Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ 01 Temmuz 2011 – Giresun. BOLOGNA SÜRECİ - TARİHÇE  25 Mayıs 1998: Sarbonne Ortak Deklerasyonu  19 Haziran 1999: Bologna Deklarasyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ 01 Temmuz 2011 – Giresun. BOLOGNA SÜRECİ - TARİHÇE  25 Mayıs 1998: Sarbonne Ortak Deklerasyonu  19 Haziran 1999: Bologna Deklarasyonu."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ 01 Temmuz 2011 – Giresun

2 BOLOGNA SÜRECİ - TARİHÇE  25 Mayıs 1998: Sarbonne Ortak Deklerasyonu  19 Haziran 1999: Bologna Deklarasyonu 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları imzaladı. 2010 yılına kadar ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) gelişmesi için birtakım hedefler belirlenmiştir.  25 Mart 2001: Göteborg Öğrenci Deklarasyonu  Prag 19 Mayıs 2001: Prag Deklerasyonu 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanını kurma konusundaki taahhütler yinelenmiştir.  04 Temmuz 2003 : Graz Deklerasyonu  19 Eylül 2003 : Berlin Deklerasyonu

3 BOLOGNA SÜRECİ – NEDİR?  Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak; yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak; bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için 1999 yılında başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması öngörülen Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır.

4 BOLOGNA SÜRECİ - KAPSAM  Avrupa Kredi Transfer Sistemi – AKTS (ECTS)  Diploma Eki – DE ve Tanınma  Kalite Güvencesi  Yeterlilikler  Öğrenim Çıktıları  Hareketlilik  Öğrenci Katılımı  Sosyal Boyut

5  Yeterlilik: Bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen program çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.  Yeterlilikler Çerçevesi: Yeterlilikleri öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır.  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal Yeterlilikler çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbiriyle ilişkilendirebileceği şemsiye (üst) çerçevedir.  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan ulusal ve uluslar arası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir.  Temel Alan Yeterlilikleri: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir. BOLOGNA SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

6  Program: Bağımsız diploma veren eğitim-öğretim birimleri. Diploma fakülte/yüksek okul düzeyinde veriliyorsa fakülte/yüksek okulun eğitim- öğretim programı, bölüm düzeyinde veriliyorsa bölüm eğitim-öğretim programı kısaca program diye adlandırılacaktır.  Program Eğitim Amaçları: Bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerinin nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir.  Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri): Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.  Ders Öğrenme Çıktıları: Bir dersin başarı ile tamamlanmasından sonra öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabile-ceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir.  AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – “ECTS” European Credit Transfer System) Kredisi: Dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için öğrenenin harcayacağı iş yükü düşünülerek belirlenen ders kredisi.  İş Yükü: Öğrenenin öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı tüm çalışmaları içeren  süre.

7 BOLOGNA SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  AKTS Etiketi: Yüksek Öğretim Kurumlarında AKTS ile ilgili çalışmaların kurallara uygun şekilde yapılması ve bu durumun bağımsız değerlendiriciler tarafından onaylanması halinde Avrupa Komisyonu tarafından verilen kalite ödülü.  Diploma Eki Etiketi: Yüksek Öğretim Kurumlarının Diploma Eki ile ilgili çalışmaları kurallara uygun şekilde tamamlayıp tüm mezunlarına otomatik olarak, ücretsiz ve en çok konuşulan bir Avrupa dilinde verdiğini beyan etmesi ve bu durumun bağımsız değerlendiriciler tarafından onaylanması halinde Avrupa Komisyonu tarafından verilen kalite ödülü.

8

9 Tablo 7. TYYÇ Düzeyleri için Toplam Kredi (AKTS) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları* TYYÇ DÜZEYLERİ SÜRE (Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25- 30 saat) 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 290 – 120 2.250 – 2.700 3.000 - 3.600 6. DÜZEY (LİSANS) 42406.000 – 7.200 5. DÜZEY (ÖN LİSANS) 21203.000 – 3.600

10 YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR  1. Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları,  2. Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere (qualifications) sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program Çıktılarını (Program Yeterliliklerini) belirlemeleri,  3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri,  4. Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak her bir ders için “Öğrenme Çıktıları”nı Yazmaları,

11 YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR  5. Her bir derse ilişkin Öğrenme Çıktıları'nın Program Çıktıları'ndan hangisi/lerini sağladığını belirleyerek Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktıları’nı ilişkilendirmeleri,  6. Ders öğrenme çıktılarını göz önüne alarak üniversitemizce belirlenen ortak formata uygun olarak ders öğretim planlarını hazırlamaları,  7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları,  8. Her programın programlarını tanıtıcı bilgiyi ve ders öğretim planlarını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları,  9. Ders öğrenme çıktıları ile program çıktılarının uyumu için Program Kalite Güvence Sistemini kurmaları gerekmektedir.

12 Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması  Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrencinin bir yıllık tahmini iş yükü 1500 ile 1800 saat aralığında değişmektedir. Bu iş yükü öğrencilerin derse katılımlarından, ders içi ve dışı yaptıkları etkinliklere, projelere, birlikte ve bireysel çalışmalara, sınavlara kadar tüm etkinlikleri kapsamaktadır.  Bir dönem = 30 AKTS kredisi = 750-900 saat  Bir yıl = 60 AKTS kredisi = 1500-1800 saat

13 Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması  İş Yükünün belirlenebilmesi için öğretim elemanlarının izlemesi gereken adımlar;   Dersinizin öğrenme çıktılarını belirleyiniz.   Öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli gördüğünüz öğrenme-öğretme etkinliklerini belirleyiniz.   Öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyecek ölçme ve değerlendirme tekniklerinizi belirleyiniz.   Söz konusu ders için gerekli gördüğünüz tüm çalışmaları (dersin teorik süresi, uygulamalar, ödevler, projeler, araştırmalar, kütüphane çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları, laboratuar çalışmaları, sınavlar ve sınavlar için gerekli görülen çalışma süresi vb.) dikkate alarak tahmini iş yükünü hesaplayınız. Örneğin tüm bunları hesapladığınızda 120 saatlik bir iş yüküne ulaşıyorsanız bu dersin AKTS kredisi 4'tür. Bunun nedeni daha önce de açıklandığı gibi AKTS'de 1 kredinin 25-30 saatlik iş yüküne karşılık gelmesidir (120/30=4 AKTS).

14 AKTS Kredisi Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar - AKTS kredisi tam sayı olarak verilmelidir. -Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi gerekir. -Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir. -Stajlara, bitirme çalışmalarına ve tüm derslere AKTS verilmesi şarttır. -Bir yarıyıldaki derlerin toplam AKTS kredisi mutlaka 30 ve bir yılda verilen derslerin toplam AKTS kredisi mutlaka 60 olmalıdır.

15 İLGİLİ WEB ADRESLERİ http://bologna.yok.gov.tr/ http://www.ehea.info/ http://www.eua.be/ http://www.eurashe.eu/RunScript.asp?p=ASPhttp://www.eurashe.eu/RunScript.asp?p=ASP\Pg0.asp http://www.enqa.eu/ http://ec.europa.eu/education/index_en.htm http://ikmep.yok.gov.tr/

16  Teşekkür ederim…


"BOLOGNA SÜRECİ 01 Temmuz 2011 – Giresun. BOLOGNA SÜRECİ - TARİHÇE  25 Mayıs 1998: Sarbonne Ortak Deklerasyonu  19 Haziran 1999: Bologna Deklarasyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları