Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi
Ticari İşletme Hukuku Yrd.Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD © myolcu

2 Ticari Sicil I. Kavram Ticaret sicili ticari işletme ile ilgili önemli biligileri açıklamaya veya kurmağa yarayan ve bununla da hukuki güvenliği temin eden resmi nitelikli hukuki müessesedir. Örnek: TS`ne ticari işletme sahibinin adı, faaliyet alanı, yerleşim yeri, amacı, sorumluluk ve temsil ilişkilerine ilişkin bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan edilir. Notlar: Sanayi işletmeleri de, TS`ne tescil olunur. Esnaf ve sanatkarlar işletmeleri E ve S Siciline tescil olunur(E.veS.K.m.114) © myolcu

3 Ticari Sicil I. Kavram Mevzuat: TS TTK`nun 24-38. maddeleri
Odalar ve Borsalar Kanunu Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarına karşı itiraz yolları, sicil müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak nitelikler, disiplin işleri ile bu konuyla ilgili diğer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir (TTK.m.26). Bakanlar Kurulunun 02/02/1957 tarihli ve 4/8604 saylı Kararı ile kabul edilen Eski TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ yeni tüzük kabul edilene kadar uygulanacaktır (TTK Uy.K.m.42). © myolcu

4 Ticari Sicil I. Kavram Mevzuat: TTK Uygulama Kanunu.m.42
(1) Türk Ticaret Kanunu veya bu Kanun uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanır. (2) Birinci fıkrada öngörülen tüzük ve yönetmelikler yayımlanıncaya kadar, 6762 ve 6763 sayılı kanunlara ya da Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükten kaldırılan diğer kanunlardaki hükümlere dayanılarak yürürlüğe konulmuş bulunan tüzük ve yönetmeliklerin Türk Ticaret Kanununa ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır, aykırı hükümleri ise usulüne uygun şekilde değiştirilip uygulanabilir. (3) Birinci fıkrada öngörülen süreden daha kısa bir süre içinde ihtiyaç duyulan düzenlemeler, ikinci fıkrada öngörülen tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik yapılarak yürürlüğe konulabilir. © myolcu

5 Ticari Sicil II. Teşkilat
A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimindedir Ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları ayrı ayrı kurulmuş olmaları halinde ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur (TTK.m.24/1, c.1). Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulur (TTK.m.24/1, c.2). Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir (TTK.m.24/1, c.3). © myolcu

6 Ticari Sicil II. Teşkilat B. Yönetim
Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir (TTK.m.25/1,c.1). Ticaret sicili müdürü, tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından oda meclisi tarafından GTB`nın uygun görüşü alınarak atanır(TTK.m.25/1,c.2). Aynı usulle sicil müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir (TTK.m.25/1,c.3). © myolcu

7 Ticari Sicil B. Yönetim TS memur ve yardımcıları, ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret odasının yapacağı sınav sonucu başarılı olanlar arasından seçilir (TST.m.3/1). Sınava katılanlarda aranacak genel ve özel şartlar ile sınavın sekli ve sınavla ilgili diğer esaslar hakkında Tic. ve San. Od., Tic. Oda., San. Oda., Deniz Tic. Oda., Tic. Borsaları, Türkiye Tic. San., Deniz Tic. Oda. ve Tic. Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır (TST.m.3/2). İllerde görevlendirilecek ticaret sicili memurlarının tercihan hukuk fakültesi mezunu, bulunamadığı takdirde siyasal bilgiler, iktisat, maliye, isletme, kamu yönetimi, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya ayni nitelikte en az 4 yıllık eğitim veren yüksek okul mezunları arasından. İlçelerde görevlendirilecek ticaret sicil memurlarının ise, en az lise ve dengi okul mezunları arasından seçilmeleri esastır. Yardımcılar için de ayni nitelikler aranır (TST.m.3/3). © myolcu

8 Ticari Sicil II. Teşkilat
C. TS kayıtlarının elektronik ortamda tutulması Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar tüzükle gösterilir (TTK.m.24/2,c.1). Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur (TTK.m.24/2,c.2). Bu veri tabanlarının hukuki sonucu, şimdilik mevcut değildir. TS`i kayıt işlemlerinin elek. ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunur(TTK.24/4) © myolcu

9 Ticari Sicil III. Esas Özellikleri A. Açıklık
1) İncelemek ve (veya) suretini yahut onaylı belge alamak hakkı Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir (TTK.m.36/2,c.1). Bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir (TTK.m.36/2,c.1). Not: Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilanları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil müdürlüğünce saklanır (TTK.m.36/1). © myolcu

10 Ticari Sicil III. Esas Özellikleri A. Açıklık 2) İlan etme zorunluluğu
Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur (TTK.m.36/3). İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır (TTK.m.36/4). © myolcu

11 Ticari Sicil III. Esas Özellikleri
B. Devletin Sorumluluğu ve Denetimi Altındadır 1) Devletin sorumluluğu altındadır Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur (TTK.m.25/2,c.1). Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararın doğmasında   kusuru  bulunanlara  rücu eder (TTK.m.25/2,c.2).   Ticaret  sicili  müdürü ve  yardımcıları  ile diğer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır (TTK.m.25/2,c.3). © myolcu

12 Ticari Sicil III. Esas Özellikleri
B. Devletin Sorumluluğu ve Denetimi Altındadır 2) Devletin denetimi altındadır Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir (m.25/3,c.1). Ticaret sicili müdürlükleri, adı geçen Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür (TTK.m.25/3,c.2). © myolcu

13 Ticari Sicil IV. Tescil A. Tescil Kavramı
Tescil kavramı, tescil (yeni kayıt), değişiklik (tadil) veya silinme (terkin) istemlerinin tümünü kapsar (TTK.m.34/1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur (TTK.m.31/1). Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir (TTK.m.31/2). Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir (TTK.m.31/3). TTK.m.27: tescil istemini düzenler TTK.m.30: tescilde bulunma süresini düzenler © myolcu

14 Ticari Sicil IV. Tescil B. Tescil İstemi
1) Tescilin kural olark istem üzerine yapılması Kural: Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır (TTK.m.27/1,c.1). İstisna: Resen veya yetkili kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır (TTK.m.27/1,c.2). © myolcu

15 Ticari Sicil Resen tescil
Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil resen silinir (TTK.m.32/4). Yetkili Kurum veya Kuruluşun bildirimi üzerine tescil Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli ATM`si, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder (TTK33/3,c.1 Alacağın son bulması halinde, ticari işletmenin sahibi Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilindeki rehnin kaydının terkinini alacaklıdan istiyebilir. Alacaklı bu talebi yerine getirmezse, hükmen terkin yapılır (19/1) © myolcu

16 Ticari Sicil B. Tescil İstemi 2) Tescil isteminin şekli
Tescil istemi dilekçe ile yapılır (TTK.m.29/1). Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır (TTK.m.29/2,c.1).   Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmışsa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur (TTK.m.29/2,c.2). © myolcu

17 Ticari Sicil B. Tescil İstemi
3) Tescil isteminde bulunmya yetkili olanlar Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sicil müdürlüğüne yapılır (TTK.m.28/1). TTK.m.28/2`ye göre: Bir hususun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili olduğu takdirde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil tümü tarafından istenmiş sayılır Aksine hükme örnek: Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemek zorundadır (TTK.m.215/1). © myolcu

18 Ticari Sicil B. Tescil İstemi 4) Tescil isteminde bulunma süresi
Kural: Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi 15 gündür (TTK.m.30) Not: Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar (TTK.m.30/2). © myolcu

19 Ticari Sicil 4) Tescil isteminde bulunma süresi İstisna:
1) 1 aylık süre TSM`ünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre 1 aydır (m.30/3). 2) Derhal yapılmalı AŞ`nin Yönetim kurulu, esas sözleşme değişikliğine ilişkin GK tutanağının noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür (TTK.m.422/2). AŞ`de Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır (TTK.m.450). © myolcu

20 Ticari Sicil B. Tescil İstemi 4) Tescil isteminde bulunma süresi
Süreye uyulmamanın sonucu Sicil müdürünce verilen süre içinde, tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından 1000 Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır (TTK.m.33/2). Süreye uyulmama halinde iligililerin hukuki sorumluluğuna gidilir(TTK.38) © myolcu

21 Ticari Sicil B. Tescil İstemi
5) Tescil isteminde bulunulacak yetkili sicil müdürlüğü Kural: İşletme merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğü Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir (TTK.m.40/1). © myolcu

22 Ticari Sicil 5) Tescil isteminde bulunulacak yetkili sicil müdürlüğü
İstisna 1) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur (TTK.m.40/3/c.1). 2) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. (TTK.m.40/4/c.1). © myolcu

23 Ticari Sicil IV. Tescil C. Tescil İsteminin İncelenmesi
Sicil müdürü tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür (TTK.m.32/1). Burada şekli ve maddi açıdan inceleme yapılır. © myolcu

24 Ticari Sicil C. Tescil İsteminin İncelenmesi 1) Şekli açıdan inceleme
Sicil müdürlüğünün yer bakımından yetkli olup olmadığı (TTK.m.40/1,c.1) Dilekçe sahibinin yetkili olup olmadığı (TTK.m.28/1) İlgili belge ve delillerin sunulup sunulmadığı (TTK.m.29) Talep edilen hususun tescili mümkün husus olup olmadığı Not: Eksik olan belge ve delillerle ilgili olarak TSM`ü ek uygun süre verilebilir. © myolcu

25 Ticari Sicil 2) Maddi açıdan inceleme TTK.m. 32/3
Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır. TTK.m. 32/2 Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü hükümleri içerip içermediği incelenir. © myolcu

26 Ticari Sicil C. Tescil İsteminin İncelenmesi 3) İncelenme Usulü Kural:
Bu inceleme kural olarak aleni (sunulan dosya üzerinden) yapılır. İstisna: TS müdürü gerek gördüğü halde bu inceleme gizli de yapılabilr. Memur, lüzum gördüğü hallerde ticaret odası tarafından veya müddeiumumilik ve emniyet teşkilatı tarafından, işletmenin durumu ve sahibinin mali durumu hakkında gizli tahkikat yaptırıp bu tahkikatın neticesinde işletmenin dilekçede bildirilen durumda bulunmadığına veya sahibinin mali durumunun işletmenin gerçekten faaliyete geçtiği kısımlar itibariyle böyle bir işletmeyi işletmeğe elverişli olmadığına kanaat getirdiği takdirde tescil isteğini red eder (TST.m.29/2). © myolcu

27 Ticari Sicil D. TSN`nün Tescil Kararı
Şekli ve maddi incelemeden geçen hususlara ilişkin olarak TSM`ü geçici veya kesin tescil olunur 1) Geçici Tescil Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur (TTK.m.32/4,c.1). Ancak, ilgililer 3 ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil resen silinir (TTK.m.32/4,c.2). Mahkemeye başvurulduğu takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır (TTK.m.32/4,c.3). 2) Kesin tescil Şekli ve maddi incelemeden geçen, kesin olarak tescilinde duraksama olmayan husular kesin olark tescil edilirş © myolcu

28 Ticari Sicil IV. Tescil E. TSM`nün Tescil ve Ret Kararlarına İlişkin İtiraz İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren 8 gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli ATM`sine dilekçe ile itiraz edebilirler (TTK.m.34/1). Bu itiraz ATM`ce dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır(TTK34/2,c.1 Ancak, sicil müdürünün kararı, üçüncü kişilerin  sicilde  kayıtlı  bulunan   hususlara  ilişkin menfaatlerine aykırı olduğu takdirde, itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir (TTK.m.34/2,c.2). Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir (m.34/2,c.3). © myolcu

29 Ticari Sicil F. Tescile Davet Tescili zorunlu olup da
kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya TTK.m.32/3`daki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır (TTK.m.33/1). Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından 1000 TL idari para cezasıyla cezalandırılır (TTK.m.33/2) © myolcu

30 Ticari Sicil V. Tescilin Hukuki Sonuçları
A. Hukuki Sonuçların Gerçekleştiği An B. Hukuki Sonuçların Çeşitleri C. Görünüşe Güven İlkesi © myolcu

31 Ticari Sicil A. Hukuki Sonuçların Gerçekleştiği An
1) İlanla sunuç doğuracak kayıtlarla ilgili olarak TS`i kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye TS Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur (TTK.m.36/1,c.1). Bazen ilan sürenin başlaması için esas olmaktadır Örneğin, 1) AŞ`de şirketin tasfiyesinde alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için tanınan 1 yıllık süre 3. ilanın yapıldığı tarihten işlemeye başlar (m.541) 2) Kurucular tarafından ortaklar aleyhine isyenen ihtiyati tedbir talebi üzerine alınan tedbire ilişkin açılacak  dava-r için, HMK`da öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilaninden itibaren işlemeyebaşlar.TK128/8 © myolcu

32 Ticari Sicil A. Hukuki Sonuçların Gerçekleştiği An
2) Tescille sunuç doğuracak kayıtlarla ilgili olarak Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır. (TTK.m.36/2). Örneğin, Ticaret şirketleri tescille tüzel kişilik kazanır. Bunun için tescilin ilanı şart değildir (TTK.m.215, 354) Rehin hakkı ticari işletme sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescil ile doğar (TİRK.m.5/1). © myolcu

33 Ticari Sicil V. Tescilin Hukuki Sonuçları
B. Hukuki Sonuçların Çeşitleri 1) Hukuki işlemlere etkisi açısından Açıklayıcı fonksiyonu Kurucu fonksiyonu   2) Üçüncü kişilerin iyiniyetine etkisi açısından Olumlu fonksiyonu Olumsuz fonksiyonu © myolcu

34 Ticari Sicil 1) Hukuki işlemlere etkisi açısından
a) Açıklayıcı fonksiyonu Hukuki işlem tescilden önce doğmuştur. Tescil ile birlikte herkese açıklanımıtır. Örneğin, ticari mümesillin atanması (TBK.m.547/2) tacir sıfatının kazanılması (TTK.m.40/1) ticari işletmenin kurulması (TTK.m.40/2) b) Kurucu fonksiyonu Hukuki işlem tescilden önce mevcut değildir. Tescil ile birlikte doğmaktadır. ticaret şirketi tescille birlikte tüzel kişilk kazanır © myolcu

35 Ticari Sicil B. Hukuki Sonuçların Çeşitleri
2) Üçüncü kişilerin iyiniyetine etkisi açısından a) Olumlu fonksiyonu Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez (TTK.m.36/3). b) Olumsuz fonksiyonu Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir (TTK.m.36/4). © myolcu

36 Ticari Sicil V. Tescilin Hukuki Sonuçları C. Görünüşe Güven İlkesi
Soru: TS`nin tapu sicili gibi “sicile itimat” fonksiyonu varmı? Yani, iyiniyyetli 3. kişiler TS`ndeki kayda ilişkin inanacı korunumu? Cevap: 1) Doktirinde olabilir denilmektedir. Bu görüşü savunanlarda bu kuralın genelleştirilerek uygulanabilip bilinmeyeceği ile ilgili olarak ikilem içindeler Bir görüş: Geneleştirilme yapalamz diyor (Ghul/Kummer/Druey, Jaggi, Weiland, Meier-Hayoz/Fostmoser) Diğer görüş: Geneleştirilme yapalabilir (Patry) ki TK.m.37 (1) Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur. © myolcu

37 Ticari Sicil C. Görünüşe Güven İlkesi Soru:
TS`nin tapu sicili gibi “sicile itimat” fonksiyonu varmı? Yani, iyiniyyetli 3. kişiler TS`ndeki kayda ilişkin inanacı korunumu? Cevap 2) TTK`ya göre, TTK`nu “sicile güven” değil, “ilana güven” ilkesini benimsemiştir Zira, TTK.m.37/1`ye göre: Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur. © myolcu

38 Ticari Sicil C. Görünüşe Güven İlkesi
İlana güven ilkesinin uygulanma şartları 1) İlgili husus tescili zorunlu hususlardan olmalı 2) İlan gerçeğe aykırı, tescil gerçeğe uygun olmalı 3) İlan metini ile tescil metni çelişmeli 4) Üçüncü kişi ilan edilen hususla tescil edilen hususun farklı olduğunu bilmemeli © myolcu

39 Ticari Sicil VI. Sorumluluk A. Hukuki sorumluluk
1) Gerçeğe aykırı tescil yaptırma Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır (TTK.m.38/1,c.1). © myolcu

40 Ticari Sicil A. Hukuki sorumluluk
2) Kanunen lüzumlu sayılan tescil işlemlerini yapmamak Kayıtların TTK.m.32/3 hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeyen ya da yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler (TTK.m.38/2). © myolcu

41 Ticari Sicil B) İdari sorumluluk
1) Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunlma Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 2000 TL idari para cezasıyla cezalandırılır (TTK.m.38/1,c.1). İdari Yaptırım Türü Olarak İdari Para Cezası Kabahat olarak nitelendirilen ve değişik kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan türü, miktarı ve süresi ancak kanunla belirlenen belli miktardaki paranın, kabahat fiilini işleyen gerçek veya tüzel kişiden alınarak kamuya geçirilmesi olarak tanımlanabilir. © myolcu

42 Ticari Sicil B) İdari sorumluluk 2) TS Müdürünün davetine uymamak veya
davetten kaçınma sebebini bildirmemek Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından 1000 TL idari para cezasıyla cezalandırılır (TTK.m.33/2) © myolcu

43 Ticari Sicil B) İdari sorumluluk
3) Odalar ve Borsalar Kanunundan Öngörülen İdari Sorumluluk Mevzuata uygun olarak kayıt ve tescil muamelelerini yaptırmayanlara veya tescil ve ilânı gereken değişiklikleri bildirmeyenlere yıllık aidatlarının iki katı tutarında idari para cezası verilir (m.93/1,a) © myolcu

44 Teşekkürler... © myolcu


"Yrd.Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Melikşah Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları