Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL VE KURUMLARDA AYNİYAT İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL VE KURUMLARDA AYNİYAT İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 OKUL VE KURUMLARDA AYNİYAT İŞLEMLERİ

2 AYNİYAT: “AYN” Arapça kökenli bir kelimedir
AYNİYAT: “AYN” Arapça kökenli bir kelimedir. Kaynak veya aslı anlamına gelmektedir. Ayni kelimesi ise kökünden gelerek para olarak değil mal olarak verilenler için kullanılır. “ayniyat” ise kullanmaya ve harcamaya elverişli, taşınabilen, para eden şeyleri ifade etmektedir. 1-AYNİYAT İŞLEMLERİNİN ÖNEMİ: Ayniyat işlemleri bütün kamu kurumlarında aynı Önemi ifade etmekle birlikte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda daha da önem kazanır. Görevi "eğitim" olan bir bakanlığın geleceğin vatandaşı olacak fertleri kamu malını koruyacak şekilde eğitmesi için gereken çaba gösterilmelidir. Her türdeki okul ve kurum bu eğitime katkıda bulunmalıdır. Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin temiz, tertipli ve düzenli yerlerde, bakımlı makine ve teçhizatlarla eğitimini sürdürecek Önlemler alınmalıdır. Alınacak önlemlere Öğrencilerin ve personelin katkıları da sağlanarak benimsetilmelidir. Davranış biçimi haline getirilmelidir.

3 AYNİYAT MUHASEBESİNDE GEÇERLİ BELGELER:
AYNİYATIN KAYNAKLARI Millî Eğitim Bakanlığının satın alıp gönderdiği ayniyatlar. Genel bütçe ödenekleri ile sağlanan ayniyatlar. Vakıflar ve okul koruma dernekleri yoluyla edinilen ayniyatlar. Özel kurumların veya şahısların hibe ettikleri ayniyatlar. Okul kooperatifleri ve spor yurtlan gelirleri ile edinilen ayniyatlar. Başka okul ve kurumlardan devredilen ayniyatlar. AYNİYAT MUHASEBESİNDE GEÇERLİ BELGELER: Fatura Başka kurumlardan devreden ayniyata ait yazılar, Tahsis emirleri, Fiyatı bilinmeyen eşyanın değerlendirme tutanağı, Demirbaş eşya kayıttan silme ve yok etme tutanağı, Devir teslim evrakları,

4 AYNİYATLARIN SINIFLANDIRILMASI
1. Demirbaş eşya ve mefruşat (döşeme) ayniyatlar. 2. Kullanmak suretiyle tüketilen ayniyatlar. 3. Doğrudan doğruya kullanarak tüketilen ayniyatlar. l- DEMİRBAŞ EŞYA KAPSAMINDA AYNİYATLAR: 5 Kasım 1962 tarih ve sayılı Müsteşarlık emri ile demirbaş ayniyatların (A)-(B) ve (C) olarak tasnif edilmesi İstenmiştir.

5 (A) Demirbaş Eşya Kapsamımla Olan Ayniyatlar
Bu gruptaki demirbaşların eğitîm-öğretimle doğrudan ilgisi yoktur. Daha çok genel ve büro hizmetlerinde kullanılan ayniyatlar bu sınıflandırmaya girerler. Masa, dolap, daktilo, bilgisayar, telefon, faks, fotokopi makinesi, bayrak, kasa, televizyon, müzik seti, koltuk, sandalye...vb. ayniyatlara (A) demirbaşlar adı verilir. Bu amaçla düzenlenen (A) Demirbaş Eşya Esas Defterine kaydedilir. Bu defterdeki sıra numarası, demirbaş eşyanın sıra numarasıdır ve demirbaş eşyanın uygun bir yerine yazılır.

6 (B) Demirbaş Eşya Kapsamında Olan Ayniyatlar
Bu grupta olan ayniyatlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretim île doğrudan ilişkili olan ayniyatlardır. Bilgisayar lâboratuarındaki bilgisayarlar, müzik seti veya videolar, lâboratuar araç ve gereçleri, öğrenci sıraları, öğretmen kürsüleri, yazı tahtaları... vb.(B) demirbaş eşya olarak sınıflandırılır. Bu iş için düzenlenmiş (B) Demirbaş Eşya Esas Defterine kaydedilir. Bu defterdeki sıra numarası, demirbaş eşyanın numarasıdır ve eşyanın üzerine yazılır. Birimler (atölyeler, laboratuarlar vb,) (B) Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri" düzenlerler. Ancak kendi defter sıra numarasının demîrbaş numarası olmadığını bilmeleri demirbaşın esas defter numarasına göre numaralandırılmasının gerektiği unutulmamalıdır.

7 ( C ) Demirbaş Eşya Kapsamındaki Ayniyatlar
Her türlü basılı yayın bu ayniyat sınıfı kapsamındadır. Kitaplar, kataloglar, ansiklopediler, biyografiler.....vs. Bu sınıfa giren ayniyatlar özel düzenlenmiş (C) Demirbaş Eşya Esas Defterine kaydedilirler. Defter sıra numarası, ayniyatın numarasıdır. Başka birimlerde bulunanlar için (kütüphanede, atölyelerde, laboratuarlarda...vb.) sorumluları tarafından (C) Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri, esas defler numaraları dikkate alınarak düzenlenmelidir. Belli aralıklarla fasiküller halinde yayınlananlar için Periyodik Eserler Defteri adı altında ayrı bir defter düzenlenir. Fasiküller tamamlanıp ciltlendikten sonra esas deftere kaydedilerek numara verilmelidir. Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği esasları dikkate alınmalı ve Dewey sistemine göre tasnif edilerek hizmete konulmalıdır.

8 KULLANMAK SURETİYLE TÜKETİLEN AYNİYATLAR (Yaygın bir diğer ismi de Kullanmaya ve Yoğaltmaya Mahsus Demirbaş Eşyadır) YOĞALTMA: Sözlük anlamı ile "kullanarak yok etme" "aşındırma" "kullanarak bitirme" demektir. Ayniyat Yönetmeliğinin18.maddesi bu maddelere ait muhasebe işlemlerinin demirbaş ayniyatlarda olduğu gibi yapılmasını isteyerek demirbaş eşya sınıfında saymaktadır. Görüldüğü gibi ayniyata bir ekonomik ömür de belirlenmiştir. Kullanmaya ve Yoğaltmaya Mahsus Eşya Defterine kayıt edilmesi, takibi, muhasebesi emredilmektedir. Videolar, bilgisayarlar ve müzik setleri kullanıldığı yer ve amaca göre (A) veya (B) demirbaş olarak sınıflandırılmıştır. Kaset ve disketleri , CD'leri ise kullandıkça ve zaman içerisinde bozulacaktır. Bunların da sınıflandırılması yoğaltmaya mahsus demirbaş eşya olarak yapılmalıdır. Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuarlarında (B) demirbaşların dışında Çeşitli cam eşya ve deney eşyası bulunmaktadır. Bunların ekonomik ömrü muhafazasına ve kullanan kişinin titizliğine bağlıdır. Ancak yinede yoğaltmaya mahsus eşyadır. Kayıtları kullanmaya ve yoğaltmaya mahsus eşya defterinde bulunmalıdır.

9 DOĞRUDAN DOĞRUYA KULLANILARAK TÜKETİLEN AYNİYATLAR
Yenilen, içilen madde ve malzemeler, basılı evrak ve kırtasiye, ilaç ve ecza malzemeleri, temizlik amaçlı madde ve malzemeler, kimya ve biyoloji laboratuarına verilen deney malzemeleri… vb. bu sınıfta değerlendirilir. Açıklanabilirlik ilkesi ile de izah edilebilecek şekilde girdi-çıktı işlemleri yapılır.

10 KOMİSYONLAR MUAYENE VE SAYIM KOMİSYONLARI: Bu komisyona muayene ve sayım komisyonu dememizdeki amaç ayniyatların görülmesi, kontrol edilmesi, defter kayıtlarının sayım listeleri ile karşılaştırılması ve kanaat hasıl olduktan sonra sayılması içindir. Ayniyat Yönetmeliğinin 11.maddesine göre sene başlarında bir komisyon aracılığıyla demirbaş eşya ve döşeme (mefruşat) sayılarak karşılaştırılır hükmünü taşımakta. 12.,13.14.maddelerde ise kayıtların nasıl tutulacağı ayrıntılı açıklanmaktadır. İlgililerce, kayıtlara göre düzenlenmiş listelerle depo mevcutları karşılaştırarak, bizzat görerek, tartarak, ölçerek ...vb. sayım yapılmalı, belgeler imzalanmalı ve onaya hazır hale getirmelidir.

11 AYNİYAT VE TESLİM ALMA MAKBUZU VE ÖNEMİ
Bu belgenin yasal dayanağı Ayniyat Yönetmeliğinin 28. ve 40. maddeleridir. Ayniyat ve teslim alma makbuzunun ciltli, Cilt ve sayfa sıra numaralan yazılı, her sayfası mühürlü ve uygun bir yere ".....Cilt ve..... sayfadan oluşan bu defter tarafımdan onaylanıp imzalanmıştır." İbaresi yazılarak ita amiri tarafından imzalanmış olmalıdır. Ciltler sıra numaralarına göre kullanılmalıdır. Uygulamalar bu makbuzun dört suret (birisi dip koçanda kalacak) düzenlenmesinin uygun olacağını göstermiştir. Bu makbuz, satın alınarak ödeme yapılan evraklar ekinde Devlet Satın Almaları Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre bulunması gereken evraklar arasındadır. Ayniyat ve teslim alma makbuzu Ayniyatın en önemli evrakları arasındadır. Ayniyata ilişkin bilgiler bu makbuza ayrıntılı yazılarak, ayniyatın kaydedildiği Esas Ambar Defteri sayfa ve sıra numarasının makbuz üzerine de yazılması gerekir.

12 Usulüne uygun doldurulan makbuzun:
1.Nüshası: Ayniyat satın alınmış ise ödeme evrakına eklenir. Satın alınmamış Millî Eğitim Bakanlığı veya başka bir kaynaktan gönderilmiş ise resmi bir yazı ekinde oraya gönderilir. Böylece onun da ayniyatı kayıtlarından çıkarmasına yasal zemin hazırlanmış olur. Koruma derneği, hibe, vakıf... vb kaynaktan gelmiş ise onlara bir yazı ekinde verilerek kayıtlarına geçirilmesi sağlanır.

13 2.Nüshası: Ayniyat satın alınmış ise ödeme evrakının okulda ve kurumda kalan nüshasına eklenir. Aslı bir resmi yazı ile gönderilmiş ise o yazının okul ve kurumda kalan nüshasına eklenir. Dosyasında muhafaza edilir.

14 3.Nüshası: Muayene ve kabul komisyonu tutanağının bir sureti ile birlikte bir dosyada muhafaza edilir.

15 4.Nüshası: Dip koçanda kalır. Bittiğinde arşive kaldırılır ve saklanır..

16 ESAS AMBAR DEFTERİ Ayniyat Yönetmeliğinin ve 30.maddeleri ve sayılı Müsteşarlık emrine göre düzenlenmesi zorunlu Önemli bir defterdir Ayniyat ve teslim makbuzu bilgileri bu deftere kaydedilir. Bu defterdeki sıra numaralarının demirbaşlar üzerinde önemli olmadığı bilinmelidir. Girişi takiben ayniyat sınıflandırılır ve (A), (B) ve (C) Demirbaş Esas Defterlerine, Yoğaltmaya Mahsus Eşya Esas Defteri, Yevmiye Defteri ve Erzak Defterine çıkışı yapılır. Bu defterlerin sıra ve sayfa bilgileri Esas Ambar Defterine kaydedilir.

17 AYNİYAT MUHASEBESİNDE SAYIM İŞLEMLERİ
Ayniyat Yönetmeliğinin ve 34 maddelerinin getirdiği yasal sorumlulukla sayım işlemleri yapılır. Sayımlar: 1. Mali yıl sonlarında, 2. Amirin lüzum gördüğü zamanlarda. (Ayniyat Yön. 34.madde) 3. Görev değişikliklerinde devir-teslim amacıyla 4. Denetini, inceleme veya soruşturmalarda.

18 SAYIMLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Genel Muhasebe Kanunu ve Ayniyat Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sayımların sağlıklı olması için şu unsurları ihtiva etmesi gerekir. 1. Bir önceki yıldan devredenler. 2. Yıl içerisinde kullanılanlar, 3. Yıl içerisinde alınanlar, 4. Eksik veya fazla çıkanlar, 5. Zayiat ve fire verenler, 6. Bîr sonraki yıla devredenler. Sayım zamanlarından Önce hazırlıklara başlanmalıdır. Esas defterlerden sayım listeleri hazırlamalıdır. Üzerlerinde demirbaş niteliğinde eşya zimmeti bulunan sorumlu öğretmen, kütüphane sorumlusu, spor kolu sorumlusu vb. personel tutmak zorunda oldukları demirbaş eşya yardımcı defterleri İle sayım listelerini karşılaştırır, oda demirbaş eşya listelerini gözden geçirerek listedekilerin o mekanda bulunmasını sağlar. Demirbaş Eşya Kayıttan Silme Müzekkeresi (Ek:31) düzenler. Komisyon tutanaklarını başkan ve üyeleri ile birlikte imza eder ve ita amirine onaylatır .

19 DEMlRBAŞ AYNİYATLARIN TERKlN İŞLEMLERi:
Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılamayacak ve tamir kabul etmeyecek derecede aşınmış demirbaşların kullanımdan çıkarılması ve demirbaş kayıtlarından silinmesi işlemine "TERKİN"adı verilir. Ayniyat değeri Maliye Bakanlığının belirlediği sınırların altında ise düzenlenen tutanağın .2.derecede ila amiri olan okul müdürünün onaylanmasından ve yok etme işlemi yapıldıktan sonra Terkin işlemi gerçekleşmiş olur. Defterdeki demirbaşa ait sütun altı okunacak şekilde çizgi ile kapatılır.

20 AYNİYAT MUHASEBESİ İŞLEMLERİNDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR
1-Okul veya kurum müdürü (Ayniyat muhasebesi işlemlerinde ita amiri olarak okul veya kurum müdürü, hep onay makamı konumundadır. İş ve hizmetleri yapmaktan çok yaptırmaktan ve denetlemekten sorumludur.) 2-Müdür başyardımcısı 3-Müdür yardımcıları 4-Teknik müdür yardımcısı 5-Ayniyat saymanları 6-Ambar memurları 7-Bölüm-atölye, atölye ve laboratuar şefleri 8-Spor kolu ve oyun yuvaları sorumlu öğretmeni 9-Laboratuar sorumlu öğretmenleri 10-Kütüphane sorumlusu öğretmen ve memurlar. 11-Komisyonlarda görev alan başkan ve üyeler 12-Kendilerine zimmetle ayniyat teslim edilen personel (kaloriferci, aşçı, şoför, bahçıvan, gece bekçisi) 13-Bütün personel ve üyeler.

21 TEŞEKKÜR EDERİZ..


"OKUL VE KURUMLARDA AYNİYAT İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları