Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 Yıllık Fakülte kazanmı ş yüzlerce üniversite ö ğ rencisinin zeka kapasiteleri ölçülmü ş ve beklenenden çok farklı bir sonuçla kar ş ıla ş ılmı ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 Yıllık Fakülte kazanmı ş yüzlerce üniversite ö ğ rencisinin zeka kapasiteleri ölçülmü ş ve beklenenden çok farklı bir sonuçla kar ş ıla ş ılmı ş."— Sunum transkripti:

1

2 4 Yıllık Fakülte kazanmı ş yüzlerce üniversite ö ğ rencisinin zeka kapasiteleri ölçülmü ş ve beklenenden çok farklı bir sonuçla kar ş ıla ş ılmı ş.

3 Genelde, 4 yıllık üniversite kazanmı ş ö ğ rencilerin zeka düzeylerinin normalden üstün olması beklenir. Oysa ki ara ş tırma sonucun da;  %80’i normal,  %10,5’u normal üstü,  %2,5’u normal altı olarak bulunmu ş tur.Demek ki üniversiteyi kazanma ş ansını yakalayanların zekaları sizlerden çok iyi veya üstün de ğ il.

4

5  Ne olursa olsun söz konusu annem babam bile olsa sonuçta bu durumdan direkt etkilenecek olan benim. “Üniversiteyi annem, babam, akrabalarım, arkada ş larım kısaca çevremdeki ki ş iler istedi ğ i için de ğ il, kendim için istiyorum” demi ş ler.

6  Farklı bir ş ehir, farklı bir çevrede ya ş ama iste ğ i.  Var olan potansiyelimizi tümüyle kullanma iste ğ i.  İ deallerimizi gerçekle ş tirebilme iste ğ i.  Özgür olma iste ğ i… v.s.

7 Yeteri kadar nedeniniz varsa, her ş eyi yapabilirsiniz.

8  Vücudumuz, inandı ğ ımız ve dü ş ündü ğ ümüz ş eyleri ya ş atıyor. Salgı bezleri, beyine giden glikoz ve oksijen miktarı normalden farklıla ş ıyor. Neye inanıyorsak beynimiz bize onu ya ş atıyor. ÖRNEK: Sınavdan 3’ten yukarı alamam diyorsanız, 4 almanız mümkün olmaz.

9 Söylediklerinize dikkat edin, dü ş üncelere dönü ş ür, Dü ş üncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönü ş ür, Duygularınıza dikkat edin, davranı ş larınıza dönü ş ür, Davranı ş larınıza dikkat edin, alı ş kanlıklarınıza dönü ş ür, Alı ş kanlıklarınıza dikkat edin, de ğ erlerinize dönü ş ür, De ğ erlerinize dikkat edin, karakterinize dönü ş ür, Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönü ş ür.. Mahatma Gandi

10 ÖRNEK: ED İ SON ampulü bulma çalı ş malarında yaptı ğ ı binlerce deneyin en sonuncusuna gelene kadar 700 ba ş arısızlık ya ş amı ş tır.

11 Gerçek ba ş arı, ba ş arısızlık korkusunu yenebilmektir. Paul Sweeney

12 Somut Net Heyecan verici olmalıdır. HEDEF Gelecekte, Üniversiteyi kazanaca ğ ım diyenler de ğ il, gelecekte “Psikoloji bölümünü kazanmayı istiyorum.” diyenler kazanırlar. Bir insan kendini ne kadar iyi tanırsa, yetenek, ilgi ve kapasitelerini ne kadar iyi bilirse, hedefini belirlemesi de o kadar kolay olur.

13  Neyi,  Ne zaman,  Ne kadar, yapaca ğ ına do ğ ru karar verenler ba ş arırlar.

14

15 Motivasyon kısaca, bir insanı belirlenmiş bir hedef için harekete geçiren bir güç ya da bu amaçla gösterilen çabaların tümüdür.Bir ihtiyaç olmaksızın bireylerin motive olabilme olanağı yoktur.

16 Ba ş arı,kontrollü ve süreklili ğ i olan bir motivasyon düzeyinde kalabilmeyi gerektirmektedir. Ba ş arılı olmak isteyen, ba ş arıyı arzu eden birinin yapması gereken elbette ders çalı ş maktır. Fakat insanlar her hangi bir konuda hemen çalı ş maya ba ş layamamaktadır. Bunun nedeni çalı ş ma öncesinde zihinsel ve duygusal bir hazırlı ğ ın gerekli olu ş udur. Bu hazırlı ğ ın motive olmayla direkt bir ilgisinin oldu ğ u açıktır.

17 En güçlü motivasyon kayna ğ ı bireyin kendi dü ş ünceleri, bir ba ş ka deyi ş le zihinsel süreçleridir. Bu ba ğ lamda birey ne dü ş ünür, nasıl dü ş ünür, moral de ğ erleri nelerdir, bireysel geli ş imine katkıda bulunan kaynakları nasıl de ğ erlendirmi ş tir, dünya görü ş ü, ya ş am standardı vs gibi bir çok faktör önem kazanmaktadır

18 Bir insanın kendine Verebilece ğ i en büyük zarar yeteneklerini tamamıyla kullanamamasıdır. Sokrates Daha iyi olmaya çalı ş mayan, iyi olarak da kalamaz. O.Cromwell

19 AMAÇ YGS-LYS  Ertelemeyin.  Güzel sözler bulun.  Kendinize engel olmayın.  İ nanın.  Kendinize zaman ayırın.  Merak edin.  Sevin.  Somut hedeflere kilitlenin.  Olumlu dü ş ünün.  Korkmayın.  Kendinize ödül verin.  Okuyun.  İ steyin ve azimli olun.  Çalı ş ma düzeninizi kurun

20  Mazeretlere sı ğ ınmaktan vazgeçin.  İ çinde bulundu ğ unuz durumda en iyisini yapmanın yollarını arayın. ÇALI Ş MAYA BA Ş LAYAB İ LECEK GÜCÜ KEND İ N İ ZDE H İ SSEDECEKS İ N İ Z…

21  Okuduklarınızdan, duyduklarınızdan, dinlediklerinizden sizi etkileyen ve çalı ş maya yöneltebilecek nitelikte olan güzel sözleri not edin.  Onları çalı ş ma odanıza asın.  Canınız sıkıldı ğ ında, isteksizlik hissetti ğ inizde bu sözleri okuyun.

22

23 BA Ş ARISIZLI Ğ I, DO Ğ RUSUNU Ö Ğ RENMEK İ Ç İ N B İ R FIRSAT VE TECRÜBE Ş EKL İ NDE DE Ğ ERLEND İ R İ N. ENGEL OLMA OLUMSUZ DÜŞÜNME ERTELEME

24 Olumlu dü ş ünen bireylerin, olumsuz veya karamsar dü ş ünen bireylere oranla daha kolay ve çabuk motive oldu ğ u bilinmektedir. Bunun asıl nedeni iyimser bakı ş ın harekete geçme noktasındaki pozitif katkısıdır. Daha açık bir ifadeyle hayata olumlu bakan bir birey en zor olaylarda dahi yapılabilecek bir ş eylerin varlı ğ ını bilir ve bu do ğ rultuda inancını kaybetmeden harekete geçer.

25 Oysa kötümser bakı ş bireyi sınırlandırır, hareket kabiliyetini kısıtlar, ba ş arılabilecek konularda dahi tereddüt ya ş atır ve nihayet motivasyonu daha olu ş ma a ş amasında yok eder. Böylece kötümserlik, motive kaynaklarına ula ş mamızda büyük bir engel olu ş turmaktadır.

26 “Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sivrisinekle hiç yatağa girmemişsiniz demektir.” Anita Roddick

27 İ nançlarımızdan eylemlerimiz do ğ ar. İ nanç, insan davranı ş ını etkileyen en önemli motive edici güçlerdendir. Ba ş arabilece ğ inize ve hedefe ula ş abilece ğ inize inanın. İ nsan inandı ğ ını gerçekle ş tirebilir.

28 E ğ er bir i ş i yapabilece ğ ine inanırsan, ne kadar güç olursa olsun, ba ş arırsın. Ama kendini, dünyadaki en basit bir ş eyi yapamayacak biri olarak görürsen, köstebek tepecikleri bile senin tırmanamayaca ğ ın kadar yüksek tepeler halinde görünürler. EM İ LE COUE

29 Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır. Marc Victor Hansen

30  Sevdi ğ iniz ş eyleri yapmak için çalı ş ma planınızda kendinize zaman ayırın.  Sizi memnun edecek ş eyler bulun.  Hayatı sevin. Ya ş amayı sevin.  Her ş eyde bir güzellik arayın.  Etrafınızda olumlu dü ş ünen arkada ş larınız olsun.  Sinemaya, tiyatroya gidin.

31  Çalı ş aca ğ ınız derslerin ilgi duydu ğ unuz, merakınızı çekecek yerlerini ara ş tırın.  Merak, ö ğ renmek için harekete geçirir.

32 Sevmedi ğ iniz dersleri bile sevdi ğ iniz amaçlara ula ş tıracak araç olmaları nedeni ile sevmeye çalı ş ın. En azından sevilecek bölümleri ara ş tırın.

33 Benim en büyük zevkim çalı ş maktır. Mozart

34 Ne olmak istedi ğ inizi genel olarak de ğ il de net bir ifadeyle yazın ve görebilece ğ iniz yerlere asın. ÖRNEK: “Üniversiteyi kazanaca ğ ım” de ğ il, “Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümünü kazanaca ğ ım.”

35 Bugün kim oldu ğ umuz, dünkü tercihlerimizin bir sonucudur; yarın kim olaca ğ ımız, bugünkü kararlarımızın bir sonucu olacaktır.

36 Büyük insanların idealleri, sıradan insanlarınsa hevesleri vardır. Washington Irving

37  İ stemedi ğ iniz bir durumla kar ş ıla ş tı ğ ınızda moralinizi bozmayın.  Bu durumun iyi taraflarını görmeye çalı ş ın.  Hayatınızın kendi elinizde oldu ğ unu unutmayın.  Güler yüzlü olun. Hayatın ho ş yönlerini görmeye çalı ş ın. Gülmenin bir çok faydası vardır. Vücudun rahatlamasına yardımcı olur, sakinle ş memizi ve ho ş görülü olmamızı sa ğ lar.

38 Olumlu dü ş ünen bireylerin, olumsuz veya karamsar dü ş ünen bireylere oranla daha kolay ve çabuk motive oldu ğ u bilinmektedir. Hayata olumlu bakan bir birey en zor olaylarda dahi yapılabilecek bir ş eylerin varlı ğ ını bilir ve bu do ğ rultuda inancını kaybetmeden harekete geçer.

39 Oysa kötümser bakı ş bireyi sınırlandırır, hareket kabiliyetini kısıtlar, ba ş arılabilecek konularda dahi tereddüt ya ş atır ve nihayet motivasyonu daha olu ş ma a ş amasında yok eder. Böylece kötümserlik, motive kaynaklarına ula ş mamızda büyük bir engel olu ş turmaktadır.

40 Dikkatimizi ve motivasyonumuzu bozan bir ba ş ka faktör de sorunların hiç bitmeyece ğ ine dair kurgulanan inançlardır. Sorunların, stresin ve zorlukların hayatın ve ya ş amın bir parçası oldu ğ unu kabul ederek i ş e ba ş lamak bizim için hem daha gerçekçi hem de sorunları çözme noktasında daha sa ğ lıklı bir yakla ş ım olacaktır.

41 O halde sorunların varlı ğ ıyla ya ş amayı ö ğ renmek gerekmektedir. Ayrıca problemlerin geçici oldu ğ unu hatırda tutarak yolumuza devam etmek, ufuk açıcı pozitif bir bakı ş açısıyla ya ş amayı beraberinde getirecektir. Üzerimizdeki baskının geçici oldu ğ unu bilmek bize fazladan pozitif katkıda bulunacaktır.

42 Bu dünyada ba ş arıya ula ş an insanlar, istedikleri ş artları yakalayan insanlardır.E ğ er o ş artları bulamazlarsa, kendileri yaparlar. Bernard Shaw

43 Ba ş arısızlık bir sonuçtur. Bu sonuç, davranı ş lardan kaynaklanır. E ğ er davranı ş lar de ğ i ş tirilirse sonuç ta de ğ i ş ir. Yoksa ba ş arısızlık sizin kaderiniz de ğ ildir. Öyleyse ba ş arısızlıktan korkmayın. Ba ş arısızlı ğ ı daha iyisini yapmak için ba ş langıç olarak görün, biti ş olarak de ğ il.

44 Edison 699 kere denedikten sonra kusursuz ampulü ke ş fedemeyince '' 700.üncü ba ş arısızlı ğ ı göze alabilecek misin?'' diye soran arkada ş ına ''ba ş arısız olmadım, yalnızca ampulü ke ş fetmeyen 699 yol buldum'' der... Öyleyse ya ş anan ba ş arısızlıkları bile, ba ş arıya götüren itici bir güç olarak kullanabilirsiniz.

45 Ödül, ki ş iyi bir davranı ş a yönelten güçlü bir uyarıcıdır. Yalnız burada ödülün niteli ğ i çok önemlidir. Seçilecek ödül, ki ş inin yapması gereken davranı ş ı sonuçlandırıncaya dek sabır göstermesini sa ğ layacak nitelikte olmalıdır. Ödülün de ğ eri kendinden de ğ il, ki ş inin ona verdi ğ i önemden kaynaklanır.

46 Ak ş am maç var. Takımınız Avrupa kupalarında oynayacak. Bunu izlemek sizin için bir ödül. “Planımdaki ş u çalı ş mayı yaparsam, bu maçı seyredece ğ im” demeniz kendinize bir ödül vermenizdir.

47 Biyografi kitapları okuyarak, ba ş arıya ula ş mı ş ki ş ilerin hayat hikayesini inceleyip, “Aslında istenince oluyormu ş ” dü ş üncesi kazanılmalıdır. Ba ş arılı olmu ş ki ş ilerin hayat hikayelerini, anılarını, fikirlerini, onlar hakkında yazılmı ş kitapları okumanız sizi motive edecektir.

48 E ğ er program yapmadınız veya yaptı ğ ınız programı artık kullanamıyorsanız; ya da çalı ş ma azminizi yitirdiyseniz etkili ve verimli bir çalı ş ma için sanki ilk defa ba ş lıyormu ş casına yeni bir sistem kurunuz. Bunu ş u ş ekilde yapmanızda fayda vardır:

49 Yava ş tan hızlıya giden bir çalı ş ma düzeni kurun.Mesela ilk hafta günlük 3 tane yarım saatlik periyotlarla çalı ş ın. İ lk yarım saat günlük derslerinizin 5-10 dakikalık (dersin zorluk derecesine göre) tekrarı olsun. Sonraki iki yarım saati de bu konularla ilgili soru çözümlerine ayırın.

50 İ kinci hafta, çalı ş ma programınıza günlük bir yarım saat daha ekleyin ve günde 4 yarım saatlik periyotlarla çalı ş ın. Ekledi ğ iniz yarım saatlik süreyi soru çözmede kullanın ( İ lk yarım saat her zaman günlük tekrar için kullanın). Üçüncü hafta bir yarım saat daha ekleyin ve böylece gelecek haftalarda da artırarak devam edin. Göreceksiniz ki, bir ay zarfında sıkı bir programın içine girmi ş siniz.

51 Tabii ki bu artı ş ın bir sınırı da var. Bu sınır sizin dayanma gücünüzce belirlenecek. Mesela 8 yarım saatlik periyodu uygulamakta zorlanıyorsanız, sizin için sınır 7 yarım saatlik periyottur.Buradaki yarım saatlik periyotlar 45'er dakika uygulanabilir; konsantre olabilme kapasitenizle, alı ş kanlıklarınızla ilgilidir. Siz kendi çalı ş ma alı ş kanlıklarını dü ş ünerek bu süreyi ayarlamalıdır.

52 Ö ğ renmeye istekle yakla ş ırsanız ve bu konuda azimli olursanız, ö ğ renece ğ iniz dersi veya konuyu büyük bir dikkatle algılarsınız.

53 ÖNCE KAYNAMANIZ GEREK İ R İ ki yüz yöneticinin bulundu ğ u bir gruba, ki ş iyi ba ş arılı kılan ş eyin ne oldu ğ u soruldu.Grubun %80 i hevesi en önemli nitelik olarak listenin ba ş ına koydu.Beceriden daha önemli, e ğ itimde daha önemli, hatta tecrübeden bile daha önemli.

54 Suyun, lokomotifi çalı ş tıracak buharı üretebilmesi için önce kaynaması gerekir.Buhar makinesi, buhar göstergesi 212 dereceyi göstermeden, treni bir milim bile oynatamaz.Aynı ş ekilde hevesi olmayan bir insan da aslında hayatın çarkını ılık suyla döndürmeye çalı ş maktadır.Sonuç ş udur : O ki ş i stop eder.

55 A.B.Zu Tavern hevesin pildeki elektrik oldu ğ unu söyler.O havadaki enerji, ate ş teki sıcaklıktır.Ya ş ayan her ş eydeki nefestir. Ba ş arılı insanlar, yaptıkları her ş eye hevesli ve istekli olan insanlardır. İ yi i ş ler asla duygu katılmadan yapılmaz. "Ne olursa olsun, bir ş eye biçim vermek için, ısıya gereksinim vardır. "Her büyük ba ş arı, yanan bir yüre ğ in hikayesidir" der Tavern.

56 Yeterli beceriniz, e ğ itiminiz ve tecrübeniz olabilir. Ş imdi bu de ğ erlere hevesi ekleyin ve gerçekten durdurulamaz biri olun. Steve Goodier

57 HAYATTA BA Ş ARILI OLANLAR SÖZLER İ NE “KE Ş KE !...” İ LE DE Ğİ L, “ İ Y İ K İ !..” İ LE BA Ş LAYANLARDIR.

58 Unutmayın, motivasyonsuzluk problemini olu ş turan biziz, bunu çözmek için sihirli bir de ğ ne ğ e ihtiyacımız yok. Öncelikle bunu sorun olarak kabul etmemiz ve kurtulmak için niyetlenmemiz gerekir. Sonrasında ise yukarıda sıraladı ğ ımız adımları sırasıyla uygulamak kalıyor.

59 Dün sabaha kar ş ı kendimle konu ş tum. Ben hep kendime çıkan bir yoku ş tum. Yoku ş un ba ş ında bir dü ş man vardı Onu vurmaya gittim, kendimle vuru ş tum. Özdemir Asaf

60 Çalı ş madan, ö ğ renmeden, yorulmadan rahat ya ş amanın yollarını alı ş kanlık haline getirmi ş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Mustafa Kemal ATATÜRK

61 KAYNAK: 1.Uzm. Psik. Danış. Meltem ÖKTE 2.Psik. Danış. Nevin DİRSEK 3.Uzm. Psik. Mükafat BOZKURT 4.Psik. Danış. Nursen YILMAZ 5.Psik. Danış. Nebahat YILDIRIM 6.Stve GOODIER “Bir Dakika Hayatınızı Değiştirebilir” REHBER Ö Ğ RETMEN NURCAN AKÇAKAL


"4 Yıllık Fakülte kazanmı ş yüzlerce üniversite ö ğ rencisinin zeka kapasiteleri ölçülmü ş ve beklenenden çok farklı bir sonuçla kar ş ıla ş ılmı ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları