Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kan basıncında > 140/90 kronik artış; etioloji hastaların %90-95'inde bilinmez ("esansiyel hipertansiyon"). Özellik1e 35 yaşından önce veya 55 yaşından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kan basıncında > 140/90 kronik artış; etioloji hastaların %90-95'inde bilinmez ("esansiyel hipertansiyon"). Özellik1e 35 yaşından önce veya 55 yaşından."— Sunum transkripti:

1

2 Kan basıncında > 140/90 kronik artış; etioloji hastaların %90-95'inde bilinmez ("esansiyel hipertansiyon"). Özellik1e 35 yaşından önce veya 55 yaşından Sonra hipertansif olan hastalarda hipertansiyonun düzeltilebilir sekonder bir formu olabileceğini düşünün. İzole sistolik hipertansiyon (sistolik >160, diyastolik <90) en sık olarak yaşlı hastalarda azalmış vasküler kompliansa bağlı gelişir.

3 SEKONDER HİPERTANSİYON SEBEPLERİ: 1. RENAL STENOZ: Ya ateroskleroza (yaşlı erkekler) ya da fibromüsküler displaziye bağlıdır. Ani başlar ve genelde kullanılan antihipertansif tedaviye dirençli hipertansiyon olarak kendini gösterir. Ya ateroskleroza (yaşlı erkekler) ya da fibromüsküler displaziye bağlıdır. Ani başlar ve genelde kullanılan antihipertansif tedaviye dirençli hipertansiyon olarak kendini gösterir. Abdominal üfürüm sıkça duyulur; renin – anjiyotensin - aldosteron sisteminin aktivasyonuna bağlı hafif hipokalemi görülebilir. Abdominal üfürüm sıkça duyulur; renin – anjiyotensin - aldosteron sisteminin aktivasyonuna bağlı hafif hipokalemi görülebilir.

4 2. RENAL PARENKİMAL HASTALIK: Artmış serum kreatinin ve/veya anormal idrar tahlili (protein, hücreler, silendirler olabilir). Artmış serum kreatinin ve/veya anormal idrar tahlili (protein, hücreler, silendirler olabilir).

5 3. AORT KOARKTASYONU: Çocuk veya genç erişkinlerde görülür; darlık genelde sol subklavian arterin başlangıç kısmındadır. Muayenesinde azalmış ve gecikmiş femoral nabızlar; en iyi sırt orta kısmında duyulan geç sistolik üfürüm vardır. Akciğer grafisinde aortanın koarktasyon seviyesinde indentasyon ve kotlarda çentiklenme (kollateral dolaşımın gelişmesine bağlı) vardır. Çocuk veya genç erişkinlerde görülür; darlık genelde sol subklavian arterin başlangıç kısmındadır. Muayenesinde azalmış ve gecikmiş femoral nabızlar; en iyi sırt orta kısmında duyulan geç sistolik üfürüm vardır. Akciğer grafisinde aortanın koarktasyon seviyesinde indentasyon ve kotlarda çentiklenme (kollateral dolaşımın gelişmesine bağlı) vardır.

6 4.FEOKROMASİTOMA: Kendini genç ve orta yaştaki erişkinlerde paroksismal veya sürekli olan hipertansiyonla gösteren tipik olarak adrenal medullanın katekolamin üreten bir tümörüdür. Kendini genç ve orta yaştaki erişkinlerde paroksismal veya sürekli olan hipertansiyonla gösteren tipik olarak adrenal medullanın katekolamin üreten bir tümörüdür. Baş ağrısı ve çarpıntıyla giden ani ataklar ve yoğun diaforez sıktır. Baş ağrısı ve çarpıntıyla giden ani ataklar ve yoğun diaforez sıktır. Kronik kilo kaybı, ortostostik hipotansiyon ve bozulmuş glukoz toleransı ilgili bulgulardır. Feokromasitoma mesane duvarında olabilir ve katekolamin artışına bağlı semptomlar miksiyonla ilişkili olabilir. Kronik kilo kaybı, ortostostik hipotansiyon ve bozulmuş glukoz toleransı ilgili bulgulardır. Feokromasitoma mesane duvarında olabilir ve katekolamin artışına bağlı semptomlar miksiyonla ilişkili olabilir. 24 saatlik idrarda artmış üriner katekolamin metabolitleri bu tanıyı düşündürür. 24 saatlik idrarda artmış üriner katekolamin metabolitleri bu tanıyı düşündürür. Tümör BT veya anjiyografi ile lokalize edilir. Tümör BT veya anjiyografi ile lokalize edilir.

7 5.HİPERALDOSTERONİZM: Aldosteron üreten adenom veya bilateral adrenal hiperplaziye bağlıdır. Diüretik kullanmayan hipertansif bir hastada hipokalemi mevcutsa bu tanı düşünülmelidir. Aldosteron üreten adenom veya bilateral adrenal hiperplaziye bağlıdır. Diüretik kullanmayan hipertansif bir hastada hipokalemi mevcutsa bu tanı düşünülmelidir.

8 6.DİĞER NEDENLER : Oral kontraseptif ilaçlar, Cushing sendromu ve adrenogenital sendrom, tiroid hastalığı, hiperparatiroidi ve akromegali. Oral kontraseptif ilaçlar, Cushing sendromu ve adrenogenital sendrom, tiroid hastalığı, hiperparatiroidi ve akromegali.

9 Hastaya Yaklaşım: Hikaye : Çoğu hasta asemptomatiktir. Ciddi hipertansiyon baş ağrısı, epistaksis veya görme bozukluğuna yol açabilir. Sekonder Hipertanisyonun Özel Tipleri için ipuçları Doğum kontrol hapı veya glükokortikoidlerin kullanımı; baş ağnsı, terleme ve taşikardide paroksizm (feokromasitoma); renal hastaiık veya abdominal travma hikayesi (renal hipertansiyon).

10 Fizik Muayene: Uygun boydaki manşonla kan baslnclnı ölçün (geniş bir kol için geniş bir manşon). Kan basıncını her iki kolda ve bir bacakta (koarktasyonu değerlendirmek için) ölçün. Hipertansiyon bulgulan arasında retinal arteriolar değişiklikler (daralma / çentiklenme); sol ventriküler lift, yüksek A2, s4 vardır. Cushingoid görünüm, abdominal üfürüm (renal arter stenozu), gecikmiş femoral nabızlar (aort koarktasyonu) sekonder hipetansiyon için ip uçlandır. Hipertansiyon bulgulan arasında retinal arteriolar değişiklikler (daralma / çentiklenme); sol ventriküler lift, yüksek A2, s4 vardır. Cushingoid görünüm, abdominal üfürüm (renal arter stenozu), gecikmiş femoral nabızlar (aort koarktasyonu) sekonder hipetansiyon için ip uçlandır.

11 Laboratuar Çalışmaları: 1)serum kreatinin, NPN ve idrar tahlili (renal parenkimal hastalık), 2)Diüretik kullanmayan hastada serum K (hipokalemi bu1unması hiperaldosteronizm ve renal arter stenozuna yönelik araştırma gerektirir), 3)akciğer grafisi (aort koarktasyonunda kotlarda çentiklenme ve distal aort arkusunda indentasyon), 4)EKG ( sol ventriküler hipertrofi hipertansiyonun kronik olduğunu gösterir), 5)hemogram, kan şekeri, kolesterol, trigliseridler, kalsiyum, ürik asit diğer yardımcı kan testleridir. Sekonder Hipertansiyon için Tarama Testleri Hipertansiyonu olduğu gösterilen tüm hastalarda yapılmalıdır:

12 İleri Çalışma Kan basıncı antihipertansif tedaviye dirençliyse veya tarama testlerinde bozukluk varsa yapılır: 1)Renal arter stenozu: kaptoril renogram, renal dupleks ultrason, dijital subtraksiyon anjiyografi, renal arteriografi ve renal ven renin ölçümü; 2)Cushing sendromu: deksametazon süpresyon testi; 3)feokromasitoma: katekolaminler, metanefrinler ve vanililmandelik asit için 24 saatlik idrar toplanması; 4)primer hiperaldosteronizm: baskılanmış plazma renin aktivitesi ve aldosteron hipersekresyonu, her ikisi de volüm artmasına cevap vermez.

13

14 İlaç Doz Açıklamalar LOOP (PO veya IV uygulanabilir) Furosemid 40-120 mg her gün veya günde 2 kez Kısa, ETKİLİ GÜÇLÜ düşük GFR’de Etkili Bumetanid 0.5-2 mg her gün veya günde 2 kez Furasemid allerjisinde kullanılabilir Etakrinik asit 50-200 mg her gün Uzun etkili DİSTAL K -kayrettiren Hidroklorotiyazid 25-200 mg İIk seçenek hipokalemiye yol açar; GFR>25 ml/dak olmalıdır Klortalidon 100 mg her gün veya gün aşın Uzun etkili (72 saate kadar); hipokalemiye yol açar; GFR>25 ml/dak olmalıdır Metolazon 1-1 0 mg her gün Uzun etkili; hipokalemiye yol açar özellikle loop diüretkleriyle kullanılırsa düşük GFR‘ de etkilidir DİSTAL K-Kazandır.ın Spironolakton 25-100 mg günde 4 kez Hiper kalemi; asidoz; aldesteron etkisini engeller; jinekomasti impotans amenore; 2-3 gün sürer; böbrek. yetersizliğinde kullanılmamalı, ACE inhibitörleriyle kombine edilmemeli, K ilave edilmemelidir. Amilorid 5-1 0 mg her gün veya günde 2 kez Hiperkalemiye yol açar günde tek doz; spironolaktondan daha az etkilidir Triamteren 100 mg günde 2 kez Hiperkalemiye yol açar spironolaktondan daha az etkilidir böbrek taşı yapabilir. DİÜRETİKLER:

15 Beta Blokerler NONSELEKTİF AJANLAR Karteolol * Labetolol † Nadolol Penbutolol* Pindolol* Propranolol, uzun etkili Timolol BETA 1 SELEKTİF AJANLAR Asebutolol* Atenolol Betaksolol Metoproioi, uzun etkili Doz, (PO) 2.5-10 mg her gün 100-600 mg günde iki kez 20-120 mg her gün 20 mg her gün 15-30 mg günde iki kez 20-60 mg her gün 80-160 mg her gün 5-15 mg günde iki kez 200-600 mg günde iki kez 2-100 mg her gün 10-20 mg her gün 25-150 mg günde iki kez 50-100 mg her gün Beta Agonist Etkisi de vardır † Alfa 1 Bloker etkisi de vardır. Yan etkiler Bradikardi (Beta agonist etkisi olan ilaçlarda daha düşüktür), GI Şik., KKY, Bronkospazm (beta 1 selektif ajanlarda daha az görülür.), diyabet atağı veya insülinle indüktlenen hipoglisemiye cevabın bozulması, empotans

16 ACE İnhibitörleri Doz (PO) Kaptopril 12.5-75 mg günde iki kez Enalapril 2.5-40 mg her gün Lisinopril 5-40 mg her gün Benazapril 10-40 mg her gün Fosinopril 10-40 mg her gün Kinapril 1 0-80 mg her gün Ramipril 2.5-20 mg her gün Moeksipril 7.5-30 mg her gün Trandolapril 2-4 mg her gün NOT: (Fosinpril hariç) ACE inhibitörlerinin dozu böbrek yetersizliği olan hastalarda azaltılmalıdır. Yan Etkiler: Hipotansiyon, anjioödem, öksürük,, döküntü, azotemi, hiperkalemi.

17 Kalsiyum Kanal Antagonistleri Doz Yan Etkiler Verağpamil SR preparatı 40-120mg /gün 3- 4x1 120-480 mg 2 kez Hipotabsiyon, bradikardi, AV Blok,, Kalp yetmezliği, Yüksek digoksin seviyesi Diltizem SR Preparatı CD Preparatı 30-90 mg3-4x1 60-80mg 2x1 180-300 mg 1x1 Hipotansion, periferik ödem,bradikardi AV Blok Dihidropridinler Taşikardi, Hipotansiyon, Nifedipin 10-30 mg 2-4x1 Periferik Ödem, Nicardipin SR Preparatı 20-40 mg 3x1 30-60 mg 2x1 Baş Ağrısı, Flushing İsradipin* 2,5-10 mg 2x1 Felodipin* 5-10 mg 1x1 Amlodipin* 2,5-10mg 1x1

18 Alfa1 Reseptör Blokerleri: Bu İlaçlar (örmeğin Prazosin,1-10 mg 2x1 veya Terazosin 1-20 mg 1x1) genelde iyi tolore edilir fakat hipotansiyona neden olabilirler, doz kademeli olarak arttırılmalıdır. Bu İlaçlar (örmeğin Prazosin,1-10 mg 2x1 veya Terazosin 1-20 mg 1x1) genelde iyi tolore edilir fakat hipotansiyona neden olabilirler, doz kademeli olarak arttırılmalıdır. Bu ajanlar bening prostat hipertrofisi semptomlarını da azalttığından bu durumdaki hipertansif erkeklerde özellikle faydalıdır Bu ajanlar bening prostat hipertrofisi semptomlarını da azalttığından bu durumdaki hipertansif erkeklerde özellikle faydalıdır

19 HİPERTANSİF HASTA TEDAVİSİNDE ŞEMATİK YAKLAŞIM

20

21 Gebelikte En güvenli antihipertansifler :Metildopa (25O- 1000 mg PO günde iki kez-günde üç kez), Hidralazin (10- 150 mg PO günde iki kez-günde üç kez) ve Beta Blokerlerdir. Kalsiyum kanal blokarleri de gebelikte güvenli görünmektedir. bumetanidiBöbrek yetmezliği Standart diüretik tedavi etkili olmayabilir. Metolazon, furosemid veya bumetanidi tek başına veya kombine olarak kullanmayı planlayın. Malign Hipertansiyon Diyastolik kan basıncının >120 mm.Hg olması acil bir durumdur. Kardiyak dekompensasyon (KKY, angina), ensefolopati (başağrısı, konvülziyon, görme bozuklukları) veya bozulan renal fonksiyon bulguları varsa acil tedavi gereklidir. ÖZEL DURUMLAR:

22 Hipertansif Aciller: Hipertansif ensefalopati Hipertansif ensefalopati İntrakraniyal kanama İntrakraniyal kanama Kararsız angina Kararsız angina AMİ AMİ Akut sol ventrikül yetmezliği Akut sol ventrikül yetmezliği

23 Katekolamin fazlalığı Katekolamin fazlalığı - feokromasitoma - kokain - feokromasitoma - kokain -klonidinin kesilmesi -klonidinin kesilmesi -koroner by-pass sonrası -koroner by-pass sonrası -aort diseksionu -aort diseksionu -böbrek yetmezliği -böbrek yetmezliği -eklampsi -eklampsi

24 Kan basıncının yükselmesinin nedenleri; Düzensiz ilaç kullanımı Düzensiz ilaç kullanımı Stres Stres Efor Efor Sempatomimetikler(burun spreyi,zayıflama ilaçları) Sempatomimetikler(burun spreyi,zayıflama ilaçları)

25 Arteriyol ve kapillerde basınç artışı Arteriyol ve kapillerde basınç artışı Damar hasarı Damar hasarı Endoteliumda yırtık Endoteliumda yırtık Plazma içeriğinin damar duvarına geçişi Plazma içeriğinin damar duvarına geçişi Fibrinoid nekroz ve intimal proliferasyo Fibrinoid nekroz ve intimal proliferasyo

26 Damar lümeninde daralma Damar lümeninde daralma Prostoglandinlerde artış Prostoglandinlerde artış Endotel hasarında artış Endotel hasarında artış

27 KLİNİK; DKB;100-180 mmHg DKB;100-180 mmHg SKB;150-300 mmHg SKB;150-300 mmHg Sol ventrikül yetmezliği Sol ventrikül yetmezliği Akciğer ödemi Akciğer ödemi Baş ağrısı/dönmesi Baş ağrısı/dönmesi

28 Beyin kan akımı 50 ml/100 gr doku/dakika Beyin kan akımı 50 ml/100 gr doku/dakika 60-120 mmHg’lık değerlerde beyin kan akımı sabittir 60-120 mmHg’lık değerlerde beyin kan akımı sabittir Hipertansiflerde bu değer 100-180 mmHg Hipertansiflerde bu değer 100-180 mmHg

29 Hipertansif krizi taklit eden hastalıklar; Akut sol ventrikül yetmezliği Akut sol ventrikül yetmezliği Beyin tümörü Beyin tümörü Kollajen hastalıkları Kollajen hastalıkları Kafa travması Kafa travması Hiperkalsemi Hiperkalsemi Epilepsi Epilepsi Ansefalit Ansefalit SAK SAK CVH CVH Üremi Üremi Anksiyete Anksiyete

30 Malign Hipertansiyon ve Hipertansif Krizin Tedavisi: İlaçDoz Yan Etkiler NitroprııssidİV: 0.5- 8.0 (mg/kg)/ Hipertansiyon: 24 saat sonra dakika tiyosiyanat toksisitesi için dikkat edin (kulak çınla- ması, görme bozukluğu, değişen rnental dunun) Nitrogliserin* İV : 5- 1 00 ııg/dakika Hipotansiyon, baş ağrısı labetolol İV : 2o-8o mg 10 dakika Hipotansiyon, bradikardi, arayla (maksimum A V blok, bronkospazm 300 mg) veya 20 mg İV bolus sonrasında 1- 2 mg/dakika infüzyon Enalaprilat IV: 1.25 mg 6 saat Anjioödem, hiperkalemi Hidralazin İV : 5- 1 0 mg tv 1 0-15 Refleks taşikardi, KAH veya dakika arayla (maksi- aort disseksiyonu olduğu mun 50 mg) düşünülen hastalarda kul- lanmaktan kaçının Diazoksit İV: 50 mg 5-10 dakikaNa retansiyonu †, hiper- arayla (maksimum glisemi 600 mg) Taşikardi, karın ağrısı, idrar Trimetafan İV 0.5-5 mg/dakika retansiyonu *Kan basıncındaki hızlı dalgalanmaları önlemek için intraarteriyel kan basıncı izlenmesi önerilir. †Na+ retansiyonunu engellemek için beraberinde 20-80 mg Iv furosemid yapılmalı.

31 Hipertansif krizlerde tedavi tercihleri: Acil Durum İlk Tercih İkinci Tercih Göreceli Kontrendikasyon Hipertansif Ensefalopati Nitroprussidlabetalol Trimetafan, klonidin Kafa içi Kanama labetalolNitroprussidVasodilatatör SV yet. ve AC ödemi Nitroprussid+ loop diüretikleri+ ADEİ Nitrogliserin Labetalol, B Bloker, verapamil AMİ,Kararsız Angina Nitrogliserin+B bloker Nitroprussid,labetalol Vasodilatatör Adrenerjik kriz Nitroprussid +B Bloker labetalol B Bloker ile monoterapi Aort disseksiyonu B Bloker+ Nitroprussid+ Trimetafan Labetalol +verapamil Vasodilatatör Eklampsi Hidralazin +labetalol Nifedipin ADEİ,Nitroprussid ABY liği Labetalol, minoksidil +B Bloker ADEİ, diüretikler,hemofiltrasyon Nitroprussid Evre 3 HT Labetalol + ADEİ Nifedipin, klonidin Perop. HT Nitrogliserin,Nitropru ssid Labetalol, nikardipin

32 NİTROPRUSSİT; İlk ilaç İlk ilaç Etkisi hızlı ve kısa Etkisi hızlı ve kısa Rebound etki Rebound etki Işığa duyarlı Işığa duyarlı KİBAS KİBAS Siyanüre dönüşür Siyanüre dönüşür Tiyosiyanat toksisitesi Tiyosiyanat toksisitesi

33 LABETALOL; Alfa ve nonselektif beta bloker Alfa ve nonselektif beta bloker KİBAS yapmaz KİBAS yapmaz En seçkin ilaç En seçkin ilaç Bradikardi,kalp bloğu,bronkospazmda kontrendike Bradikardi,kalp bloğu,bronkospazmda kontrendike Feokromasitomada verilmez Feokromasitomada verilmez Bulantı,kaşıntı,karıncalanma Bulantı,kaşıntı,karıncalanma

34 NİTROGLİSERİN; Uçucu Uçucu KİBAS KİBAS Tolerans Tolerans Miyokardial iskemide seçkin ilaç Miyokardial iskemide seçkin ilaç Methemoglobinemi Methemoglobinemi

35 BETA BLOKERLER; Propranalol,aort diseksionunda ilk ilaç Propranalol,aort diseksionunda ilk ilaç Esmolol,Mİ,kararsız anjina ve tirotoksikozda yardımcı ilaç Esmolol,Mİ,kararsız anjina ve tirotoksikozda yardımcı ilaç Kokainle beraber kontrendike Kokainle beraber kontrendike

36 DİAZOKSİT; Arteriel dilatatör Arteriel dilatatör Diüretik değil Diüretik değil Hipotansif Hipotansif Mİ ve aort diseksionunda kontrendike Mİ ve aort diseksionunda kontrendike

37 FENTOLAMİN,FENOKSİBENZAMİN; Nonselektif alfa adrenerjik bloker Nonselektif alfa adrenerjik bloker Feokromasitomada kullanılır Feokromasitomada kullanılır

38 ADEİ; Skleroderma böbrek krizinde ilk ilaç Skleroderma böbrek krizinde ilk ilaç Cevap değişken Cevap değişken Gebelikte kontrendike Gebelikte kontrendike

39 HİDRALAZİN; Eklampsi Eklampsi Böbrek yetmezliği ve AGN’de Böbrek yetmezliği ve AGN’de Hipotansiyon,taşikardi yapabilir Hipotansiyon,taşikardi yapabilir

40 İKH ve aort diseksionunda kontrendike İKH ve aort diseksionunda kontrendike Betabloker ve diüretikle kombine Betabloker ve diüretikle kombine Lupus benzeri tablo Lupus benzeri tablo

41 MİNOKSİDİL; Arterioler dilatatör Arterioler dilatatör Böbrek yetmezliğinde kullanılır Böbrek yetmezliğinde kullanılır Diüretik ve betablokerle beraber Diüretik ve betablokerle beraber İskemi ve aort diseksionunda kontrendike İskemi ve aort diseksionunda kontrendike

42 KKB; Vazodilatatör Vazodilatatör Nifedipin,inme ve Mİ yapabilir Nifedipin,inme ve Mİ yapabilir Verapamil,infarktüs sonrasında kullanılır Verapamil,infarktüs sonrasında kullanılır Nikardipin,kalp yetmezliğinde,ameliyat sonrasında kullanılır Nikardipin,kalp yetmezliğinde,ameliyat sonrasında kullanılır Kalp ve beyin iskemisinde,nifedipin ve nikardipin Kalp ve beyin iskemisinde,nifedipin ve nikardipin

43 KLONİDİN; Alfa 2 adrenerjik agonist Alfa 2 adrenerjik agonist 1.nci seçenek değil 1.nci seçenek değil Değişken etkili Değişken etkili Somnolans ve konfüzyon yapabilir Somnolans ve konfüzyon yapabilir Ensefalopatide kontrendike Ensefalopatide kontrendike Rebound hipertansiyon Rebound hipertansiyon

44 DİÜRETİKLER; 1.nci seçenek değil 1.nci seçenek değil Akut akciğer ödeminde tercih edilir Akut akciğer ödeminde tercih edilir

45 KAYNAKLAR GATA Ders Notları GATA Ders Notları


"Kan basıncında > 140/90 kronik artış; etioloji hastaların %90-95'inde bilinmez ("esansiyel hipertansiyon"). Özellik1e 35 yaşından önce veya 55 yaşından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları