Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matemati ğ i Niçin Ö ğ reniyoruz? Enes demir 9-E 170.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matemati ğ i Niçin Ö ğ reniyoruz? Enes demir 9-E 170."— Sunum transkripti:

1

2 Matemati ğ i Niçin Ö ğ reniyoruz? Enes demir 9-E 170

3 Farklı bir sonuç elde edebilmek için, onu oluşturan sebepler üzerinde de ğ işiklikler yapmak gerekir. Ancak insanların ço ğ u, sebepler üzerinde çalışmak yerine, sonuçlara lanet ya ğ dırmayı tercih ederler. Rohn.

4 Ö ğ rencilerin matematik dersin de edinmeleri amaçlanan beceriler Bilgi birkimini kullanarak karşılaştıkları problemleri tanımlamayı, ne tür stratejiler kullanması gerekti ğ ini, do ğ ru soruları belirlemeyi, olası çözüm yolları üretmeyi, gerekti ğ inde problemi parçalara ayırıp tek tek çözümler geliştirmeyi kavrarlar. Matematik dilini günlük yaşamlarında kullanır ve fiziksel yada sosyal bir olayı matematiksel kavramlarla tanımlamayı ö ğ renirler.

5 Olaylara çok boyutta bakmaya alışırlar. Problemler karşısında farklı tutum ve çözüm yolları geliştirme becerileri geliştirirler. Başka bilim alanları ve sanatla matemati ğ in ilişkisini görürler.

6 Hedefler Evrendeki geometrik yapı ile sayılar arasında kurulan ba ğ ın niteli ğ ini inceleyerek, do ğ anın matematik yapısını göstermek. Fiziksel evrendeki problemlerden matematiksel modeller oluşturmak. Modellerden hareketle çeşitli aksiyom sistemlerinin ve uzayların varlı ğ ını sezdirmek.

7 Ö ğ rencilerin düşüncelerinin verimini arttırma yönünden; İ nceleme ve araştırma merakı uyandırmayı; Ö ğ rendiklerini şema halinde ifade edebilmeyi; Düzenli ve sabırlı olmayı; Düşünceleri düzene sokmayı; Peşin hükümden kaçınmayı, açık fikirli olmayı; Bilginin yayılmasını arzu etmeyi; Grup olarak çalışmanın verdi ğ i fazladan gücün farkına varıp, gerekti ğ inde grup çalışması yapma becerisi edinmeyi ö ğ renirler.

8 Matematikte beklenen amaçlar bunlar olmasına ra ğ men, günümüzde bu şekilde bir matematik e ğ itimi verildi ğ ini söylemek mümkün de ğ ildir. Bu konuda sorumluluk sahibi olanların görevlerini do ğ ru yerine getirmeleri hem kendileri hem de toplum için büyük önem arz etmektedir.

9 Beni Dinledi ğ iniz İ çin Teşekkürler. Anne Baba Okuluna Teşekkürler Yazı İ çin Matematik Ö ğ retmenimiz İ brahim YUMUŞAK’a Teşekkür Ederiz


"Matemati ğ i Niçin Ö ğ reniyoruz? Enes demir 9-E 170." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları