Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖFKE KONTROLÜ Hazırlayan: Aynur BALC İ Rehber Ö ğ retmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖFKE KONTROLÜ Hazırlayan: Aynur BALC İ Rehber Ö ğ retmeni."— Sunum transkripti:

1 ÖFKE KONTROLÜ Hazırlayan: Aynur BALC İ Rehber Ö ğ retmeni

2 Sa ğ lıklı olarak ifade edildi ğ inde öfkenin uyarıcı, koruyucu, yapıcı, kişiler arası iletişimi düzeltici ve harekete geçirici özellikleri vardır. Bu durum öfkenin, yaşamın devamı için önemli oldu ğ unu gösterir. Öfke do ğ aldır ancak, kabul edilmedi ğ inde ve kontrol edilmedi ğ inde en zarar verici olabilecek duygusal yaşantıdır.

3 Öfke ; Bir problem çözme aracı de ğ ildir, Bir öç alma aracı de ğ ildir. Başkalarını suçlama aracı de ğ ildir, Şiddet göstermeye özür de ğ ildir, Suç işlemeye özür de ğ ildir, Başkalarını kontrol etme yolu de ğ ildir, Bir haklı olma yolu de ğ ildir.

4 Öfke ; kırılma, alınma, gücenme, anlaşılmama, reddedilme, engellenme,korku, kaygı, hayal kırıklı ğ ı, yalnızlık gibi acı veren temel duygular nedeniyle oluşur.

5 Bir hikaye ile devam edece ğ im ; Bir baba kendi işi için yeni bir kamyon alır.Küçük o ğ lu kamyon ile oynarken çekiçle kamyona vurur ve vurdu ğ u yerler ezilir.Baba büyük bir kızgınlıkla o ğ lunun elinden çekici alır ve o ğ lunun ellerine vurmaya başlar.Kendini kaybeden baba o ğ lunun ellerinin kanlar içinde kaldı ğ ını görür ve pişman bir halde kamyonuyla o ğ lunu hastaneye götürür.Çocuk tedavi olduktan sonra baba çocu ğ unu görmek için hastane odasına girer.O ğ ul babaya; "arabana zarar verdi ğ im için özür dilerim, ama parmaklarım ne zaman uzayacak " der. Baba da büyük bir pişmanlıkla odadan ayrılır ve intihar eder.

6 En yararlı tutum önce durumu de ğ iştirip de ğ iştiremeyece ğ inizi araştırmaktır.De ğ iştirebilece ğ iniz bir şeyse, elinizden gelenin en iyisini yapın. De ğ iştirilemeyecek bir şeyse,kendinizi cezalandırmayın ve sorunla yüzleşin. Öfkenizi neyin başlattı ğ ını bulmak ve kendinizi öfkeyle kaybetmeden, bu nedenlerle başa çıkabilme yollarını düşünmek gerekir.Asıl kaygı duydu ğ unuz şey, kendinizi güvencede hissedememeniz iken, bambaşka bir şeye ba ğ ırıp kızabilirsiniz, yanlış kararlar alabilirsiniz.Sakinleşti ğ imizde hissetti ğ imiz duygu pişmanlık ve utanç olmasın, olanları geri alamayız, zaman geri alınmaz.

7 Aslında öfke ile her kalktı ğ ımızda, asıl zararı çevremizden çok kendimize verdik. Hem sa ğ lı ğ ımızı hem de psikolojimizi kendi elimizle darp ettik. Öfkeli bireyler kalp damar hastalıklarına, yüksek tansiyona, yorgunluk ve anksiyetenin eşlik etti ğ i psikosomatik bozukluklara, ülsere, baş a ğ rısına, ba ğ ışıklık sistemi hastalıklarına yatkındır. Öfke anında vücut işleyişimiz farklılaşır, kimyamız de ğ işir ve düşünme,karar verme, muhakeme yapma gibi bilişsel süreçlerimiz bozulur.

8 Öfkeli kişi sizi eleştiriyor olsa bile bu düşüncelerin sa ğ lıklı bir süzgeçten geçerek çıkmadı ğ ını bilin ve sakinleşti ğ inde bu konuyu tekrar konuşun. Öfkeli birine öfkeyle karşılık vermek, iki kişinin de öfkesini artırmaktan başka bir şeye yaramaz.

9 Fiziksel olarak güçlü olan kişiler şiddete başvurarak konuyu o an için kapatır ancak problemi çözmez ve ilişkiye daha büyük zararlar verir. Karşınızdaki kişinin sizin için önemli biri oldu ğ unu unutmayın.Tartışmada odak noktanız haklı çıkmak de ğ il problemi çözmek olsun. Çözüm yollarını araştırmayı teklif edin.

10 Öfke Nasıl İ fade Edilir? 1-Öfkeyi içe yönelterek: Küsme, somurtma, i ğ neleme, surat asma gibi tepkilerle.Öfkenin içe yöneltilmesi baş a ğ rısı, yüksek tansiyon, uykusuzluk, konsantrasyon bozuklu ğ u, dalgınlık gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. 2-Öfkeyi kontrolsüz bir biçimde dışa yönelterek, 3-Öfkeyi kararlı ifade ederek: Öfkenin en sa ğ lıklı ifade yoludur. Şiddet, do ğ ru bir iletişim ve sorun çözme yolu de ğ ildir. Kendinizi karşı tarafı eleştirmeden, hakaret etmeden, i ğ nelemeden, küçümsemeden de savunabilirsiniz.

11 Öfke Kontrolü Teknikleri: Öncelikle öfkenin normal bir duygu oldu ğ unun bilinmesi, kabul edilmesi (inkar edilmemesi, bastırılmaması),tanınması ve kontrollü bir biçimde ifade edilmesi gerekir.

12 1-Rahatlama; Öfke kontrolünün birinci adımı bekleyebilmektir. Öfkenin ilk sinyali geldi ğ inde yani fırtınadan önce denizin kabarmaya başladı ğ ı anda bir adım geri çekilip derin ve sakin nefes almak, büyük dalgaların hızını ve şiddetini kesecektir. İ çinizden 10’a kadar sayarak ve zihninizde rahatlatıcı bir anıyı veya resmi canlandırarak, istem dışı bile olsa gülümsemeniz sizi rahatlatabilir. Bununla ilgili bir hadis vardır: "Sinirlendi ğ inizde ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız yatın veya bulundu ğ unuz yerden başka bir yere geçin". Başka bir zaman mümkünse, öfkelenmiş halinizin çekildi ğ i bir videoyu seyredin. Emin olun, çok işe yarayacak. Kendinizi çok komik, çok korkunç, tanınmaz bir halde bulacak ya da kendinize acıyarak seyredeceksiniz.

13 2-Düşüncelerimizi De ğ iştirme: -“Eyvah, her şey mahvoldu”, -"Her zaman haksızlı ğ a u ğ rayan ben olurum" gibi düşünceler genelde gerçe ğ in abartılmış ve çarpıtılmış halleridir ve öfkenizde haklı oldu ğ unuzu düşünmenize yol açar. Bunların yerine kendinizi sakinleştirecek cümleleri söyleyin: - ”Evet bu durum çok sinir bozucu ve ben buna kızdım ama bu dünyanın sonu de ğ il ve öfkelenmek bu durumu çözmeyecek." - "Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye ? " -”Ne söyledi ğ imizden çok, nasıl söyledi ğ imiz daha önemlidir." - "Dünyanın sonu de ğ il." -"Buna şimdi öfkeleniyor olmam bu olayı olmamış hale getirmeyecek." -" Öfkede akıl olmaz." - "Öfke seni kontrol etmeden, sen onu kontrol et."

14 3-Problem Çözme: Örne ğ in, patronunuz başarılı çalışmalarınıza ra ğ men sizi takdir etmiyorsa öfkenizin nedeni çalışmalarınızı taktir etmemesi mi, yoksa motivasyona mı ihtiyacınız var? Yani problemi tanımlama, gerçek sorunu belirler ve çözüme ulaşmanın ilk yoludur. Sizi öfkelendiren bir durumla karşılaştı ğ ınızda, aklınıza gelen tüm çözümleri düşünün, sonra en mantıklı gelen seçene ğ i seçin ve bir plan yapın.

15 4. Düşmanca atıflardan uzak durun: Çevremizde olup bitenleri ve yapılan hataları kötü niyete ba ğ lamak yalnızca kızgınlı ğ ımızı artırır. 5. Tahminlerinizi bir kenara bırakın: Bazen elimizde yeterli bilgi olmadan birilerini veya bir şeyleri yorumlar, tahminlerimiz üzerinden sonuca varırız. Böylece yanlış de ğ erlendirmeler yapar, kolay öfkeleniriz. Do ğ ru bir de ğ erlendirme yapmak için olaya ilişkin bilgi toplamalıyız.

16 6. Kişiselleştirmeyin: Bazı kişiler insanlara güvenmekte zorlanıyor olabilir, olaylara şüpheci bir yaklaşım tercih ediyor olabilir ya da tercih etmedi ğ iniz bir üsluba sahip olabilir. Onların bu tutumlarını yalnızca size özel bir tutum olarak görürseniz, gerek kendinize gerekse karşınızdakine öfkelenirsiniz. 7. Dayatmalardan kaçının: Hepimizin iş ortamına, iş arkadaşlarına veya üstlerimize yönelik belli tercihlerini herkesin mutlaka uyması gereken kurallar gibi dayatırsak, katı ve yüksek beklentilere sahip oluruz dolayısıyla hayal kırıklı ğ ına u ğ rama ihtimalimiz artar ve kolaylıkla öfkelenebiliriz.

17 8. Eleştiri: Örne ğ in, birkaç kişinin sizi yetersiz veya sorumsuz bulması sizin yetersiz veya sorumsuz oldu ğ unuz anlamına gelmez. İ nsanların de ğ erlendirme kriterlerinin farklı olabilece ğ ini ve o kişinin her konuda yetkin ve istisnasız sorumluluklarını yerine getirebilen biri olmadı ğ ını da göz önünde bulundurursak eleştirilere karşı kolaylıkla öfkelenmeyiz. 9. Kişisel farklılıklara saygı gösterin: İ nsanların farklı kültürlerden, çevrelerden, e ğ itim ve ahlak kurallarından ve farklı yaşam tecrübelerinden geçti ğ ini varsayarsak bazı kişilerle farklı de ğ erlere ve farklı davranışlara sahip olmamız oldukça normaldir. Bu farklılıkları kabul etmemek bizi hoşgörüsüz yapar ve sıklıkla öfkeye götürür.

18 10-Daha İ yi İ letişim: Öfkeli oldu ğ umuz durumlarda; aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin, yavaşlayın ve asıl söylemek istedi ğ inizi düşünün. Aynı anda karşınızdakinin de söylediklerini duymaya ve anlamaya çalışın, hemen cevap vermeyin. 11- Ortamımızı De ğ iştirmek: Örne ğ in,günün sizin için özellikle gergin oldu ğ unu bildi ğ iniz zamanlarında ara vermek, daha sonraki durumlarda daha sakin olmanıza yardımcı olabilir.

19 12- Do ğ ru Zamanlama: E ğ er sizi öfkelendiren şeyin sık sık aynı zamanda tekrarlandı ğ ını fark ettiyseniz, örne ğ in; eşinizle yemekten sonra yaptı ğ ınız konuşmalar kavgayla sonuçlanıyorsa bu tip konuları başka zamanlarda konuşmayı deneyin. 13- Uzak Kalma: Sizi öfkelendiren şeylere bakmaktan kendinizi alıkoyun. Örne ğ in eşinizin maç izlerken sinirli olması sizi de sinirlendiriyorsa, o zamanlarda eşinizle beraber olmamaya çalışın.

20 14- Sosyal Aktiviteler, hobiler ve düzenli bir spor gibi farklı şeylere vakit ayırın. 15- Mizah Kullanın: Bol bol gülün, espri yetene ğ inizi kullanın, olaya yeni bir bakış açısı ve yeni bir çerçeve kazandırın. 16- Yeterince uyuyun:Uykusuzluk ve yorgunluk kendinizi gergin hissetmenize yol açaca ğ ı için aksiliklere karşı tolerans seviyeniz düşebilir.

21 17- Sa ğ lı ğ ınıza özen gösterin:Sa ğ lı ğ ımızla ilgili bazı sorunlar (özellikle troid sorunları veya şeker hastalı ğ ı) öfke üzerinde oldukça etkilidir. Unutmayın ki ! Çocuklar anne ve babalarının tüm davranışlarını karbon ka ğ ıdı gibi aynen kopya ederler.Korku ve kaygılarını da, coşku ve olumlu huylarını da.Ve öfkeyi ödüllendirmemeye dikkat edin.

22 Beni dinledi ğ iniz için teşekkür ederim


"ÖFKE KONTROLÜ Hazırlayan: Aynur BALC İ Rehber Ö ğ retmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları