Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN.  Günümüzde yaşam kalitesini artırmak, daha iyi hissetmek, günlük görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN.  Günümüzde yaşam kalitesini artırmak, daha iyi hissetmek, günlük görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yapılan."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN

2  Günümüzde yaşam kalitesini artırmak, daha iyi hissetmek, günlük görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yapılan işlerden hoşlanmak, yaşamın olası risklerinden korunmak için gerekli olan en önemli iki kavram uygun beslenme ve fiziksel aktivitedir.

3  Düzenli fiziksel aktivite, hasta ya da sağlıklı tüm bireylere yaşam kalitelerini iyileştirmek için giderek daha çok önerilmektedir.  Fiziksel aktivitenin mental sağlık üzerine olan etkisini araştıran çalışmaların sayısı oldukça fazladır.

4  Düzenli fiziksel aktivite (egzersiz), esenlik, fiziksel sağlık, yaşamdan tatmin olmak ve kavramsal işlevlerin iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

5 Özgüvende artış Olumsuz düşüncelerden uzaklaşma Daha kaliteli uyuma Strese uyum sağlama

6  Yakın zamanlarda sporun fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin sonucu olan kalp- damar sağlığı, kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik ve beden bütünlüğü üzerinde odaklanılmıştır.

7  Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise sporun fiziksel sağlık yanında bireyin psikolojik sağlığı üzerinde de etkileri olduğu varsayımı üzerinde yoğunlaşılmış ve birçok araştırma sonucu bu varsayımı destekleyen bulgular ortaya koymuştur.

8 1-İlgiyi Dağıtma2-Kendine Yeterlilik3-Sosyal Etkileşim

9 Bireyi istenmeyen veya sakıncalı uyarandan uzaklaştırmayı, ilgisini başka tarafa çekmeyi amaçlar. Böylece egzersiz uygulaması esnasında ve sonrasında ruh hali iyileşir. İlgiyi Dağıtma Hipotezi Egzersizin ilgi çekiciliğinin keşfi ve düzenli olarak devam etmesi ruhsal durumun iyileşmesine ve kendine güvenin artışına neden olabilir. Kendine Güven Hipotezi Sosyal ilişkiler çoğunlukla, fiziksel aktivitenin doğasında vardır, egzersiz esnasında bireyler arasındaki destek ve sosyal ilişki egzersizin mental sağlık üzerindeki etkilerinde önemli rol oynar. Sosyal etkileşim Hipotezi

10 Monoaminler Endorfinler Fizyolojik hipotezler, fiziksel aktivitenin mental sağlık üzerindeki etkilerini açıklayabilir. Çalışmalar iki temele dayanır;

11  Kimyasal olarak monoamin yapısına sahip bileşikler olan Epinefrin (adrenalin), Norepinefrin (noradrenalin) ve Dopamin topluca katekolaminler olarak adlandırılırlar.  Katekolaminler böbrek üstü bezlerinde ve sinir sisteminde yapılır.  Heyecan, panik, korku ve egzersiz durumunda salınır.

12  Katekolaminlerin görevi vücudu acil duruma hazırlamaktır.  Hücreleri ve sinir sistemini uyarır. Kan kaslara hücum eder, karaciğerden vücuda glikoz pompalanır, kan damarları genişler, acı hissi azalır, göz bebekleri büyür böylece acil duruma hazırlanılır.

13  Endorfin, ("endogenous morphine"), vücutta bulunan morfin; opiat benzeri etki gösteren peptit yapıda hormonlardır.  İnsan vücudunda ağrıyan dokularda ağrının azalması için beyin dokuları tarafından üretilen hormonlara verilen isimdir.

14  Hormonun işlevi, ağrının şiddetini azaltmak ve vücuda daha az rahatsızlık vermesini sağlamak için sinirleri uyuşturmaktır.  Endorfinlerin ağrı kesici etkisi morfinden yaklaşık 30 kat daha fazladır.

15  Sporun ve fiziksel aktivitenin stresle başa çıkmayla ilgili olarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlamlığı arttırmasının yanında, psikolojik sağlamlığın gelişiminde etkili olan koruyucu faktörleri de desteklediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

16 Fiziksel dayanıklılık Olumlu sosyal ilişki öz- düzenleme ve öz- kontrol becerisi

17  Fiziksel dayanıklıklık  Bireyin stresli yaşantılarla başa çıkabilmesi ve bunları atlatabilmesi açısından fiziksel sağlığın önemli rolünün olduğu ve sağlıksız olmanın önemli bir risk faktörü olduğu ifade edilmektedir.

18  Fiziksel dayanıklıklık  Günlük sıkıntılardan daha ciddi travmatik deneyimlere kadar birçok stresli yaşantı bireyin psikolojik sağlığını tehdit etmektedir.  Spor ve fiziksel aktivitenin desteklediği fiziksel dayanıklılık ise bireyi güçlü kılarak zorlukları aşmasında ona destek sağlamaktadır.

19  Öz-düzenleme ve öz-kontrol becerisi  Düzenli fiziksel egzersizin öz-düzenleme becerilerini arttırdığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.  Oaten ve Cheng (2006) yapmış oldukları bir çalışmada katılımcılara iki ay süren düzenli bir fiziksel egzersiz programı uygulamış ve program sonunda katılımcıların öz düzenleme kapasitelerinin geliştiğini rapor etmiştir.

20  Öz-düzenleme ve öz-kontrol becerisi  Program sonunda katılımcıların algıladıkları stres düzeyi, alkol, sigara ve kafein tüketimlerinde azalma gözlenmiş ve daha sağlıklı beslendikleri tespit edilmiştir.

21  2010 yılında yapılmış bir araştırmada kilo problemi yaşayan katılımcılara on iki haftalık bir fiziksel aktivite programı uygulanmış ve programın yemek yemeye ilişkin kontrol ve öz- düzenleme kapasitesini arttırmada ve katılımcıların hedefledikleri kilo kaybını sağlamalarında etkili olduğu rapor edilmiştir.

22  Olumlu sosyal ilişki  Spor aktiviteleri bireylerin bahsedilen prososyal gruplara katılmaları, kişilerarası ilişki becerilerini geliştirmeleri ve enerjilerini sosyal açıdan kabul edilebilir bir şekilde dışa vurmaları için önemli bir fırsat olarak kabul edilmektedir.

23  Olumlu sosyal ilişki  2012’de yapılan bir araştırmada üniversite öğrencilerine dönük olarak yapılan on altı haftalık bir dağcılık eğitiminin öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiş ve öğrencilerin ilişkiyi başlatma ve ekiple çalışma becerilerinde anlamlı düzeyde bir artış gözlenmiştir.

24  Olumlu sosyal ilişki  Sporun ve fiziksel aktivitenin benlik saygısını olumlu yönde etkilediği ve bireyin kendini daha değerli hissetmesini sağladığı yapılan çalışmalarla desteklenmektedir.

25  Olumlu sosyal ilişki  Doğru ve uygun olarak yapıldığında sporun ve fiziksel aktivitenin fiziksel benlik saygısını olumlu yönde etkileyebileceği ve bireyin motivasyonunu arttırabileceği belirtilmektedirler.

26  Olumlu sosyal ilişki  Türkiye’de Gün (2006) tarafından yapılan bir araştırmada spor yapan ergenlerin yapmayanlara göre benlik saygısı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

27  Yaşlılarda sporun bilişsel işlevler üzerine etkisinin incelendiği bir meta analiz çalışmasında, sporun bilişsel işlevler üzerine zayıf, ancak anlamlı bir etkisinin olduğu gösterilmiştir.  İleri yaşlarda yapılan sporun bireylerin uyarılmışlığını artırdığı ve ruhsal olarak güçlü tuttuğu düşünülmektedir.

28  Anksiyete bozukluklarının, özellikle panik bozukluğunun tedavisinde bir tedavi yöntemi olarak spor çalışmaları yapılmaktadır.  Spor aktivitesi sayesinde hasta algıları ile yeterli yüzleşme sağlanabilmekte ve böylece panik bozukluğunun belirtilerinde azalma başlatılabilmektedir.

29  Depresyonun tedavisinde ve depresyondan korunmada sporun rolünün olduğuna ilişkin kanıta dayalı çalışmamalar yapılmıştır.  Düzenli olarak yapılan spor ve fiziksel aktivitenin fiziksel benlik algısında ve benlik saygısında iyileşme sağlayabileceği ifade edilmektedir.  Bunun yanında sporun ruhsal durumu kötü etkilediğine ilişkin bir veri yoktur.

30  Düzenli spor yapmanın anksiyete belirtileri üzerine olumlu etkisi vardır.  Bireysel sporların depresyon ve problem çözme becerisi algısı üzerine etkisi yokken takım sporları yapmanın depresyonu ve problem çözme becerisi algısını (problem çözme becerisine olan güveni) olumlu etkilemektedir.

31  Ruh sağlığının bazı alanlarının geliştirilmesi açısından bireysel sporlardan ziyade topluluk sporlarının özendirilmesi fayda sağlayabilir.  Antidepresan ilaç kullanımı, kavramsal-davranış terapisi ve egzersiz antrenmanını da içeren pek çok yöntem depresyonunun tedavisinde başarı sağlamaktadır.

32  Önemli depresif semptomlar gösteren hastalara empatiyle yaklaşılmalı ve yaşam kalitesini arttırmak ve egzersizden maksimum katkı sağlamak için teşvik edilmelidir.  Huzurevinde kalan yaşlılara uygulanan fiziksel aktivitelerin, onların yaşam doyum düzeylerini arttırarak olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle huzur evlerinde daha fazla sosyal alan sağlanmalı ve yaşlılar sosyal lişki ve egzersize teşvik edilmelidir.

33  Akandere M. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi sosyalbil.selcuk.edu.tr erişim tarihi 23.01.2014  Yaman H., Yaşlılarda Sporun Fizyolojik Fonksiyon Kaybına Etkisi Geriatri Turkish Journal of Geriatrics 2003; 6 (4): 142-146  Aurelio MMP, Silveira LHA. Physical activity and mental healt: The association between exercise and mood. Clinics 2005;60(1):61-70  Karatosun H., Fiziksel Aktivite Ve Ruh Sağlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2010;2(2):09-13  Demir M., Filiz K., Spor Egzersizlerinin İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 5, Sayı 2, 2004;109-114

34  Alpaslan A.H., Ergen Ruh Sağlığı ve Spor, Kocatepe Tıp Dergisi 13: 181-185/ Eylül, 2012  İnal S., Subaşı F., Mungan S., Uzun S.,Alpkaya U.,Hayran O., Akarcay O.,Yaşlıların Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Geriatrics, 6 (3): 95-99, 2003  Canan F., Ataoğlu A.,Anksiyete, Depresyon ve Problem Çözme Becerisi Algısı Üzerine Düzenli Sporun Etkisi, Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:38-43  Kaplan A., Ardahan F., Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Denizli, 12-14 Aralık 2012

35  Uğuz Ş., Yurdagül E., Noradrenerjik Sistem ve Depresyon Klinik Psikiyatri 2002;Ek 4:19-23  Şahin M., Psikolojik Sağlamlığın Gelişiminde Koruyucu Bir Faktör Olarak Spor ve Fiziksel Aktivite The Journal of Academic Social Science Studies, 2012;Volume 5 Issue 8, p. 373-380, December 2012  Zorba E., Yasam ve Egzersiz. Gazi Haber Dergisi, 2007; Eylül ss. 44-47

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


"HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN.  Günümüzde yaşam kalitesini artırmak, daha iyi hissetmek, günlük görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları