Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LYS 2015 LYS’ lere Başvuru tarihleri 8-21 Nisan 2015 BAŞARI HEP İ M İ Z İ N ÖZLEM İ,HEMEN BAŞLA, H İ Ç DURMA!!!!!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LYS 2015 LYS’ lere Başvuru tarihleri 8-21 Nisan 2015 BAŞARI HEP İ M İ Z İ N ÖZLEM İ,HEMEN BAŞLA, H İ Ç DURMA!!!!!"— Sunum transkripti:

1 LYS 2015 LYS’ lere Başvuru tarihleri 8-21 Nisan 2015 BAŞARI HEP İ M İ Z İ N ÖZLEM İ,HEMEN BAŞLA, H İ Ç DURMA!!!!!

2 Adayların LYS sınav merkezi tercihleri, LYS başvuruları sırasında alınacaktır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS ’lere başvurabileceklerdir. LYS başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra ÖSYM’nin İ nternet sayfasından duyurulacaktır. LYS puan türleri ile ö ğ renci alan yüksekö ğ retim programlarına girmek isteyen adayların, YGS’ye ek olarak tercih edecekleri yüksekö ğ retim programları için gerekli olan LYS’ lere de girmeleri zorunludur başvurular 8-21 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır

3 LYS’ lerde her test için ayrı bir soru kitapçı ğ ı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçı ğ ının “soru kitapçık numarasını” cevap ka ğ ıdının ilgili alanlarına ayrı ayrı kodlayacaktır. Bir test için tanınan süre bitti ğ inde ilgili teste ait soru kitapçıklarının toplanması ve di ğ er teste ait soru kitapçıklarının da ğ ıtılması ile karekod etiketinin yapıştırılması dışında ara verilmeyecektir. Bu toplama ve da ğ ıtım işlemleri sırasında adaylar ve salon görevlileri sınav salonundan dışarı çıkmayacaklardır. LYS’ lere giren adayların sınava giriş, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının geçerli sayılması ile ilgili olarak kılavuzun 3. Yüksekö ğ retime Geçiş Sınavı (YGS) maddesinde yer alan tüm kurallara uymaları zorunludur

4 MATEMAT İ K SINAVI (LYS-1) 14 Haziran 2015 Pazar, sabah saat 10.00’ Tek oturum.--135 dakika. LYS-1’de, Matematik Testi ve Geometri Testi yer alacaktır Matematik Testinde 50 soru bulunacak ve 75 dakika cevaplama suresi verilecektir. Geometri Testinde 30 soru bulunacak ve 60 dakika cevaplama suresi verilecektir Her bir test ayrı soru kitapçı ğ ında bulunacak, tek cevap ka ğ ıdı kullanılacaktır Adaylar, LYS-1’de ilk testin (Matematik Testi) cevaplama suresi içinde ve ikinci testin (Geometri Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar

5 ) 20 Haziran 2015 Cumartesi sabah saat 10.00’da FEN B İ L İ MLER İ SINAVI (LYS-2) 20 Haziran 2015 Cumartesi sabah saat 10.00’da Tek oturumda135 dakika sürecektir LYS-2’de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçı ğ ında bulunacak, tek cevap ka ğ ıdı kullanılacaktır Adaylar, LYS-2’de birinci ve ikinci testin (Fizik Testi ve Kimya Testi) cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin (Biyoloji Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar

6 21 Haziran 2015 Pazar EDEB İ YAT-CO Ğ RAFYA SINAVI (LYS-3) 21 Haziran 2015 Pazar saat 10.00’da Tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. LYS-3’te, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Co ğ rafya-1 Testi yer alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecektir Co ğ rafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama suresi verilecektir. Her bir test ayrı soru Kitapçı ğ ında bulunacak, tek cevap ka ğ ıdı kullanılacaktır Adaylar, LYS-3’te ilk testin (Türk Dili ve Edebiyatı Testi) cevaplama suresi içinde ve ikinci testin (Co ğ rafya-1Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar

7 SOSYAL B İ L İ MLER SINAVI (LYS-4) 13 Haziran 2015 Cumartesi SOSYAL B İ L İ MLER SINAVI (LYS-4) 13 Haziran 2015 Cumartesi saat 10.00 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4’te, Tarih Testi, Co ğ rafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Co ğ rafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçı ğ ında bulunacak, tek cevap ka ğ ıdı kullanılacaktır. Adaylar, LYS-4’te birinci ve ikinci testin (Tarih Testi ve Co ğ rafya-2 Testi) cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin (Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar

8 YABANCI D İ L SINAVI (LYS-5 ) 14 Haziran 2015 Pazar ö ğ leden sonra saat 14.30 Tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. Sınavda adaylara 80 soru sorulacaktır. Yabancı Dil Sınavı Almanca, Fransızca ve İ ngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Yabancı dil testinde her dil için ayrı bir soru kitapçı ğ ı bulunacaktır. Sınavda adaya LYS başvurusunda bildirdi ğ i yabancı dile ait soru kitapçı ğ ı verilecektir. Adaylar, LYS-5’te sınav süresinin ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.

9 LYS’N İ N DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ 4.6.1. LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? LYS ’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı de ğ erlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldı ğ ı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır Her adayın, testlere verdi ğ i do ğ ru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Do ğ ru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış oldu ğ u ham puan bulunacaktır Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Yanlış soru soruldu ğ u ve sorunun yanlışlı ğ ı ÖSYM tarafından kabul edilirse o soru tüm adayların do ğ ru cevapladı ğ ı kabul edilecektir.

10 Hesaplanan standart puanlar belirlenen tablo 1E’deki a ğ ırlıklar kullanılarak a ğ ırlıklı LYS (ALYS) hesaplanacaktır. ALYS puanının hesaplana bilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerekti ğ i Tablo 1D’de gösterilmiştir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sa ğ l ayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçü ğ ü 100, en büyü ğ ü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacaktır. ALYS puanları LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının % 20’si oranında ham puan alan adayların 180 LYS puanı almaları sa ğ lanacaktır.

11 Ortaö ğ retim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan ö ğ rencilere mahsus olmak üzere; LYS Sosyal Bilimler Sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından bu ö ğ rencilerin muaf tutulmasına ve söz konusu ö ğ rencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine LYS-4’de (Sosyal Bilimler Sınavı) yer alan Felsefe Grubu altındaki Psikoloji alanından 3, Sosyoloji alanından 3, Mantık alanından 2 soru sorulmasına karar verilmiştir. 2015-LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu İ le Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde toplam 40 soru bulunacaktır. Cevap ka ğ ıdında bu test ile ilgili alanda 40 cevap alanı bulunacaktır. Testi alan tüm adaylar ilk 24 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Bu adaylar cevap ka ğ ıdının bu test ile ilgili alanında ilk 24 cevap alanını, soru numaralarına uygun olarak işaretleyeceklerdir

12 Ortaö ğ retimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçene ğ ini işaretleyen adaylar; 2015-LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu İ le Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde yer alan 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. Felsefe Grubu sorularını cevaplandırmayacak ve cevap ka ğ ıdının ilgili alanında 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. cevap alanlarına herhangi bir işaret koymayacaklardır. (Bu alanlarda işaretleme yapılmış olsa bile bu cevaplar de ğ erlendirmeye alınmayacaktır.).

13 Ortaö ğ retimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçene ğ ini işaretleyen adaylar; 2015-LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı Felsefe Grubu İ le Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde yer alan 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. Felsefe Grubu sorularını cevaplandıracaklar ve cevap ka ğ ıdının ilgili teste ait alanında 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. cevap alanlarını işaretleyeceklerdir. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçı ğ ındaki 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklar, cevap ka ğ ıdının ilgili alanında 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. cevap alanlarında herhangi bir işaretlemede bulunmayacaklardır (Bu alanlarda işaretleme yapılmış olsa bile bu cevaplar de ğ erlendirmeye alınmayacaktır.). Sınav sonrası yapılacak düzeltme istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir

14 LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır? LYS’ de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile ö ğ renci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile ö ğ renci alan lisans programlarını ve on lisans programlarını tercih edebileceklerdir (Tablo 1F ve Şekil 6 2015 YGS kılavuzunda ) LYS’ de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların; sadece meslek yüksek okulu ön lisans programları, acık ö ğ retim programları ve YGS puanı ile ö ğ renci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile ö ğ renci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

15 LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır ? Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İ nternet adresinden ö ğ renebileceklerdir. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İ nternet sayfasındaki duyurular adaylara tebli ğ hükmündedir. Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır: LYS testlerindeki do ğ ru ve yanlış cevap sayısı YGS puanları ve başarı sıraları LYS puanları ve başarı sıraları Ortaö ğ retim Başarı Puanı (OBP) Yerleştirme puanları ve başarı sıraları AÇIK Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARINA YERLEŞT İ RMEDE KULLANILACAK PUANLAR Acık ö ğ retim programlarını tercih edebilmek için ilgili YGS puanının en az 140 olması gerekir (sınavsız geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar dahil).

16 ORTAÖ Ğ RET İ M BAŞARI PUANI (OBP) 6.1. OBP NASIL HESAPLANACAKTIR ? 2547 sayılı Kanun’un 45. maddesi gere ğ i, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortao ğ retim bitirme notları dikkate alınacaktır 250500 olmak. Ortaö ğ retim bitirme notları en küçü ğ ü 250, en büyü ğ ü 500 olmak üzere orta ö ğ retim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaö ğ retim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaö ğ retim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak de ğ erlendirmeye alınacaktır. Ortaö ğ retim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacaktır (Okul bazında işlem yapılmayacaktır.). Son sınıftaki adayların 2015-OSYS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaö ğ retim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) OSYM Aday İ şlemleri Sistemine aktarılacaktır

17 6.2. YERLEŞT İ RME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR ? Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır mesle ğ e yönelik program uygulayan ortaö ğ retim kurumlarının mezunları, Yüksek ö ğ retim Kurulunca belirlenecek alanlarda bir yüksek ö ğ retim lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de gösterilmiştir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir. 2014-OSYS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yüksek ö ğ retim programına yerleştirilen adaylar 2015 ÖSYS puanları ile bir yüksek ö ğ retim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir

18 7. 7. MESLEK İ VE TEKN İ K ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İ LE AÇIK Ö Ğ RET İ M ÖN L İ SANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇ İ Ş Mesleki ve teknik orta ö ğ retim kurumlarından mezun olan ö ğ renciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteli ğ inde veya buna yakın programların uygulandı ğ ı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik E ğ itim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksek okulu ve acık ö ğ retim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

19 Sınavsız geçiş yerleştirme işlemleri aşa ğ ıdaki önceliklere göre merkezi sistemle yapılır: 1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir. 2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3. Mezuniyet yılı ve okul turu aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yılı, okul turu ve METEB içi, METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan do ğ um tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir. Mesleki ve Teknik E ğ itim Merkezi (METEM) orta ö ğ retim mezunları da sınavsız geçiş için tercih yapabilirler. Mesleki ve teknik orta ö ğ retim kurumlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları dışındaki meslek yüksek okulu ve açık ö ğ retim programları ile tüm lisans programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 2015-OSYS puanları kullanılacaktır. Sınavsız geçiş hakkı olan adaylardan sınavsız geçiş ücretini yatırmayanlar, sınavsız geçiş hakkından yararlanarak tercih işlemi yapamazlar.

20 8. YERLEŞT İ RME Merkezi yerleştirmede adaylar; yüksek ö ğ retim programlarına (sınavsız geçiş hariç), ÖSYS puanları, varsa ek puanları, yüksek ö ğ retim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. 2015 yılında, ÖSYS sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirmede, 2015 yılı yerleştirme puanları ile 2015 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır Tablo 3C, mesleki ve teknik orta ö ğ retim kurumlarındaki alanların devamı niteli ğ inde oldu ğ u kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Mesleki ve Teknik Ortaö ğ retim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları Mesleki ve teknik orta ö ğ retim kurumlarının aşa ğ ıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yüksek ö ğ retim ön lisans programlarına Sınavsız Geçişle yerleştirileceklerdir Tablo 3c 6026 İ MAM-HAT İ P ALAN VE TÜM DALLARI İ LAH İ YAT

21 Tablo 3A ve Tablo 3B.1, orta ö ğ retimdeki bazı alanlar ile aynı alanda oldu ğ u kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir. Anadolu İ mam Hatip Lisesi, İ mam Hatip Lisesi, İ mam Hatip Lisesi (Y.D.A. Yabancı Dil A ğ ırlıklı), Çok Programlı Lisenin İ mam-Hatip Lisesi Programı / Anadolu İ mam- Hatip Lisesi Programı, Açık ö ğ retim Lisesinin İ mam Hatip- Lisesi Programı ve İ mam Hatip Okulu mezunları aşa ğ ıdaki lisans programlarına yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile çarpılacak,ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır. Sınavsız geçişe başvuran adaylar ile YGS ve LYS ’lere giren adayların yüksek ö ğ retim programlarına yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yüksekö ğ retim ProgramlarıPuan Türü Yüksekö ğ retim ProgramlarıPuan Türü Arap Dili ve Edebiyatı Dini İ limler İ lahiyat D İ L-3 YGS-4 İ slam ve Din Bilimleri İ slam Bilimleri İ slami İ limler YGS-4

22 . Yukseko ğ retim programlarını tercih edebilmek icin YGS ve LYS’lerde en az kac puan almak gerekti ğ i Tablo 1F ve Şekil 6’da gosterilmiştir Tablo 1F Yüksekö ğ retim Programlarına Başvurabilmek için En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Puan Türü İ lgili Puan TürleriPuan Koşulu Meslek yüksek okulu ön lisans programlarını tercih edebilmek içins ınavsız geçişten (boş kalan kontenjanlar dahil ) Acık o ğ retim on lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek icin Ozel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek icin (Devlet Konservatuvarlarının/ Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezi sınav puanı aranmaz.) Ozel yetenek sınavı ile o ğ renci alan programlarda engelli o ğ renciler icin (bedensel engelli, gorme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YG S puanlarından en az birinin 100 ve uzerinde olması gerekmektedir. Yerleştirmede meslek lisesi cıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakulteleri lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarını tercih edebilmek icin Yerleştirmede meslek lisesi cıkışlı adaylara ek puan verilen programlar dışındaki lisans programlarını tercih edebilmek icin İ lgili YGS puan türünde YGS puan türünde İ lgili YGS/LYS puan türünde İ lgili LYS puan türünde En az 140 puan En az 180 puan

23 TABLO 1E LYS PUAN TÜRLER İ Testlerin A ğ ırlıkları ( % ) YGS LYS (LYS-1+LYS-2) Puan Türü Türkçe Sosyal Temel Fen Bilimler Matematik Bilimleri Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji MF-1 11 5 16 8 MF-2 11 5 11 13 MF-3 11 7 11 11 MF-4 11 6 14 9 26 13 10 6 5 16 7 13 12 12 13 5 13 14 15 22 11 13 9 5

24 TABLO 1E LYS PUAN TÜRLER İ TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI % YGS LYS ( LYS-1+LYS-3) Puan Türü Türkçe Sosyal Temel Fen Bilimler Matematik Bilimleri Matematik Geometri Türk Dili ve Co ğ rafya-1 Edebiyatı TM-1 14 5 16 5 TM-2 14 7 14 5 TM-3 15 10 10 5 25 8 20 7 22 6 24 8 18 5 28 9

25 TABLO 1/E LYS PUAN TÜRLER İ TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI % YGS LYS ( LYS-3+LYS-4 ) Puan türü Türkçe Sosyal Temel Fen Bilimler Matematik Bilimler TS-1 13 12 10 5 TS-2 18 11 6 5 Türk Dili ve Co ğ rafya-1 Tarih Co ğ rafya-2 Felsefe Gurubu Edebiyatı Din Kültürü ve Ah.lak Bil. 15 8 15 2 15 25 5 15 5 10

26 TABLO1/E LYS PUAN TRLER İ TESTLER İ N A Ğ IRLIKLAR % YGSLYS ( LYS 5) Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Dil-1 15 9 6 5 Dil-2 25 13 7 5 Dil-3 48 20 7 5 Yabancı Dil 65 50 20

27 Tablo 1C LYS’lerdeki Testler SINAVSINAVIN KAPSAMI SORU SAYISI Matematik Sınavı (LYS1)Matematik Testi Geometri Testi 50 30 Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)Fizik Testi Kimya Testi Biyoloji Testi 30 Edebiyat-Co ğ rafya Sınavı (LYS-3)Turk Dili ve Edebiyatı Testi Co ğ rafya-1 Testi* 56 24 Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) Tarih Testi Co ğ rafya-2 Testi Felsefe Grubu İ le Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Felsefe Grubu Psikoloji Sosyoloji Mantık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) 44 14 8 Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) Sözcük bilgisi ve dil bilgisi Çeviri Okudu ğ unu anlama 20 12 48 *Edebiyat-Co ğ rafya Sınavındaki Co ğ rafya-1 soruları, co ğ rafya dersi ö ğ retim programında belirtilen 9. sınıf kazanımlarının tamamı ile 10., 11. ve 12. sınıflarda haftada 2 saat okutulan ortak co ğ rafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.

28

29 EVET----bitirdik Hepinize kolay gelsin ALLAH ÇALIŞANA VER İ R. Sizde biliyorsunuz Her şey gönlünüzce olsun.Dinledi ğ ini,z için teşekkürler Meryem Mahio ğ lu Gaziemir Anadolu İ mam Hatip Lisesi Rehber ö ğ ret. Pskljk. Dnşmn.


"LYS 2015 LYS’ lere Başvuru tarihleri 8-21 Nisan 2015 BAŞARI HEP İ M İ Z İ N ÖZLEM İ,HEMEN BAŞLA, H İ Ç DURMA!!!!!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları