Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ. 2 Performans Yönetimi Sistemi Nedir? Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin ya da örgütün o işle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ. 2 Performans Yönetimi Sistemi Nedir? Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin ya da örgütün o işle."— Sunum transkripti:

1 1 PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

2 2 Performans Yönetimi Sistemi Nedir? Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin ya da örgütün o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiği başka bir deyişle neyi sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır.

3 3 Performans Yönetimi Sistemi Nedir? Öğretmenin, okul ve kendi gelişim ihtiyaçları doğrultusunda önceliklerini ve hedeflerini belirlemesi önceliklerini ve hedeflerini belirlemesi hedeflere ulaşmak için sistematik çalışmalar gerçekleştirmesi hedeflere ulaşmak için sistematik çalışmalar gerçekleştirmesi gelişimin tüm paydaşlarca desteklenmesi gelişimin tüm paydaşlarca desteklenmesi sürecedir.

4 4 Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin (OTPYS) Özellikleri Okul toplumunun, sürekli gelişme ve öğrenen okul anlayışını içselleştirmesini sağlar. Okul toplumunun, sürekli gelişme ve öğrenen okul anlayışını içselleştirmesini sağlar. Yılda bir kez yapılan öznel değerlendirme yerine yıl boyunca nesnel değerlendirme ve gelişme sağlar. Yılda bir kez yapılan öznel değerlendirme yerine yıl boyunca nesnel değerlendirme ve gelişme sağlar.

5 5 Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin (OTPYS) Özellikleri İstenen okul kültürünün yerleştirilmesinde önemli bir araçtır. İstenen okul kültürünün yerleştirilmesinde önemli bir araçtır. Okul kültürü; Okul çalışanlarının okul yönetimine etkin, eşit katılımının sağlandığı demokratik bir yapı temelinde gelişimin her aşamasında var olduğu bir ortamdır. Okul çalışanlarının okul yönetimine etkin, eşit katılımının sağlandığı demokratik bir yapı temelinde gelişimin her aşamasında var olduğu bir ortamdır. Hedeflerin yaygınlaştırılması aşamasında okul çalışanlarının kendilerini okulun bir parçası olarak görmelerini sağlar. Hedeflerin yaygınlaştırılması aşamasında okul çalışanlarının kendilerini okulun bir parçası olarak görmelerini sağlar.

6 6 Okulun ve okul çalışanlarının hedeflerinin bütünleştirilmesini sağlar. Okulun ve okul çalışanlarının hedeflerinin bütünleştirilmesini sağlar. Okul ve öğretmen gelişiminin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri temelinde gerçekleştirilmesini sağlar. Okul ve öğretmen gelişiminin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri temelinde gerçekleştirilmesini sağlar. Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin (OTPYS) Özellikleri

7 7 Okulda performans yönetiminin yalnızca yöneticiler ve müfettişlerin değil tüm paydaşların işi olduğunu vurgular. Okulda performans yönetiminin yalnızca yöneticiler ve müfettişlerin değil tüm paydaşların işi olduğunu vurgular. Performans değerlendirme amaçlı geliştirilen araçlar, öğretmenin mevcut performansını belirlemeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bundan dolayı süreçte kullanılacak her bir araç öğretmenlerin etkin katılımıyla hazırlanmalıdır Performans değerlendirme amaçlı geliştirilen araçlar, öğretmenin mevcut performansını belirlemeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bundan dolayı süreçte kullanılacak her bir araç öğretmenlerin etkin katılımıyla hazırlanmalıdır. Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin (OTPYS) Özellikleri

8 8 Okulda performans yönetiminin işleyişi Okulda performans yönetiminin işleyişi Kişisel ve okul gelişimi hedeflerinin belirlenmesi Kişisel ve okul gelişimi hedeflerinin belirlenmesi Yönlendirme, geri bildirim ve değerlendirme Yönlendirme, geri bildirim ve değerlendirme Gelişim planlaması Gelişim planlaması aşamalarından oluşur.

9 9 Okulun ve öğretmenlerin sürekli gelişimini sağlayabilecekleri bir kültür oluşturmaktır. Okulun ve öğretmenlerin sürekli gelişimini sağlayabilecekleri bir kültür oluşturmaktır. Performans gelişimi öğretmene özgüven, özsaygı ve iş doyumu sağlar ve “yaşam boyu öğrenme” ilkesiyle yapılır. Performans gelişimi öğretmene özgüven, özsaygı ve iş doyumu sağlar ve “yaşam boyu öğrenme” ilkesiyle yapılır. Okul yöneticileri ve öğretmenler arasında etkin bir iletişim ve anlayış ortamının yaratılması. Okul yöneticileri ve öğretmenler arasında etkin bir iletişim ve anlayış ortamının yaratılması. Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin Amaçları

10 10 Okul başarısının öğretmenlerin saklı kalmış potansiyellerine (bilgi, beceri ve birikimine) bağlı olduğu düşüncesinin oluşturulması Okul başarısının öğretmenlerin saklı kalmış potansiyellerine (bilgi, beceri ve birikimine) bağlı olduğu düşüncesinin oluşturulması Belirlenen kriterlere göre öğretmenlerin zamanında ve adil bir şekilde değerlendirilmesi Belirlenen kriterlere göre öğretmenlerin zamanında ve adil bir şekilde değerlendirilmesi Okulun ve öğretmenlerin sadece iyileştirmeye açık alanlarına değil, güçlü alanlarına da işaret etmesi. Okulun ve öğretmenlerin sadece iyileştirmeye açık alanlarına değil, güçlü alanlarına da işaret etmesi. Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin Amaçları

11 11 Mesleki gelişim sürecinde geri bildirimde bulunarak öğretmenlerin desteklenmesi ve motivasyonlarının arttırılması Mesleki gelişim sürecinde geri bildirimde bulunarak öğretmenlerin desteklenmesi ve motivasyonlarının arttırılması Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet sonrası eğitimleri için gerekli planlamaların yapılması Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet sonrası eğitimleri için gerekli planlamaların yapılması Öğretmenlerin kariyer planlaması için alt yapı oluşturması Öğretmenlerin kariyer planlaması için alt yapı oluşturması Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin Amaçları

12 12 Okulda karşılıklı güven ortamının oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla taraflar arasında açıklık ilkesine dayalı diyalogun kurulmasının sağlanması Okulda karşılıklı güven ortamının oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla taraflar arasında açıklık ilkesine dayalı diyalogun kurulmasının sağlanması Okul Temelli Performans Yönetimi Sisteminin Amaçları

13 13 Okul Temelli Performans Yönetimi Süreci Planlama Uygulama İzleme Ve Değerlendirme Performans Yönetimi Sistemi Döngüsü

14 14 Okul Temelli Performans Yönetimi Süreci Süreç Aşağıdaki Aşamalardan Oluşmuştur; Planlama; Okul Temelli mesleki gelişim planı, okul ve çevre koşulları göz önüne alınarak ihtiyaç analizinin yapılması sonucu yapılır. Okul Temelli mesleki gelişim planı, okul ve çevre koşulları göz önüne alınarak ihtiyaç analizinin yapılması sonucu yapılır. Veri kaynaklarının saptanması, veri toplama araçlarının belirlenmesi, çalışma takviminin oluşturulması aşamalarından oluşmaktadır. Veri kaynaklarının saptanması, veri toplama araçlarının belirlenmesi, çalışma takviminin oluşturulması aşamalarından oluşmaktadır.

15 15 Okul Temelli Performans Yönetimi Süreci Uygulama; Planlanan çalışmaların belirlenen zamanda gerçekleştirilmesidir.

16 16 Okul Temelli Performans Yönetimi Süreci İzleme ve Değerlendirme; Süreç boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sistematik biçimde izlenmesi ve elde edilen verilerin birleştirilerek sonuçların raporlaştırılması aşamasıdır. Elde edilen bulguların yeni okul ve mesleki gelişim planına yansıtılması da bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalardan biridir.

17 17 Ülkemizden Örnekler; Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Pilot uygulamalar yapılmış, bir takım sorunlar yaşanmıştır. Sürecin sadece formlar üzerinden yapılması çok işlevsel olmamıştır. Dört yıl süren pilotlama süreci sonunda mevzuat düzenlenemediği için çalışmalara ortaöğretim projesi kapsamında devam edilmektedir.

18 18 Ülkemizden Örnekler; EARGED 2000 yılında “Öğretmen Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları” adlı bir araştırma ile çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmanın devamında “Okulda Performans Yönetimi” adlı bir model geliştirmiş ve 23 ilde, 208 MLO’da pilot uygulamasını yapmıştır.

19 19 Ülkemizden Örnekler; Alandan alınan (öğretmen, öğrenci, veli, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri vb.) geribildirimler ve gözlem sonuçlarına göre model revize edilmiş ve güncellenmiştir. Bu çalışmada öğretmen ve okul yöneticileri için yeterlikler, alt yeterlikler ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

20 20 Ülkemizden Örnekler; EARGED, pilot uygulama sonuçları ve eğitim kamuoyundan alınan geri bildirimlerin, çalışmanın eğitim sistemimize önemli katkılar sağlayacağı görüşüne ulaşıldığını ifade etmektedir.

21 21 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi Geliştirme Çalışmaları Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen performans yönetimi anlayışına bilinç oluşturma ve genel bir çerçeve belirleme amacıyla, aşağıda belirlenen çalışmaları gerçekleştirmiştir; 22-26 Ocak 2007, Gölbaşı Öğretmen Evinde “Öğretmen Yeterlikleri Temelinde Performans Yönetimi Kapsamında Performans Değerlendirmeye İlişkin Anlayış ve Çerçevenin Belirlenmesi” 22-26 Ocak 2007, Gölbaşı Öğretmen Evinde “Öğretmen Yeterlikleri Temelinde Performans Yönetimi Kapsamında Performans Değerlendirmeye İlişkin Anlayış ve Çerçevenin Belirlenmesi” 26-30 Mart 2007, Gölbaşı Öğretmen Evinde “Performans Yönetimine İlişkin Yapı ve Çerçevenin Belirlenmesi” 26-30 Mart 2007, Gölbaşı Öğretmen Evinde “Performans Yönetimine İlişkin Yapı ve Çerçevenin Belirlenmesi”

22 22 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi Geliştirme Çalışmaları 22-26 Ocak 2007 tarihli çalışmada; 22-26 Ocak 2007 tarihli çalışmada; Performans yönetimi sisteminin anlayışı, ilkesi, amacı, çoklu veri kaynakları, araçlar ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi konuları çalışılmış ve ortak kararlar alınarak protokol oluşturulmuştur. Performans yönetimi sisteminin anlayışı, ilkesi, amacı, çoklu veri kaynakları, araçlar ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi konuları çalışılmış ve ortak kararlar alınarak protokol oluşturulmuştur. Okul Temelli Performans Gelişimi konusunda çoklu veri kaynakları; müdür, zümre başkanı, meslektaş (akran) ve zümre olarak belirlenmiştir. Anketler, kontrol listeleri, gözlem formları, görüşmeler ve doküman inceleme araçları vb. olarak belirlenmiştir.

23 23 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi Geliştirme Çalışmaları Alandan geri bildirim alınması; Alandan geri bildirim alınması; Performans yönetimi sisteminin anlayışı, ilkesi, amacı, çoklu veri kaynakları, araçlar ve sonuçların değerlendirileceği alanlar konusunda 6 pilot ilden tüm okulları kapsayacak şekilde seçilen 3 okuldan gönüllü olarak belirlenen öğretmenlerden geri bildirimler alınmıştır. Performans yönetimi sisteminin anlayışı, ilkesi, amacı, çoklu veri kaynakları, araçlar ve sonuçların değerlendirileceği alanlar konusunda 6 pilot ilden tüm okulları kapsayacak şekilde seçilen 3 okuldan gönüllü olarak belirlenen öğretmenlerden geri bildirimler alınmıştır.

24 24 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi Geliştirme Çalışmaları 26-30 Mart 2007 tarihli çalışmada; 26-30 Mart 2007 tarihli çalışmada; Planlama Uygulama İzleme Ve Değerlendirme Performans Yönetimi Sistemi Döngüsü

25 25 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi (Planlama) Planlama; Okul ve çevre koşulları ve ihtiyaç analizi dikkate alınarak Okul Temelli mesleki gelişim planlanır. Okul ve çevre koşulları ve ihtiyaç analizi dikkate alınarak Okul Temelli mesleki gelişim planlanır. Ayrıca Ayrıca öğretmen önce kendi öz değerlendirmesini yapmalı, genel ve özel alan yeterliklerini bilmeli ve bunların içinde neredeyim sorusunu cevaplamalıdır. Bu süreçte, hedefler sınırlandırılmalı, açık, kesin ve ölçülebilir olmalıdır. Bu süreçte, hedefler sınırlandırılmalı, açık, kesin ve ölçülebilir olmalıdır.

26 26 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi (Planlama) Planlama sürecinde okul yönetimi, Planlama sürecinde okul yönetimi, koordinatör öğretmen ve öğretmenler yer alır. koordinatör öğretmen ve öğretmenler yer alır. Planlamada kimlerden, hangi araçlarla, ne zaman ve ne sıklıkla dönüt alınacağı belirlenir. Planlamada kimlerden, hangi araçlarla, ne zaman ve ne sıklıkla dönüt alınacağı belirlenir.

27 27 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi (Uygulama) Uygulama; Öğretmene geri bildirim verecek olan kişiler; okul yönetimi, öğretmen, zümre, veli ve öğrencidir. Ayrıca rehberlik amaçlı olarak da müfettişlerin görüşleri alınacaktır. Öğretmene geri bildirim verecek olan kişiler; okul yönetimi, öğretmen, zümre, veli ve öğrencidir. Ayrıca rehberlik amaçlı olarak da müfettişlerin görüşleri alınacaktır. Geri bildirimler zamanında, eksiksiz ve yaıcı olarak öğretmene aktarılmalıdır. Geri bildirimler zamanında, eksiksiz ve yaıcı olarak öğretmene aktarılmalıdır.

28 28 Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi (İnceleme) Öğretmenin performansının uygulama sürecinde kendi hedeflerine ve okul hedeflerine ne kadar cevap verebildiği dikkate alınarak inceleme yapılır. Öğretmenin performansının uygulama sürecinde kendi hedeflerine ve okul hedeflerine ne kadar cevap verebildiği dikkate alınarak inceleme yapılır. Performans değerlendirme sonucunda mesleki gelişim planı güncellenebilir. Performans değerlendirme sonucunda mesleki gelişim planı güncellenebilir. Değerlendirme raporu, okul müdürü tarafından hazırlanır. Değerlendirme raporu, okul müdürü tarafından hazırlanır. İnceleme süresi öğretim yılı süreci olarak belirlenmiştir. İnceleme süresi öğretim yılı süreci olarak belirlenmiştir. İnceleme;

29 29 Buna Göre; Performans yönetim sisteminin öğretmen, öğrenci ve dolayısıyla okulun gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir. Performans yönetim sisteminin öğretmen, öğrenci ve dolayısıyla okulun gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir. Olumlu yansımaların öğretmenler arası etkileşimi ve iletişimi arttıracağı düşünülmektedir. Olumlu yansımaların öğretmenler arası etkileşimi ve iletişimi arttıracağı düşünülmektedir. Okul Temelli Performans Yönetimi Sistemi

30 30 Okul Temelli Performans Değerlendirme Sistemi Öğretmeni merkeze alan bu çalışmalar, eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Öğretmeni merkeze alan bu çalışmalar, eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Öğretmenin süreci sahiplenmesi önemlidir. Çünkü değerlendirme bir zorunluluk değil öğretmenin hakkıdır. Öğretmenin süreci sahiplenmesi önemlidir. Çünkü değerlendirme bir zorunluluk değil öğretmenin hakkıdır.

31 31 Okul Temelli Performans Değerlendirme Sistemi Ulusal düzeyde, eğitimde kullanılan tanımların, yaklaşımların ve ilkelerin aynı anlayışta toplanıyor olması önemlidir. Kavram ve ilkelerle ilgili olarak her eğitim paydaşının ortak bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. Ulusal düzeyde, eğitimde kullanılan tanımların, yaklaşımların ve ilkelerin aynı anlayışta toplanıyor olması önemlidir. Kavram ve ilkelerle ilgili olarak her eğitim paydaşının ortak bir anlayışa sahip olması beklenmektedir.

32 32 Okul Temelli Performans Değerlendirme Sistemi Performans değerlendirme sonuçları, kariyer gelişiminde de etkilidir. Yapılan değerlendirme çalışmalarının sonuçları öğretmene gelişimiyle ilgili gerekli bilgileri verecek nitelikte olmalıdır. Performans değerlendirme sonuçları, kariyer gelişiminde de etkilidir. Yapılan değerlendirme çalışmalarının sonuçları öğretmene gelişimiyle ilgili gerekli bilgileri verecek nitelikte olmalıdır.

33 33 Bu sistemin çerçevesi içinde özellikle yaşam boyu öğrenme ilkesinin benimsenmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır Okul Temelli Performans Değerlendirme Sistemi

34 34 Sonuç Olarak Okul Temelli Mesleki Gelişim Genel ve Özel Alan Öğretmen Yeterlikleri Performans Yönetim Sistemi

35 35 Teşekkürler…


"1 PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ. 2 Performans Yönetimi Sistemi Nedir? Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin ya da örgütün o işle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları