Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VER İ ML İ DERS Ç A L I Ş M A K S İ LVAN İ MAM HAT İ P L İ SES İ FAHRETT İ N KAYA 2013 - 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VER İ ML İ DERS Ç A L I Ş M A K S İ LVAN İ MAM HAT İ P L İ SES İ FAHRETT İ N KAYA 2013 - 2014."— Sunum transkripti:

1 VER İ ML İ DERS Ç A L I Ş M A K S İ LVAN İ MAM HAT İ P L İ SES İ FAHRETT İ N KAYA 2013 - 2014

2 ÖLÇÜLÜ VE DÜZENLİ YAPILAN HER ÇALIŞMANIN SONU BAŞARILI OLUR!..

3 Ö ğ renme istek ve arzusunu ta ş ımayan, ve ö ğ renmenin gereklili ğ ine inanmayan hiçbir ö ğ renciye hiçbir ders aracı, hiçbir ö ğ retmen yardımcı olamaz. Arzu ve istek olmadı ğ ı zaman ilgi ve dikkat kolayca da ğ ılır. Bu da ba ş arıyı etkileyen en önemli engeldir.

4 N İ Ç İ N Ö Ğ REN İ YORUZ VE ÇALI Ş IYORUZ?

5 Hayatta mutlu olmak (ba ş arı) Aileniz (vefa borcunuz) İ yi bir i ş bulmak (saygıde ğ er bir ki ş i) İ yi bir e ş bulmak (güzel bir aile kurma) Vatan, millet ve tüm insanlık (faydalı bir insan) Gelece ğ iniz mi? (hayalleriniz, kendiniz) YOKSA HEPS İ İ Ç İ N M İ ?

6 HAYATTAK İ AMACINIZ NED İ R ? MEVLANA “AMACI OLMAYANIN VARLI Ğ INDAN Ş ÜPHE EDER İ M” DEM İŞ T İ R. UMUTSUZLU Ğ UN, BEZG İ NL İĞİ N, YILGINLI Ğ IN EN ÖNEML İ SEBEB İ HAYATA B İ R MANA VEREMEME VE H İ ÇB İ R İ DEAL TA Ş IMAMADIR.

7 HEDEF BEL İ RLEMEN İ N ÖNEM İ Hedefin tespit edilmesi ona uygun hazırlıkların yapılmasında bir planın çıkarılmasını kolayla ş tırır. Hedef belli olmazsa plan çıkarma ve plana uygun çalı ş ma yapma da mümkün de ğ ildir. Her hedefe farklı yollardan gidilir.

8 Başarının 3 Anahtarı 1.Ba ş arıya inan. 2. Makul bir hedef belirle. 3.Sistemli çalı ş.

9 HEDEF İ N İ Z İ DÜ Ş ÜNMEK Hedefinizi açık bir ş ekilde çalı ş ma odanıza yazmalısınız ve her zaman o hedefi dü ş ünmelisiniz. Defalarca olimpiyatlarda yüzmede rekorlar kıran bir ki ş i...

10 1- Diploma sahibi olmak için 2- Askerlikte rahat etmek için 3- Kültürlü bir ki ş ilik kazanmak için 4-........ mesle ğ ini elde etmek için 5- İ deal için 6- Ailem veya çevrem öyle istedi ğ i için 7- Kazançlı bir meslek elde etmek için 8- Zevkle çalı ş aca ğ ım tatmin olaca ğ ım bir mesle ğ i elde edebilmek için vs. N İ Ç İ N ÜN İ VERS İ TEYE G İ RMEK İ ST İ YORSUNUZ? Yukarıdaki seçimlerden bazıları hayattaki ba ş arıyı engelleyecek rasgele seçimlerdir. Siz ba ş arılı olmanızı sa ğ layacak hedefleri belirlemeli ve o hedeflere yönelmelisiniz.

11 Hedef belirlerken kendinize 10 sene sonra nerede olmak istiyorum. 5 sene sonra nerede olmak istiyorum. 1 sene sonra nerede olmak istiyorum. 1 ay sonra nerede olmak istiyorum. 1 gün sonra nerede olmak istiyorum. Sorularını sormalı ve zamanı daha da yakınla ş tırıp uzun zaman dilimi ve kısa zaman dilimi için hedef seçmelisiniz. Hedefiniz sizi çalı ş maya motive eder.

12 Hedef-Çalı ş ma İ li ş kisi 1 (a ş ırı yüksek hedef)

13 Hedef-Çalı ş ma İ li ş kisi 2 (dü ş ük hedef)

14 Hedef-Çalı ş ma İ li ş kisi 3 (ideal hedef)

15 Ö Ğ RENME İ Ç İ N HAZIRLIK … 1.F İ ZYOLOJ İ K HAZIRLIK 2. PS İ KOLOJ İ K HAZIRLIK

16 Ö Ğ RENMEYE F İ ZYOLOJ İ K HAZIRLIK Beden duru ş unuzu düzeltin ! Düzenli beslenin ve uykunuzu düzenleyin ! Sa ğ lı ğ ınıza dikkat edin ! Gerginlikten kurtulun !

17 Ö Ğ RENMEYE PS İ KOLOJ İ K HAZIRLIK 1.Konsantrasyon sa ğ layın ! 2.Motivasyon olu ş turun !

18 KONSANTRASYON VE MOT İ VASYON OLU Ş TURMA Kendinizden tam olarak ne istedi ğ inizi belirleyin. Niçin istedi ğ inizi belirleyin. Kendiniz için do ğ ru zamanı belirleyin. İ lgili ve istekli olun.

19 D İ NLEMEN İ N TAM GERÇEKLE Ş MES İ İ Ç İ N Ders dinlerken oturu ş umuza dikkat etmeliyizDers dinlerken oturu ş umuza dikkat etmeliyiz Dikkatli olmaya çalı ş malıyız. Derse katılımımızı ö ğ retmene göstermeliyiz.Dikkatli olmaya çalı ş malıyız. Derse katılımımızı ö ğ retmene göstermeliyiz. Ö ğ retmenin söylediklerine odaklanmalıyızÖ ğ retmenin söylediklerine odaklanmalıyız Konu ile ilgili sorularımızı ve belirtece ğ imiz yorumları dü ş ünmeliyiz.Konu ile ilgili sorularımızı ve belirtece ğ imiz yorumları dü ş ünmeliyiz. Anlamadı ğ ımız sözcük ve kavramları i ş aretlemeli ya da not almalıyız Onları anında anlamaya ya da çıkarmaya çalı ş mak, dersi kaçırmamıza neden olacaktır.Anlamadı ğ ımız sözcük ve kavramları i ş aretlemeli ya da not almalıyız Onları anında anlamaya ya da çıkarmaya çalı ş mak, dersi kaçırmamıza neden olacaktır.

20 E ğ er ö ğ retmen çok hızlı ya da düzeyinizin üzerinde anlatıyorsa; a)Ö ğ retmenden daha yava ş anlatmasını ya da tekrar etmesini isteyebiliriz. a)Ö ğ retmenden daha yava ş anlatmasını ya da tekrar etmesini isteyebiliriz. b) Defterimizde yeterince bo ş yer bırakıp dersten hemen sonra eksikleri yazabiliriz. b) Defterimizde yeterince bo ş yer bırakıp dersten hemen sonra eksikleri yazabiliriz. c)Dersten sonra ö ğ retmene sorularımızı sormalıyız. c)Dersten sonra ö ğ retmene sorularımızı sormalıyız. d)Derse girmeden ders konusunu gözden geçirmeliyiz. d)Derse girmeden ders konusunu gözden geçirmeliyiz.

21 NOT TUTMAK S İ ZE NELER KAZANDIRIR A- Uyanıklık ve dikkat B- Aktif katılım C- Motivasyon D- Sonuçların geri bildirimidir. Genel olarak dörttür not tutma vardır 1. Okunanlardan not tutma 2. Dinlenilenlerden not tutma 3. Gözlenenlerden not tutma 4. Dü ş ünülenlerden not tutma

22 DERS İ DERSTE Ö Ğ RENEB İ L İ RS İ N İ Z Ö ğ retmene konu ile ilgili soru sorun. Anlatılanları derste ö ğ renemedi ğ iniz zaman dersten sonra ö ğ retmeninizden veya bir arkada ş ınızdan ö ğ renmeye çalı ş ın O gün derste ö ğ renece ğ iniz konuları okuyarak gelin Dersten önce konuları okurken yanıtlanmasını isteyece ğ iniz soruların neler olabilece ğ ini dü ş ünün.Soru-cevap ş eklinde dinlemenin ve okumanın daha iyi ö ğ renme sa ğ lamaktadır. Not tutun.Böylece ders boyunca uyanık kalır,dikkatinizi derse yo ğ unla ş tırır,aktif olarak derse katılır,sonuçların geri bildirimini alırsınız. HER Ş EY İ HAFIZAMIZDA TUTAMAYIZ AMA YAZILI B İ LG İ LER KALICIDIR.

23 DERS İ DERSTE Ö Ğ RENEB İ L İ RS İ N İ Z Notlarınızı deftere yazın. Ka ğ ıtların kaybolma veya karı ş ma olasılı ğ ı vardır. Anlatılanları kaçırırsanız bir çizgi veya nokta koyarak kaldı ğ ınız yerden devam edin. Kaçırdıklarınızı daha sonra tamamlayın. Derslere devam etmeye özen gösterin. Ö ğ retmen ders anlatırken genelde “Bu sınav sorusudur” demez. Ancak konunun önemli olan noktalarını anlatırken belli kelimeler kullanarak, mimiklerle veya ses tonunda farlılıklar yaratarak anlamlı i ş aretler verir

24 ÖRNEK: 40’+10’+10’=60’ 40 dakika ders çalı ş tıktan sonra 10 dakika çalı ş tı ğ ınız konuları gözden geçirmelisiniz Her çalı ş ma süresinden sonra da 10 dakikalık bir dinlenme arası vermelisiniz NASIL B İ R ZAMANLAMA

25 PROGRAMLI ÇALI Ş … Programlı çalı ş ma sizin bu yarı ş a daha etkili bir ş ekilde hazırlanmanıza yardımcı olur. Programlı çalı ş ma ile daha az zamanda daha çok bilgiye ula ş manız mümkündür. Programlı çalı ş ma ile ders dı ş ındaki aktivitelere daha fazla zaman ayırırsınız.

26 1. Aşama –Eksiklerinizi tespit etmeli, –Her ders ile ilgili hangi konuları öğreneceğinizi belirlemeli, –Bunları sıralamalısınız. 2. Aşama –Belirlediğiniz konuları haftanın günlerine bölmeli ve her günü bir veya birkaç konu çalışacak şekilde ayarlamalısınız. 3. Aşama –Günlük Ders çalışma zamanınızı, –Okuldaki sürenizi, –Sosyal aktivitelerinizi, –Fizyolojik ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz süreleri dikkate almalısınız. PROGRAM NASIL HAZIRLANIR…

27 İ deal program, uygulanabilen programdır. A ğ ır de ğ il, esnek bir yapıda olmalıdır. Aynı güne ait dersler içeri ğ i birbirine benzemeyenlerden olu ş malıdır. Bir derse ait süre 1-2 saat gibi zaman dilimiyle sınırlı olmalıdır. Hazırlanan programa zorunluluktan de ğ il sorumluluk ta ş ıyarak uymalısınız. Sene ba ş ındaki program yapısı ile sene ortası ve sonundaki program yapısı birbirinden farklı olabilir. PROGRAM NASIL HAZIRLANIR…

28 Amaçsız çalı ş ma Amaçsız çalı ş ma Plansız, programsız çalı ş ma Plansız, programsız çalı ş ma Ki ş isel Ö ğ renme Stilinize uymadı ğ ı halde yatarak, uzanarak çalı ş ma Ki ş isel Ö ğ renme Stilinize uymadı ğ ı halde yatarak, uzanarak çalı ş ma Evin de ğ i ş ik yerlerinde çalı ş ma Evin de ğ i ş ik yerlerinde çalı ş ma Ki ş isel Ö ğ renme Stilinize uymadı ğ ı halde müzik dinleyerek veya TV seyrederek çalı ş ma Ki ş isel Ö ğ renme Stilinize uymadı ğ ı halde müzik dinleyerek veya TV seyrederek çalı ş ma Ders çalı ş ırken cep telefonunun açık olması Ders çalı ş ırken cep telefonunun açık olması Derslere kar ş ı olu ş turulan önyargılar Derslere kar ş ı olu ş turulan önyargılar Günün farklı saatlerinde çalı ş ma Günün farklı saatlerinde çalı ş ma Sadece konu çalı ş ması yapma Sadece konu çalı ş ması yapma Sadece soru çözerek çalı ş ma Sadece soru çözerek çalı ş ma Günlük tekrarlar yapmayarak konuları biriktirme Günlük tekrarlar yapmayarak konuları biriktirme YANLI Ş ÇALI Ş MA A L I Ş K A N L I K L A R I

29 Her i ş e daha rahat zaman ayırmanızı sa ğ lar. Her i ş e daha rahat zaman ayırmanızı sa ğ lar. Her derse zaman ayırma, ö ğ rencide güven olu ş turur. Her derse zaman ayırma, ö ğ rencide güven olu ş turur. Günü gününe çalı ş ma panik duygusunu azaltır. Günü gününe çalı ş ma panik duygusunu azaltır. Çalı ş ma verimini yükseltir. Çalı ş ma verimini yükseltir. Ö ğ renilecek konuyu uzun zamana yayarak daha kalıcı ve etkili olmasını sa ğ lar. Ö ğ renilecek konuyu uzun zamana yayarak daha kalıcı ve etkili olmasını sa ğ lar. Bilinçli bir plan yapmanız derse daha kolay motive olmanızı sa ğ lar. Bilinçli bir plan yapmanız derse daha kolay motive olmanızı sa ğ lar. PROGRAMLI ÇALI Ş MANIN AVANTAJLARI

30 OKUDUKLARININ ………………..%10 ‘ unu OKUDUKLARININ ………………..%10 ‘ unu DUYDUKLARININ …………………% 20’ sini DUYDUKLARININ …………………% 20’ sini GÖRDÜKLER İ N İ N …………………% 50’ sini GÖRDÜKLER İ N İ N …………………% 50’ sini GÖRÜP DUYDUKLARININ ………%70’ ini GÖRÜP DUYDUKLARININ ………%70’ ini YAPTIKLARININ …………………..%80’ ini YAPTIKLARININ …………………..%80’ ini TEKRAR ETT İ KLER İ N İ N …………% 95’ ini TEKRAR ETT İ KLER İ N İ N …………% 95’ ini hatırlayabilir !!! hatırlayabilir !!! UNUTMAYIN… h e r k e s ; h e r k e s ;

31 TEKRAR PROGRAMI Ba ş ta ve Sonda Ö ğ renilenler Daha Çok Hatırda Kalır. Uzun Bir Liste Yerine Küçük Parçalar Daha Kolay Hatırlanır. Canlı Tasvirler, De ğ i ş ik Tanımlamalar Daha İ yi Hatırlanır. Verimli Bir Çalı ş ma 20-40 Dk. Arasında Olmalıdır. Problem Çözerken, Çözüme Ula ş ıncaya Kadar Devam Edilmelidir.

32 *20-40 Dk. Çalıştıktan Sonra 10 Dk. Tekrar Yapmak Gerekir. Her Çalışma Seansından Sonra 10 Dk. Dinlenmek Gerekir. Eğer Tekrar Yapılmazsa Öğrenilenlerin %80’ i Unutulur. Notların Tekrar Yazılması veya Tekrarlanması Hafızayı Güçlendirir. Düzenli Aralıklarla Tekrar Yapılması Hafızayı Güçlendirir. Yatmadan Önce ve Sabah, Gün İçinde Öğrenilenlerin Basit Tekrarı Unutmayı Engeller. TEKRAR PROGRAMI

33 HAFIZANIZI NASIL GEL İŞ T İ REB İ L İ RS İ N İ Z ? Belirli Bir Ölçüde Gev ş emek. Konuya Derin ve Sürekli Bir İ lginin Geli ş tirilmesi. Dikkati Engelleyen Duygusal Problemin Yatı ş tırılması Dikkat Da ğ ıldı ğ ı Zaman Konu Üzerine Yo ğ unla ş ma Alı ş kanlı ğ ının Kazanılması.

34 HAFIZAYA YARDIMCI OLACAK İ PUÇLARI Küçük Notlar Yazıp Görece ğ iniz Yere Asın. İ htiyacınız Olan E ş yayı Görece ğ iniz Yere Koyun. Günlük Programlarınız İ çin Defter Tutun ve Listeleyin. Herhangi Bir Ş eyi Hatırlamak İ çin Elinize Not Yazın ve ya Saatinizi Ters Kolunuza Takın.

35 ETK İ N D İ NLEME Konuyla İ lgili Ön Okuma Yapın. Sorular Çıkarın, Fikirleri Dü ş ünün. Önemli Fikirleri Yazın. Ana fikir, Sebep ve Sonuç Bildiren Bölümlere Dikkat Edin. Dersi Sorular Sorarak, Fikirler Üreterek Dinleyin. Not Tutarken Kısaltılmı ş Kelimeler Kullanın. Not Tutarken Yeti ş emedi ğ iniz Yerleri Bo ş Bırakıp Daha Sonra Tamamlayın. Renkli Kalemlerle İş aretlemeler Yapın. Ana Ba ş lık ve Alt Ba ş lıkları Numaralama Sistemi Geli ş tirerek Yazın.

36 OKUDU Ğ UNUZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ Z…


"VER İ ML İ DERS Ç A L I Ş M A K S İ LVAN İ MAM HAT İ P L İ SES İ FAHRETT İ N KAYA 2013 - 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları