Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUNCELİ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel: 213 33 81 Fax: 213 33 07

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUNCELİ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel: 213 33 81 Fax: 213 33 07"— Sunum transkripti:

1 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUNCELİ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel: 213 33 81 Fax: 213 33 07 e-mail: projectcenter@planlama.gov.trprojectcenter@planlama.gov.tr

2 Başvuruların Alınması 15 Şubat - 15 Mart Valilik Değerlendirmesi 16 Mart - 15 Nisan Bakanlık Değerlendirmesi 16 Nisan - 15 Eylül* Sözleşmelerin İmzalanması 16 Eylül* - 01 Ekim* 1. TOPLANTI 2. TOPLANTI * Kesin olmayan tarihlerdir YOL HARİTAMIZ

3 Sunu Akışı 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarında proje hazırlama aşamasında ön plana çıkan konular Projelerin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar Başvuru Formunun doldurulması Ara Örnek bir projenin incelenmesi Soru-Cevap

4 SODES’ in Yasal Dayanağı 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları Ek-1: Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kurallar Ek-2: SODES Finansman Sözleşmesi Ek-3: Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri Ek-4: Sivil Toplum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci Ek-5: Görünürlük Kuralları

5

6

7 Sosyal Destek Programı (SODES) Nedir? Uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, – İstihdam, – Sosyal içerme – Kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programdır.

8 İlde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir İstihdam İlde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir Sosyal İçerme İlde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir Kültür Sanat Spor

9 Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar Kamu kuruluşları, İl/ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları. Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Kamu kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje teklifinde bulunabilir.

10 Projelerin Süresi ve Büyüklüğü Projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla 1 yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda Valilik projenin bitiş tarihinden geçerli olmak üzere en fazla 3 aya kadar ek süre verebilir. Projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 60.000 TL, üst sınırı ise 600.000 TL’dir

11 Desteklenecek Projelerin Seçimi SODES’ in amaçlara uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı,faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği, İlin öncelikleri Eş finansman oranı. Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.

12 SODES’ in Hedef Kitlesi Projelerin bu hedef kitlesine yönelik olması beklenmektedir. Dezavantajlı konumdaki çocuklar Gençler Kadınlar İşsizler Yoksullar Göç etmişler Yaşlı, özürlü ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler

13 Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. Ağaçlandırma Evde yaşlı ve hasta bakımı Okulların boya/ badana işlerinin yapılması Yoksulların evlerinin onarımı

14 Projelerde Desteklenmesi Uygun Görülen Maliyetler Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler Yolculuk giderleri Gündelik giderler Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Sarf malzemeleri maliyetleri Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.)

15 Projelerde Desteklenmesi Uygun Görülen Maliyetler Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.) Elektrik, su, telefon vb. idari giderler Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler

16 Projele Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler Proje Koordinatörüne ilişkin özel hükümler - Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır - Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir - Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz - Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.

17 Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar. Kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez Projele Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler

18 Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır Gezi projelerine katılan kişilere günlük 10 TL’ye kadar harçlık verilebilir Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır

19 Proje Sonuçlarının Kullanımı Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

20 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tadilat ve demirbaş alımı giderlerinin proje bütçesine oranına dikkat edilmelidir. Yüksek oranda tadilat gideri ve demirbaş alımı öngörülen projeler teklif edilmemelidir (park, halı saha, kütüphane vs. projeler istisnadır). Lüks içerikli ve ekipmanı pahalı projeler teklif edilmemelidir. Şenlik, festival ve konser gibi etkinlikler teklif edilmemelidir. Tarımsal verimlilik artışı, deprem bilgilendirme/bilinçlendirmesi, obeziteyle mücadele, öğretmenlere/doktorlara/memurlara/muhtarlara yönelik projeler teklif edilmemelidir.

21 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Proje bütçesinde kamera, fotoğraf makinası, optik okuyucu gibi harcamalara yer verilmemelidir Meslek edindirme kurslarında eğitim süresinin MEB modüllerine uygunluğu proje yürütücüsü tarafından teyit edilmelidir (aksi takdirde proje kabul edildikten sonra MEB modüllerine uygun olmadığı için projenin iptali veya ödenek yetersizliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.) Geçen yıl destek alamamış projeleri tekrar göndermeyiniz.

22 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

23 www.sodes.gov.tr SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemidir… Başvurular SODES-BİS üzerinden yapılır… SODES-BİS

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


"2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUNCELİ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel: 213 33 81 Fax: 213 33 07" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları