Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ 5.BÖLÜM.  Sosyoloji = +  Sosyolojinin amacı; toplumsal olayları ortaya çıkarmak, açıklamak, ilişkileri belirlemek ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ 5.BÖLÜM.  Sosyoloji = +  Sosyolojinin amacı; toplumsal olayları ortaya çıkarmak, açıklamak, ilişkileri belirlemek ve."— Sunum transkripti:

1 1 EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ 5.BÖLÜM

2  Sosyoloji = +  Sosyolojinin amacı; toplumsal olayları ortaya çıkarmak, açıklamak, ilişkileri belirlemek ve bunlara bağlı olarak ilgili kuramlar üretmektir 2 Sosyoloji EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Society Toplum Logy Bilim

3 Eğitim sosyolojisi 3 EĞİTİM SOSYOLOJİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

4  Eğitim sosyolojisi; toplum ve eğitsel yetiştirme arasındaki karşılıklı ilişkileri, bağlantıları ve etkilenmeyi inceleyen sosyolojinin alt bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. 4 Eğitim Sosyolojisi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

5  Toplumsal yapı içerisinde eğitim sorunlarına ilişkin araştırma yapan bir disiplindir.  Toplumun kültürüne uygun bir eğitim politikasının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların temelini oluşturur.  Eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığı ile var olan birikimin gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı ve toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin nasıl yetiştirilmesi gerektiği de eğitim sosyolojisinin çalışma alanındadır. 5 Eğitim Sosyolojisinin Çalışma Alanı EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

6  Toplumsallaşma ve toplumsallaşmaya eğitim kurumları ve diğer kurumların etkileri  Toplumsal değişme, toplumsal hareketlilik, toplumsal ilişkiler ve toplumsal tabakalaşmada eğitimin rolü  Toplumda rol ve statü kazanmada eğitimin etkisi  Sosyal adalet ve eğitimde fırsat eşitliği 6 Eğitim Sosyolojisinin Çalışma Alanı EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

7 Eğitim sistemi ÖğretmenVeli ilişkileriOkul Eğitim programları Öğrenci 7 Eğitim Sosyolojisinin Çalışma Alanı EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

8  Eğitim antropolojisi,  Eğitim psikolojisi,  Klinik ve medikal psikoloji,  Genel sosyoloji,  Kültürel antropoloji,  Toplumsal psikoloji,  Tarih,  Ekonomi  Siyaset bilimi ile işbirliği yapar 8 Eğitim sosyolojisi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

9  Eğitim sosyolojisinden, sosyolojinin bir dalı olarak ilk kez A.B.D.’de 1907 yılında bahsedildi. 1917 yılında ilk kez eğitim sosyolojisi kitabı yazıldı.  Eğitim sosyolojisinin A.B.D.’de ortaya çıkış nedeni; A.B.D’nin sosyal yapısıdır. Çok farklı din, dil, ırk ve milletlere mensup insanların yaşadığı bir ülkede bu yapı sorunların kaynağını oluşturmuştur.  Bu sorunların aşılmasında eğitimin etkili olabilmesi için eğitimcilerin bireylerin içinden geldiği yapıyı tanımaları ve onların değer yargılarını ve tavırlarını bilmeleri gerektiği düşünülmüştür. İşte bu yaklaşım eğitim sosyolojisini doğurmuştur. 9 Eğitim Sosyolojisinin Tarihçesi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

10  Ülkemizde eğitim sosyolojisinin tarihi 1915’li yıllara dayanır.  Eğitim sosyolojisinin doğmasına katkı sağlayanlar;  Ziya Gökalp,  Prens Sebahattin,  İsmail Hakkı Baltacıoğlu,  Ethem Nejat,  Satı Bey,  Abdullah Cevdet. 10 Eğitim Sosyolojisinin Tarihçesi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

11  Üniversite düzeyinde, Darülfünunda eğitim sosyolojisi dersi 1917 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır.  1965’te ise Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi programdan bağımsız olarak bir Eğitim Sosyolojisi dersi koymuştur.  İlköğretmen okullarında eğitim sosyolojisi dersinin ilk okutulmaya başlanması 1953’te olmuştur.  1967-1968 öğretim yılından itibaren Eğitim Enstitüleri programlarına eğitim sosyolojisi dersi alınmıştır. 11 Eğitim Sosyolojisinin Tarihçesi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

12 okul Siyasal Seçme ve yöneltme Bireyi geliştirme Toplumsall aştırma Ekonomik 12 Eğitimin İşlevleri EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

13  Buradaki hedef bireyin toplumun bir üyesi olarak içinde bulunduğu toplumun kurallarını, normlarını (yapılması istenen ve istenmeyen) bireye öğretmektir. 13 1. TOPLUMSALLAŞTIRMA Tartışma: Toplumsallaşmanın birey ve toplum açısından yararları neler olabilir? EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

14  Geçmişle bağlantıları güçlü olan milletler hedeflerine daha sağlıklı ve güvenli olarak ulaşırlar. Bu nedenle kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması görevi okullara verilmiştir.  Okullar, toplumdaki yenilikleri başlatarak, geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirip kültürel birikimi sağlarlar. 14 2. kültürel mirasI aktarma Tartışma: Eğitim toplumsal mirası aktarırken seçici davranması doğru mudur, bu seçme işleminde sizce ölçüt ne alınmalıdır? EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

15  Toplumların siyasal rejimlerini koruma ve devam ettirme istekleri vardır.  Eğitim kurumları bireyleri toplumların sahip oldukları ideolojiye, değerlere ve hedeflere ulaştırabilecek mevcut siyasi düzene bağlı vatandaşlar olarak yetiştirirler.  Okullarda üzerinde yaşanılan vatanın bayrağını, devletin dayandığı temel felsefi değerler ve ideoloji, ilkeler, bayramlar ve kutlamalar öğrenilir.  Ülkemizin bütün eğitim kurumlarında Atatürk İlke İnkılâplarına bağlı, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bayrağını seven, vatanı ve milletini seven, bu uğurda gerektiğinde canını verebilecek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenir. 15 3. siyasal işlevi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

16  Eğitim kurumları çeşitli yeteneklerdeki öğrencileri yetenekleri doğrultusunda seçer ve yönlendirirler.  Bu sorumluluk yerine getirilirken ilk önce ilgi ve yetenekler tespit edilir, daha sonra da yönlendirme yapılır.  Bu sayede mesleğini seven, işini yapmaktan haz duyan mutlu insanlar ve mutlu bir toplum meydana gelir. 16 4. seçme ve yöneltme işlevi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

17  İnsanlar genellikle para kazanıp yaşamlarını sürdürebilecekleri bir işi daha kolay bulabilmek veya daha çok kazandıran bir meslek sahibi olabilmek için eğitim almaktadırlar.  Bu nedenle birçok insan nitelikli, aranan ve kendini geliştirmiş eleman olabilmek için eğitim olanaklarından yoğun şekilde yararlanmaktadır.  Bu anlamda eğitim bireyi, yeteneklerini ve bilgisini geliştirmekte ve onu aranan eleman haline dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. 17 5. bireyi geliştirme işlevi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

18  Ülkelerin gelişmişlik ve geri kalmışlıklarında önemli bir kriter ekonomileridir.  Ekonomik hedeflere ulaşabilmek için bilinçli, alanında uzman teknik elemanlara ve üreticilere ihtiyaç vardır.  Eğitimin en önemli özelliklerinden birisi de hem devletin hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yeterli sayıda yetiştirmek ve bu sektörlerin hizmetine sunmaktır. 18 6. ekonomik işlevi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

19 OK UL Eş seçme Tanıdı k sağla ma Statü kazandır ma İşsizliği önleme Bireyi korum a 19 Eğitimin gizli işlevleri EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

20  Eğitim, işlevlerini yerine getirirken bir yandan bir takım toplumsal kurumlarla (aile, ekonomi, politika, din, hukuk gibi) etkileşim halindedir.  Diğer yandan da eğitim, toplumsal yaşamda önemli rol oynayan bazı toplumsal süreçlerle de ilişkilidir. 20 Eğitimin toplumsal kurum ve süreçlerle ilişkisi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

21 Eğiti m Aile Ekono mi Politi ka Din Huk uk 21 Eğitimin Toplumsal kurumlarla İlişkisi EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

22 Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve giderek çeşitlenmesi bu faaliyetleri gerçekleştirecek nitelikli insan gücü ve teknolojinin de gelişmesine dolayısıyla eğitim kurumlarının değişme ve gelişmesine neden olmaktadır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü nicelik ve nitelik yönünden planlanması gerekmektedir. Bu planlamada serbest piyasa ekonomisinin kuraları benimsemektedir. Sonuç olarak eğitim ve ekonomi birbirlerini karşılıklı etkilemektedir. 22 Ekonomi ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

23 Siyasi partiler, hükümet, belli başlı siyasi kurumlar eğitimin gelişme ve değişmesine etkide bulunurlar. Her toplumda devlet yönetimini üstlenen siyasi kurumlar, eğitim yoluyla bireylere kendi siyasi düşüncelerini aktarmaya çalışırlar. Gelişmekte olan ülkelerde eğitim kurumlarındaki köklü değişiklikler ve hızlı gelişmeler politik kurumların etkisiyle olur. Ülkemizde de cumhuriyetin getirdiği yenilikler ve temel ilkeler eğitim kurumlarının sayesinde toplumun her kesimine yayılmış ve bunlar benimsetilmiştir. 23 Siyaset ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

24 Tarih boyunca tüm toplumlarda görülen din, toplumun yapılanmasında, ekonomik, politik etkinliklerin düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. İlk zamanlar eğitim kurumları ile dini ibadet yerleri iç içedir. Daha sonra laik eğitim kurumları açılmıştır. Gelişen ekonominin nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyması sonucu dini kurumlardan ayrı eğitim kurumları kurulmaya başlanmıştır. 24 Din ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

25 İlk toplumlarda çocuk bütün eğitimini ailede almaktaydı. Üretim ve tüketim aile içindeydi. Gelişen teknoloji ve ekonomiler sonucunda eğitim kurumları eğitim işlevini büyük ölçüde aileden devralmışlardır. Ailenin kazandırdığı değer yargıları çocuğun okul başarısını etkilemektedir. Bunun için çocuk eğitiminde aile okul işbirliği şarttır. 25 Aile ve Eğitim Tartışma: 1. Aile ve okul çatışması nedir? Çocuk açısından ne tür sonuçlara yol açabilir. 2. Veli- okul işbirliğini geliştirmek için neler yapılabilir.

26 26 Eğitimin toplumsal süreçlerle ilişkisi

27  Sosyalleşme, bireyle toplum arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir.  İnsanoğlu doğumuyla birlikte aile denilen kurumda yaşama ait öğrenmelerle büyümektedir.  O halde bireyin sosyalleşme süreci doğar doğmaz aile kurumu içerisinde başlamaktadır.  Bireyin sosyalleşmesinde; aile, akraba, arkadaş grubu, komşular, okul, sivil toplum örgütleri, sanatsal faaliyetler, iletişim araçları v.b rol oynar. 27 a. Sosyalleşme ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

28  Eğitim kurumlarında sosyalleşme süreci amaçlı, planlı, kontrollü ve denetimli bir temelde yürütülür. Bu nedenle okullar bireyin sosyalleşmesinde en fazla etkili olan kurumlardır.  Bu bakımdan sosyalleşme süreci bir tür kültürlenme olarak da düşünülebilir. 28 a. Sosyalleşme ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

29  İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar sosyal yaşamda sürekli bir gelişme ve değişim olmuştur ve bu sosyal değişim zorunludur.  Değişimin olumlu yönde olması için eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir.  internet ve televizyonlar sayesinde meydana gelen her değişimden anında haberdar olunmaktadır.  Bu durumda yapılması gereken değişimin karşısında olmak değil, eğitim kurumlarımız aracılığı ile değişimi kontrol altına almak, olumlu bir şekilde yönlendirmek, zararlı olabilecek etkilerinden özellikle genç kuşakları korumaktır. 29 b. Toplumsal Değişme ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

30  Toplumsal hareketlilik, toplumun değişik kurumlarındaki insanların ya da grupların toplumsal hiyerarşi içerisinde yer, meslek, statü veya sınıf değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır.  Toplumsal hareketlilik;  Yatay hareketlilik (aynı ya da benzer statüler arasında)  Dikey hareketlilik (farklı statüler arasında) 30 c. Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

31  Yatay hareketlilik; hem coğrafi, hem de belirgin bir gelir ve saygınlık farkı yaratmayan hareketliliği kapsar.  Örnek; eşit saygınlık ve gelir düzeyinde meslekten mesleğe geçiş… 31 Toplumsal Hareketlilik EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

32  Dikey hareketlilik; sosyo-ekonomik kategoriler ve toplumsal sınıflar arası hareketlilik. Yukarı doğru olduğu gibi aşağı doğru geçişlerde mümkün.  Dikey hareketlilik kuşaklar arası olabileceği gibi (bir kız veya oğul babasını sınıfından yukarı çıkarıyor/indiriyor,.. ) aynı kuşakta da ( bir fabrika işçisinin işini bırakıp kendi başına çalışmaya başlayarak zengin olması,…) cereyan edebilir. 32 Toplumsal Hareketlilik EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

33  Eğitim yoluyla yukarı doğru toplumsal hareketlilik, söz konusu toplumda eğitiminde fırsat eşitliği sağlandığı ölçüde gerçekleşir.  Günümüzde ortaya çıkan yeni mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler eğitim yolu ile elde edilir.  Bu yönüyle eğitim dikey toplumsal hareketliliğin hem nedeni hem de aracı olmaktadır. 33 Toplumsal Hareketlilikte Eğitimin Rolü EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

34  Sanayileşmiş toplumlarının temel özelliklerinden biri olarak bireylerin artan hareketliliği gösterilmektedir.  Ekonomik büyümeye paralel olarak artan bir hareketlilik söz konusudur.  Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla sınıflar arasında hareketlilik daha azdır. 34 Toplumsal Hareketlilikte Eğitimin Rolü EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

35  Toplumsal kontrol, bireylerin toplumda genel geçer olan kuralları benimsemeye ve bunlara uygun olarak davranmaya zorlanmasıdır.  Toplumdaki huzur ve istikrarın sağlanması açısından toplumsal kontrol oldukça önemlidir. Bu kontrol çoğu zaman yazılı olmayan kurallarla sağlanmaktadır ve formal veya informal eğitim yoluyla bireylere öğretilmektedir.  Toplumda birbirinden çok farklı kişilik ve özelliklere sahip olan insanlar olmasına rağmen, bu insanlar belli olaylar karşısında ortak tepkide bulunmaktadırlar. 35 d.Toplumsal Kontrol (Denetim) ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

36  Sıradan birçok olayla ilgili olarak insanların ortak tepkide bulunmasını sağlamak çoğu zaman zor olsa da, toplumun genelini ilgilendiren birçok olayda insanlar hiçbir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan ortak tepkilerde bulunabilmektedirler.  Örneğin, bireysel olarak herkes farklı bir takımı desteklese de, milli takımın maçlarında herkes milli takımı desteklemektedir.  Bu ortak tepkiler sayesinde toplumsal kontrol sağlanması kolaylaşmaktadır. 36 d.Toplumsal Kontrol (Denetim) ve Eğitim EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

37  Sosyal sınıf farklılıklarının azaltılmasında,  Toplumsal hareketliliğin gerçekleşmesinde,  Sosyo-kültürel bütünleşmenin sağlanmasında etkili bir araçtır. 37 Özetlemek gerekirse eğitim; EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

38 Eğitim;  Bireyin bireysel yeteneklerini geliştirmek  Bireyin içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması şeklinde iki noktaya vurgu yapmaktadır. 38 Eğitim Kurumlarının Toplumsal İşlevleri EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

39 Öyleyse eğitim bireyi hem bireyselleştirmekte hem de toplumsallaştırmaktadır. Eğitim bireye toplum değerlerini, toplumsal kuralları, normları çeşitli yollarla öğreterek onu toplumsallaştırır. 39 Eğitim Kurumlarının Toplumsal İşlevleri EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

40 Eğitimin ana görevlerinden birisi kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarmaktır. Okullar ve diğer eğitim kurumları kültürü tanıtmak yoluyla öğrencilerin topluma uyum sağlamalarını ve değişmekte olan dünyaya ayak uydurmak için kültürü geliştirme yollarını öğretmek amacı gütmelidir. 40 Eğitim Kurumlarının Toplumsal İşlevleri EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

41  Herkese eşit miktarda öğrenim imkanı,  Asgari ölçüde öğrenim görme hakkı,  Sahip olunan yeteneklerin ve zihinsel potansiyelin tamamından yararlanılacak bir eğitim-öğretim  Eğitimin en üst seviyelerine çıkabilme hakkının sağlanması, 41 Eğitimde fırsat eşitliği... EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

42  Ekonomik faktörler,  Coğrafi faktörler,  Toplumsal faktörler,  Siyasal faktörler,  Biyolojik faktörler 42 Eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen faktörler; EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

43  V. BÖLÜM SONU 43 EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ


"1 EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ 5.BÖLÜM.  Sosyoloji = +  Sosyolojinin amacı; toplumsal olayları ortaya çıkarmak, açıklamak, ilişkileri belirlemek ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları