Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER HADİS ÇEŞİTLERİ HADİS ÇEŞİTLERİ Sıhhat Derecesine Göre Hadisler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER HADİS ÇEŞİTLERİ HADİS ÇEŞİTLERİ Sıhhat Derecesine Göre Hadisler."— Sunum transkripti:

1 RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER HADİS ÇEŞİTLERİ HADİS ÇEŞİTLERİ Sıhhat Derecesine Göre Hadisler

2 KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER KUTSİ HADİS NEBEVİ HADİS MERFU MEVKU F MAKTU Anlamı Allah’a, lafzı Hz. Peygambere ait olan hadislerdir.. Hz. Peygambere isnat edilen bütün söz, fiil ve takrirlere denir. Sahabelerden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberler Tabiinden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberler

3 RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER MÜTEVATİRHADİSLER AHAD AHADHADİSLER MEŞHUR AZİZ GARİP Yalan üzerinde birleşmeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda râviler topluluğunun, her nesilde, yine kendileri gibi bir topluluktan rıvayet ettiği, işitme ve görmeye dayanan hadise mütevatir hadis denir Mütevatir hadis şartlarını taşımayan hadislerdir Herhangi bir tabakada en az üç râvisi bulunan hadisler Herhangi bir tabakada râvi sayısı en az ikiye düşmüş olan hadisler Herhangi bir tabakada tek bir râvisi bulunan hadisler

4 SIHHAT DERCELERİNE GÖRE HADİS ÇEŞİTLERİ SIHHAT DERCELERİNE GÖRE HADİS ÇEŞİTLERİ SAHİH HADİSLER ZAYIF HADİSLER HASEN HADİSLER RAdalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri, şaz ve mulallel olmayan hadislerdir. Sahihlik şartlarını taşımakla birlikte râvileri zabt yönünden sahih hadisin râvileri derecesine çıkamayan; zayıf olan ravilerin rivayet ettikleri hadislerdir."diye tarif edilmiştir. Sahih ve Hasen Hadis Şartlarını Taşımayan, Ancak Uydurma olarak da isimlendirilemeyen Hadisler

5 Senedi Muttasıldır Adildir Zabt sahibidirŞaz Değildir Muallel Değildir SAHİH HADİSİN RAVİLERİ Râvinin din ve dünya işlerinde dürüst olmasıdır. Ravinin hafiza gücünın sağlam olması demektir İlk râviden son ravisine varıncaya kadar isnadın kesintisiz olmasıdır. Râvinin rivayet ettiği hadisle, aynı hadisi rivayet eden diğer râvilere aykırı düşmesi ve bu rivayetinde tek kalmasıdır. Kendisinde illet/kusur bulunan hadislere denir

6 HASEN HADİS VE ÖZELLİKLERİ Zabt Yönünden Kusurlu Olan Hadislerdir Hasen hadisin, sahih hadisten ayrıldığı tek yön râvinin zapt açısından kusurlu olmasıdır. Sahih ile zayıf arasında yer alan, ancak sahihe daha yakın olan bir hadis çeşididir. İlk olarak Tirmizî (Öİ.279 H.) tarafından kullanılan hasen terimi: "Sahihlik şartlarını taşımakla birlikte râvileri zabt yönünden sahih hadisin râvileri derecesine çıkamayan; zayıf olan ravilerin rivayet ettikleri hadislerdir."diye tarif edilmiştir.

7 ZAYIF HADİS VE ÖZELLİKLERİ Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler Ravisindeki Kusurdan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MÜNKER HADİS MUALLEL HADİS METRUK HADİS MÜRSEL HADİS MUNKATI HADİS MU’DAL HADİS MUALLAK HADİS MÜDELLE S HADİS MÜDREC HADİS MEVZU HADİS

8 Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MÜRSEL HADİS Tabiînin, sahabeyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere isnatla "Hz. Peygamber (sav.) şöyle dedi" veya "şöyle yaptı" gibi ifadelerle rivayet ettikleri hadislerdir Normal Ravi Zinciri Sahabe Tabiin Müellif Hz. Peygamber Sahabe Tabiin Tebei’t TabiinMüellif Hz. Peygamber Tabii’nin Sahebeyi devre dışı bırakarak doğrudan Hz. Peygamberden Hadis nakletmesi Tebei’t Tabiin

9 Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MUNKAT I HADİS Etbâ'ut-tabiînin, tabiîni atlayarak sahabiden naklettiği hadise munkatı dendiği gibi, senedin herhangi bir yerinden bir râvinin veya farklı yerlerinden, peş peşe olmamak şartıyla birden fazla râvinin düştüğü hadis diye de tarif edilmiştir. Normal Ravi Zinciri Sahabe Tabiin Müellif Hz. Peygamber Sahabe Tabiin Tebei’t TabiinMüellif Hz. Peygamber Etbeu’t Tabii’nin Tabiini atlayarak doğrudan Sahebeden Hadis nakletmesi Tebei’t Tabiin

10 Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MU’DAL HADİS Senedinde peş peşe iki ve daha fazla râvinin düşmesi sebebiyle zayıf sayılan hadistir. Normal Ravi Zinciri Sahabe Tabiin Tebei’t Tabiin Müellif Hz. Peygamber Sahabe Tabiin Tebei’t TabiinMüellif Hz. Peygamber Senette peş peşe iki ravi düşmüştür.

11 Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MUALLAK HADİS Senedin baş tarafından bir veya birkaç râvi ya da tamamının ismini kaldırarak rivayet edilen hadistir. Normal Ravi Zinciri Sahabe Tabiin Tebei’t TabiinMüellif Hz. Peygamber Sahabe Tabiin Tebei’t TabiinMüellif Hz. Peygamber Ravi düşmesi senedin baş tarafından olur.

12 Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MÜDELLE S HADİS Bir ravınin, çağdaşı olup görüştüğü fakat hadis almadığı veya çağdaşı olduğu halde görüşmediği bir şeyhten işittiğini zannettirecek şekilde rivayet ettiği hadis türüdür. Normal Ravi Zinciri Sahabe Tabiin Müellif Hz. Peygamber Sahabe TabiinTebei’t Tabiin Çağdaşı Müellif Hz. Peygamber Râvi, hadis aldığı gerçek kişiyi gizlemekle hem insanları aldatmış hem de rivayetin kusurunu gizlemiştir. Müellif Tebei’t Tabiin

13 Muallel Hadis Münke r Hadis Metru k Hadis Müdrec Hadis Mevzu Hadis Râvinin Kusurundan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler Zayıf bir râvinin, güvenilir bir râvive veya râvilere aykırı olarak rivayet ettiği ve bu rivayetiyle tek kaldığı hadise münker hadis denilir Yalancılıkla itham olunan; çok yanılma, fısk, gaflet gibi kusurlardan birini taşıyan râvinin tek başına rivayet ettiği hadislere denir. Dış görünüşü bakımından sahih olmakla beraber bu sıhhati yok edebilecek gizli bir illete sahip olan hadislere muallel denir. Senet veya metinde râvilerden biri tarafından hadisin aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslından olduğunu zannettikleri bir ilave yapılarak rivayet edilen hadislere müdrec hadisler denir. Hz. Peygamber adına yalan uydurmakla cerh edilmiş bir râvinin rivayetleridir.

14 İhltumdersler.com Mikail AZAK İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İhltumdersler.com Mikail AZAK İHL Meslek Dersleri Öğretmeni


"RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER HADİS ÇEŞİTLERİ HADİS ÇEŞİTLERİ Sıhhat Derecesine Göre Hadisler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları