Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Dr. Derya Alabaz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Dr. Derya Alabaz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Dr. Derya Alabaz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 KARACİĞER §Vücudumuzda metabolizma ve detoksifikasyondan sorumlu merkez organdır. §Vücudumuzun merkez laboratuvarıdır, binlerce işlem yapmaktadır.

3 l Şeker metabolizmasında; –glikoz……glikojen olarak depolanır –Glikojen ……….glikoza döner (hipoglisemide) l Protein sentezi (albumin, globuin, pıhtılaşma faktörleri, birçok enzim ) l İlaçların aktive ve inaktive edilmesinde (ilaçların etkinlikleri istenen sınırlarda tutulur) l Üre sentezlenir l Kolesterol-safra tuzları sentezi ve safra ile atılımı l Bilirubin atılımı l Birçok hormonun aktivasyonu ve inaktivasyonu l Oluşan birçok zararlı madde detoksifasyonu l Vitamin B 12 ve demiri depolar.

4

5 Akut hepatit (Karaciğerin akut iltihabı) §1-6 ay içinde hiç sekel bırakmadan iyileşme görülen karaciğer hasarıdır. §Nadiren massif karaciğer hücre harabiyeti ile seyreden bir tablo ‘fulminan hepatit’ oluşur.

6 Kronik hepatit §Karaciğerde inflamasyonun (iltihap) 6 aydan daha fazla devam ettiği, §Gerekli tedbirler alınmadığında ve uygun tedavi verilmediğinde karaciğerin iyileşmesi mümkün olmayan değişikliklere (fibrozis vb.) -siroza- ilerleme eğilimi olan karaciğerin kronik nekroenflamatuar hastalığıdır.

7 §Hafif karaciğer hastalığında l Halsizlik-yorgunluk (genellikle var) l Karın sağ üst kadranında ağırlık-rahatsızlık hissi l Şişkinlik-gaz l İştahta azalma l Baş ağrısı l Depresyon KLİNİK PREZENTASYON

8 §Orta-ileri derece karaciğer hastalığında l İdrar renginde koyulaşma l Gaita renginin açılması l Sarılık KLİNİK PREZENTASYON

9 §Orta-ileri derece karaciğer hastalığında l Burun kanaması, kolay ekimoz gelişimi l Karında distansiyon (asit) l Bacak ve ayaklarda ödem KLİNİK PREZENTASYON

10 §Orta-ileri derece karaciğer hastalığında l Tüm vücutta kaşıntı (safra asitlerinin retansiyonu) l Dikkat azalması, hafızada zayıflık l Kadınlarda adet düzensizliği KLİNİK PREZENTASYON

11 l Anormal fizik muayene bulguları –hepatomegali, –sarılık, –portal hipertansiyon bulguları (portal vende basıncın >50 mmHg) »splenomegali, »asit, »özefagus varis kanaması KLİNİK PREZENTASYON

12 l Anormal fizik muayene bulguları –spider anjioma (arteriyollerden deriye yayılan ince damarlarda genişleme), KLİNİK PREZENTASYON

13 l Anormal fizik muayene bulguları –palmar eritem (elde tenar ve hipotenar kaslarda, parmak uçlarının iç yüzünde görülen eritem) KLİNİK PREZENTASYON

14 l Anormal fizik muayene bulguları –Kantomalar [yüksek lipid düzeyleri (>500mg/dl) deride ve subkütan dokuda lipid depolanması] KLİNİK PREZENTASYON

15 Çomak parmak

16 Kaput medusa

17

18

19 §Endrokrin bozukluklar §Böbrek işlev bozuklukları §Spontan peritonit §Ensefalopati

20 Asid §Karaciğerde fibröz doku ve rejenerasyon nodüleri, sinüzoidal akımda tıkanıklıklara yol açar. Bunun sonucu hidrostatik basınç artarak sıvı transüdasyonuna ve peritoneal boşlukta sıvı birikimine neden olur.

21 Asid D Portal hipertansiyon sonucu Ü artmış olan nitrik oksidin vazodilatör etkisi Ü efektif kan hacminde azalma (hipovolemi) Ü Renin-anjiotensin-aldesteron sisteminin aktivasyonu, Ü vücutta sodyum tutulmakta D Hipoalbüminemi

22 Başarılı tedavi için ilk adım doğru teşhis konulmasıdır!

23 Kronik hepatit spektrumu Viral enfeksiyonlar *Hepatit B  D *Hepatit C *Hepatit G Hepatotoksik ilaçlar *Oksifenasetin, metildopa, izoniazid, asetaminofen, nitrofuratoin

24 Kronik hepatit spektrumu Metabolik nedenler *Alfa-1 antitripsin eksikliği *Kistik fibrosis Diğer toksik etkiler *Bakır (Wilson), demir (hemosiderozis) İdiyopatik *Otoimmün tip 1 (lupoid) *Otoimmün tip 2 (LKMI) *Uzayan neonatal hepatit

25 §Dikkatli öykü ve fizik muayene Kan transfüzyonu öyküsü (B ve C hepatitlerinde pozitif) Geçmişte İV ilaç kullanımı öyküsü Ailede karaciğer hastalığı olan kişi varlığı Akraba evliliği Ek sistem bulgusu

26 Rutin laboratuar testleri KCFT Biluribin (direkt ve indirekt) Aspartate transaminase (AST- SGOT) Alanin transaminaz (ALT- SGPT) Albumin Alkalen fosfataz Gama-glutamil transpeptidaz (GGT) Protein elektroforezi- »gama-globulin konsantrasyonunda artış Hematolojik tetkikler Beyaz küre sayımı Trombosit sayımı Protrombin zamanı

27 Serum antikorları l Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) l HBeAg l HBV-DNA l Anti-delta l Anti-HCV ve HCV- RNA Spesifik testler l Nükleer (ANA) antikorları l Düz kas (SMA) antikorları l Mitokondriyal (AMA) antikorları l Liver/kidney (karaciğer/böbrek) mikrozomal (LKM) antikorları l Serum seruloplazmin ve bakır l Alfa-fetoprotein l Serum demiri -transferrini

28 Kornea incelemesi (yarıklı lamba) Ultrasound (karaciğer) Karaciğer iğne biyopsisi (Hematoksilen-eosin ve konnektif doku boyaları)

29 Biyopsisi Endikasyonları §Muhtemel etiyolojiyi belirleme §Tanı doğrulanması §Aktiviteyi derecelendirme (enflamasyon) §Stage tayin etme (fibrozis) §Siroz tanısını doğrulamak §Tedaviyi değerlendirmek

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Hastalık süresince aylar HBeAg = hepatitis B e antijeni HBsAg = hepatitis B surface antijeni Anti- HBc = hepatitis B core antikoo

42 ALT, AST HBsAgAnti- HBs HBeAgAnti- HBe Anti- HBcAg IgM Anti- HBcAg Ig G HBV- DNA Akut HBV enf.↑ pozitif(-)pozitif(-)pozitif(+)/(-)pozitif Kronik HBV enf. N /↑ pozitif(-)pozitif(-) pozitif Sağlıklı taşıyıcı N pozitif(-) pozitif(-)pozitif(-) MutantN /↑ pozitif(-) pozitif(-)pozitif

43 ALT, AST HBsAgAnti- HBs HBeAgAnti- HBe Anti- HBcAg IgM Anti- HBcAg Ig G HBV- DNA Geçirilmiş HBV N (-)pozitif (-) pozitif (-) Aşılı kişi N (-)pozitif (-)

44 Stage 1: immün tolerans (aktif viral replikasyon), Stage 2: aktif hepatit HBV DNA azalmış Stage 3: konağın immün cevabı, Stage 4: immünitenin tam oluşu

45

46

47

48

49 Hepatit B tedavisi §İnterferon §Lamuvidin §Adefovir

50

51

52

53

54

55

56 Otomimmün kronik hepatit Çocukluk çağı kronik hepatitlerinin %20’sinden sorumludur. §Genellikle kadınlar (%70-80) §15-25 yaş veya menapoz §Ek olarak endokrin belirtiler (jinekomasti, amenore, akne, hirsutizm, stria, obesite, cushingoid yüz) birlikte bulunur.

57 Otomimmün kronik hepatit §Serum transaminazları  ( 10 katı) §Alkalen fosfataz ve GGT orta derece  §  -globulin  (2 katı) §LKM (karaciğer-böbrek mikrozomal antikorları) §ANA (antinükleer antikorlar) §SMA (düz kas atikorları) §AMA (antimitokondriyal antikorlar) §Anti-aktin

58 §Vakaların %25’inde immünolojik diğer sistem hastalıkları görülebilir: –Artrit –Ülseratif kolit –Diabet –Hashiomoto tiroiditi –Lupus böbreği –Hemolitik anemi ……………………….. Otomimmün kronik hepatit

59 §KC biyopsisi: aktif, tanı koydurmaz §Kortikosteroidlere dramatik cevap §Azatioprin kullanılabilir

60

61

62

63 Kaşıntı §Fenobarbital §Kolestiramin §Koleretik ajanlar §Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerini bağlayan ajanlar kullanılır. Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Dr. Derya Alabaz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları