Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA’ YA GİRİŞ Prof. Dr. Esma GÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA’ YA GİRİŞ Prof. Dr. Esma GÜR."— Sunum transkripti:

1 1 ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA’ YA GİRİŞ Prof. Dr. Esma GÜR

2 2 Organik Kimya nedir? *Karbon bileşiklerinin kimyasıdır. *Biyokimyadan farklı fakat biyokimya ile ilişkili bir daldır. *Organik kimya canlı organizmalardaki kimyasal yapılar ile ilgilenir. *Biyokimya canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonları inceler.

3 3 Organik kimya İlgilendiği alan C bileşikleri İlişkili olduğu dal Biyokimya İçindeki konular Karbonhidratlar Lipitler Proteinler Nükleik asitler

4 Biyolojik makromoleküller ElementlerYapı taşları Polisakkaritler (karbonhidratlar) CHOMonosakkaritler Lipitler (Yağlar, yağ asitleri, mumlar) CHOYağ asitleri ve gliserol Polypeptidler (proteinler) CHONSAmino asidler Polynucleotidler (Nucleic asidler) CHONPNucleotidler Canlılarda 4 ana makromolekül bulunur. Hepsi C bileşikleridir.

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 ATOM YAPISI

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Kimyasal Bağlar a) İyonik bağ

16 16 b) Kovalent bağ

17 17

18 18

19 19 İyonik Bileşikler: 1.İyonlardan oluşan kristal solid yapılar 2.Yüksek kaynama ve erime noktaları 3.Eriyince iletken 4.Çoğu suda çözünür; non- polar sıvılarda çözünmez Kovalent Bileşikler 1.Moleküllerden oluşan gaz, sıvı veya solidler 2.Düşük erime ve kaynama noktaları 3.Bütün fazlarda kötü iletken 4.Çoğu nonpolar sıvılarda çözünür, suda çözünmez

20 20 H- bağı: Bir moleküldeki H ile başka bir moleküldeki yüksek elektronegativiteli bir atom arasındaki çekim gücü

21 21 I) HİDROKARBONLAR Sadece C ve H den oluşan bileşiklerdir. C-H veya C-C kovalent bağları taşır. Doymuş Hidrokarbonlar (ALKAN’lar) Tek bağlı bileşiklerdir. Çift bağ içermezler. (1)Metan C (2)Etan C - C (3)Propan C - C - C (4)Butan C - C - C - C (5)Pentan C - C - C - C - C (6)Hexan C - C - C - C - C - C (7)Heptan C - C - C - C - C - C - C (8)Octan C - C - C - C - C - C - C - C (9)Nonan C - C - C - C - C - C - C - C - C (10)Decan C - C - C - C - C - C - C - C - C - C

22 22 Dallanmış Zincirli doymuş hidrokarbonlar 2-metil pentan Eklenen grup; 1 karbon metil 2 karbon etil 3 karbon propil 4 karbon butil 5 karbon pentil Eklenen pozisyon Adlandırma:.En uzun zinciri bul.Dallanma noktasına en yakın yerden zinciri numaralandır- dallanma noktasını belirle.Eklenen grupları adlandır.

23 23

24 24

25 25 2,4,4-trimetil hexan

26 26 Yapısal İzomerler:Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan bileşikler C 4 H 10 Butan 2-metil propan

27 27

28 28 Doğadaki alkanlar Metan: organik maddelerin bakteriler tarafından anaerobik olarak yıkımı sonucu oluşur (örn; hayvanların sindirim kanalında) Petrol: alkan ve sikloalkanlardan oluşan sıvı hidrokarbon karışımı Doğal gaz: metan(%80)+etan (%5-10)+diğer alkanlar Balmumu

29 29 Alkanların özellikleri: Suda çözünmez Sıvı formda olanların yoğunluğu sudan azdır; suyun üzerinde kalırlar Düşük kaynama noktasına sahiptir (zincir uzadıkca kaynama noktası yükselir)

30 30 Siklik (halkalı) Hidrokarbonlar siklopropan siklobutan siklopentan

31 31 Doymamış Hidrokarbonlar; Alkenler (olefinler),Alkinler (asetilenler) 2 çift bağlı alkenler: alkadienler Ardışık çift bağ: Kümülatif Çift bağların arasında 1 tek bağ: Konjuge Çift bağların arasında 1 den fazla tek bağ: İzole

32 32

33 33 etilen propilen

34 34 IUPAC namecommon name 1-buteneα-butylene cis-2-butenecis-β-butylene trans-2-butenetrans-β-butylene methylpropeneisobutylene 1. C=C çift bağları içeren hidrokarbonlar -en eki ile biter 2. Numaralandırılan zincir çift bağı içermelidir; çift bağı taşıyan karbon atomları en küçük sayıyı taşıyacak şekilde numaralandırılır. 3. Çift bağların pozisyonu bağı taşıyan küçük numaralı karbon atomu ile belirtilir. 4. Siklik hidrokarbonlarda çift bağı taşıyan karbonlardan başlanarak numaralandırma yapılır.

35 35 siklopropen 3-metilsiklopenten 2-etil-1-buten 2-butin1,3-butadien

36 36 1,3-siklohexadien 1,4-siklohexadien

37 37 Aromatik Bileşikler (kokulu bileşikler) Benzen

38 38 etilbenzen klorobenzen bromobenzen Ortho-dikloro- benzen meta-dikloro- benzen para-dikloro- benzen

39 39 Sık görülen aromatik gruplar

40 40 II) ALKOLLER metanol etanol MethanolCH 3 -OH EthanolCH 3 -CH 2 -OH 1-PropanolCH 3 -CH 2 -CH 2 -OH 1-ButanolCH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 1-PentanolCH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 1-HexanolCH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 1-HeptanolCH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 1-OctanolCH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 2-propanol izopropilalkol

41 41 Alkollerin Reaksiyonları 1. Dehidrasyon (eliminasyon) etanol etilen 2. Alkil Halid oluşturma

42 42 3. H-halidlerle reaksiyon (substitusyon) 4. Alkol + Asid  Ester oluşturma O  R  C  OH carboxylic acid + R'OH alcohol H +  O  R  C  O  R' ester + HOH “Esterler, karboksilik asitlerin OH grubunun bir OR grubu ile yer değiştirmesi sonucu oluşur.”

43 43 5. Alkollerin oksidasyonu Primer alkoller  aldehid Sekonder alkoller  keton

44 44 Etanol  asetaldehid (akşamdan kalma nedeni) 2-propanol  aseton H3C-CH(OH)-CH3 → H3C-CO-CH3

45 45 2 veya daha çok OH grubu olan alkoller Etilen glikol (antifriz) Gliserol (trigliseridlerin omurgası) Gliseril trinitrat (patlayıcı)

46 46 III) ETERLER: “1 oksijene bağlı 2 organik grup” metil eter (dimetil eter) etil eter (dietil eter) Metil-tert- butil-eter

47 47 Siklik Eterler: ”halkalı yapı içinde O atomu” Furan “5 elemanlı, 2 çift bağlı siklik eter” Piran “6 elemanlı, 2 çift bağlı siklik eter”

48 48 3 elemanlı “O” atomu içeren doymuş halkalı yapılara “epoksit” denir.

49 49 IV) Karbonil bileşikleri: ALDEHİDLER, KETONLAR Aldehidlerde; karbonil grubuna bağlı en az 1 H atomu bulunur. Geriye kalan grup H atomu, bir alkil grubu veya bir aril grubu olabilir. aldehid formaldehid asetaldehid benzaldehid

50 50 Ketonlarda; karbonil grubu 2 ayrı C atomuna bağlıdır. keton butanon (2-butanon) pentan-3-on (3-pentanon) 1-fenil-etanon

51 51 Monosakkaritler “aldehid” veya “keton” olarak bulunurlar. Bu nedenle “aldoz” veya “ketoz” olarak adlandırılırlar.

52 52 Aldehidlerdeki Karbonil grubuna alkol eklenirse “hemiasetal” oluşur

53 53 Ketonlar alkol ile birleşince “hemiketal” oluşur

54 54 V) KARBOKSİLLİ ASİTLER Karbonil + hidroksil grupları içerdikleri için “karb+oksil” adını taşırlar. Karboksil grubu bir proton verebildiği için asit özelliktedirler. Metanoik asit 2-metil propanoik asit pentanoik asit    

55 55 Alifatik karboksilli asitlerin genel isimleri 1 C – formik asid (karınca) 2 C – asetik asid (sirke) 3 C – propionik asid (süt, tereyağ) 4 C – butirik asid (tereyağ) 5 C – valerik asid 6 C – kaproik asid (keçi) 12 C – laurik asid 16 C – palmitik asid 18 C – stearik asid

56 56 Acil grubu 1C : formil 2C : asetil 3C : propionil 4C : butil 5C : valeril 6C : kaproil benzoil

57 57 stearik asitoleik asit

58 58 Alifatik dikarboksilik asitler Oksalik asid malonik asid süksinik asid glutarik asid

59 59 oxalic acid malonic acid malic acid succinic acid maleic acid fumaric acid tartaric acid oxaloacetic acid

60 60 Trikarboksilli asitler (Krebs döngüsü- TCA siklüsü)

61 61 “Organik asitler” “alkoller” ile ısıtılınca “ester” ler oluşur. O  R  C  OH carboxylic acid + R'OH alcohol H +  O  R  C  O  R' ester + HOH metil asetatetil asetatfenil asetat metil fenil asetat

62 62 Siklik esterlere “lakton” adı verilir. Hem asit hem alkol grubu taşıyan hidroksi asitlerden meydana gelirler.

63 63 Açil fosfatlar Asetil fosfat

64 64 Keto asitler ve Hidroksi asitler

65 65 VI) AMİNLER amonyağın alkil veya aril türevi olan azotlu bileşiklerdir. Primer, sekonder ve tersiyer olarak sınıflandırılır. metil amin primer amin dimetil amin trimetil amin sekonder amin tersiyer amin

66 66 Adlandırma: alkil grubunun isminin arkasına “amin” eki getirilir. Kompleks aminlerde “amin” grubu eklenen grup olarak adlandırılır. 2-amino pentan (pentan-2-amin) Anilin; özel isimli aromatik amin

67 67

68 68

69 69 3-hidroksi benzoik asit


"1 ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA’ YA GİRİŞ Prof. Dr. Esma GÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları