Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kitaba uzak bir toplum fikirsiz toplumdur. Fikirsiz toplum ise toplum de ğ il, sadece bir yı ğ ındır. Çilesiz, kimliksiz ve ba ş kaları tarafından kullanıla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kitaba uzak bir toplum fikirsiz toplumdur. Fikirsiz toplum ise toplum de ğ il, sadece bir yı ğ ındır. Çilesiz, kimliksiz ve ba ş kaları tarafından kullanıla."— Sunum transkripti:

1  Kitaba uzak bir toplum fikirsiz toplumdur. Fikirsiz toplum ise toplum de ğ il, sadece bir yı ğ ındır. Çilesiz, kimliksiz ve ba ş kaları tarafından kullanıla gelen bir toplum.

2  HAYATINIZ B İ R DUADIR. Nelere sahip olmak istedi ğ inizi ya ş adı ğ ınız hayatla ortaya koyarsınız. Size dilinizle istediklerinizden çok haya tınınızla istedikleriniz verilir.Büyük ş eyler istemek kolaydır.Zor olan ha yatı nızın, istedi ğ iniz ş eylere ş ahitlik yapmasıdır ; dinlenecek tek ş ey me ş ru hayatınızdır.

3 .  İ ki İ ki ka ş ımızın altındaki gözlerimizle görebilmem i z görebilmem i z için ısık ş arttır. Kapkaranlık odada görme gücünü yitirmis gözler göremez.Buna hayatımızın dıs ısıkları diyelim.Güne ş, sokak lambaları, lambaları, ay ısıgı gibi... Birde iç ısıklarımız vardır. Kalbimiz bu iç ısıkları ile görür...

4  İ ç sıkıntımızın enerji kaynakları.  İ L İ M.  ZEKA.  TECRÜBE.  FAYDASIZ Ş EYLERDEN UZAK DURMAK, GEREKSIZ SÖZLER SARFETMEMEK...

5 Ø Bilgi çekirdektir. Çatlayıp bilgi vermesi için uygun bir toprağa atılması gerekir. Ø Toprakta sizin ISRAR ve ÇOBANINIZDIR

6  Her hareketinizle hedefinize layık olmaya çalısmalısınız, B İ LG İ Y İ birtaraftan toplamanıza birtaraftanda netice vermesine sebep olur. Çaba ile bütünle ş memi ş bilgi SÜS olarak kalır....

7  S İ DDETL İ YA Ğ MUR ALTINDA B İ R ARABANIN S İ LECEKLER İ DEVAMLI ÇALI Ş IR. CAM BU Ğ ULANMI Ş İ SE GÖRMEK İÇİNİÇİN S İ LMEK GEREKIR....

8  1933 yılında, Nazi Almanya’sında muhte ş em kitap yakma törenleri yapıldı. Ancak anla ş ıldı ki: K İ TAPLARIN YAKILDI Ğ I YERDE, B İ R MÜDDET SONRA İ NSANLARDA YAKILIR...

9  Me ş hur Çiçero, köy evi Tuslum’a çekildi. Bütün hayatıda ş u cümle ile özetleyiverdi: BİRBİR K İ TAPLI Ğ IN VE B İ R BAHÇEN VARSA H İ ÇB İ R EKS İĞİ N YOK DEMEKTIR...

10  Kitap, ömrü uzatmanın en iyi ilacıdır. Kim ki kitap sever ve okur, onun ya ş ayı ş ı dolu, ve zengin olur. Zira insanın ba ş dü ş manı bo ş luk ve tembelliktir ki bu da stresleri do ğ urur. Streslerse insanın ölüm alarmlarıdır.

11  W.HOLMES “Kitap okumakla insan zekası geli ş ir”. diyor. James HWELL: “Dünyayı yöneten KALEM, MÜREKKEP VE KA Ğ ITTIR” diyor.

12  “GENÇL İ K, HEM HASTALIK HEM AÇLIK, HEM YOL, HEM YA Ğ MUR HEM DE SO Ğ UK İ Ç İ ND İ R.” Yüen

13  FAYDALI K İ TAP İ NSAN İ Ç İ N İ Y İ B İ R ARKADA Ş TIR.

14 K İ TAP OKUYAN İ NSANLARIN HUSUSIYETLER İ  Bahar mevsiminin ve sabahların canlılık ve yeniliğine sahiptirler. Ø Kitaba olan açlıkları bitmez bunların, doyuma doğru yaptıkları koşu bir ömür boyu devam eder. Ø Hayatta hikmet yüklü bir bilginin ışığıyla dolaşırlar.

15  K İ TAP YÜZLÜ B İ R GELECEK IÇIN “Okumuyorsak, ihanet içindeyiz, demektir. Kendimiz bo ş lukta bocalarken, ba ş kasına nasıl itmina üfleyebiliriz ve menfi akımlardan nesilleri nasıl kurtarabiliriz....” ***

16 Kitap, dü ş ünce bahçelerinden dev ş irilmi ş bir buket çiçek, DÜNLE YARIN ARASINDA çetin bir yolun yolcusu olan insanın önüne serpilmi ş bir kucak ı ş ıktır. Kitabın sevdasıyla ömrüne ömür katmı ş bir sevdalının ifadesiyle, “A ş k gibi bir seydir O.”

17  Kitaptan gayrı, vefalı bır ses duymadıgımız zamanlar içerisinde, bilinmez bir gelece ğ e do ğ ru akıyoruz.Çaresizlikler içerisinde kıvranan zamanlarda çıkıp gelen güzel insanlar atlarına binip gitmi ş olsalar da, kapısı her zaman bize açık kitaba ko ş uyoruz. Dostlar susmaya devam etseler de, bir telefonluk yakınlı ğ a inat mesafeleri uzatsalar da sevdamızda vefalı olmalıyız.


" Kitaba uzak bir toplum fikirsiz toplumdur. Fikirsiz toplum ise toplum de ğ il, sadece bir yı ğ ındır. Çilesiz, kimliksiz ve ba ş kaları tarafından kullanıla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları