Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şirketler Hukuku Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD © myolcu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şirketler Hukuku Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD © myolcu."— Sunum transkripti:

1 Şirketler Hukuku Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD © myolcu

2 AŞ`nin Genel Kurulu I. GK`nun niteliği ve oluşumu A. Niteliği A. Niteliği GK şirketin tüm pay sahiplerinin katılımıyla oluşan kurul niteliğine sahip bir organdır. GK şirketin tüm pay sahiplerinin katılımıyla oluşan kurul niteliğine sahip bir organdır. Ortakların oy haklarını GK dışında kullanmaları mümkün değildir. Ortakların oy haklarını GK dışında kullanmaları mümkün değildir. Ortakların veya bunlar adına temsilcilerinin GK`da bizzat bulunmaları Ortakların veya bunlar adına temsilcilerinin GK`da bizzat bulunmaları (veya online katılmaları) ve oy haklarını kullanmaları zorunludur. GK pay sahiplerinin veya bunları temsil eden kişilerin katılımıyla yılda en az bir defa (olağan toplantı) ve gerektiğinde (olağanüstü toplantı) şeklinde, kanun ve ana sözleşmede belirli usullere bağlı kalınarak çağrılır ve toplanır. GK pay sahiplerinin veya bunları temsil eden kişilerin katılımıyla yılda en az bir defa (olağan toplantı) ve gerektiğinde (olağanüstü toplantı) şeklinde, kanun ve ana sözleşmede belirli usullere bağlı kalınarak çağrılır ve toplanır. GK`da alınan kararlar, toplantıya katılıp olumsuz oy veren ve katılmayan ortakları da bağlar (TTK.m. 423/1). GK`da alınan kararlar, toplantıya katılıp olumsuz oy veren ve katılmayan ortakları da bağlar (TTK.m. 423/1). Bu sebeple kararların hukuka aykırı olması halinde ayrı bir iptal davası düzenlenmiştir. GK toplantıları hakkında bir de yönetmelik yayınlanmıştır. Bu sebeple kararların hukuka aykırı olması halinde ayrı bir iptal davası düzenlenmiştir. GK toplantıları hakkında bir de yönetmelik yayınlanmıştır. © myolcu

3 AŞ`nin Genel Kurulu B) GK`a katılma hakkı olanlar a) Pay sahipleri Kendileri (1) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır (TTK.m.407/1). Temsilciler Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir (m. 425). İntifa hakkı sahipleri. Pay senedi üzerinde intifa hakkına sahip olunması halinde esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, genel kurula katılmaya intifa hakkı sahibi yetkilidir (TTK.m. 432/2). Bu hükme göre pay sahibi ve intifa hakkı sahibinin anlaşması sonucu, oy hakkının pay sahibi tarafından da kullanılması mümkün olacaktır. Rehin hakkı sahibi © myolcu

4 AŞ`nin Genel Kurulu B) GK`a katılma hakkı olanlar b) Murahas üyeler ve YK üyesi (2) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler (TTK.m.407/2). Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler (TTK.m.407/2). c) Denetçiler Denetçi genel kurulda hazır bulunur (TTK.m.407/2). Not: YK üyeleri ve denetçiler görüş bildirebilirler. © myolcu

5 AŞ`nin Genel Kurulu B) Oluşması d) GTB`nın temsilcisi d) GTB`nın temsilcisi (3) TTK.m.333 gereğince belirlenen (izinle kurulan) şirketlerin genel kurul toplantılarında GTB`nın temsilcisi de yer alır (TTK.m.407/3). (3) TTK.m.333 gereğince belirlenen (izinle kurulan) şirketlerin genel kurul toplantılarında GTB`nın temsilcisi de yer alır (TTK.m.407/3). Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır. © myolcu

6 AŞ`nin Genel Kurulu II. GK`un Görev ve yetkileri a) Kural TTK.m.408 (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. © myolcu

7 AŞ`nin Genel Kurulu b) GK`un Devredilemez görevler ve yetkiler (2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez (TTK.m.408): a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması. d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. © myolcu

8 AŞ`nin Genel Kurulu III. GK`un Toplantısı A) Toplantı türleri a) Olağan veya Olağanüstü GK toplantısı (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır (TTK.m.409). aa) Olağan GK toplantısı Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır (m.409). Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır (m.409). bb) Olağanüstü GK toplantısı (2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır (TTK.m.409) (2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır (TTK.m.409) © myolcu

9 AŞ`nin Genel Kurulu A) Toplantı türleri b) Online GK c1) Kural AŞ`lerde GK`lara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme mümkündür (TTK m. 1527/5’ ). c2) Hukuki sonuçları Online toplantı sistemi vasıtasıyla genel kurula katılım, öneride bulunma ve oy verme, hukuksal sonuçları açısından, fiziki katılım, öneride bulunma ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğurur. © myolcu

10 AŞ`nin Genel Kurulu c) Online GK c3) Zorunlu olup olmaması İsteğe bağlı olduğu haller Elektronik ortam üzerinden genel kurula katılma ve oy kullanma hususu kapalı anonim şirketler ile hisse senetleri borsaya kote edilmemiş halka açık anonim şirket açısından zorunlu olmayıp, şirketlerin isteğine bırakılmıştır. Zorunlu olduğu haller TTK.m.1527’de öngörülen tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hale gelecektir (m. 1527/5). Bu yönetmelik yayınlanmış (RG, 28. 08. 2012, S. 28395) ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. © myolcu

11 AŞ`nin Genel Kurulu A) Toplantı türleri c) Çağrılı ve çağrısız GK aa) Çağrısız GK TTK.m.416 (1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Toplantı nisabı %100`dir.. Toplantı nisabı %100`dir.. Not: (2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. © myolcu

12 AŞ`nin Genel Kurulu bb) Çağrılı GK 1) Çağrı yapmaya yetkili olanlar a) YK ve tasfiye memurları TTK.m.410 (1) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. b) Tek pay sahibi mahkeme izni ile TTK.m.410 (2) Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. (2) Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir. © myolcu

13 AŞ`nin Genel Kurulu 1) Çağrı yapmaya yetkili olanlar c) Azlık (1) Sermayenin en az 1/10`ni, halka açık şirketlerde 1/20`ni oluşturan pay sahipleri, YK`dan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir (TTK.m.411/1). (1) Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir TTK.m.412. © myolcu

14 AŞ`nin Genel Kurulu B) Toplantı Yeri TTK.m.409 (3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. © myolcu

15 AŞ`nin Genel Kurulu C) Toplantı Gündemi a) Belirleme yetkisi TTK.m. 413 TTK.m. 413 (1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. © myolcu

16 AŞ`nin Genel Kurulu C) Toplantı Gündemi b) Olağan GK gündemi 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi 2) Finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması, 3) Yönetim kurulunun ve denetçilerin yıllık raporunın müzakeresi ve onaylanması, 4) Kârın kullanım şeklinin müzakeresi ve onaylanması, 5) Dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, 6) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları 7)YK`nın faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır 3) Lüzumluysa YK üyelerinin seçimi, (TTK.m. 409 ve AŞ GK.Yön.m.13). © myolcu

17 AŞ`nin Genel Kurulu C) Toplantı Gündemi c) Gündeme bağlılık ilkesi Kural Kural (2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz (TTK.m. 413) Kanuni istisnalar saklıdır. İstisnalar: 1) Haklı sebeplerin varlığı halinde YK üyelerinin görevden alınması(364) 2) Azınlığın istemiyle finansal tabloların görüşülmesinin ve buna bağlı konuların bir ay sonraya bırakılması (m. 420/1) 3) Özel denetçi istenmesi (m. 438) 4) Kuruluş ve sermaye artırımında yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına engel olunması (TTK.m. 559) 5) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi, 6) Yılsonu finansal tablolarının müzakeresi (m. 413/3). © myolcu

18 AŞ`nin Genel Kurulu D) Toplantı çağrı şekli İlan (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır (TTK.m.414). Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Taahhütlü mektupla bildirim Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir (TTK.m.414). Not: Not: (2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. © myolcu

19 AŞ`nin Genel Kurulu E) Toplantının yapılması a) Katılabileceklerin listesinin hazırlanması aa) Ön liste aaa) Hazırlanması TTK.m.417 (1) Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler. (2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır. © myolcu

20 AŞ`nin Genel Kurulu aa) Ön liste bbb) YK başkanınn imzalaması ve GK yapılacak yerde bulundurulması TTK.m.417 (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. ccc) Ön Listede yer alacak husular TTK.m.417/3,c.2 Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir. © myolcu

21 AŞ`nin Genel Kurulu a) Katılabileceklerin listesinin hazırlanması bb) Hazır bulunanlar listesnin tamamen oluşması TTK.m.417 (4) GK`a katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. Not: (5) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir. © myolcu

22 AŞ`nin Genel Kurulu E) Toplantının yapılması b) GK`a katılmaya yetkili olan pay sahiplerinin tespiti aa) Kural TTK.m.415 (1) Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. bb) Senede bağlanmamış PS`lerin, NY PS`lerin, Kayden izlenen PS`lerinin durumu TTK.m.415 (2) Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. © myolcu

23 AŞ`nin Genel Kurulu b) Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahiplerinin tespiti cc) Hamiline yazılı PS`lerinin durumu TTK.m.415 (3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler. © myolcu

24 AŞ`nin Genel Kurulu b) Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahiplerinin tespiti dd) Kimlik ve vekaletnamenin gösterilmesi dd) Kimlik ve vekaletnamenin gösterilmesi TTK.m.415 Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. ee) Depo şartı aranamaz TTK.m.415 (4) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. © myolcu

25 AŞ`nin Genel Kurulu b) Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahiplerinin tespiti ff) Tek pay sahipli anonim şirketlerde durum ff) Tek pay sahipli anonim şirketlerde durum TTK.m.408 (3) Tek pay sahipli AŞ`de bu pay sahibi GK`un tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. © myolcu

26 AŞ`nin Genel Kurulu F) Toplantı başkanlığının oluşturulması ve iç yönerge a) Başkan ve başkan yardımcısının seçilmesi (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir (TTK.m.419/1,c.1). Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir (TTK.m.419/1,c.3). b) Oy toplama memurunun belirlenmsi Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur (TTK.m.419/1,c.2) © myolcu

27 AŞ`nin Genel Kurulu F) Toplantı başkanlığının oluşturulması ve iç yönerge c) İç yönerge c) İç yönerge TTK.m.419 (2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. © myolcu

28 AŞ`nin Genel Kurulu G) Toplantının azınlık istemi ile ertelenmesi a) Azlığın isteminin olması TTK.m. 420 TTK.m. 420 (1) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin 1/10`na, halka açık şirketlerde 1/20`ne sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla 1 ay sonraya bırakılır. b) İlanla bildirim ve internet sitesinde yayımlanma Erteleme, m.414/1`de yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. c) Çağırının yapılması İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. © myolcu

29 AŞ`nin Genel Kurulu G) Toplantının azınlık istemi ile ertelenmesi e) Tekrar ertelenmesi e) Tekrar ertelenmesi TTK.m. 420 TTK.m. 420 (2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır. © myolcu

30 AŞ`nin Genel Kurulu H) Toplantı ve karar nisabı a) Esas kural Birinci toplantı için (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az ¼`ni karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır (TTK.m.418/1,c1.) Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İkinci toplantı için İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz (TTK.m.418/1.c.3) İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz (TTK.m.418/1.c.3) Karar için (2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir (TTK.m.418/2). © myolcu

31 AŞ`nin Genel Kurulu H) Toplantı ve karar nisabı a) Esas kural TTK.m. 421/5. (5) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören (5) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki konularda karar alınabilmesi için, yapılacak genel kurul toplantılarında, esas sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa, m.418`deki toplantı nisabı uygulanır: a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri. a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri. b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar. © myolcu

32 AŞ`nin Genel Kurulu H) Toplantı ve karar nisabı b) İstisnalar: 1) Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları aa) Genel istisna kural Birinci toplantı için (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az ½`nin temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır (TTK.m.421/1,c.1) İkinci toplantı için İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç 1 ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az 1/3`nin toplantıda temsil edilmesidir TTK.m.421/1,c.2 ve 3. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az 1/3`nin toplantıda temsil edilmesidir TTK.m.421/1,c.2 ve 3.Not: Bu fıkrada öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir TTK.m.421/1,c.4. © myolcu

33 AŞ`nin Genel Kurulu b) İstisnalar: 2) Diğer esas sözleşme değişiklikleri 2a) Oybirliği şartı Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır(m.421/2): a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar. b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. Not: TTK.m.421/2, 3`te öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır (m.421/4) TTK.m.421/2, 3`te öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır (m.421/4) © myolcu

34 AŞ`nin Genel Kurulu 2) Diğer esas sözleşme değişiklikleri 2b) En az %75`nin oluşturan PS`lerinin olumlu oyu şartı TTk.m. 421/ 3 Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az %75`nin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır: a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi. a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi. b) İmtiyazlı pay oluşturulması. b) İmtiyazlı pay oluşturulması. c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.Not: İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 6 ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki kısıtlamalarla bağlı değildirler (m.421/6). © myolcu

35 AŞ`nin Genel Kurulu İ) Toplantı tutanağı TTK.m. 422 TTK.m. 422 a) İçeriği (1) Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. b) İmzalanması Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir (m.422/1,c.2). Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir (m.422/1,c.2). c) Noterce Onaylanmış Sureti TS müdürlüğüne verilmeli, tescil ve ilan ve internet sitesine kounlmalı (2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur (m.422/2). © myolcu

36 AŞ`nin Genel Kurulu K) Kararların etkisi TTK.m.423 (1) Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir. © myolcu

37 AŞ`nin Genel Kurulu J) Bilançonun onaylanmasına ilişkin kararın sonucu a) İbra sonucu doğurması (1) Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur TTK.m.424. b) İstisna Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz TTK.m.424/1,c.2. © myolcu

38 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği Geçersizlik türleri Yokluk Butlan İptal © myolcu

39 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği Yokluk Kurucu unsurlardan birisindeki eksiklik durumunda, işlem (karar) hiç doğmamış sayılır; yani baştan itibaren yoktur. Kurucu unsurlar: Kurucu unsurlar: 1) GK toplantısı yapılması, 2) Karar alınmasıdır. Dolayısıyla bir toplantı yapılmadan elden karar dolaştırılması şeklinde yapılan işlem yoklukla sakattır. Benzer olarak karar alınmadığı halde alınmış gibi gösterilirse, karar yokluk yaptırımına tabi olur. Bakanlık temsilcisinin toplantıda bulunmaması da kararın yoklukla sakat olması sonucunu doğuracaktır. Yokluğun tespiti yine gerekli © myolcu

40 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği Butlan/ Nedenleri 1) Genel nedenler Bir hukuki işlem kanuna, ahlaka, adaba, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı (TBK.m. 26 ve 27) ya da imkânsız ise bu işlem batıldır. 2) Özel nedenler Genel kurulun, özellikle; a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, kararları batıldır (TTK.m. 447/1 ). © myolcu

41 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği Butlan/ Tespiti Hükümsüz (yok veya batıl) genel kurul kararları baştan itibaren hüküm doğurmazlar daha sonra sağlığa kavuşturulamazlar; mahkemece resen dikkate alınırlar; itiraz (defi) olarak ileri sürülebilirler süreye bağlı ol­maksızın bir tespit davasının konusu olabilir © myolcu

42 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği İptal / İptal sebepleri ve hak düşürücü süre TTK.m.445 (1) TTK.m.446`da belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ATM`de iptal davası açabilirler. © myolcu

43 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği İptal / İptal davası açama hakkı olan kişiler TTK.m.446/1 TTK.m.446/1 aa) Pay sahipleri aa)Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, aa)Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, bb) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; 1) Çağrının usulüne göre yapılmadığını, 2) Gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, 3) GK`ya katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, 4) GK`ya katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve Not: 3 ve 4. fıkrada sayılan aykırılıklarda ilgili kişilerin GK kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, bunu kanıtlamalı. © myolcu

44 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği İptal / İptal davası açama hakkı olan kişiler TTK.m.446/1 TTK.m.446/1 cc) Yönetim kurulu, d) YK üyesi Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir. iptal davası açabilir. e) İntifa hakkı sahibi. Genel kurulda oy hakkını intifa hakkı sahibi kullandığı için onun da iptal davası açma hakkı olduğu kabul edilir. f) Sermaye Piyasası Kurulu. Halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun da iptal davası açmaya yetkisi vardır (SPK.m. 23). © myolcu

45 AŞ`nin Genel Kurulu IV. GK kararlarının Geçersizliği İptal ve Butlanla İlgili Ortak Esaslar a) Davanın açıldığının ve duruşma tarihinin ilani TTK.m. 448 TTK.m. 448 (1) Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar. (2) İptal davasında 3 aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Not: Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür. b) Teminat (3) Mahkeme, şirketin istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir (m.448). Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler. © myolcu

46 AŞ`nin Genel Kurulu İptal ve Butlanla İlgili Ortak Esaslar c) Kararın yürütülmesinin geri bırakılması TTK.m. 449 TTK.m. 449 (1) Genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir. d) Kararın etkisi TTK.m.450 (1) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. e) Tescil ve ilan TTK.m.450/1.c.2 Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır. © myolcu

47 AŞ`nin Genel Kurulu C) İptal ve Butlanla İlgili Ortak Esaslar f) Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu TTK.m.451 (1) Genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar. © myolcu

48 AŞ`nin Genel Kurulu V. GK`da Azlık ve onların hakları A) Azlık kavramı TTK.m.411 (1) Sermayenin en az 1/10`ni, halka açık şirketlerde 1/20`ni oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. © myolcu

49 AŞ`nin Genel Kurulu B) Hakları 1) GK toplantıya çağırmasını istemek hakkı a) hak (1) Sermayenin en az 1/10`ni, halka açık şirketlerde 1/20`ni oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını..... Isteyebilirler (m.411). b) İstem şekli (3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır (m.411). c) Çağrının yapılması (4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır (TTK.m.411). © myolcu

50 AŞ`nin Genel Kurulu 1) GK toplantıya çağırmasını istemek hakkı d) YK`nun istemin ret edilmesinin sonucu TTK.m. 412 (1) Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir. © myolcu

51 AŞ`nin Genel Kurulu 2) Gündeme madde eklenmesini istemek hakkı a) Hak (1) Sermayenin en az 1/10`ni, halka açık şirketlerde 1/20`ni oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan,..... genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler (m.411). b) Süresi (2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. c) İstem şekli (3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır (m.411). © myolcu

52 AŞ`nin Genel Kurulu 2) Gündeme madde eklenmesini istemek hakkı d) YK`nun istemin ret edilmesinin sonucu TTK.m. 412 (1) Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir. © myolcu

53 AŞ`nin Genel Kurulu B) Hakları 3) GK toplantısının ertelenmesini istemek hakkı a) Hakkın konusu TTK.m. 420 TTK.m. 420 (1) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin 1/10`na, halka açık şirketlerde 1/20`ne sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla 1 ay sonraya bırakılır. b) İlanla bildiirm Erteleme, 414/1`da yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. c) Çağırının yapılması İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. © myolcu

54 AŞ`nin Genel Kurulu B) Hakları 2) GK toplantısının ertelenmesini istemek hakkı e) Tekrar ertelenmesi isteme e) Tekrar ertelenmesi isteme TTK.m. 420 TTK.m. 420 (2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır. © myolcu

55 AŞ`nin GK TEŞEKKÜRLER © myolcu


"Şirketler Hukuku Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD © myolcu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları