Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

2 Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi
SUNUM ÖZETİ Mevzuat Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi Denetim ve cezai işlemler

3 MEVZUAT-1 KANUNLAR 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, YÖNETMELİKLER İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik, TEBLİĞ Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkın Tebliğ

4 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARI
Amaç: Ambalajlı suların üretimi sonrasında; Depolanması, Satış yerleri ile su nakil araçlarının sahip olacağı nitelikler, İzinlendirilmesi, Denetimleri ve yaptırımlar ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

5

6

7

8

9

10 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARI
Tebliğin kapsamında: Ambalajlı su satış yerleri, Ambalajlı su nakil araçları

11 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -2
Ambalajlı su satış yerleri için gerekli bilgi ve belgeler Dilekçe, Su satış yerine ilişkin tanzim edilmiş teknik rapor, Satışı yapılacak su listesi ve su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti, Su satışı yapılacak iş yerine ait plan veya kroki, Vergi levhasının onaylı örneği, Su satış yerinde çalışacak personel listesi, Hijyen eğitimi aldığına dair belge,

12 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -1
İZİN VERME SÜRECİ Valiliğe/Halk Sağlığı Müdürlüğüne Başvuru İzin verme süreci Ambalajlı Su Satış Yerleri Mahallinde İnceleme Uygun değil/Düzeltici faaliyet Uygun KAYNAK VE İÇME SUYU Uygun Teknik Rapor hazırla İzin ver

13 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Su satış yerinde; suların ısıdan etkilenmemesi için güneş ışığından etkilenmeyecek şekilde depolanır ve satışa sunulur. Su satış ve depolama yeri dışında boş ve dolu kaplarla suyun teşhiri ve reklamı yapılamaz. Ambalajlı su satış yeri için verilen izin belgesi ambalajlı su satış yerinde görülecek şekilde asılır.

26

27 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -4
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-1 Boş ve dolu damacanaları muhafaza edecek genişlikte ve iki bölümden oluşacak, Taban ve tüm duvarlar kir tutmayan, kolay yıkanabilir ve temizlenebilir, kontaminasyona yol açmayacak malzeme ile kaplı olacak, Atık suyun uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı sifonlu düzenek oluşturulacak,

28 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -5
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-2 Doğrudan güneş ışığı, toz, duman, ısı ve diğer vektörlere maruz kalmayacak şekilde düzenlenecek ve açık alanda su satışı ve depolaması yapılamayacak, Su satış ve depolama yerinde satışa sunulan suların üretim izin belgelerinin birer örneği bulundurulacak ve satış yerinde görülecek bir yere asılacak,

29 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -6
Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-3 Piyasaya arz edilen suların; tüp, petrol ve petrol ürünleri ile hırdavat, her türlü kimyevi maddeler vb. dağıtımını yapan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı yapılamayacak, bir arada bulundurulamayacak, Su satış ve depolama yerinde ayrı olacak şekilde tuvalet ve lavabo bulundurulacak,

30 Alınan izin belgesi satış yerinde görülecek şekilde asılacak,
AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ -7 Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar-4 Su satış yerinde; suların ısıdan etkilenmemesi için güneş ışığından etkilenmeyecek şekilde depolanır ve satışa sunulacak, Su satış ve depolama yeri dışında boş ve dolu kaplarla suyun teşhiri ve reklamı yapılamayacak, Alınan izin belgesi satış yerinde görülecek şekilde asılacak,

31 AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-2
Ambalajlı su satış ve nakil araçları için gerekli bilgi ve belgeler Dilekçe, Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçlar için tanzim edilmiş teknik rapor, Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçların listesi (plaka numaraları ile birlikte), Ambalajlı su satış ve nakil aracında çalışacak personel listesi, Hijyen eğitimi ya da müracaat edildiğine ilişkin belge, Trafik tescil belgesi.

32 AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-1
İZİN VERME SÜRECİ Valiliğe/Halk Sağlığı Müdürlüğüne Başvuru Ambalajlı Su Satış ve Nakil Araçları Mahallinde İnceleme İzin verme süreci Uygun değil/Düzeltici faaliyet Uygun KAYNAK VE İÇME SUYU Teknik Raporu hazırla İzin ver Uygun

33 AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-3

34

35

36

37 Satış ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar-1
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-4 Satış ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar-1 Piyasaya arz edilen suların; tüp, petrol ve petrol ürünleri ile hırdavat, her türlü kimyevi maddeler vb. dağıtımını yapan araçlarla veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı yapılamayacak, Su satış yerlerinden tüketicilere satış yapan araçların kasaları kapalı olacak, çevresel kirletici faktörlerden olumsuz etkilenecek açık kasa ile su nakli ve satışı yapılamayacak,

38 Satış ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar-2
AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-5 Satış ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar-2 Su nakil araçları kaplarda çizilmeye ve bozulmaya sebep olmayacak ve suyun vasıflarını değiştirmeyecek şekilde düzenlenecek, Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılan aracın sağ ve sol yanlarında, su satış yeri ismi ile izin tarih ve sayısına yer verilecek,

39 AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-6
İznin geçerliliği, izin belgesinin kaybolması veya tahrip olması İzin, kimin adına düzenlenmiş ise sadece o gerçek veya tüzel kişi için geçerlidir. İzin belgesinin kaybolması, Okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde bozulması halinde izin belgesi yenilenebilir.

40 AMBALAJLI SU SATIŞ ve NAKİL ARAÇLARI-7
İznin geçerliliği, izin belgesinin kaybolması veya tahrip olması Dilekçe, Değişiklik ile ilgili bilgi ve belgeler, Kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin belgesinin aslı,

41 AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ ve AMBALAJLI SU SATIŞ VE NAKİL ARAÇLARI
Personel durumu Ambalajlı su satış yeri ile ambalajlı su nakil aracında çalışan personelin değişmesi halinde; Durum 3 (üç) gün içinde Müdürlüğe bildirilecek , Tebliğin gereğince hijyen eğitimi almış personel çalıştırılması gerekliği karşılanacaktır.

42 DENETİM ŞEKLİ-1 Denetim-1
Tebliğ gereğince Halk Sağlığı Müdürlüklerince izin verilen su satış yerleri ve nakil araçları TSM’lerce yılda en az 4, Müdürlükçe yılda bir defa denetlenecektir. Denetimlerde; Satılan suya ait kap, kapak, etiket bilgileri kontrol edilecek, Su numuneleri alınarak, suyun kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri yönünden analizleri yaptırılacak,

43 DENETİM ŞEKLİ-2 Denetim-2
Çalışan personelin hijyen eğitimi alıp almadığına ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilecek, Ambalajlı su üreticileri yapılan sözleşmeler kontrol edilecek, Damacana kaplar kontrol edilecek, suyun şeffaf rengini göstermeyen kaplarla su satışı önlenecek, Açıkta su satışı önlenecek, Denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre verilecek,

44 MÜEYYİDELER- Denetim-2
Piyasada satılan sulardan alınan numune sonuçlarının Yönetmeliğe aykırı olması halinde; aykırılık tespit edilen aynı seri numaralı sular tesis sahiplerince toplatılıp sağlık teşkilatı denetiminde imha edilecek, Piyasada satılan suların Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını sağlamamaları durumunda uygulanacak cezai işlem Kurumumuzca uygulanacaktır, Su satış yerinde veya nakil araçlarında tespit edilen ve Tebliğde belirtilen hususlara aykırılık halinde Müdürlükçe cezai işlem uygulanacaktır,

45 Su, hayat veren bir nimet olarak son derece kıymetlidir, azizdir
Su, hayat veren bir nimet olarak son derece kıymetlidir, azizdir. Ama su aynı zamanda tevazunun sembolüdür. Yeryüzünde hayatın idamesini sağlayan unsurlardan biri olduğu halde yüzünü yerden kaldırmaz. Eskiden, ikram edilen suyu içtikten sonra, su veren kişiye teşekkür makamında “Su gibi aziz olasın!” diye niyazda bulunurdu büyükler. Aziz olmak, izzet sahibi olmaktır; izzet ise haysiyet demektir. “Haysiyet”, aslında kişinin bir yere yahut bir varlığa mensubiyetiyle kazandığı değer, şeref, itibar, güç ve üstünlük manasına gelir. Bütün bunlar insana bir yenilmezlik, hakimiyet veya hürmete layık olma mevkii kazandırır ki “izzet”i ekseri bu tezahürleriyle tarif ederler. Su alabildiğine mütevazi ve alabildiğine kıymetlidir Su gökten indirilmiş olmasına rağmen bulunduğu yerin en aşağı kısmında durur, oraya akar Mütevazilik yaradılışındadır O mütevazi oldukça değeri artar Aşağıya akar, akar da toprağa karışır, her şeye can katar.Tevazuyu belki su kadar başka bir varlık anlatamaz Onun mütevaziliğinin eşsizliği kadar kıymeti de eşsizdir Demiştik ya, onsuz hayat olmaz Kainatın sahibi, “Her şeyi sudan canlı kıldık” (Enbiya, 30) buyurarak, mütevaziliğine karşılık suya verdiği değeri ilan eder. Suyun kıymetinin önemli sebeplerinden birisi de hem temiz, hem de temizleyici olmasıdır Suyun bulunmadığı yerde temizlik olabilir mi? Su gibi aziz ol”, yani hem su gibi mütevazi , haddini bilen, hem de su gibi kıymetli TEŞEKKÜRLER…


"ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları