çaydanlıktaki suyun buharlaşması Camın bu ğ ulanması Akşamları gökyüzünün renginin maviden kızıla dönüşmesi Altından bilezik yapılması Odunun kırılması Camın kırılması Yemek tuzunun suda çözünmesi Yo ğ urttan ayran yapılması Bakırdan tencere yapılması Havucun rendelenmesi

9 Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında de ğ işme olmaz. Bütün hal de ğ iştirme olayları fiziksel de ğ işimdir.

10 Ya ğ murun ya ğ ması..

11 Gökkuşa ğ ının oluşması

12 Kar ya ğ ması

13 Kimyasal De ğ işmeler Acaba resimde görülen yemek nasıl o hale geldi? Elbette pişerek diyeceksiniz. Peki o yeme ğ i eski haline getirmek mümkün mü? Yeme ğ in pişmesinde nasıl bir de ğ işme olur? Odun yanarken kimyasal yapısı de ğ işir mi? Ekşimiş süt eski haline gelebilir mi?

14 Kimyasal De ğ işmeler Maddenin iç yapısında meydana gelen de ğ işmelere K İ MYASAL DE Ğİ ŞMELER denir. Bütün yanma olayları kimyasal de ğ işmeyle oluşur. Ekşime, kokma, bozulma, pişme, çürüme, sindirim, Fotosentez olayları vb. kimyasal de ğ işmeyle oluşur.

15 Kimyasal De ğ işmeler Kimyasal de ğ işmeye u ğ ramış maddeyi eski haline getirmek zordur veya mümkün de ğ ildir. Çünkü maddenin kimyasal yapısı de ğ işir. Farklı özellikte maddeler oluşur. Örne ğ in; Süt ekşiyince çöpe dökeriz. Eski haline getiremeyiz.

16 Kimyasal de ğ işimlerin özellikleri Maddenin iç yapısında meydana gelen de ğ işmelerdir. Kimyasal de ğ işmeler sonucunda maddenin kimli ğ i de ğ işir ve yeni maddeler oluşur. Kimyasal de ğ işmeye u ğ rayan maddeler eski haline döndürülemez veya dönüş zordur.

17 Örnekler Kömürün yanması Sütten yo ğ urt ve peynir yapılması Demirin paslanması Meyvelerin çürümesi Hamurun mayalanması Kumdan cam yapılması Ekme ğ in küflenmesi Kabartma tozunun üzerine limon sıkılması Canlıların ölünce çürümesi İ nsanın sindirim ve solunum yapması Bitkilerin fotosentez yapması Üzüm suyundan sirke yapılması Do ğ algazın yanması Dişlerimizin çürümesi Yumurtanın haşlanması Gümüşün açık havada zamanla kararması

18 Kimyasal de ğ işmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. Kimyasal de ğ işmeler sonucunda hem maddenin görünümü de ğ işir hem de yeni maddeler oluşur. Bütün yanma olayları kimyasal de ğ işmedir

19 Yanma olayı

20 Demirin paslanması

21 Mayalanma

22 Arının bal yapması

23 Bunları Biliyor muydunuz ? Tırnakların, saçların uzamasının bir kimyasal de ğ işme oldu ğ unu biliyor musunuz?

24 Bunları Biliyor musunuz ? Ateş böcekleri vücutlarındaki kimyasal de ğ işimler sonucunda ışık üretir. Örümcekler a ğ örmek için kimyasal de ğ işim sonucu salgı oluşturur. Fotosentez olayı bir kimyasal de ğ işmedir. Tohumun çimlenmesi kimyasal de ğ işmedir. Evini badana yapmak isteyen bir ev kadınının sönmemiş kireç üzerine su dökmesiyle kimyasal de ğ işme yapmış olur.

25 Çevre bilinci Karbonun yanması kimyasal bir de ğ işmedir. Bu olay sonucunda açı ğ a karbon dioksit çıkar. Havadaki karbon dioksit oranının artması yaşamımızı olumsuz etkiler. Karbon dioksit oranının artması atmosferin ısınmasına sebep olur. Bu da kutup buzlarının erimesine yol açabilir.

26 Çevre bilinci Buzların erimesi fiziksel bir de ğ işmedir. Kutup buzulları bizlere çok uzak oldu ğ u için ilk başta pek dikkatimizi çekmiyor ama aslında su akışkan oldu ğ u için su seviyesindeki de ğ işiklik neticede bizleri etkileyecektir. Küresel ısınma bazı bölgelerde suları aşırı buharlaştıraca ğ ı için kuraklıklara da sebep olacaktır.

27 Fiziksel ve Kimyasal De ğ işmelerin Karşılaştırılması

28 Klor gazı ve sodyum metalinin etkileşerek tuz oluşturması

29 Kimyasal de ğ işimin göstergeleri Çökelek Oluşumu

30 Kimyasal de ğ işimin göstergeleri Gaz çıkışı Kabartma tozu sirke karıştırıldı ğ ında karbondioksit gazı çıkışı gözlenir.

31 Kimyasal de ğ işimin göstergeleri Isı de ğ işimi Alüminyum, demir (III) oksit ile reaksiyona girdi ğ inde ısı ve ışık şeklinde enerji yayılır

32 Kimyasal de ğ işimin göstergeleri Renk de ğ işimi Sulu amonyak çözeltisine fenolftalein ilave edildi ğ inde çözeltinin rengi pembe olur.

33


"F İ Z İ KSEL VE K İ MYASAL DE Ğİ Ş İ MLER. Maddenin Özellikleri Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları