Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIDEM TAZMİNATI Son KONU……..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIDEM TAZMİNATI Son KONU…….."— Sunum transkripti:

1 KIDEM TAZMİNATI Son KONU…….

2 SÖZLEŞMENİN FESHİNDE TAZMİNATLAR
İHBAR TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI

3 İHBAR TAZMİNATI Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde bildirim.
6 aya kadar 2 hafta 6 ay-1,5 yıl 4 hafta 1,5 yıl-3 yıl 6 hafta 3 yıldan fazla 8 hafta Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa İhbar Tazminatı ödemek zorundadır. İşveren öderse GV ve DV kesintisi yapmak zorundadır. İşçi öderse kesinti yok.

4 KIDEM TAZMİNATI Bir yıldan fazla çalışma şartı.
İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır.

5 KIDEM TAZMİNATININ HESABI
Her çalışılan tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem Tazminatı= (Ç.Süre x Ücret x 30)/365 Burut Ücretin hesabında son 1 yıl içersinde işçiye sağlanmış olan diğer menfaatlerde göz önünde bulundurulur. Ödemeden Sadece DV kesintisi yapılır. Tavanı aşarsa GV kesintisi de yapılır.

6 KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile işi sona erdirmesi, İşçinin ölümü sebebiyle son bulması halinde, Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

7 KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
(Ek: 25/8/ /45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

8 KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
İşçi tarafından bu Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca, İşveren tarafından bu Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, İşveren tarafından kıdem tazminatı ödenir.

9 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
I. Sağlık sebepleri: II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: III. Zorlayıcı sebepler:

10 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
I. Sağlık sebepleri: a) İş, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşveren veya başka işçiler bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

11 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada yanıltırsa. b) İşveren küfür eder veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur, kanuna karşı davranışa özendirir, ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut asılsız isnad veya ithamlarda bulunursa.

12 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, f) Ücretin akort sistemine göre ödenmesi gereken durumlarda işin azlığından dolayı işçinin eksik ücreti karşılanmazsa.

13 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. İşçi iş akdini derhal fesih edebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

14 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
I. Sağlık sebepleri: II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: III. Zorlayıcı sebepler: IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması:

15 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
I. Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi hatasından dolayı bir hastalık veya sakatlık da, devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. -Kendi hatasından olmayan bir sebeple raporlu olursa 17.maddedeki önelleri 6 hafta aşarsa. b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

16 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada işçinin işvereni yanıltması. b) İşçinin, işverene veya ailesine küfür etmesi yahut işveren hak.asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

17 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
d) İşçinin işverene, ailesine veya başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

18 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
g) Ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ı) İşçinin, işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

19 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
III. Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

20 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

21 DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ
Öğrenilen günden başlayarak altı iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. Her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. İşçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

22 İŞ GÜVENCESİ 15.08.2002 – 4773 sayılı kanun
Mad.18-Feshin geçerli sebebe dayandırılması Mad.19-Sözleşmenin feshinde usul Mad.20-Feshin bildirimine itiraz ve usulü Mad.21-Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

23 KIDEM TAZMİNATI FORMULU HATIRLAYALIM
Kıdem Tazminatı= (Ç.Süre x Ücret x 30)/365 Çıkan Sonuçtan damga vergisini çıkarmayı unutma!!!

24 KIDEM TAZMİNATINA ÖRNEK
İhbar son 30 günlük brüt maaşı TL olan ve 10 yıl çalışan bir işçiye:  10 yıl x brüt maaş = TL Brüt Kıdem Tazminatı Damga vergisi: x %0.66 = 167 TL,  =  TL Net Kıdem Tazminatı ödenir.

25 DÖNEM BİTMİŞTİR…


"KIDEM TAZMİNATI Son KONU…….." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları