Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

2 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
KURULUŞ NEDENİ Okul Aile Birliği; Ω Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, ◊ Öğrenci Velisi ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

3 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
KURULUŞ NEDENİ ↗Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, ÷Maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, ↘Okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

4 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ Öğrencileri, » Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere; okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

5 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

6 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ ∆ Kurs ve sınavlar, ∆ Seminer, ∆ Müzik, ∆ Tiyatro, ∆ Spor, ∆ Sanat, ∆ Gezi, ∆ Kermes ve benzeri etkinliklerde Okul Yönetimi ile iş birliği yapmak. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

7 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, » Eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak, » Okulun bina, tesis, derslik, laboratuar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

8 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak, » Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

9 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, (Okulun temizlik hizmetini yapacak kişi ve firmalarla anlaşma yapmak, dersliklerin ihtiyacı olan bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, kırtasiye malzemesi vb.) »Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

10 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak, » Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

11 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak, » Okula yapılan aynî (para değeri olan malzemeler) ve nakdî (nakit para) bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

12 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak, » Okul servis araçlarının temini için ihale açmak, ihale şartlarına ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uyup uymadıklarını denetlemek, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

13 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GÖREV ve YETKİLERİ » Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, » Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak, » Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

14 OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DOĞAL ÜYELERİDİR…
ÜYE OLMA OKUL YÖNETİCİSİ OKUL ÖĞRETMENLERİ ÖĞRENCİ VELİLERİ OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DOĞAL ÜYELERİDİR… NOT: Öğrenci velisinin üyeliği öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

15 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
BİRLİĞİNİN ORGANLARI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

16 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GENEL KURUL √ Okulun öğretime başladığı ilk iki ay içinde; önceden belirlenen gündemle bir araya gelmesi ile oluşur. OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİ VELİLERİ İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

17 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
YÖNETİM KURULU İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

18 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
YÖNETİM KURULU GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLMİŞ 5 VELİDEN OLUŞUR. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

19 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim kurulu aile birliği adına görev yapar; aile birliğinin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür. Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul yönetimi ve öğrenci velileriyle iş birliği yapar. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

20 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Okul aile birliğini temsil eden Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, Sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

21 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa, öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

22 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar, gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu 100’ün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

23 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
DENETİM KURULU İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

24 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
DENETİM KURULU Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

25 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
DENETİM KURULU Altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir. Ayrıca, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu, faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

26 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
DENETİM KURULU Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

27 OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ
Hayırseverlerin ve okul velilerinin para ve okulun ihtiyacı olan eşya (bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, boya, musluk, fotokopi kağıdı, temizlik malzemesi, vb.) yardımları, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

28 OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ
Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirleri, Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

29 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GELİRLERİN KABULÜ İhale edilen kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralanmasından sağlanan gelirlerin işletmeci tarafından her ay okul aile birliği banka hesabına yatırılması, İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

30 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GELİRLERİN KABULÜ Hayırseverlerin ve öğrenci velilerinin bağışladıkları paraların okul aile birliği banka hesabına yatırılması ya da “nakdi bağış alındı belgesi” (EK-1) karşılığı okul aile birliğine teslim edilmesi. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

31 BAĞIŞ YAPTIKTAN SONRA BU MAKBUZU İSTEYİN…
İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

32 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
GELİRLERİN KABULÜ Kampanya, kermes, proje ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerin okul aile birliği banka hesabına açıklamalı şekilde yatırılması Aynî yardımların, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilmesi. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

33 GELİRLERİN HARCANMASI
Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

34 GELİRLERİN HARCANMASI
Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve TİF makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

35 GELİRLERİN HARCANMASI
Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur. İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

36 BİRLİĞİN SINIRLILIKLARI
Millî Eğitim Mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

37 İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ
BİRLİĞİN DENETİMİ Okul Aile Birliği, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir. İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ

38


"İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları