Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEDİTEPE&SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI - II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEDİTEPE&SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI - II"— Sunum transkripti:

1 YEDİTEPE&SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI - II
FAZ IV GRUP 2

2 1. Hangi hastalık koruyucu sağlık hizmetleri gelişse de önlenemez/azaltılamaz?
A) Tüberküloz B) KOAH C) Spontan pnömotoraks D) Hidatik kist E) Akciğer kanseri

3 2. Hangisi kot fraktürlerinin erken ya da geç komplikasyonlarından değildir?
A) Pnömotoraks B) Şilotoraks C) Hemotoraks D) Atelektazi E) Pnömoni

4 3. Akciğer filmine göre olası tanı ve tedaviniz nedir?
A) Akciğer kanseri – Rezeksiyon B) Spontan pnömotoraks – Kapalı göğüs drenajı C) Spontan Pnömotoraks – VATS D) Mediasten tümörü – Eksizyon E) Bronş rüptürü - Bronkoplasti

5 4. Özofagusun koroziv yanıklarında tedavide ne yapılmaz?
A) Hasta kusturulmaz B) Nazogastrik sonda önerilmez C) İlk değerlendirmede oral alım kesilir D) İlk 24 saatte özofagoskopi yapılır E) Hemen dilatasyona başlanır

6 5.Yetişkinde en sık gözlenen mediastinal tümör aşağıdakilerden hangisidir?
Nörojenik tümörler Timik tümörler Lenfoma Dermoid kist Yolk sac karsinoma

7 6.Aşağıdakilerden hangisi anatomik olmayan rezeksiyon şeklidir?
Segmentektomi Lobektomi Pnömonektomi Extended pnömonektomi Wedge rezeksiyon

8 7.Anterior mediastende gözlenen en sık lezyon hangisidir?
Enterik kist Teratojenik tümör Bochdalek hernisi Timoma Özofagus tümörü

9 8.Anterior torakotomi sırasında aşağıdaki kaslardan hangisi insizyon sırasında kesilir?
Pektoralis mayor Rhomboideus major Rhomboideus minör Erector spina Teres mayor

10 9. İdiopatik laringeal stenoz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Erkeklerda kadınlara göre çok daha sık görülür Olguların büyük çoğunluğu hayatın ilk iki dekadında ortaya çıkar Aile hikayesi güçlü olması nedeniyle henüz kanıtlanmamakla birlikte konjenital olduğu düşünülmektedir Eşlik eden mediastinal fibroz, bu olguları Wegener granülomatozundan ayıran bir özelliktir Hastalarda bilinen bir entübasyon öyküsü yoktur

11 10.Trakeanın cerrahi anatomisi ile ilgili aşağıda belirtilen şıklardan hangisi doğru değildir?
Ortalama yetişkin trakeası 11-12cm uzunluğundadır Trakeanın tek tam kıkırdak halkası krikoid kıkırdaktır Rekürren laringeal sinirler vagus sinirlerinden ayrıldıktan sonra sağda innominat ven, solda da arkus aortanın altından geçerek trakeoözefageal kanaldan tekrar yukarıya çıkar ve vokal kordların motor innervasyonunu sağlarlar Vokal kordlar aritenoid kıkırdaklar tarafından taşınır ve tiroid kıkırdağın içinde yer alırlar Trakeanın posterior duvarında kıkırdak doku bulunmaz

12 11.Yenidoğanda özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül birlikteliğinin hangi tipi sık görülür?
Tip A Tip B A) Tip A B) Tip B C) Tip C D) Tip D E) Tip E Tip C Tip D Tip E

13 12. Which one of the following is the cause of hypotension in mediastinal shift observed during tension pneumothorax? A) costal fracture B) air in thoracic cavity C) decrease in venous return to heart D) tracheal shift E) ipsilateral lung collapse

14 13. Which one of the following is the CORRECT definition of tracheal bronchus?
A) arises from trachea and either has a lobe or ends in pulmonary parenchyma B) arises from cervical or thoracic portion of trachea and ends blindly or in a rudimentary lung. C) elastic and connective tissue degeneration and structural deformation of the cartilage. D) abnormal communication between trachea and esophagus E) communication which ends blindly in lung tissue and has a sac filled with fluid

15 14. Which of the following is FALSE regarding pulmonary sequestration?
A) Is the most common developmental lung disease B) Arterial blood supply is from abdominal aorta C) Intralobar sequestration is within normal lung parenchyma D) Extralobar sequestration is seperate from normal lung tissue and has its own visseral pleura. E) Has bronchial communication with the normal tracheobronchial tissue.

16 15. Which one of the following is WRONG regarding hydatid disease?
A) Infection is caused by Echinococcus granulosus. B) Primary host is the Canidae family C) Most common infected organ is the liver. D) Surgery is the mainstay treatment and lobectomy is performed as the first choice. E) Water lily sign is the radiologic view of the membrane floating in the cyts.

17 16. Akciğer kanserinde uzak metastazı en doğru hangisi değerlendirir ?
Bilgisyarlı Tomografi USG PET-BT MRI Kemik Sintigrafi

18 17. VATS hangi durumda uygulanabilir ?
Pnömonektomili hastada Tek akciğer entübasyonu yapılabilen hastada Plevra yaprakları yapışık olan hastalarda Solunum kapasitesi çok düşük hastalarda Hiçbiri

19 18. Primer spontan pnömotoraksın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Bül’ ün rüptüre olması AİDS Bıçaklanma Tbc Torasentez

20 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Plevra akciğerin şeklini verir Visseral plevranın ağrı iletimi vardır Plevra akciğerin enerji kaybını azaltır Parietal plevranın ağrı iletimi vardır Visseral plevra akciğeri kaplar

21 20. Hangisi doğrudur? Transüda da; plevra sıvı protein/serum protein < 0.5 B) Eksüda da; plevra sıvı protein/serum protein > 0.5 C) Eksüda da; plevra sıvı LDH/serum LDH < 0.6 D) Transüda da; serum LDH/ plevra sıvı LDH > 0.5 E) Eksüda da; serum prtein/ plevra sıvı protein > 0.6


"YEDİTEPE&SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI - II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları