Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN. HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O HASTALIKTAN KORUNMANIN ÇARELERİNİ ÖĞRENMEKTİR HİPOKRAT HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN. HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O HASTALIKTAN KORUNMANIN ÇARELERİNİ ÖĞRENMEKTİR HİPOKRAT HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN

2 HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O HASTALIKTAN KORUNMANIN ÇARELERİNİ ÖĞRENMEKTİR HİPOKRAT HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O HASTALIKTAN KORUNMANIN ÇARELERİNİ ÖĞRENMEKTİR HİPOKRAT

3  Yaşlanma; zamanın ilerlemesiyle organizmanın tüm hücre, doku ve organlarında fonksiyonların azalmasıyla ortaya çıkan ola ğ an bir süreçtir; hastalık de ğ ildir.

4

5 Kemik yapısı bozulur Kemik mineral yo ğ unlu ğ u azalır Yaşlanmayla kemik kaybı oluşur

6 Sertleşir ve daha katı kırılgan bir hal alır. Kıkırda ğ ın yapısında bulunan bazı maddeler esnekli ğ ini kaybeder Eklemlerde bulunan kıkırdak yapısı incelir

7 Beslenmesi bozulur, çatlaklar ve aşınmalar oluşur. Yine omurgadaki disklerin sıvı içeri ğ i azalır, Ba ğ lar ve tendonlar yırtılmaya yatkın hale gelir, oluşan yırtıklar da zor iyileşir.

8 Bu da iskelet kası kütlesinde ve gücünde azalmaya yol açar. Kas liflerinin sayısı ve büyüklü ğ ü giderek azalır,

9  Kas-iskelet sisteminde meydana gelen bu ve bunun benzeri de ğ işiklikler sonucunda yaşlılarda bazı hastalıklar daha sık görülür hale gelir. 1-Osteoartrit 2-Kas kitlesi kaybı 3-D- vitamini eksikli ğ i

10  Halk arasında ‘Kireçlenme’ olarak bilinen ‘Osteoartrit’, eklem kıkırda ğ ının kaybı ve eklem çevresindeki kemi ğ in yeniden şekillenmesi ile karakterize çok faktörlü, yavaş ilerleme gösteren, müzmin bir hastalıktır.  Özellikle yük taşıyan eklemlerde ilerleyici olarak ortaya çıkmaktadır.

11  Osteoartrit’ (OA), artritlerin en sık görülen formudur.  Geriatrik hastalarda kas iskelet sistemi kaynaklı özürlülük ve a ğ rının en sık nedenidir.  OA, 55 yaş üzeri populasyonun %10’unu etkilemekte; 75 yaş üzerinde ise bu oran %50’yi geçmektedir. Prevalans ve hastalı ğ ın ciddiyeti yaşla birlikte artmaktadır  OA her iki cinsiyeti de etkilemekle birlikte kadın erkek oranı bazı çalışmalarda 1.5:1 ile 4:1 arasında de ğ işmektedir.  Hem el hem de diz OA’sı kadınlarda erkeklere göre daha sıklıkla görülmektedir

12 Yakınmalar A ğ rı Tutukluk Şişlik Hareket zorlu ğ u Güçsüzlük Şekil bozuklu ğ u Gıcırdama Güvensizlik/boşluk hissi İ şlev zorlu ğ u / kaybı Yürüyüş bozuklu ğ u Bulgular Hassasiyet Şişlik Genişleme Hareket kaybı İ nflamasyon Deformite “Krepitasyon İ nstabilite Yürüyüş Bozuklu ğ u

13  Bir ya da birden çok nedene ba ğ lı olarak (metabolik hastalıklar, kırık, aşırı yüklenme, mikrobik iltihap gibi) oluşabilece ğ i gibi ço ğ u zamanda herhangi bir nedeni yoktur.

14 Boyun A ğ rı omuza ya da enseye yayılabilir Bel A ğ rı sırta veya bacaklara yayılabilir. Kalça A ğ rı kalçaya, kasıklara veya dize yayılabilir El parmakları Özellikle tırnaklara yakın parmak eklemleri ve başparmak eklem kökü tutulur. Diz Özellikle yürümede, merdiven inmede ve çıkmada zorlu ğ a neden olur. Ayak 1. Parmak eklem kökü tutulur, yürüme a ğ rılıdır

15  OA'da hiçbir ilaç hastalı ğ ın sürecini de ğ iştirecek etkinli ğ e sahip de ğ ildir.  Bu nedenle ilaç dışı yaklaşımlar ve rehabilitasyonun önemi giderek artmaktadır.

16  Egzersizin amacı; eklemde a ğ rıda azalma ve fonksiyonda artış sa ğ lamak, kasları güçlendirmek, kemik mineral dansitesini arttırmaktır.  OA’li hastalarda hafif egzersizlerle fazla olan eklem yükünü azaltmak tavsiye edilir.  Seçilen programa hastanın uyumu da önemlidir.  Düzenli ve devamlı egzersiz yapan insanlar daha uzun ve sa ğ lıklı yaşarlar.

17  Hasta e ğ itimi  Kilo verme  Egzersiz ve fizik tedavi – EHA egzersizleri – Kuvvetlendirme egzerszileri – Germe egzersizleri – Aerobik egzersizler – Propriosepsiyon reedukasyon – Fizik tedavi uygulamaları (Sıcak-So ğ uk, elektroterapitraksiyon)  Eklem koruma teknikleri  Ortezler ve yardımcı cihazlar  Ambulasyon araçları

18  Yürüme  Yüzme  Bisiklet  Germe/Güçlendirme  Yoga/Tai Chi

19  Dizde meydana gelen kireçlenmeye gonartroz denir.  Diz vücudun en fazla a ğ ırlık taşıyan ve dolayısıyla kireçlenmeden en fazla etkilenen eklemlerinden biridir

20  Diz ekleminde üç adet kemi ğ in eklem yüzeyi vardır. Femur (baldır kemi ğ i), tibia (kaval kemi ğ i) ve patella (diz kapa ğ ı kemi ğ i).  Kireçlenme daha çok iç femorotibial eklemlerden başlar ve di ğ er eklemleri etkiler.  Ancak genellikle dizdeki üç eklem birlikte etkilenir.

21  Düzenli hareket edilmeli  Fazla kilolar kontrollü bir şekilde verilmeli  Çömelirken ve do ğ rulurken, bir yere otururken ve kalkarken kollar kullanılarak dizler fazla bükülmemeli  A ğ ır yük taşınmamalı.

22  Uzun süre yürümek ve ayakta durmaktan kaçınılmalı  Yumuşak tabanlı ve düz topuklu ayakkabı giyilmeli  Bacak kasları düzenli olarak çalıştırılmalı  Diz egzersizleri mutlaka yapılmalı  Dizler sert zeminler üzerine konmamalıdır.

23  Merdiven inip çıkma  Ba ğ daş kurma  Aya ğ ını altına alıp oturma  Namaz kılma gibi aktivitelerle oluşabilecek zorlu diz fleksiyonundan kaçınılmalı

24  Egzersiz 1:  Ayak bileklerinize ve parmaklarınıza bir a ğ ırlık ba ğ layın ve yavaşça bir yere oturun ve ayaklarınızı sallayın.  5-15 dakika bu şekilde kalın, günde üç defa tekrarlayın.

25  Egzersiz 2:  Bir sandalyede oturun aya ğ ınızı bir tabure üzerinde dinlendirin. Dizinizi hafifçe kaldırarak tabureye bastırın 5-10 saniye bastırın  Günde 3 defa 10’ar defa tekrarlayın

26  Egzersiz 3 :  Sandalyede oturun bir şerit haline getirilmiş çarşafı topu ğ unuzdan iki elinizle birlikte dizlerinize yukarı çekin.  hareketi günde 3 defa tekrarlayın

27  Egzersiz 4 :  Bir sandalyede yada daha iyisi ayaklarınız de ğ meyecek şekilde yüksek bir yere oturun, aya ğ ınızı dizleriniz düzleşinceye kadar kaldırın aynı hareketi önce hafif zamanla orta a ğ ırlıklarla tekrarlayın.  Günde 5-10 defa tekrarlayın

28  Egzersiz 5 :  Ayaklarınız arasına bir kitap veya rulo havlu koyun.  Dizlerinizi bükmeden kitabı kaldırın, 5 e kadar sayın  3x5-10 kez tekrarlayın

29  Egzersiz 6 :  Dizleriniz arasına bir havlu veya lastik top yerleştirin, baldırınızı ve dizlerinizi sıkın.  3x5 - 10 tekrar yapın

30  Egzersiz 7 :  Bir sandalyede oturun sırayla ayak uçlarınızı ve topu ğ unuzu yükseltin 3x 5 - 10 tekrar yapın

31  Egzersiz 8 :  Sırt üstü yatın, dizinizi ve baca ğ ınızı bükün. Topuklarınızdan güç alarak kalçanızı olabildi ğ ince yukarı kaldırınız.

32

33 Diz tutulumuna benzer bir metodla tanı konur El OA’i tanısı; El a ğ rısı veya sertli ğ i Eklemin 2 veya daha fazlasında kemikte genişleme Eklemde şişlik Eklemin en az birinde deformite ile tespitedilir.

34  Parmakları küçük parmak yönünde zorlayan pozisyonlardan kaçınılmalı Parmak hareketleri başparmak yönünde yapılmalı.  Örne ğ in masa üstündeki kırıntıları avucunuzu masa üzerinde düz koyarak ve kendinize do ğ ru çekerek süpürmeyin. Avuç içi size bakacak şekilde elinizi döndürüp, küçük parma ğ ınızı masa üzerine yerleştirerek süpürün.

35  Yumruk sıkılmamalı, cisimler fazla sıkılarak tutulmamalı  Sapları büyütülmüş aletler kullanılmalı.  Omuzdan asılan çanta tercih edilmeli.

36  Eklemler çevrilerek bükülmemeli, zorlayarak kullanılmamalı Örne ğ in kavanoz kapa ğ ını açmak için zorlamak yerine önce sıcak su ile kapa ğ ı gevşetmeye çalışın. Avucunuzla bastırarak açın veya bir kavanoz açaca ğ ı kullanın.  Cisimler üst taraflarından tutarak kaldırılmamalı. Parmakların kök eklemleri bükülü, uç eklemler düz olarak tutmayın. Cisimleri açık el ile tutun.

37 Osteoartiritten Korumada El Egzersizleri

38  Egzersiz -1  Baş parmak bükme egzersizi metatarsal kemik ve ba ğ dokuyu korumak amacıyla yapılır.

39  Egzersiz -2  Tüm parmaklar tek tek baş parma ğ a de ğ dirilir.  Bu egzersiz günde 3-4 kez yapılabilir.

40  Egzersiz -3  El düz bir zemine yatırılır.  Tüm parmaklar sırayla kaldırılıp indirilir.

41  Egzersiz -4  El sırtı bir bant ya da lastik yardımıyla baş parmak üzerinden sabitlenir.  Baş parmak ele yaklaştırılıp uzaklaştırılır.

42  Egzersiz -5  Elin tüm parmakları tam gergin olacak şekilde al açılır.  Ardından tüm parmaklar kapalı olacak şekilde güçlü bir yumruk yapılır

43  Egzersiz -6  Tüm el parmakları içe do ğ ru güçlü bir şekilde bükülür.  Birkaç saniye öyle kalınır.  Sonra el gevşetilir

44  Egzersiz-7  Avuç içine kolay esneyebilen bir top alınır.  Top kuvvetli bir şekilde sıkılıp bırakılır  Bu egzersiz günde 20-30 kez yapılabilir.

45  Radyografik olarak osteofitlerin ve eklem aralı ğ ı daralması olması  İ c rotasyonda a ğ rı,  sabah tutuklu ğ u tanı koymaya yardımcı bulgulardır.

46

47  Yürüme a ğ rılıdır.  Eklemde deformite oluşabilir

48  Egzersiz öncesi yapılan ısınma ayak ısınma hareketleri aynı zamanda kireçlenme önleyici etki gösterir.  Isınma egzersizlerinin gün içinde bir kez yapılması yeterlidir.

49

50  Omurga birbiriyle ba ğ lantılı olan ve birlikte çalışan omurlar, diskler, eklemler, sinirler ve kaslardan oluşur

51 Osteoartritte Boyun Egzersizleri

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Bel ve Omurga Osteoartrit Egzersizleri

68

69

70  Atay MB. Osteoartrit. In: Beyazova M, Kutsal Y.G., editors. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Cilt 2. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000. p. 1805-30.  Osteoartrit ve Osteoporoz. Kutsal YG. Geriatri ve Gerontoloji II. Ocak 2009, Ankara.  Akalın E. Yaşlılıkta Sık Rastlanan Kas-iskelet Sistem Hastalıklarına Yaklaşım. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu. 6- 7/Kasım 2009, İ zmir.  Gökkaya K. O. Yaşlılık Ve Egzersiz. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu. 6-7/Kasım 2009, İ zmir

71  Jordan KM, Arden NK, Doherty M et al.EULAR Recommendations 2003;an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis:Report of a task force of the standing committee for international clinical studies including therapeutic trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003;62:1145.  Kalunian KC,Tugwell P. Greene JM.Pharmacologic therapy of osteoarthritis, nonpharmacologic therapy of osteoarthritis. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2010.  Karaaslan Y, Osteoartrit, MD Yayıncılık, Ankara, 2000  Gökçe Kutsal Y, Kara M: Diz Osteoartriti. In:Sarıdo ğ an M (Ed). Osteoartrit, Nobel Tıp Kitabevleri, İ stanbul, 2007, s:149-163

72  Çeliker R: Kalça ve Diz Osteoartriti Tedavisinde Güncel Kılavuzlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 39:36-44  Kuru Ö. Osteoartritte egzersizler. Tuncer S, editör. Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon, Osteoartrit Özel Say› 2(3). Ankara: Türkiye Klinikleri; 2002, s. 205-10.  Karataş M. Osteoartrit Rehabilitasyonu. Karaaslan Y, editör. Osteoartrit. Ankara: MD Yayıncılık; 2000, s. 194-207  Atay MB. Osteoartrit. Beyazova M, Gökçe Kutsal Y, editör. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000, s. 1805-30.


"HAZIRLAYAN: UZM. HEMŞ. GÖNÜL DÜZGÜN. HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O HASTALIKTAN KORUNMANIN ÇARELERİNİ ÖĞRENMEKTİR HİPOKRAT HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları