Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURUNÇLU BURNAZ İLKOKULU ve ORTAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURUNÇLU BURNAZ İLKOKULU ve ORTAOKULU"— Sunum transkripti:

1 TURUNÇLU BURNAZ İLKOKULU ve ORTAOKULU
Veliler Kitap Okur mu? Serdar GİREVİ Erzin -2015

2 Programın özü Kitap okuma imkanı olmayan, bilgiye ulaşmada sıkıntı yaşayan ve evde bahçe işleri ile hayvanlara bakıcılık yapan veliler ile çeşitli nedenlerden dolayı kitaplara ulaşmada sıkıntı yaşayan ve kitap okuma alışkanlığı olmayan velilere yönelik olarak yapılan bir çalışmadır.

3

4 Kitaplarımızı paketleyip içine tablet çikolata koyduk.

5 Okulumuz Hakkında

6 Okulumuz Hakkında

7 Okulumuz Hakkında 1- Öğrencilerimizin % 93 ü taşımalı öğrencilerden oluşmaktadır.. 2- Taşıma merkezlerimiz 9 farklı bölgeden oluşmaktadır. 3- Toplam öğrenci sayımız 310 dur.(İlkokul+ortaokul) 3- Öğrencilerin dezavantajlı olmalarının en büyük nedeni İlçe merkezine uzak olmaları ve eğitim olanaklarından yeteri kadar yararlanamıyor olmaları ile ailelerinin sosyoekononomik ve sosyokültürel yapılarının iyi olmamalarından kaynaklandığı gözlenmiştir. 4- Ayrıca okulumuzda önceki yılllarda kalıplaşmış bir “öğrenilmiş çaresizlik” sendromu ile karşılaşılmıştır.

8 Amacımız Dezavantajlı bölgelerde ikamet eden velilerimizin kendilerini değerli olduklarını hissettirmekle bölgenin kültürel gelişimine katkıda bulunmak.

9 Hedeflerimiz Öğrenme süreçlerini tamamlamak isteyen velilere imkan sağlamanın yollarına göstermek. Eğitim çalışmalarına velilerimizin aktif bir şekilde katılımını sağlamak. 4 ay boyunca sürecek ve velilerin sosyo-kültürel düzeylerine uygun belirlenen 4 kitabın okunmasını sağlamak. Bu çalışmada denetleyici olarak velilerin kendi çocukları yer almakta ve bu süreçte aktif rolde öğrencilerin yer almasıyla öğrencilerin kendilerini değerli olduklarını hissetirerek sorumluluk bilincinin kazanmasına katkıda bulunmak. Eksiklerimizi doğru bir analizle tespit edip her olumsuz durumu olumlu bir duruma çevirmek için sürekli işbirliğini gerektiren çalışmalar yapmak.

10 İlkelerimiz Okul aile işbirliğini geliştrimek.
Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak. Velilerin çocuklarını anlama yolunda olaylara öğrenci gözüyle bakmalarını sağlamak. Okuma alışkanlığını sağlamada velilere destek olmak. Velilere gündelik yaşamdaki rutinlerin içine daldığımızda, yaşadığımız deneyimlerin, olup bitenlerin anlamı üzerinde düşünme fırsatı tanımak.. Toplumda insanların yaşamlarının tesadüfî olmadığı bilincini oluşturmak. Velilerin kimliklerine ve niteliklerimize ilişkin algı ve düşüncelerinin bir bütün olduğu bilicini uyandırmak. Veri analizini tamamladıktan sonra bulguları yorumlayıp, mevcut literatürle ilişkilendirerek araştırmaları raporlamak. Olguların gözlemlenmesiyle genellemelere ulaşmak. Araştırmanın başında oluşturulmuş olan hipotezleri sınamak amacıyla geniş çaplı örneklemlerden nicel veriler elde etmek. İnsanların doğal ortamlarında anlamı ve sosyal gerçekliği nasıl oluşturduklarını anlamak, sosyal olguları derinlemesine betimlemek. Bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri yeniden inceleme imkanı sunmak. .

11 Bilimsel Temelimiz İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR), MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİMLER VE FAALİYETLER GRUP BAŞKANLIĞI AİLE EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Genel Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla, içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle risk içinde bulunan anne-babalar ve çocuklarının gelişimini desteklemek amacıyla 1993 yılından itibaren çeşitli Ebeveyn Eğitimi Programları uygulanmaktadır. 1993’ten 2010 yılına kadar uygulanan programlar, okul öncesi eğitimi hizmetlerinden yararlanamayan çocukların ve annelerinin gelişimini desteklemektedir. Olumsuz çevre koşullarına rağmen ev merkezli olarak yürütülen bu programlar ile çocukların aldıkları okulöncesi eğitimle bilişsel, sosyal, duygusal gelişmelerinin sağlandığı, okul başarılarının arttığı görülmüştür. Program TTKB’nın tarih ve 16 Sayılı Kararı ile “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)” olarak onaylanmıştır. Program, Bakanlığımızın 20 Eylül 2010/55 No’lu Genelgesi ile hem Bakanlığımız tarafından hem de Bakanlığımız işbirliğinde diğer Bakanlıklar, resmi kurum/kuruluşlar, belediyeler ve STK’lar tarafından 2010 Yılı Eylül ayından itibaren tüm ülke genelinde uygulanmaya başlanılmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADDE 12 7. İlke: Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır. İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU  Madde 1 – İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. (Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 12/1/1961 Sayı: 10705) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/6/1973 Sayı: 14574 Madde 2 –Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/ /1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

12 20. yüzyılda insan hakları
Birçok grup ve hareket insan hakları adına 20. yüzyılda çok büyük toplumsal değişimleri gerçekleştirdiler. Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da, sendikalar çalışanların greve gitme hakkını garanti altına alan, asgari çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlayan, çocuk işçilerin çalışmalarını düzenleyen veya çalıştırılmalarını yasaklayan yasaların çıkarılmasını sağladılar. Kadın hakları hareketi kadının oy verme hakkını kazanmasında başarılı oldu. Ulusal bağımsızlık hareketleri sömürgeci güçleri ülkelerinden çıkarttılar. En etkileyici bağımsızlık hareketlerinden birisi Hindistan'ı İngiltere'nin sömürgesi olmaktan çıkaran Mahatma Gandhi'nin hareketidir. Dünyanın birçok yerinde uzun süreli ırkçı ve dini baskı altındaki azınlıkların hareketleri başarılı oldu; ABD'de de sivil haklar hareketi ve daha yakın zamanlarda çeşitli kimlik politikaları hareketlerinde olduğu gibi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin kurulması, 1864 Lieber Sözü ve gene 1864'teki ilk Cenevre Sözleşmeleri iki Dünya savaşından sonra daha da geliştirilecek olan Uluslararası İnsaniyet Yasasının temellerini atmıştır. Dünya Savaşları, inanılmaz boyuttaki insan kayıpları ve büyük insan hakları ihlalleri modern insan hakları belgelerinin gelişiminin arkasındaki itici güç olmuştur. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı'nı takiben 1919'da yapılan Versailles Barış Antlaşması'nda yapılan görüşmelerde kuruldu. Cemiyet'in hedefleri şunlardı;silahsızlanma, ortak güvenlik çerçevesinde savaşı önleme, diplomasi ve görüşmeler yoluyla ülkeler arası anlaşmazlıklara çözüm bulmak ve küresel refahı artırmak. Daha sonra Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alacak olan hakların çoğunu savunma kararlılığı da kuruluş amaçlarında vardı. 1945'teki Yalta Konferansıda Müttefik Güçler Cemiyet'in rolünü oynamak üzere yeni bir yapı kurma kararı aldılar.Bu yapı Birleşmiş Milletler olacaktı. BM kuruluşundan bugüne kadar uluslararası insan hakları hukukunun uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Ana madde: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. İnsan hakları konusunda çalışan uluslararası sivil toplum örgütleri Uluslararası AF Örgütü (Amnesty International) Uluslararası Hukukçular Komisyonu (International Commission of Jurists) Uluslararası PEN Kulubü (Poets, Essayist, Novelists) Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross) İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik (International League of the Rights of Man)

13 V – Fırsat ve imkan eşitliği:
Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerin sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Piaget Teorisi: Herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Teoriye göre, öğrenme nicel değil, niteldir. Yani, küçük bir çocukla büyük bir insana aynı soru sorulduğunda çocuğun farklı cevap vermesinin nedeni bilgi miktarının az olması değil, dünyaya farklı şemalarla baktığından kaynaklanmaktadır. Burada "şema" kelimesi ile organizmaların içinde yaşadıkları dünyayı kurgulamak ve davranış belirlemek için kullandıkları zihinsel organizasyonlar kastedilmektedir. Gelişim teorisi Erikson, her insanın tam gelişimine ulaşmak için belirli sayıda bazı evrelerden geçtiğine inanıyordu. Doğumdan ölüme kadar insanlar geçtiği sekiz evre tespit etmiştir. Bu evreler: Beceri ya da Aşağılık Duygusu (6-11 yaş) Ego kimliği ya da Rol Karmaşası (11-20 yaş) Yakın ilişkiler ya da Soyutlanma (Genç yetişkinlik dönemi Klasik Yönetim ilkeleri-Neo klasik yönetim ilkeleri Eğitim psikolojisi Gelişim psikolojisi. KANUN MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEResmi Gazete Sayı : 28941 KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKanun No Kabul Tarihi: 1/3/2014 MADDE 10 - 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi( Meb okulları dışında dersane , etüt merkezi vb.) Vb.

14 Nereden başladık? Çalışma ekibi oluşturduk. Çalışma planı hazırladık.
Ön hazırlık ve durum analizinde faydalanmak üzere bir anket hazırladık. Çalışmayı projelendirip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına sunup onay aldık. İlçe genelindeki öğretmenlerin %80 ine, okulumuzun öğrencilerinin %25 ine ve velilerimizin tamamına anket çalışması yaptık.(Toplam 180 kişilk örneklem grubu) Anket sonuçlarını değerlendirerek yol haritası çizdik. Kitapları temin ettik.(4x25=100 kitap) Öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirdik. Velileri tespit ettik. Kitap okuma takip çizelgesi oluşturduk. Kitap dağıtımı yaptık ve süreci takip etmeye başladık. Program sonunda seviyeye uygun sınav yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürlürünün , muhtarların ve velilerin katıldığı törenle dereceye girenlere belirlenen hediyelerini ve tüm katılımcılara katılım belgesi verdik.

15 ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ANKET
ÖĞRETMENLERE YÖNELİKTİR.... 300 velisi olan bir okulda 100 veli verilen 150 sayfalık 3 kitabı 2 ay içinde okuyabilir mi? Okuyabilir. Süre yetersiz. Velilere bağlı. Yapılacak organizasyona bağlı. Velilerin okuması için önereceğiniz 3 kitap ismi: a b c Sizden velilere kitap okutulması ile ilgili bir çalışmaya katılmanız istenseydi ilk önce nereden başlardınız? “Öğrenci/veli davranışı öğretmen davranışının bir yansımasıdır.” Sözü için 3-5 kelimelik bir cümle yazmanızı istiyoruz. Velilerin kitap okumasındaki en önemli etken/değişken nedir? Para/zaman İstek İsbirliği Diğer ( )

16 ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ANKET
Enson okuduğunuz 2 kitabın ismini yazabilir misiniz. a b Branşınız nedir. Sınıf Türkçe Matematik Sosyal Ortaokul diğer( ) Lise branş Size ücretsiz kitap imkanı sunulsa okumak istediğiniz 3 kitap ismini yazabilir misniz. a b c Ailenizle/öğrencilerinizle birlikte evde kitap okuma saatiniz vb bir uygulamınız var mı? Evet Hayır Diğer( ) Sizce ideal olan mı yoksa gerçek olan mı önemlidir? İdeal olan Gerçek olan Yorum( Teşekkür eder , bol kitaplı günler dileriz.

17 VELİ VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ANKET
1-Sizce veliler kitap okur mu? Evet Olabilir Hayır Asla Mümkün değil                2- Kitap okuma alışkanlığınız var mı? a)      Evet                  b)      Hayır                3- En son ne zaman kitap aldınız? a)      1-5 gün önce          b)      1 hafta- 1ay önce            c)      2-6 ay önce                d)      Çok zaman oldu e) Hiç almadım       4- En son ne zaman kitap okudunuz? a)     Yenilerde (Şu an okuyorum)              b)      1-4 hafta önce           c)      1-6 ay önce d)      1-3 yıl önce e)      Hatırlamıyorum            5- Ne tür kitaplar okursunuz? Roman-hikâye      b)  Anı     Makale-deneme   d)      Şiir                e)   Psikoloji/felsefe/kişisel G.              

18 Anket çalışmalarının analizi

19 Anket analizi

20 Anket Sonuçları-Öğretmen

21 Anket Sonuçları-Öğretmen

22 Anket Sonuçları-Öğretmen

23 Anket Sonuçları-Öğretmen

24 Anket Sonuçları-Öğretmen

25 Anket Sonuçları-Öğretmen

26 Değerlendirme- Öğretmen
Öğretmenlerin % 85 i velilerin kitap okumalarına olumlu baktığı, Öğretmenlerin % 75 nin kitap okuma alışkanlıklarının olduğu, Öğretmenlerin % 37 si 1 ay içinde kitap aldıkaları, Öğretmenlerin % 63 nün son bir ay içinde kitap almadıkları, Öğretmenlerin % 60 nın roman hikaye okudukları, 24 nün psikoloji-kişisel gelişim kitaplarını okudukları, Öğretmenlerin % 50 nin evlerine düzenli olarak gazete aldıkları, Öğretmenlerin % 38 nin evlerine düzenli olarak hiç bir sürekli yayın almadıkları, Öğretmenlerin %64 nün kitap okumaya engel teşkil eden unsurun iş/ev yoğunluğu oldğunu, öğretmenlerin % 15 nin kitap okumaya engel teşkil eden unsurun isteksizlik, öğretmenlerin %22 sinin kitap okumaya engel teşkil eden unsurun tv , bilsayar ve internet olduğu, Öğretmenlerin % 72 sinin bu tür etkinliklere katılmaya istekli oldukları tespit edilmiştir.

27 Anket Sonuçları-Öğretmen

28 Anket Sonuçları- Öğrenci

29 Anket Sonuçları- Öğrenci

30 Anket Sonuçları- Öğrenci

31 Anket Sonuçları- Öğrenci

32 Anket Sonuçları- Öğrenci

33 Anket Sonuçları- Öğrenci

34 Anket Sonuçları- Öğrenci

35 Değerlendirme Öğrencilerin % 94 ü velilerin kitap okumalarına inandıkları, Öğrencilerin % 85 nin kitap okuma alışkanlıklarının olduğu, Öğrencilerin % 67 nin son 1 hafta içinde yeni bir kitap temin ettikleri, Öğrencilerin % 77 nin roman-hikaye okudukları. Öğrencilerin % 39 nun evlerine sürekli yayın almadıkları, Öğrencilerin % 49 nun kitap okumaya engel teşkil eden unsurun ders yoğunluğu olduğunu, Öğrencilerin % 25 nün kitap okumaya engel teşkil eden unsurun tv, bilgisayar ve tv olduğu, Öğrencilerin % 72 nin bu tür etkinliklere katılamaya istekli oldukları tespit edilmiştir.

36 Anket Sonuçları- Veli

37 Anket Sonuçları- Veli

38 Anket Sonuçları- Veli

39 Anket Sonuçları- Veli

40 Anket Sonuçları- Veli

41 Anket Sonuçları- Veli

42 Anket Sonuçları- Veli

43 Değerlendirme- Veli Velilerin % 70 nin velilerin kitap okumaya inandıkları, Velilerin % 79 nin az da olsa kitap okuma alışkanlıklarının olduğunu, Velilerin % 22 nin son 1 hafta içinde yeni bir kitap temin ettikleri, Velilerin % 77 nin roman-hikaye okudukları. Velilerin % 85 nin evlerine süreli yayın almadıkları, Velilerin % 32 nun kitap okumaya engel teşkil eden unsurun isteksizlik olduğunu, velilerin % 36 nın kitap okumaya engel teşkil eden unsurun tv, bilgisayar ve tv olduğu, Velilerin % 98 nin bu tür etkinliklere katılamaya istekli oldukları tespit edilmiştir.

44 Kitapları temin ettik.

45 Kitapları temin ettik.

46 Velilerimizle görüştük.

47 Velilerimizle görüştük.

48 Veli kitap okuma takip çizelgesi

49 Takip çizelgeleri oluşturduk.

50 Veli yorumu

51

52 Velilerimizi evlerinde ziyaret ettik.

53 Velilerimizi evlerinde ziyaret ettik..

54 Velilerimizi evlerinde ziyaret ettik.

55 İşbirlikçilerimiz Okulumuzun gönülden ve her zaman fedakarca çalışan öğretmenleri. Turunçlu, Aşağı Burnaz ve Yukarı Burnaz Mahalle Muhtarları. Velilerimiz. Maddi durmu iyi olan veli ve hayırseverlerimiz. Esnaf ve sanatkarlar Termik santrali Şirketleri

56 Teşvik edilciliği: Bu işe gönül veren her eğitim çalışanı bu çalışmayı okulunda rahatlıkla uygulayabilir. Disiplinli , kararlı ve ciddi bir çalışmayla çok fazla maliyet gerektirmeden velilerin okula yaklaşımının olumlu yönde artması kaçınılmazdır. Bu her kademedeki okullar için uygulanabilir. Özellikle dezavantajlı okullar için mutlaka uygulanması gerektiğine inanmaktayız.

57 Yaratıcılığı Yakın örnekleri olan bu çalışma öğrenci işbirliğiyle farklı bir boyuta taşınmıştır. Burada önemli olan disiplin, kararlılık ve gönülden yapılması. Velilere okumanın güzelliğini tatma imkanları vermesi. Okul veli işbirliğini güçlendirmesi. Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki eğitime pragmadik bakışı doğrultusunda yapılan bir çalışmadır.

58 Beni önemseyen okulumu çok seviyorum.

59 Misafirlemizi de okuma şenliğine dahil ettik.

60 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

61 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

62 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

63 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

64 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

65 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

66 DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI

67 Katkılar Velinin okula bakışının olumlu yönde değiştirmesi.
Okulun gerçek bir öğrenme ortamı olduğunun benimsenmesi. Öğrencilerin mutluluğu. Okul veli işbirliğinin olumlu yönde artması. Başarının artmasıyla okul çalışanlarının memnuniyeti. Çevrenin okula dolayısıyla Bakanlığa duyduğu güvenin artması.

68 Sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması
Okul binası ve birkaç hayırsever ve tabi ki işini ve öğrencilerini seven eğitimciler varsa her okulda ve her şartta rahatlıkla uygulanabilir. Fazla maliyet gerektirmez. Zaten var olan boş zamanlar iyi değerlendirilmiş olur. Okul veli işbirliğini güçlendirir. Velilerin kültürel gelişimlerine katkıda bulunur.

69 Bize kendimizi ifade etme imkanı sunduğunuz için okulumuz adına
teşekkür ederiz Serdar GİREVİ Mart 2015 Erzin HATAY


"TURUNÇLU BURNAZ İLKOKULU ve ORTAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları