Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Eğitim MUSTAFA ABAK R.A.M 214 61 41.  Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Eğitim MUSTAFA ABAK R.A.M 214 61 41.  Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş."— Sunum transkripti:

1 Özel Eğitim MUSTAFA ABAK R.A.M 214 61 41

2  Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime denir. Özel Eğitim Nedir

3  Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. Özel Eğitim Gerektiren Birey

4  Önce: genetik, darbe, içki, sigara, uyuşturucu, ilaçlar, ağır psikolojik bunalımlar, Yetersizlik Sebepleri

5  Bedensel engeliler  İşitme engeliler  Görme engeliler  Duygusal+Sosyal yetersizlik yaşayanlar  Zihinsel yetersizlik yaşayanlar  Davranış bozukluğu yaşayan öğrenciler  Dil-konuşma yetersizliği bireyler  Özel öğrenme güçlüğü  ……………. Kimler özel eğitime muhtaç bireylerdir ?

6 Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumunu, ENGEL ÇEŞİTLERİ

7  Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumunu,  Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olması durumunu,

8  İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,  Görme Yetersizliği: Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,  Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

9  Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu, NE YAPILMALI? Eğitimi?  Sosyal Uyum Güçlüğü: Madde bağımlılığı, yetersiz beslenme, göç, suç işleme, suça yönelme, çalışma, ihmâl, istismar ve terk edilme gibi riskli hayat şartlarından dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu, NE YAPILMALI?

10  Geç ve güç öğrenirler  Çevreye uyum sağlamakta, zorlanırlar  Öğrendiklerini çabucak unuturlar  Soyut şeyleri zor kavrarlar  Genelleme yapamaz, bilgilerini transfer edemezler  Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır  Kolayca yorulurlar,ve sebatsızdırlar  Akranlarıyla yarışma gibi öğrenmeyi hızlandıracak becerilere sahip değillerdir Zihinsel eng. çoc.özellikleri:

11  Genellikle bencil olup bencillikleri bilinçsizdir.  Paylaşmak, ortak ilgi kurma gibi hasletleri genellikle yoktur.  Tüm sosyal becerilerde genellikle akranlarından geridirler  Bir oyunu kurma liderlik etme, ve devam ettirmekte başarısızdırlar  Yakın çevresini (ailedekiler hariç) tanımakta zorlanırlar  Öğrenecekleri her şeyi küçük basamaklarla atlarlar.

12  Çevrelerindeki nesne ve canlıları tanımakta zorlanırlar.  Sosyal kurallara( ev misafirlik, okul, yemek, temizlik vb.) uymakta zorlanırlar  Genellikle özbakım ve günlük yaşam becerilerini gerçekleştiremezler  Kendilerine güvenleri azdır  Başkalarına bağımlı yaşarlar ve bundan rahatsızlık duymazlar  Genellikle duygularını ifade edemezler  Başkalarının duygularını anlayamazlar-empati kuramazlar  Arkadaşlık kuramazlar, kursalar da kısa süreli olur  Öğrenme aşmasında sık tekrar ve uygulama gereklidir.

13 Sınıf İçi Düzenlemeler  KAYNAŞTIRMA+Zihinsel Engellilerde: Hilal şeklinde, öğrencinin öğretmeni ve yazı tahtasını rahat bir şekilde görebileceği konumda, problemli öğrencilerin birbirine uzak, örnek davranışlar sergileyebilecek öğrencinin ise davranış kazanması amaçlanan öğrencinin yanına oturtulması,materyallerin somut veya görsel ve de sosyal hayatta kullanılabilir olmasına öncelik verilmeli……

14 İşitme engellilerde:  Çocuğun öğretmen ve tahtaya yakın olması,sınıf içi pencerelerinin ses yalıtımı amacıyla çift camlı olması, diğer öğrencilerin işaret dili kullanmaksızın konuşmaları koordine edilmeli, işitme cihazı kullanıyorsa müzik yeteneğini geliştirmeye ve program dışı grup faaliyetlerine katılmaya teşvik edin……..sınavlarda?  GÖRME ENG: Öğrencinin yeri sabit olup, tahtaya ve kapıya yakın oturtulup, giriş ve çıkışlarda engeller kaldırılıp, materyaller hep aynı yerinde ve aynı şekilde konulmalı Öğrenciye okul gezdirilmeli,okulun bölümleri,okul bahçesi vb. tanıtılmalıdır ……..sınavlarda kalın puntolu yazılar…….?  BEDENSEL ENG:……?

15 Engelli Çocukların ve ailelerinin karşılaştıkları problemler  Yakın ve uzak çevrece kabul edilmeme (kardeşi, ebeveyn,komşu, arkadaş…..)  Okul yönetimince kabul edilmeme (ö.e.h. Yön. 8,75,77 mad.)  Okuldaki diğer veliler ve çocuklarca kabul edilmeme ve hor görülme  Okuldaki öğretmenlerce kabul edilmeme,hor görülme, (ve bazen o sınıf öğretmenini dışlama)  Okuldaki diğer çalışanlarca hor görülme….  Ana sınıfına kaydedilmeme, kabul edilmeme

16 Engelli Çocukların ve ailelerinin karşılaştıkları problemler  Eve kapatılma  Eğitim ve sosyal hayata katılımının engellenmesi  Toplumdan dışlama  Ailenin işlerinden-etkinliğinden geride tutma  Yürüyüş rampaları yok,  Toplu taşıma araçları uygun değil  Herhangi bir işi başarabileceğine inanmama………

17 Özel Eğitimde Dikkat Edilmesi Gerekenler  Öğrenciyi Tanıma: Öğrencinin hassasiyetlerini bilmeliyiz,  Aile ile işbirliği kurmalıyız:  Çevre ile işbirliği kurmalıyız:  Uygulamaların basit ve anlaşılabilir olması gerekli(çoğun seviyesine)  Amaçların basamaklandırılarak öğretilmesi şart ( örnekleyiniz)

18  Engelli öğrenciler sınıfta yada diğer etkinlik alanlarında akranlarından ayrım yapmaksızın faaliyetler katılmalı veya ödevlendirilmeli…  Her öğrenci gibi onlarda sınıf başkanı….olabilmeli  Söz hakkına sahip olmalı  Cezalandırılabilmeli…  Hedeflerimiz sosyal hayatta kullanılabilir olması gerekir ( seviyesine göre)  Eğitimde süreklilik ve devamlılık sağlanmalı

19 Engeliler ‘e Hangi Beceriler Öncelikli Olarak Öğretilmeli, Niçin?  Özbakım becerileri  Günlük yaşam bec.  Sosyal-İletişim bec.  Mesleki eğitim bec.  Akademik bec. Neler olabilir, nasıl öğretiriz.

20 Engelli +Kaynaştırma öğrencilerini temel eğitim sonrasında nerelere yönlendirebiliriz  Mesleki eğitim merkezlerine  Halk eğitim merkezlerine  İş eğitim okulu-merkezlerine  Özel atölyelere hiperaktifleri (………) işitme eng (resim, atölye…) görme eng.( şair-yazar…)

21 Engellilere Yönelik yenilikler  Her çocuk engellide olsa 7 yaşından itibaren okula kayıt zorunludur  Özel eğitim kurs yada okullarından ücretsiz faydalanabiliyorlar  Çiş kontrolünü kazanamasa da temel eğitim için okullara kaydı zorunlu  Evde bakım ücreti ödeniyor  Yatılı bakım merkezleri açıldı…..  Vergi indirimleri var  Araç alımında ötv yok  Okul öncesi sınıflarında (ana okulu), bir sayıdan sonra okullar engelli öğrenci kaydı yapmak zorundadır.  Eğer okula uygunluğu konusunda tereddüt varsa RAM karar verir.10 öğrencide 2,20 öğrencide 1 kişi bulunur. (o.önc.y 10/c)

22 Engelliler Ne iş Yapabilir  Ayakkabı boyacılığı  Darbukacılık  Davul-zurna, bağlama, saz, gitar vb öğrenebilir (düğünlerde)  Karateci  Yüzücü  Daktilo-bilgisayar kullandırtılabilir  Resim-tablo,  Sanayide motor, kaporta vb ustası  ………….vb

23 1-Başarılı Yaşantılar Sağlama: 2-Geriye Bildirim (feed back) Sağlama: 3-Doğru Yanıtları Pekiştirme: 4-Çocuğun Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi: 5-Öğretilecek Konu ya da Davranışların Analizi: 6-Bilginin Sürekliliği ve Genellenebilirliği öğretilmeli 7-Öğrenilenlerin Yinelenmesini Sağlama: 8-Öğrenmeye Güdüleme: 9-Bir Defada Öğretilecek Kavramların Sayısını Sınırlama 10-Beklentileri Sınırlama Öğretmene Öneriler

24  KASTAMONU R.A.M MUSTAFA ABAK


"Özel Eğitim MUSTAFA ABAK R.A.M 214 61 41.  Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları