Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep)"— Sunum transkripti:

1 Bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep)
Mehmet Zeki Obdan İlkokulu Rehberlik Servisi Bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep)

2 İçindekiler Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Giriş BEP Nedir
BEP Ne Değildir Neden BEP BEP’ İ Gerekli Kılan Nedenler Kimlerin BEP’ E İhtiyacı Vardır BEP’ İn Yararları BEP Nasıl Hazırlanır?

3 Giriş BEP : Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, öğretmenlerin, ana babaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel eğitim programlarıdır. Bireyselleştirme; bir grubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü yada gelecekte onun bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate almaktır. Eğitim programı; genel anlamı ile bir birey ya da grubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak üzere 4 önemli öğesi bulunan yazılı materyallerdir. Planlama ; programı geliştirme ve uygulama sürecidir.

4 Yasal Dayanaklar: 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Madde (f) bendinde “özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

5 Bep nedir? BEP, anne, baba, özel eğitim öğretmenleri, okul yöneticileri ve diğer ilgili uzmanların oluşturduğu ekibin denetiminde; Bedensel, Toplumsal, Duyuşsal, Bilişsel, Dil İletişim; gibi alanlarda yapabildiklerini dikkate alarak, yetersizliği olan kişinin yaşına göre toplumsal normların beklediği davranışları göstermesi için gerekli ek eğitsel yaşantıların, ortamların, görev alacak kişilerin, çalışma sürelerinin gösterildiği planlardır.

6 BEP NE DEĞİLDİR ? Bireysel çalışma kâğıtları değildir.
Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.  Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.   Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir.  Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim yada kayıt tablosu değildir. Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

7 BEP’ İ GEREKLİ KILAN NEDENLER
Öğrenmenin sınırı yoktur. Emonyas

8 BEP’ İ GEREKLİ KILAN NEDENLER
Engel türü ve derecesi ne olursa olsun tüm bireyler öğrenebilir.  Çocuklarda, dil, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir. Aynı ortamda yaşayan çocuklar bile farklıdır. Örneğin, aynı yaş grubunda olup aynı sınıfta eğitim gören çocukların bedensel gelişimleri ve davranışsal özellikleri farklılıklar gösterebilir. Ayrıca, belirtilen bu özellikler her kişide aynı şekilde gelişmez ve bu gelişme de diğer kişilerden farklılık gösterir. Bireylerin zayıf ve güçlü yönleri kendi içinde farklı ilerler.

9 BEP’ İ GEREKLİ KILAN NEDENLER
Ayrıca, çocukların kendi içindeki özellikleri ve davranışları da farklıdır. Örneğin, bir kişi spor etkinliklerinde çok başarılı; ancak sanatsal faaliyetlerde başarısız olabilir. BEP farklılıkları göze alarak bireyi geliştirmeyi hedefler. Programın daha etkili olmasını sağlayabilmek için öğrencilerin aileleri ya da velileriyle erken, sürekli ve anlamlı ilişkiye girilmelidir. Öğrencide meydan gelen değişikliklerin genellenebilirliği ve farklı ortamlarda gerçekleştirilmesi önemli olduğundan bu ortamlarda gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. Öğrenciye evde ya da toplumda kendisinden beklenen davranışlar olarak nitelendirilen günlük yaşamında gerekli olan beceriler öğretilmelidir.

10 KİMLERİN BEP’E İHTİYACI VARDIR?
Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli yada yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan bireylerin Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin, İhtiyaçlarının karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen bireylerin, Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir

11 BEP’İN YARARLARI Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması,
Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir. Ayrıca, BEP’ in yararları, ebeveyn, çocuk, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir.

12 Bep’in yararları 1.Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçların neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanarak, çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. BEP bireyi bağımsız bir yaşama hazırlar. 2.Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır.

13 Bep’in yararları 3.Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür. 4.Toplum açısından; gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal çocuklara verilen hakların verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçların karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir. BEP bireyi topluma uyumlu ve yararlı hale getirmeyi amaçlaması bakımından da yararlıdır.

14 BEP NASIL HAZIRLANIR? BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi Öncelikli ihtiyaç listesinin belirlenmesi Uzun dönemli amaçların belirlenmesi Kısa dönemli amaçların belirlenmesi  Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi Bilgilerin bep ve böp formuna doldurulması  BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. Ailenin bilgilendirilmesi.

15 1) BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI
BEP’i BEP Geliştirme Birimi Hazırlar. Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, Aile, Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci, Rehber öğretmen-psikolojik danışman, Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

16 Öğretmen; Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.

17 BEP birimi toplantıları
Çocuk odaklıdır. Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler.  Tüm üyeler için rahat ve çekici bir ortamdır.  Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer veren bir birlikteliktir.   Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır. 

18 2) Eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi
Öğrencinin gelişim ve disiplin alanlarında neleri yapıp, neleri yapamadığının saptanmasıdır. Performans ; kaba değerlendirme formları Kontrol listeleri çalışma analizi ve Gözlemlerle alınır.

19 Eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi
Değerli öğretmenler; Performans alımı için lütfen öğrencinizle baş başa kalınız. Ortamda öğrencinin dikkatini dağıtacak materyaller bulunmamalı. Soracağımız soruları önceden belirlemeliyiz. Öğrenciyle çalışmaya başlamadan önce bu çalışmanın içeriğinden bahsedip onu durumdan haberdar etmeliyiz. Sorular öğrencinin sınıf düzeyine göre hazırlanmalıdır.

20 Performans Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Tüm derslere ilişkin performansı alınmalıdır Performans düzeyi öğrencinin yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirtmelidir: Örnek, 1.sınıfa devam eden Ali, Hayat Bilgisi dersinde programa göre değerlendirildi. Ali, kendisinin ve arkadaşlarının adları sorulduğunda söylemektedir. Sınıf ve okul kurallarına uymaktadır. Ali, sorulduğunda, okul çantasında ve sınıf içinde bulunan araç gereçlerin adlarını, okulun bölümlerini söylemekte güçlük yaşamaktadır.

21 Performans Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Performans düzeyi ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır: Performans düzeyi yazılırken farklı yorumlara yol açacak ifadelerden kaçınılmalıdır. Örnek: Ali, bir yılda 12 ay olduğunu bilir. Gibi bir ifade kullandığımızda ne anlatılmak istendiği açık değildir. Ali, sorulduğunda bir yılın 12 aydan oluştuğunu söyler ve ayların adlarını sırasıyla saya ve yazar. Denildiğinde performans daha açık ve anlaşılır olur.

22 Performans Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yazılan performans uzun ve kısa dönemli hedefler oluşturmaya imkân vermelidir: Uzun ve kısa dönemli hedefler performans düzeyine göre belirlenir. Performans düzeyi belirleme usta bir terzinin ölçü alması gibidir. Performans tam ve doğru alınırsa oluşturulan hedefler öğrencinin ne ulaşamayacağı kadar zor, ne de çok kolay olacaktır

23 Performans Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Performans düzeyi ifadeleri öğrencinin şimdiki durumunu yansıtmalıdır: Öğrencinin geçmişteki başarı ya da başarısızlıklarına bakılarak şimdiki performans düzeyi yazılmaz. Performans düzeyi yazılırken öğrencinin o anki performansı değerlendirilir.

24 3) Öncelikli ihtiyaç listesinin hazırlanması:
Öğrencinin öncelikle hangi derse ve konuları öğrenmeye ihtiyacı var? Başarısız olduğu ve öğrenmesi gereken öncelikli dersler nelerdir Tüm bu dersleri ihtiyaca göre en çoktan en aza kadar listelemek gerekir.

25 4) Uzun dönemli amaçların oluşturulması:
Bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedeflerdir. Uzun dönemli amaçlar belirlenirken öğrencinin en çok ihtiyacı olan konulara öncelik verilmeli. Kazandırılacak davranışlar programa göre belirlenir.

26 Uzun dönemli amaçların oluşturulması:
U.D.A değerlendirme verilerine dayalı olmalıdır: Örnek: Eğer Tuğba’nın sözel iletişimi gecikmiş ise o zaman amaç sözel iletişim becerilerinin artırılması yönünde olmalıdır. U.D.A. öğrenci için öncelikli olduğu düşünülen amaçlar olmalıdır: Ön koşul beceriler öncelikli olmalıdır. Örnek: Sınıfta sırasına oturmayan, sınıf içindeki kurallara uymayan ve aynı zamanda okuma yazma becerilerine de sahip olmayan Osman için öncelikli amaç okuma-yazma becerilerini kazanma değil, sınıf kurallarına uyma olmalıdır

27 Uzun dönemli amaçların oluşturulması:
U.D.A. performans düzeyi ifadelerinde olduğu gibi ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır: Amaçların gözlenebilir-ölçülebilir olması aynı zamanda amaçlara ulaşılıp-ulaşılmadığına karar verilmesi açısından da önemlidir. Örnek: Murat öğretim yılı sonunda doğadaki canlı-cansız varlıkların adlarını öğrenir. Şeklinde bir amaç belirleyen bir öğretmenin öğrenir eylemiyle neyi anlatmak istediği yoruma açıktır. Murat, öğretim yılı sonunda doğadaki canlı ve cansız varlıkların adlarını söyler ve yazar şeklindeki ifadeler daha açık olarak belirtilmiştir.

28 Uzun dönemli amaçların oluşturulması:
Öğrencinin performans düzeyi ile birlikte, yetersizliğin-engelin derecesi de amaç belirlemede önemlidir: Ağır, ileri derecede engelli bir öğrenci için belirlenecek amaçlarla hafif derecede etkilenmiş bir öğrenci için belirlenecek amaçlar farklı olacaktır. Öğrencinin içinde yaşadığı çevrenin ve ailenin özelliklerine göre amaçlar farklılık gösterir. U.D.A. kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

29 5)Kısa dönemli amaçlar:
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR Bireyin performans düzeyi ile uzun dönemli amaçları arasındaki ölçülebilir, ara basamaklardır. KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR Uzun dönemli amaçlara göre hazırlanmış alt amaçlardır. KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR EĞİTSEL PERFORMANS DÜZEYİ

30 Kısa dönemli amaçlar: İçerik olarak uzun dönemli amacı tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Kısa dönemli amaç; açık ,net ve somut olarak yazılmalıdır. Daha özel ve daha ayrıntılıdır. Her bir U.D.A için en az 3 tane olacak şekilde hazırlanmalıdır.

31 Bireyin bulunduğu yerden uzun dönemli amaçlara nasıl ulaşılabilir
Bireyin bulunduğu yerden uzun dönemli amaçlara nasıl ulaşılabilir? Sorusuna cevap vermelidir. U.D.A K.D.A K.D.A K.D.A K.D.A Ö.P.D

32 K.D.A. yazmada 4 öğe bulunur
Öğrenci: Ayşe Davranış:1’den 10’a kadar 1’er 1’er sayı sayar. Koşul: Nesneleri kullanarak veya model olunduğunda Ölçüt: Denemenin 4’ünde doğru olarak yapar

33 6) BÖP KDA’lar sıralı ve mantıklı alt amaçlara bölünerek öğretimsel amaçlar oluşturulmalıdır. BÖP’ü kişiye özgü hazırlanmış ders planı olarak da düşünebiliriz. Kda’lı nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösterecek planlardır. Günlük, haftalık, aylık olarak geliştirebiliriz.

34 7) Öğretimsel araç-gereç ve materyallerin belirlenmesi:
Ders işlerken amaçlara ulaşmak için kullanılacak araç ve gereçleri içerir . Tüm materyaller işlenecek konunun içeriğine uygun olmalıdır. Görsel ve işitsel materyaller sıklıkla kullanılmalıdır. Ders esnasında öğrencilerin dikkatini çekmek için duyu organlarına hitap edecek değişik materyaller kullanmak sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için değil tüm öğrenciler için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

35 Tüm bu bilgiler ve beceriler
8 Tüm bu bilgiler ve beceriler BEP ve BÖP formuna kaydedilir.

36 9)Zaman: Tüm amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan mantıklı ve iyi planlanmış zaman çizelgesi gerekir

37 10)Değerlendirme ve ölçme:
Öğrencideki ilerleme değerlendirilir. Amaçlar kazanılmışsa Bep’de yeni amaçlar belirlenebilir. İlerleme kaydedilememişse , ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir.

38 Bep sürecinde aile her aşamada bilgilendirilmelidir.
11 Bep sürecinde aile her aşamada bilgilendirilmelidir. Böylece aile ,öğretmen ve okul yönetimi arasında doğabilecek çatışmalar önlenmiş olur

39 ETKİLİ BİR BEP İÇİN BEP çalışmasının sonucunda öğrencinin neyi bilmesini veya neyi yapabiliyor olmasını istiyoruz? Gereksinim ve gereksinim önceliklerini nasıl sıraladık? Öğrencinin yetersizliği öğrenmesini nasıl etkiliyor? Bu beceri ya da bilgi ile ilgili olarak nereden başlayacağız? Hedefe ulaşıldığında öğrencide ne göreceğiz? Öğrenmeyi neyle ve nasıl ölçeceğiz?

40 Bu BEP’le ilgili görev limitlerimizi belirledik mi?
Anne ve babanın yorum ve önerilerini aldık mı? Bu BEP’in tamamlanması için tarih belirledik mi? Bu BEP süreci tamamlanmışsa, sürecin sonlandırıldığını belirttik mi? Tüm bunları açık ve anlaşılır bir dille yazdık mı? Sorularına yanıt verebilmeliyiz.

41 Dinlediğiniz için Teşekkürler   


"Bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları