Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H İ PERAKT İ V İ TEYE MÜZ İ K İ LE YAKLA Ş IM HAZIRLAYANLAR: G İ ZEM YA Ş A MERVE TÜRKMEN DANI Ş MAN: MEHMET CENG İ Z.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H İ PERAKT İ V İ TEYE MÜZ İ K İ LE YAKLA Ş IM HAZIRLAYANLAR: G İ ZEM YA Ş A MERVE TÜRKMEN DANI Ş MAN: MEHMET CENG İ Z."— Sunum transkripti:

1 H İ PERAKT İ V İ TEYE MÜZ İ K İ LE YAKLA Ş IM HAZIRLAYANLAR: G İ ZEM YA Ş A MERVE TÜRKMEN DANI Ş MAN: MEHMET CENG İ Z

2 ARA Ş TIRMA KONUSU Ülkemizde her 20 çocuktan birinde görülen hiperaktivite sorununun toplumsal yaşamdaki yansımalarını, kişilerin hiperaktiviteye karşı olan antipatilerini ve hiperaktivite sorununa ilaç tedavisinin aksine müzik aracılı ğ ıyla çözüm getirebilirli ğ ini ortaya koymak.

3 PROJEN İ N AMACI Çalışmamızda, toplumda yer edinen ve zaman zaman önemli bir sorun haline gelen hiperaktivite sorununun kişilerde bıraktı ğ ı fizyolojik, sosyolojik, psikolojik etkilerini ve bu etkilerin kişilerde bıraktı ğ ı olumsuzlukları azaltmak için kullanılan tedavi yöntemleri dışında uygulanabilecek bir yöntem olarak hiperaktivitenin müzik ile tedavi edilebilirli ğ ini kanıtlamaktır.

4 Çalışmamızın amacı do ğ rultusunda oluşturulan hipotezler şöyledir: 1-Hiperaktifli ğ i en aza indirmek için müzik bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir mi? 2-Müzik türlerinin hiperaktif insanlar üzerindeki etkilerinin analizi.

5 Hiperaktivite: A ş ırı hareketlilik H İ PERAKT İ V İ TEN İ N BEL İ RT İ LER İ _ Yerinde duramazlar _ Oturması gerekti ğ i halde oturamazlar _ Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler _ Yerli yersiz koşup tırmanırlar _ Çok konuşurlar _ Ço ğ u zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar _ Her zaman bir şeylerle u ğ raşırlar _ Sırasını beklemekte zorlanırlar _ Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler

6 KULLANILAN YÖNTEM VE İŞ LEMLER Problem tespitinden sonra insanlar üzerinde hiperaktivite testi uyguladık.(Ek.1) Farklı yaş ve cinsiyetlerde belirledi ğ imiz kendini hiperaktif hisseden 25 kişiye tanıma amaçlı röportaj yaptık ve seçti ğ iniz insanların müzik eşli ğ inde oluşan tepkileri gözlemlendi. Hiperaktif kişiler kapalı bir odaya alınıp orada slow ve hareketli müzik türleri dinletilerek davranışları tespit edildi. Belirli yer ve zamanlarda bireylere hareketli müzikler dinletilerek tepkileri ölçüldü. Belirli sonuçlar elde ettik.

7 GÖZLEM/ VER İ LER / BULGULAR Edindi ğ imiz gözlemlere göre hiperaktifler slow müzik eşli ğ inde daha sakin bir ruh haline bürünüyorlar. Litaratür taraması, mülakat ve anket sonuçlarına göre nabızlarındaki düşüş (105-81), hareketlerinde yavaşlık görünmüştür. MUKAL 12.sınıf geleneksel su savaşında gösterilen hiperaktif davranışlar gözlemlendi.Tenefüste davul ve darbuka eşli ğ inda do ğ al ve hiperaktif davranışlar gözlemlendi. Bu konuda ülkemizde hiçbir uygulama oldu ğ una rastlamadık.

8 SONUÇLAR Tablo-1: Slow Ve Hareketli Müziklerde Nabız NABIZ DENEYDEN ÖNCE DENEYDEN SONRA İsim / yaşHAREKETLİSLOW Osman Maden (16) 819057 Samet Burak Yıldız (16) 10511581 Ender Karakulak (16) 607560 Hakan Eren (15) 6910260

9 Tablo-2: Slow Ve Hareketli Müziklerde Hareketlerin Hızlılı ğ ı Tablo-2: Slow Ve Hareketli Müziklerde Hareketlerin Hızlılı ğ ı HIZ DENEYDEN ÖNCE DENEYDEN SONRA İsim / yaşHAREKETLİSLOW Osman Maden (16) 452 Samet Burak Yıldız (16) 451 Ender Karakulak (16) 233 Hakan Eren (15) 55+3

10 Slow ve hareketli müziklerde nabız de ğ i ş mektedir. Hareketli müziklerde nabız 10-30 aralı ğ ında yükselme olur iken slow müziklerde nabız 10-20 aralı ğ ında dü ş ü ş oldu ğ u saptanmı ş tır. Slow ve hareketli müziklerde hareketlerin hızlılı ğ ı de ğ i ş mektedir. Hareketli müziklerde hız 3-5 aralı ğ ında yükselme olurken slow müziklerde hız 1-3 aralı ğ ında dü ş ü ş oldu ğ u saptanmı ş tır.

11 SONUÇLAR VE TARTIŞMA Hiperaktif davranı ş ı olan insanlarda kendileriyle ve toplumla barı ş ık olmaları gerekirken bazı sorunlar ya ş amaktadırlar. Bu sorunlar kimi zaman toplumda kendilerine tuhaf bir gözle bakılmasına neden oldu ğ undan anormal insan statüsüne yersiz olarak konulmaktadır. Bu olumsuz davranı ş ları gidermek için çe ş itli tedavi yöntemlerine ba ş vurulmaktadır. Tıbbi tedavi yöntemleri çözüm olmakla beraber ilaç kullanımının ve ba ğ ımlı olmanın getirmi ş oldu ğ u yan etkiler bireyde ciddi sa ğ lık sorunları yaratmaktadır.

12 Normal davranılması gereken durumlarda bile bazen anormal davranı ş sergilemeleri onları toplumdan soyutla ş tırabilmektedir. Bu gibi sıkıntılar hiperaktiflerde kendilerini uyumsuz hissetmelerine ve toplumda dı ş lanan “ ebe” olma konumuna itmektedir. Psikoloji konusu olan bu ara ş tırmayla hiperaktiflerin davranı ş larındaki a ş ırı hareketleri kontrol altına alarak daha soft davranı ş lara yönelmesini sa ğ lamak amacıyla müzik ile yakla ş ım yöntemi üzerinde durulmu ş tur.

13 ÖNER İ LER Hiperaktivitede bir ba ş ka çözüm yöntemi olarak kullandı ğ ımız müzik ile terapi yöntemi uygulanarak bireylerin ta ş kın ve a ş ırı davranı ş ları kontrol altına alınmalıdır. Yaptı ğ ımız ara ş tırmalara göre hiperaktivite sorununu azaltmak için tercihler daha çok slow müzik türünden yana yapılmalıdır. Hiperaktif davranı ş ların görülme sıklıklarını azaltmak için kırmızı, sarı, turuncu gibi sıcak renklerden uzak durulmalı, daha çok mavi, ye ş il gibi rahatlama hissi yaratan renkler tercih edilmelidir Hiperaktivitenin sebep oldu ğ u davranı ş lar birey küçük ya ş tayken tespit edilmelidir.

14 Hiperaktif özellik gösteren çocuklar küçük ya ş tayken herhangi bir spor dalı veya müzik türüne yöneltilmeli, yetenekleri ke ş fedilmeli ve bu do ğ rultuda bir ş eylerle u ğ ra ş ması sa ğ lanmalıdır. Ebeveynler çocu ğ unda sorun te ş kil eden bu davranı ş ları saptadı ğ ında ilerde büyük sorunlara yol açabilece ğ i bilincinde olmalı ve hiperaktiflik derecesine göre önlemler almalıdır. Yaptı ğ ımız ara ş tırmalarda aslında hiperaktif özellikler gösteren çocukların çok zeki olduklarını ancak gerek ö ğ retmenler gerekse velilerin onlarla ilgilenmeyip kendi hallerine bırakmaları e ğ itim seviyelerinde dü ş ü ş e neden olmaktadır. Bu sebeple bu çocuklara ilgi gösterilmeli, onları te ş vik edici davranı ş lar sergilenmelidir. Hiperaktif özellik gösteren çocukları toplumdan uzakla ş tırmak yerine onlarla daha fazla ileti ş im kurulmalıdır. Ödüllendirme arttırılmalı; kınamalar incelikle, öfkelenmeden, yaratıcı cezalarla yapılmalı, sıklıkla yaptı ğ ı i ş ler kontrol edilmelidir.

15 Video-1

16 Video-2


"H İ PERAKT İ V İ TEYE MÜZ İ K İ LE YAKLA Ş IM HAZIRLAYANLAR: G İ ZEM YA Ş A MERVE TÜRKMEN DANI Ş MAN: MEHMET CENG İ Z." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları