Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç Denetçi Eğitim Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç Denetçi Eğitim Semineri"— Sunum transkripti:

1 İç Denetçi Eğitim Semineri
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Murat YELESER Muhasebat Başkontrolörü Ankara,2008

2 gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri;
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri;  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca(Kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınır),  Mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca,  Sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

3 Giderin Çeşidine Göre Aranacak
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Giderin Çeşidine Göre Aranacak Gerçekleştirme Belgelerinin Şekil ve Türleri Hakkında Yönetmelik ( 5018 S.K. 33.m. 5.Fıkra Gereği ) Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Maliye Bakanlığınca Mahallî İdareler İçin İçişleri Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumları İçin De Bağlı veya İlgili Oldukları Bakanlıklar Tarafından, Kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınır Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü Alınarak Çıkarılır

4 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 31/12/2005 Tarihli ve 3.Mükerrer Sayılı,  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Tarihli ve Sayılı,  Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği Tarihli ve Sayılı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5 Harcamaya konu mali işlemlerin  Gerçekleştirilmesi ve
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yönetmeliğin Amacı Harcamaya konu mali işlemlerin  Gerçekleştirilmesi ve  Muhasebeleştirilmesi kapsamında Ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin neler olduğunu ve Bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir

6 SORU: Kamu gideri nedir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Kamu gideri nedir? Kamu Gideri, 5018 sayılı Kanunda kamu gider aşağıdaki unsurları taşıyacak biçimde tanımlanmıştır;  Kanunlarına Dayanılarak Yaptırılan İş, Alınan Mal Ve Hizmet Bedelleri,  Sosyal Güvenlik Katkı Payları,  İç ve Dış Borç Faizleri,  Borçlanma Genel Giderleri,  Borçlanma Araçlarının Iskontolu Satışından Doğan Farklar,  Ekonomik, Mali Ve Sosyal Transferler,  Verilen Bağış ve Yardımlar,  Diğer Giderleri,

7 SORU: Mali işlem nedir, nasıl muhasebeleştirilir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Mali işlem nedir, nasıl muhasebeleştirilir? Bir ekonomik değerin yaratılması, başka bir şekle dönüştürülmesi, mübadeleye konu edilmesi, el değiştirmesi veya yok olması mali işlem olarak kabul edilir.  Bütün mali işlemler muhasebe yetkililerince muhasebeleştirilir.  Her muhasebe kaydının bir belgeye dayandırılması zorunludur. Muhasebeleştirme işlemleri idarelerin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen muhasebeleştirme belgeleri ile yapılır. Muhasebeleştirme işlemi, mali işlemin tamamlanmasını takiben geciktirilmeden en geç izleyen iş gününde yapılır (İstisna: mahsup dönemi sonuna kadar muhasebeleştirilebilme).

8 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin;
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yönetmeliğin Kapsamı Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin;  (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçeli kuruluşlar,  (II) sayılı cetvelde yer özel bütçeli kamu idareleri, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların;  İlgili mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türlerini kapsar.

9 Yönetmeliğin Dayanağı
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yönetmeliğin Dayanağı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

10 SORU: Bir Giderin Yapılabilmesinin Şartları Nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Bir Giderin Yapılabilmesinin Şartları Nelerdir? 5018 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre, bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için;  İş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının,  Gerçekleştirildiğinin,  Görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması  Gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesi gerekir.

11 SORU: Giderin Gerçekleşme Aşamaları Nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Giderin Gerçekleşme Aşamaları Nelerdir?

12 MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDA GİDERLERİN GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN AKIŞ ŞEMASI
Ön Ödeme Yapılması Halinde Tanzim Edilen Muhasebe İşlem Fişi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Belirlenen Ekli Belgeleri İhtiva Edecek Şekilde Muhasebe Yetkilisine gönderilir Mali Hizmetler Birimi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik Gereği Ön Mali Kontrole Tabi Tutulması Gereken Mali Karar ve İşlemlerin Ön Mali Kontrolü Yapılır. Giderin Gerçekleştirme Aşamaları Ödeneği Olan İş İçin Harcama Talimatı Verilmesi(4734 sayılı Kanuna Göre Yapılan Alımlarda Onay Belgesi, Diğer Alımlarda Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Öngörülen Harcama Talimatı İlgili Hak Sahibine Ödeme Yapılmak Üzere Ödeme Emrinin İmzalan-ması Giderin hak sahibine ödenmesi Alıma ilgili her türlü işlemi; mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamak Alıma Konu Mal veya Hizmetin idarece, muayene ve teslime ilişkin mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda teslim alınması. Ödeme Emrinin, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eki Belgeleri İhtiva Edecek Şekilde Düzenlenmesi Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri ve Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi Görevliler

13 HARCAMA YETKİLİSİNİN TALİMATI VERMESİ
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği HARCAMA YETKİLİSİNİN TALİMATI VERMESİ Harcama talimatı maaş, elektrik vs gideri gibi sürekli giderler için verilmemektedir. Harcama talimatında; 1.Hizmet gerekçesi 2. İşin konusu 3.Tutarı ve süresi 4. Kullanılabilir ödeneği 5. Gerçekleştirme usulü 6. Gerçekleştirmeyle görevli olanlar yer alır. Kamu İhale Kanununa tabi alımlarda; İhale Onay Belgesi veya Onay Belgesi, Harcama talimatı yerine geçer.

14 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler gerçekleşme belgeleridir. Harcama yetkilileri, yardımcılar veya hiyerarşik olarak kendisin en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini “Ödeme Emri Belgesi”ni düzenlemekle görevlendirir. Gider Gerçekleştirme Görevlilerinden biri tarafından Ödeme Emri Belgesine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür ve imzalanır. Mali Hizmetler Birimi Yönetmeliğinde belirtilen limitleri (limitlerde ÜFE artışı öngörülmektedir) aşan taahhüt evrakı (ihale işlem dosyası) ve sözleşmelerle diğer giderler 10 işgünü içinde incelenir, vize ve görüş yazısı yazılır. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ TARAFINDAN İŞİN YAPTIRILMASI, MAL VEYA HİZMETİN ALINMASI VE GERÇEKLEŞME BELGELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİN, MAL VEYA HİZMETİN BELİRLENMİŞ USUL VE ESASLARA UYGUN OLARAK ALINDIĞININ VEYA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİN GÖREVLENDİRİLMİŞ KİŞİ VEYA KOMİSYONLARCA ONAYLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRME BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN ÖN MALİ KONTROL

15 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama yetkilileri kurumsal sınıflandırmanın 3. ve 4. Düzeyinde tanımlanan birimlerin başındaki sorumlulardır. Mali Hizmetler Birimi Yönetmeliğinde belirtilen giderler vize ve görüş yazısı alındıktan sonra, diğer giderler gerçekleştirme görevlisinin onayından sonra harcama yetkilisince “Ödeyiniz” şerhiyle birlikte imzalanır ve bu aşamada gider tahakkuk etmiş olur. HARCAMA YETKİLİSİNİN ÖDEME EMRİ BELGESİNİ ONAYLAMASI

16 MUHASEBE YETKİLİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Muhasebe Yetkilileri ; 1- Yetkililerin imzası, 2-Belgelerin tamam olması, 3- Maddi hata, 4- Hak sahibinin kimliği konularında inceleme yaparlar. Bu inceleme 4 iş günü içinde sonuçlandırılır ve 1 iş günü içinde tespit edilen eksikliğin giderilmesi istenir.Eksiklik yoksa ödeme yapılır ve muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. MUHASEBE YETKİLİSİNİN ÖDEME EMRİ BELGESİNİ ONAYLAMASI, GİDERİN ÖDENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

17  Ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise Muhasebe İşlem Fişini,
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ödeme Belgesi;  İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Ödeme Emri Belgesini;  Ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise Muhasebe İşlem Fişini, ifade eder.

18 ÖDEME BELGESİ ÖDEME EMRİ MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ÖDEME BELGESİ ÖDEME EMRİ MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Bütçeden Yapılacak Kesin Ödemeler Ön Ödeme Suretiyle Yapılacak Ödemeler Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eki 1 Örnek Numaralı Belge Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eki 2 Örnek Numaralı Belge

19 SORU: Ödeme Belgeleri kaç nüsha düzenlenir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Ödeme Belgeleri kaç nüsha düzenlenir? Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir!  İlk iki nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir.  İlk nüsha ve eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştay’a gönderilir.  İkinci nüsha Muhasebe Biriminde,  Üçüncü nüsha Harcama Birimlerinde saklanır.

20 SORU: Harcama Belgelerinin Önemi?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Harcama Belgelerinin Önemi?  Harcama Belgelerinin önemi; kamu harcamalarının bir belgeye dayanma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Bu husus;  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 15. Maddesinde, “Bütün Muhasebeleştirme İşlemlerinin Kanıtlayıcı Belgelere Dayandırılması Zorunludur. Kanıtlayıcı Belgeler, Muhasebeleştirme Belgesinin Hazırlanmasını Gerektiren ve İlgili Mevzuatında Belirtilen Belgelerden Oluşur.”  Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliği, 461. Maddesinde, “Her Muhasebe Kaydının Bir Belgeye Dayanması ve Mali Sonuç Doğuran Bütün İşlemlerin Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmesi Zorunludur.”

21 SORU: Ödeme Belgesi Eki Belgelerin Nitelikleri?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Ödeme Belgesi Eki Belgelerin Nitelikleri?  Ödeme Belgesinin Birinci Nüshasına, Kanıtlayıcı Belgelerin Aslı veya Yasal Bir Sebeple Aslı Temin Edilemeyenlerin Onaylı Suretleri Bağlanır.  Fatura ve Taşınır İşlem Fişinin Asıllarının Bağlanması Esastır.  Ancak, Kaybolma, Yırtılma, Yanma gibi Mücbir Sebeplerle Aslının Temin Edilemediği Hallerde, Fatura ve/veya Taşınır İşlem Fişinin Onaylı Örnekleri Bağlanmak Suretiyle Ödeme Yapılabilir.  Onaylı Suretlerin, Onaylayan İlgili Birim Yetkilisinin Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası ve Resmi Mühür ile Onay Tarihini Taşıması Gerekir.

22 FATURA/TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİNASLININ TEMİN EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği FATURA/TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİNASLININ TEMİN EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR Kamu İdarelerince Düzenlenen Faturalar/Taşınır İşlem Fişi Özel Kişilerce Düzenlenen Faturalar Tutarı YTL’yi Geçmeyen Faturalar * Düzenleyen İdarelerde Bulunan Dip Koçanındaki Nüshasına Uygun Olarak Suretleri Çıkarılır Ve İlgili Kamu İdarelerinin Yetkili-lerince Onaylanır. Tutarı YTL’yi Aşan Faturalar * Harcama Birimine İbraz Edilen Dipkoçanındaki Nüshasına Uygun Olarak Suretleri Çıkarılır Ve Harcama Yetkilisince Veya Harcama Yetkilisinin Belirleyeceği Görevli Tarafından Onaylanır. Ayrıca, Dipkoçanının Arkasına Suretinin Çıkarıldığına İlişkin Şerh Düşülerek Onaylanır. Noterce Onaylanan Suretleri Ödeme Belgesine Bağlanır. * MGM- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ

23 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Taşınır İşlem Fişinin Ödeme Belgesine Bağlanmayacağı Durumlar Hangileridir?  Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz: Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları,  Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları,  Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.  Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile likit gaz, akaryakıt ve yağlar için taşınır işlem fişi aranır.  T.S.K. (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile M.İ.T. ve E.G.M. yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı taşınır alımlarında, taşınırların girişine ilişkin düzenlenecek belgenin ödeme belgesine bağlanması hususunda, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Yönetmelik hükümleri saklıdır.

24  Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde;
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği SORU: Ön Ödemede Muhasebe İşlem Fişine Hangi Kanıtlayıcı Belgeler Bağlanır?  Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde;  Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,  Gereken hallerde kredi izin yazısı;  Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda;  Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği,  Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı,

25 Soru: Kanıtlayıcı belgeler nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Kanıtlayıcı belgeler nelerdir? Kanıtlayıcı belge; kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgeler ile harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerdir.

26 Soru: Harcama Talimatı Nedir, Türleri Nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Harcama Talimatı Nedir, Türleri Nelerdir? 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. HARCAMA TALİMATI İHALE ONAY BELGESİ Harcama talimatla-rında hizmet gerekçe-si, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştir-meyle görevli olanla-ra ilişkin bilgiler yer alır. İhale Usulüyle Yapılacak Alımlarda, Kamu İhale Mevzuatında Standart Form Olarak Belirlenen İhale Onay Belgelerini Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Bir Giderin, İdare Adına Ödenebilmesi İçin, Harcama Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Belge Doğrudan Temin Suretiyle Veya Kamu İhale Mevzuatında Belirtilen İstisnai Alımlarda İse İçeren, Harcama Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Belgeyi, Çeşitli Bilgileri Harcama Talimatındaki Bilgiler

27 Soru: Harcama Talimatı Nedir, Türleri Nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Harcama Talimatı Nedir, Türleri Nelerdir? Bütçeden Yapılacak Bir Giderin Ödenmesinde Gider Çeşidine Ve Alım Şekline Göre Yönetmeliğin İlgili Maddelerinde Belirtildiği Şekilde Harcama Talimatı, İhale Onay Belgesi Ya Da Onay Belgesinden Yalnızca Birinin Düzenlenmesi Yeterlidir. İhale Onay Belgesi Onay Belgesi Harcama Talimatı Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmelik-lerinin ekinde standart form olarak belirlenen belge Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapıla-cak veya 4734 sayılı Kanununun 3. madde-sinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde kullanılan belge İlgili Mevzuata Göre Ödenmesi Gereken Görevden Uzaklaştırılmış Olanların Açıkta Kaldıkları Sürelere Ait Aylıkları, Kıdem Tazminatı, Huzur Ücreti, Konferans Ücreti, Kaçak Olarak Yakalanan Eşya,Uyuşturucu, Silah Ve Mühimmatlar İçin Verilecek İkramiyeler İle Diğer İkramiye Ve Teşvik Primleri Ve Benzeri Ödemelerde

28 Soru: İhale Onay Belgesinde Hangi Hususlar Yer Alır ?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: İhale Onay Belgesinde Hangi Hususlar Yer Alır ?  4734 sayılı Kanun eki standart formları yer alan ihale onay belgesinde; İşin,  nev’i,  niteliği,  varsa proje numarası,  miktarı,  gereken hallerde yaklaşık maliyeti,  kullanılabilir ödeneği,  tertibi,  alımda uygulanacak ihale usulü, belirtilir.

29 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: İhale Onay Belgesi İle Birlikte Ödeme Belgesine Bağlanacak Belgeler Nelerdir?  Sınai, teknolojik, malî ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin tespit edilemediği haller dışında, yaklaşık maliyet hesap cetveli veya yaklaşık bedelin tespitine ilişkin belgeler de ihale onay belgesi veya onay belgesi ile birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır.

30 Soru: Harcama Talimatına Konu Ödemeler Nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Harcama Talimatına Konu Ödemeler Nelerdir?  İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, Kıdem tazminatı, Huzur ücreti, Konferans ücreti, Kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve Benzeri ödemeler harcama talimatı ile ödeme belgesine bağlanır.

31 Soru: Harcama Talimatı Olmaksızın Yapılabilecek Ödemeler Nelerdir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Harcama Talimatı Olmaksızın Yapılabilecek Ödemeler Nelerdir?  Mevzuatı gereğince şehitlik tazminatı, yabancı dil tazminatı, 657 sayılı Kanun gereğince devlet memurlarına verilecek ödüller, kurs ve toplantılara katılma giderleri, siyasi partilere yapılacak ödemeler gibi MYHBY gösterilen giderlerin ödenmesinde “başbakan”, “ilgili bakan”, “üst yönetici”, “atamaya yetkili amir” ve benzeri yetkililerden alınan onay veya yazılar harcama talimatında belirtilmesi gereken bilgilere yer verilerek düzenlendiğinden söz konusu ödemelerin yapılmasında ayrıca harcama talimatı aranmaz.

32 Soru: Ödeme belgesine bağlanmadan ödenebilecek gider var mıdır?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Ödeme belgesine bağlanmadan ödenebilecek gider var mıdır?  5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir” hükümlerine,  MYHBY’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayan belge bağlanmaz.” düzenlemelerine, yer verilmiştir. Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ödemeleri Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan harcama birimlerinde istihdam edilen memurların aylıklarının say2000i sisteminde oluşturulan merkezi veri tabanındaki bilgilerden yararlanmak suretiyle ödenmesi Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen usul ve esaslara uyulacaktır.

33 Soru: Fatura nedir, neyi ifade eder?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Fatura nedir, neyi ifade eder? İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; Faturayı, Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan MYHBY eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulasını, Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen MYMÇUEHY 14. maddesinde belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı, Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri, ifade eder.

34 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Fatura… Fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile düzenlenme şekilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun nci maddelerinde açıklanmıştır. Söz konusu maddeler gereğince fatura yerine geçen belgeler olarak kabul edilen belgelerden perakende satış vesikası ile ödeme kaydedici cihazlara (yazar kasa) ait satış fişinde mal veya hizmeti alan ya da mal veya hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına ilişkin bilgilere yer verilmediğinden, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır. Ancak, Personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırılan cenazeye ilişkin giderler ile Belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahat giderleri ve Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi fatura yerine kabul edilebilecektir.

35 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Fatura…  Akaryakıt istasyonlarından yapılan akaryakıt alımlarında, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 7/9/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen fişler “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilecektir. Ancak, aynı Tebliğde yapılan açıklamalara göre fatura düzenlenmesi gereken hallerde “fatura”nın aranması zorunludur.  Diğer taraftan, yurtdışından veya yurtdışında yapılan alım bedellerinin ödenmesinde, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen fatura veya benzeri belgelerin, birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen misyon şefi, ataşe, eğitim müşavirliği, ihtisas birimi yöneticisi ve benzeri yetkililerce onaylanmış tercümeleri ile birlikte ödeme belgesi ekine bağlanması gerekir. Ancak, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatının bulunduğu ülkenin mevzuatı gereğince asılları vergi iadesinde kullanılan faturalara ilişkin giderlerin ödenmesinde, ilgili dış temsilciliğin veya yurtdışı teşkilatının yetkilisi tarafından onaylanan fatura örneklerine göre işlem yapılması uygun görülmüştür.  Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez.

36 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taahhüt Dosyası Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmayacak, iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir. Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir. İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde,  İhale onay belgesi,  İhale komisyonu kararı,  Sözleşme,  İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,  Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği,  Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,  Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge,  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,  Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,  Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

37 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taahhüt Dosyası Taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir. Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin ilgili maddesinde (59 ve 63. Maddeler-4734 sayılı Kanununun 3. ve 22/d maddesine göre yapılan alımlar) sayılan ödemelerde ödeme belgesine taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır.  Taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır.

38 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Uluslar arası Antlaşmalar Gereğince Sağlanacak Dış Finansmanla Yaptırılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Düzenlenecek Taahhüt Dosyasına Eklenecek Belgeler Nelerdir? Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin asılları ise iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerince saklanır. Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile birlikte;  Şartnameler (teknik şartname hariç),  İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,  Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi,  Kesin teminata ilişkin alındının onaylı örneği,  Damga vergisi alındısı,  Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin 11/07/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları, bağlanır.

39 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda; Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi, Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form,  Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,  Fatura,  Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,  Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, ödeme belgesine bağlanır.

40 KAMU İHALE KANUNU 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE YAPILACAK ALIMLAR
İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada yaklaşık maliyet araştırması yapılır. Yaklaşık maliyet öğrenilerek bir cetvel hazırlanır ve onay belgesi ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur. ONAY BELGESİ DÜZENLENİR A FİRMASI TEKLİFİ B FİRMASI TEKLİFİ C FİRMASI TEKLİFİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI DÜZENLENEREK EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMADAN ALIM YAPILIR

41 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Özel Durumlar Nelerdir?  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yurtdışından tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarında ilave olarak;  Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge, Taşıma senedi (konşimento),  Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,  Fatura,  Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,  Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi,  Yurtdışından yapılan satın almalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır.

42 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.  Tercüme ücreti ödemeleri ile elektrik, su, doğalgaz ve ulaştırma, haberleşme giderlerinin ödenmesinde muayene ve kabul işleminin yapıldığına ilişkin belge aranmaz.  Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten;  Taşıma senedinin (konşimento) aslı,  Bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneği, ödeme belgesine bağlanır.  Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.

43 Soru:Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Nedir?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru:Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Nedir? Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Doğrudan Temin Usulüyle İhale Komisyonu Kurulmadan Yapılacak Alımlar İçin,  Alımı Yapmakla Görevlendirilen Kişi Veya Kişilerce Yapılan,  Piyasa Fiyat Araştırması Sonucunda Alınan Teklifleri, Uygun Görülen Fiyat ile Yükleniciyi Gösteren,  Söz Konusu Kişi veya Kişilerce İmzalanan,  Bu Yönetmelik Eki 2 Örnek Numaralı Tutanağı, ifade eder. * Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir. Ayrıca, 25/A örnek numaralı Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosunun “Aylık ödenek (yabancı para)” sütunu ile “Diğer ödemeler” sütunundaki YTL ibaresi çıkarılarak tutarlar yabancı para cinsinden gösterilecektir.

44 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru:Kamu İhale Mevzuatına Göre Yapılacak Alımlarda Aranacak Diğer Belgeler Nelerdir?  Kamu ihale mevzuatına göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları muhasebe biriminde saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır. Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri, Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge. İlgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildiği hallerde, duruma göre vize yazısı veya cetveller ile uygun görüş yazıları, Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının, İlk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

45 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Hakediş Raporu İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir. Aşağıdaki Raporlar, Yapım Veya Hizmet İşlerinde Yükleniciye Ödenecek Ara ve Kesin Hakediş Tutarının Hesaplanmasına Esas Olan Belgelerdir. Yapım veya Hizmet Türüne Göre İlgili Sayfaları ve Gerekli Görülen Diğer Belgeler Düzenlenerek Yüklenici ve Yapı Denetim Elemanlarınca İmzalanır, Yetkili Makamca Onaylanır. Yapım İşleri Hakediş Raporu Örnek - 3 Hizmet İşleri Hakediş Raporu Örnek - 4

46 Soru: Ödeme Kimlere Yapılır?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru: Ödeme Kimlere Yapılır? GERÇEK KİŞİLERDE TÜZEL KİŞİLERDE Alacaklıya Vekiline Kanuni Temsilcilere Velisine Varislere Bunların Tayin Ettikleri Vekillere Vasisine Mutemedine Kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma Temlik sahibine Temlik sahibine

47 Soru:Ödeme Kimlere Yapılır?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru:Ödeme Kimlere Yapılır?  Vekillere Yapılacak Ödemelerde  Vekilin Alacaklı Adına Tahsile Yetkili Olduğuna İlişkin Noterce Düzenlenmiş Vekaletname Aslı veya Bunun Noterce Onaylanmış Örneği,  Velilere Yapılacak Ödemelerde  Veli Ve Çocukların Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Suretleri,  Mahkemece Tayin Edilmiş Velilere Yapılacak Ödemelerde Mahkeme İlamı,  Vasilere Yapılacak Ödemelerde  Vasi Tayinine İlişkin Mahkeme İlamı,  Varislere Yapılacak Ödemelerde  Veraset İlamı, Vekaletname/İlam Kayıt Defterine Kaydedilerek, Muhasebe Biriminde Açılacak Dosyada Saklanır.Azletme Yazıları da Bu Defterin Açıklama Bölümüne Kaydedilir.

48 Soru:Ödeme Kimlere Yapılır?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru:Ödeme Kimlere Yapılır?  Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde,  Dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi.  Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde,  Noterce onaylanmış alacak temliknamesi.  Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde  Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek : 5 ).  Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakları ile kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılığı gerçekleşen yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde,  Her ödemeyle ilgili Şahsi Mutemet Dilekçesi (Örnek: 6 ).  Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere mutemetleri aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yazısı.  Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, Alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi (Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura üzerinde alacaklının banka hesap numarasının yer alması halinde ayrıca yazılı talepleri aranmaz.).

49 Soru:Kimlere Ödeme Yapılır?
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Soru:Kimlere Ödeme Yapılır?  1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince avukatlar belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından, bunlara vekaletname ile yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avukat tarafından onaylanmış örnekleri kabul edilecektir.  Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge, bunların tayin ettikleri vekile yapılacak ödemelerde ise sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranacaktır.  Noterlerce düzenlenen imza sirkülerinde aynı zamanda ilgili kişi veya kişilerin tüzel kişiliği “temsil ve ilzam”a yetkili olduklarının belirtilmiş olması halinde, bu kişi veya kişilere yapılacak ödemelerde ayrıca, tahsile yetkili olduğuna dair belge istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

50 HARCAMA TÜRLERİNE GÖRE ÖDEME EMRİNE BAĞLANACAK KANITLAYICI BELGELER
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği HARCAMA TÜRLERİNE GÖRE ÖDEME EMRİNE BAĞLANACAK KANITLAYICI BELGELER

51 Kamu Personeline Yapılacak Ödemeler
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği PERSONEL GİDERLERİ Kamu Personeline Yapılacak Ödemeler Mutemet Görevlendirme Yazısı  Aylık,  Ücret,  Düzenli Olarak Yapılan Benzeri Ödemeler, Şahsi Mutemet Dilekçesi  Yolluk,  Tedavi Gideri,  Münferit Benzeri Alacaklar,  Kamu Personeli Olmayan Kişilerin Hizmetleri Karşılığı Gerçekleşen Yolluk, Ders Ücreti, Huzur Ücreti

52 AYLIKLAR  Naklen Atamalarda Atama Onayı İşe Başl. Yazısı
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği AYLIKLAR  Aylık Bordrosu(Yurtiçi-Yurt dışı)*,  Personel Bildirimi,  İlk Atamalarda, Atama Onayı ve İşe Başl. Y.,  Naklen Atamalarda Atama Onayı İşe Başl. Yazısı ve Personel Nakil Bildirimi,  Terfilerde, Terfi Onayı**,  Görevden Uzaklaştırılanlardan Göreve İade Edilenler İçin Onay ve İşe Başl. Y., Ücretli Vekaletlerde Onay ve İşe Başlama Y. İkinci Görev Ödemelerinde Onay ve İşe Başl. Y., Aylıksız izin ve askerlik dönüşlerinde İşe Başl. Y. Duruma Göre Ödemenin Yapıldığı İlk Aya Ait Ödeme Belgesine Bu Belgelerden Biri veya Birkaçı Bağlanır. *Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan tahakkuk birimlerinde istihdam edilen memurların maaş işlemlerinin say2000i sistemi üzerinden yapıldığından aylık bordrolar ödeme emri belgesine bağlanmaz. ** Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz. *** Personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren onaylı liste insan kaynakları birimince mali yılın ilk ayına ait ödemelerde ödeme belgesine bağlanır. Diğer aylarda ise durumunda değişiklik olanların listesi eklenir. ****Başbakan ve bakanların temsil ödenekleri ile aylıklarla birlikte ödenmesi gereken diğer ödenekler Aylık Bordrosu (Örnek : 8) ile ödenir.

53 Zam, Tazminat ve Benzeri Ödemeler
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Zam, Tazminat ve Benzeri Ödemeler Yabancı Dil Tazminatında, Yabancı Dil Sonuç Belgesi; Gördükleri Öğrenim Nedeniyle Yabancı Dil Bilgisinin Tespitine Gerek Görülmeyenlerde ise, İnsan Kaynakları Biriminin Yazısı ( Her Mali Yılın İlk Ödemesine Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir). 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca yapılacak ödemede, ilgilinin uçuş ekibi kapsamında olduğuna ilişkin yetkili makamın onayı; uçuş ekibi dışında olup aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere tazminat ödenmesinde, görevlendirme yazısı; yıpranma tazminatının ödenmesinde, bakan onayı; şehitlik tazminatının ödenmesinde, yetkili makamın onayı; sakatlık tazminatının ödenmesinde, yetkili makamın onayı ve sakatlık derecesini gösterir rapor( Her Mali Yılın İlk Ödemesine Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir). 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 18/1/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat ödenmesinde, yetkili makamlarca onanmış nakdi tazminat komisyon kararı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca sıkıyönetim hizmet zammının ödenmesinde, görevlendirme onayı ile Sıkıyönetim Hizmet Zammı Bordrosu (Örnek : 11) ( Her Mali Yılın İlk Ödemesine Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile aktif istihbarat görevlilerine verilen ek tazminatların ödenmesinde, Başbakan onayı( Her Mali Yılın İlk Ödemesine Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir). 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca ödenecek tazminatlarda, Uçuş, Dalış ve Atlayış Hizmetleri Tazminatı Bordrosu (Örnek : 12). Özel mevzuatları gereğince yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde, ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı.

54 Zam, Tazminat ve Benzeri Ödemelerde Ortak Hususlar
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Zam, Tazminat ve Benzeri Ödemelerde Ortak Hususlar  Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çeşitli Ödemeler Bordrosunda (Örnek : 13) gösterilir.  İş riski, iş güçlüğü, malî sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve dağılım listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandığı ayı izleyen aya ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

55 Sosyal Yardım Ödemeleri
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sosyal Yardım Ödemeleri  Evlenme yardımı: Aile cüzdanının dairesince onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği ödeme belgesine bağlanır.  Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştay’a gönderilecek nüshasına eklenir.  Doğ um yardımı: Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır.  Ölüm yardımı: Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir.  Tayın bedeli : 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca tayın bedellerinin ödenmesinde, tayın bedelinin ilgili aya ait tutarının tespitini gösteren yazı.  Giyecek yardımı : Nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde; İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13), Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı, ödeme belgesine bağlanır.

56 Ek Çalışma Karşılıkları
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ek Çalışma Karşılıkları Ek ders ve fazla çalışma ücretleri ile huzur hakkı ve toplantı ücretleri, konferans ücretleri ve diğer ek çalışma ücretlerinin ödenmesinde;  439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde; Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ), Aylık karşılığı okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ek branş derslerinin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay, Haftalık ders dağılım çizelgesi, ücretli ders saatlerinde değişiklik yapılması halinde ise değişikliğe ilişkin onay ve haftalık ders dağılım çizelgesi(onay ve akademik takvimin, her öğretim yılının ilk ders ücretine ilişkin ödeme belgesine bağlanır), Eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde; Görevlendirme onayı, Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ) (onay ve akademik takvimin, her öğretim yılının ilk ders ücretine ilişkin ödeme belgesine bağlanır),  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde; Yükseköğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15/A), Her öğretim döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay ve akademik takvim (Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır.) (onay ve akademik takvimin, her öğretim yılının ilk ders ücretine ilişkin ödeme belgesine bağlanır),  Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde; Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay, Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge(onay malî yılın ilk ödeme belgesine bağlanır),  Komisyon ve kurul üyelerinin huzur hakkı ve toplantı ücretlerinin ödenmesinde; İlgili mevzuatında belirtilmeyenler için ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay veya yazısı, Üyelerin ad-soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir yetkili makamca onaylı liste,  Konferans ücretlerinin ödenmesinde; Verilecek konferansın sayısını ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimatı, Konferansın verildiğine ilişkin ilgili dairenin yazısı(yazı malî yılın ilk ödeme belgesine bağlanır), Çeşitli ödemeler bordrosu ile birlikte ödeme belgesine bağlanır.

57 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ödül ve İkramiyeler Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüller ,  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüller  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyeler  3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca ödenecek mükafatlar  4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu uyarınca verilecek ikramiye ve prim ödemeleri  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyeler  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca verilecek ikramiyeler  1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara verilecek ödüller  1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun uyarınca verilecek ikramiyeler  1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye  4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca verilecek ödüller  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile teknik direktör ve antrenörlerine verilecek ödüller Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerin ödenmesinde Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), diğerlerinde onay ve aranması yönetmelikle belirlenen belgeler Çeşitli Ödemeler Bordrosuna (Örnek :13) bağlanır.

58 Sözleşmeli Personel Ödemeleri
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sözleşmeli Personel Ödemeleri Sözleşme ve İşe Başlama Yazısının İlk Ödemeye Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir.  Yurtiçinde Aylık Bordro(Örnek:8),  Dış temsilciliklerde Yurtdışı Sözleşmeli Personel Ücret Bordrosu(Örnek:18),  Personel Bildirimi,  İşe Başlama Yazısı  Sözleşme, Sözleşmede Öngörülmesi Halinde Ödenecek Diğer Ödemelerde Bu Yönetmelikte Aranan Belgeler

59 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği İŞÇİ ÜCRETLERİ Ücret Ödemeleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Personel Bildirimi, İlk İşe Başlama, Yer Değiştirme ve Terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı, İşçi Ücret Bordrosu, Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımında Memurlar Gibi İşlem Yapılacak Fazla Çalışma ve İzin Ücretlerinin Ödenmesinde Buna İlişkin Onay  Harcama Talimatı,  Hizmet Cetveli, Kıdem Tazminatının Hesap-lanmasını Gösteren Belge, Askerlik Borçlanması Varsa Buna İlişkin Belge, Daha Önce Çalıştığı Yerlerden Ayrılırken Kıdem Tazminatı Alıp Almadığını Gösterir Belge Emekliye Ayrılmada Emekliliği Hakkettiğini Gösterir Belge  Harcama Talimatı,  Hizmet Cetveli,  İhbar Tazminatının Hesaplanmasını Gösteren Belge, Ödeme Belgesine Bağlanır NOT: Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında muhasebe birimine verilir. Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde Sayıştay’a gönderilir. Evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde memurlar için aranan belgeler ödeme belgesine bağlanır.

60 GEÇİCİ PERSONEL GİDERLERİ
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GEÇİCİ PERSONEL GİDERLERİ 30 iş gününü aşmayan sürelerde ve vize alınmaksızın çalıştırılacak işçiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatları gereğince geçici hizmetlerde istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanlar 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca sigorta primlerinin ödenmesinde Harcama Talimatı, İşçi Ücret Bordrosu,  Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi,  Aday çırak, çırak veya öğrencilerin onaylı listesi ,  Harcama Talimatı,  Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13), Gereken Hallerde Puantaj Cetveli Ödeme Belgesine Bağlanır

61 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI VE TAYIN BEDELLERİ Er ve Erbaş Harçlıkları
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI VE TAYIN BEDELLERİ Er ve Erbaş Harçlıkları Er ve erbaş (jandarma er ve erbaşları hariç) harçlıklarının ödenmesinde, Er ve Erbaş Harçlıkları Özet Bordrosu (Örnek: 21), Jandarma er ve erbaşlarının harçlıklarının avans olarak ödenmesinde, er ve erbaşların sayısı ile harçlık tutarını gösteren yazı, Söz konusu avansların mahsubunda ve kazandan iaşesi mümkün olmayan diğer er ve erbaşların harçlıklarının ödenmesinde; Er ve Erbaş Harçlıkları Dağıtım Bordrosu (Örnek : 22), Askeri öğrencilerin harçlıklarının ödenmesinde, Askeri Öğrenci Harçlıkları Bordrosu (Örnek : 23), Ödeme belgesine bağlanır.

62 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI VE TAYIN BEDELLERİ
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI VE TAYIN BEDELLERİ Tayın Bedeli Jandarma er ve erbaşlarının tayın bedellerinin avans olarak ödenmesinde, Er ve erbaşların sayısı ile tayın bedeli tutarını gösteren yazı, Söz konusu avansların mahsubunda ve kazandan iaşesi mümkün olmayan diğer er ve erbaşların tayın bedelleri ile ordu hemşire, ebe ve hastabakıcılarının tayın bedellerinin ödenmesinde; Er ve Erbaş Harçlıkları Dağıtım Bordrosu/Er,Erbaş ile Ordu Hemşire, Ebe ve Hastabakıcı Tayın Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek : 22), Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin tayın bedellerinin ödenmesinde; Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı, Sağlık kurulu raporu, Ödeme belgesine bağlanır. Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının zamanında düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme belgesine bağlanır. Ancak, daha sonra düzenlenen sağlık kurulu raporu, istenildiğinde ibraz edilmek üzere gideri gerçekleştiren harcama biriminde muhafaza edilir.

63 ÖĞRENİM GİDERLERİ Ödemenin Dayanağı Ödemenin Konusu
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ÖĞRENİM GİDERLERİ Ödemenin Dayanağı Ödemenin Konusu Kullanılacak Belgeler 2684 Sayılı Kanun kapsamında yapılan Öğrenci Giderleri Bordrosu(Örnek:24) Burs,harçlık,harç ve diğer sosyal yardımlar 3580 Sayılı Kanun kapsamında yapılan Harcama Talimatı ve Onaylı Liste(Bankaya Aktarılacaklar ve Üniversiteye Ödenecekler İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere) Y.Ö. K.Y.K.tarafından yapılan Öğrenim ve katkı kredisi ile burs giderleri Öğrenciler Tarafından Yapılan Kitap Kırtasiye ve Zaruri Giderler Harcama Talimatı ve Fatura 2698 Sayılı Kanun ve Dayanağı Yönetmelikçe Parasız Yatılı Öğrencilerin Devletçe Karşılanan Pansiyon Ücretleri Ayrıntısı Yönetmelikte Gösterilen Onaylı Cetvel 657,926 ve diğer kanunlara tabi personel çocuklarının Pansiyon Ücretlerinin Devletçe Karşılanan Kısmı Ayrıntısı Yönetmelikte Gösterilen Onaylı Liste Anlaşmalar Gereğince Yurtiçi Eğitim Kurumlarında Okutulan Yabancı Öğrencilerin Öğrenim bursları Onay, Anlaşmanın Onaylı Örneği, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Giderleri Bordrosu(Örnek:25) 2547,,1416 ve diğer kanunlar gereği yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin Aylık,yolluk ve diğer ödemeleri Harcama Talimatı, Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu(Örnek:25/A), Gönderilen Kişinin İlgili Ülkeye Varış Tarihini Gösteren Belge Ödeme Belgesine Bağlanır

64 Eczanelere Yapılacak Ödemeler Personel Tarafından Karşılananlar
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği TEDAVİ ÖDEMELERİ Eczanelere Yapılacak Ödemeler Personel Tarafından Karşılananlar Resmi – Özel Sağlık Kurumlarına Öde. Hastanın Sevkine İlişkin Belge İlaç Fiyat Kupürlerinin ve Barkod Diyagramının Yapıştırılmış Olduğu Reçete Fatura Eczane İle Her Yıl Yapılan Anlaşmanın Bir Örneği İlk Ödeme Belgesi İle Birlikte Muhasebe Birimine Verilir. Hastanın Sevkine İlişkin Belge İlaç veya Tıbbi Malzemeye İlişkin Reçete Fatura Hastanın Sevkine İlişkin Belge Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.) Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), NOT: Yurtdışında Yapılacak Tedavilere İlişkin Giderlerin Ödenmesinde Temin Edilen Belgelerin ve Bunların Tercümelerinin Misyon Şefliğinin veya İhtisas Biriminin Onayını Taşıması Gerekir. Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

65 Cenazenin Sağlık Kurum-Kuruluşu veya Belediyece Kaldırılması
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği CENAZE GİDERLERİ Cenazenin Sağlık Kurum-Kuruluşu veya Belediyece Kaldırılması Cenazenin İdarece Görevlendirilen Bir Personel, Ailesi veya Yakınlarınca Kaldırılması İlgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura ödeme belgesine eklenir. Yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ödeme belgesine bağlanır. NOT:Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara göre ödenir. Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliği veya ihtisas birimi tarafından onaylanması gerekir. Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır.

66 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği YOLLUK ÖDEMELERİ Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Görevlendirme Yazısı Veya Harcama Talimatı(Denetim elemanları için yapılacak ödemelerde aranmaz.), Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek:27), Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura, Denetim elemanlarının;özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralamaları halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu, Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının, Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harcama Talimatı, Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi(Örnek:28), Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli, Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı Sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının, Ödeme Belgesine Bağlanır

67 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği YOLLUK ÖDEMELERİ Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura(Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümeleri), Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının, Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), Sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının, Ödeme Belgesine Bağlanır

68 YOLLUK ÖDEMELERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR-1
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği YOLLUK ÖDEMELERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR-1 Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin, Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge, Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin, Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde belediye hudutları dışına taksi ile yapılan seyahatlerde (Belediye hudutları içinde taksi veya özel otomobil ile yapılan seyahatlerde taksi rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi aranmaz.), fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi, Belediye hudutları dışına özel otomobil ile yapılan seyahatlerde ise; - İşin gereği veya zorunluluk nedeniyle mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile yetkili mercilerden alınan taksi rayiç belgesi, - Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini belirten taksi rayiç belgesi(Söz konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için verilecek rayici geçemez.), Özel otomobil ile birden fazla kişinin seyahat etmesi halinde ise, otomobil sahibi dışındaki görevliler taksi rayiç belgesi yerine, kişi başına ödedikleri ücreti gösteren ve özel otomobil sahibinin imzasını taşıyan Yönetmelik eki 1 örnek numaralı harcama pusulası,

69 YOLLUK ÖDEMELERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR-2
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği YOLLUK ÖDEMELERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR-2 Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin, Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin, Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin, Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurtdışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.), Ödeme belgesine bağlanması gerekir. Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir.

70 YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatları Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),  Mali hizmetler birimince onaylı seyyar görev dağılım listesi (Mali Yılın İlk Ödemesine Ait), Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatları  Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), Memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan ve fiilen bu görevlerde çalışanlar ile Yönetmeliğin 24/c maddesinde sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedelleri İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay,  Taşıt işleten kuruma ait fatura,  Mali hizmetler birimince onaylı seyahat kartı verilecek personel listesi, (Mali hizmetler birimi) (Mali Yılın İlk Ödemesine Ait), Ödeme Belgesine Bağlanır

71 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ-1
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ-1 Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde  Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı (Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.), Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde Mahkeme ilamı(Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı ile yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı), Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,  Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler dahil) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura, NOT:Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, idare aleyhine sonuçlanan davalar ve ilama bağlı borçlar nedeniyle karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; ödemenin doğrudan avukata yapılması halinde serbest meslek makbuzu ilgili maddede sayılan diğer belgelerle birlikte ödeme belgesine bağlanacak, ödemenin doğrudan icra dairesine yapılması halinde ise serbest meslek makbuzu aranmayacaktır.

72 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ-2
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ-2 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemelerde  Alındı,  Alındı verilemeyen hallerde ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30), (Bu liste, başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalara ilişkin olarak davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için daire amirince onaylanır.),  Mahkeme kararı, Hazineyi temsile yetkili görevlilere yapılacak yol tazminatı ödemelerinde  Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), 1389 sayılı Kanun ve bu Kanuna Dayanak Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği uyarınca, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretlerinin bütçeye gider yazılarak ilgililere ödenmesinde;  Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek: 31), Ödeme Belgesine Bağlanır

73 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-1
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-1 Bey’iye Aidatı(Satış Aidatı) Ödemelerinde  Bayilere satılmak üzere verilen değerli kağıtlara ilişkin alındıların tarihi, sayısı ve tutarlarını gösteren, muhasebe birimince onaylı liste 5233 sayılı Kanun Ve İlgili Yönetmelikleri Uyarınca Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararlardan Sulhen Karşılanacakların Nakden Ödenmesinde  Ödenecek zararın miktarını belirleyen ve zarar tespit komisyonu başkanı ile alacaklı veya temsilcisi tarafından imzalanan sulhname,  Valinin onayı veya gereken hallerde İçişleri Bakanının onayı, Doğal Afet Sigortaları Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri  Tapu senedinin onaylı örneği,  Hasar tespitine ilişkin uzman raporu,  Harcama talimatı, Ödeme Belgesine Bağlanır

74 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-2
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-2 Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde Bakanlar Kurulu Kararı, mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili organların kararı, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), İş, Mal veya Hizmet Satın Alınması Sırasında Ödenen Vergi, Resim ve Harçlar Dışında Kalan; Taşıt Vergileri, Emisyon Ölçüm Giderleri, Belediye Resim ve Harçları, Noter Harcı, Muayene ve Ruhsat Harçları ve Benzeri Giderler İle Diğer Vergi, Resim ve Harç Ödemelerinde Harcama talimatı,  Alındı, Kurs ve Toplantılara Katılanların Katılma Giderlerinin Ödenmesinde Görevlendirme yazısı(Yurtiçinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri M.E.B. kabul edilen dil kursları için idarece karşılanması gereken ders ücretlerinin ödenmesinde ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı aranır.) (Mali Yılın İlk Ödemesine Ait),  Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge,  Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge, Ödeme Belgesine Bağlanır

75 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-3 Tarifeye Bağlı Ödemelerde
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-3 Tarifeye Bağlı Ödemelerde Komisyon Ücretlerinin Ödenmesinde Kovuşturma Giderlerinin Ödenmesinde Harcama Talimatı, Fatura(Banka komisyon ücretlerinin ödenmesinde dekont), Mahkeme Kararı veya Yetkili Organ Kararı, Çeşitli Ödemeler Bordrosu(Örnek:13) İlan Giderlerinin Ödenmesinde Sigorta Giderlerinin Ödenmesinde Harcama Talimatı, Fatura(Banka komisyon ücretlerinin ödenmesinde dekont), İlanın hangi tarihte ve nerede yayınlandığını gösterir yazı/tutanak Harcama Talimatı, Sigorta Poliçesi veya Zeyilname, Abone (Gazete,Dergi Radyo,TV gibi) Giderlerinin Ödenmesinde  Harcama Talimatı Fatura Ödeme Belgesine Bağlanır

76 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-4
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-4 298 sayılı Kanun Uyarınca Görevlendirilecek ve Çalıştırılacaklara Görev Mahalli İçerisindeki Çalışmaları İçin Ödenecek Ücretler Harcama talimatı,  Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), NOT:Söz konusu Kanun uyarınca yapılacak satın almalarda, Yönetmeliğin satın almalara ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır. 2349 sayılı Kanun Uyarınca Fahri Konsolosluklar Aidat ve Giderlerinin Ödenmesinde Aidatın hesabını ve yapılan harcamaların ayrıntısını gösteren fahri konsolosça düzenlenip bağlı bulunulan büyükelçilikçe tercüme ettirilen ve onaylanan liste,  Dışişleri Bakanlığının onayı Ödeme Belgesine Bağlanır

77 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-3
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-3 Telif ve Tercüme Ücreti Ödemelerinde Telif,İşlenme ve Benzeri Ücret Ödemelerinde Yayın Kurulu Üyelerine Yapılacak Ücret Ödemelerinde Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı,  Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek: 32),  Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33-33/A),  Fatura, Harcama Talimatı, Çeşitli Ödemeler Bordrosu(Örnek:13), Fatura, İnceleme,Redaksiyon,Tashih veya Koordinatörlük İşlerinde Görevlendirileceklere Yapılacak Ücret Ödemelerinde Hizmetin Yaptırılması ve Ücret Tespitine Konu Yetkili Makam Onayı,  Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33-33/A), Fatura(Banka komisyon ücretlerinin ödenmesinde dekont), Yarışma Suretiyle Sağlanacak Eserlerle İlgili Ödüllerin Ödenmesinde Yetkili Makamın Onayını Taşıyan Yayın Kurulu Kararı,

78 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-3
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-3 Telif ve Tercüme Ücreti Ödemelerinde Kuruluşların Özel Yayın Yönetmelikleri Uyarınca Yapılacak Ödemelerde Yayın Komisyonu Kararı, Sözleşme,  Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33), Fatura(Banka komisyon ücretlerinin ödenmesinde dekont), Yazma ve Arap Harfli Basma Eserler İle Şer’i Sicillerin … Yönetmeliği Uyarınca Yapılacak Ödemelerde  Harcama Talimatı, Adı Geçen Yönetmelik Eki Ücret Ödeme Fişi, 4734 sayılı Kamu Kanununa Göre Yapılacak Tercüme Ücreti Ödemelerinde  Taahhüt Dosyası, Fatura,  Hizmet İşleri Hakediş Raporu(Örnek:4), Ödeme Belgesine Bağlanır

79 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-5 Avukatlık Hizmet Bedelleri
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-5 Avukatlık Hizmet Bedelleri 2559 ve 211 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Hakkında Dava Açılan Kişiler İçin Tutulan Avukat Ücretlerinin Ödenmesinde İlgili Bakanın Onayını Taşıyan Özel Komisyon Kararı, Fatura, 657 Sayılı Kanun Kapsamına Giren ve Görevleri Nedeniyle Haklarında Kamu Davası Açılmış Olup Da Beraat Edenlerin Avukatlık Ücretleri ve Diğer Masraflarının Ödenmesinde İlgilinin Beraat Ettiğine İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı, Dava İle İlgili Yapılan Masraflara İlişkin Fatura, 3713 sayılı Kanun Uyarınca, Terörle Mücadelede Görev Alanlar İçin Tutulan Avukatlara Yapılacak Ücret Ödemelerinde Harcama Talimatı, Fatura, Ödeme Belgesine Bağlanır

80 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-6
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-6 Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri Yarışma Konusu Olan Proje Ödüllerinin Ödenmesinde Harcama talimatı, Ödül kazananları belirleyen jüri tutanağı, Ödüller önceden belirlenmemiş ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutarını gösterir tespit tutanağı, Fatura, Proje Teşvik Ve Destekleme Giderlerinin Ödenmesinde Harcama talimatı, ilgili mevzuatında belirtilen hallerde üst yöneticinin onayı ,  Sözleşme,  Yetkili komisyonun kabul onayı,  Fatura, Ödeme Belgesine Bağlanır

81 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-7
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-7 Ulaştırma ve haberleşme giderleri *Kamu kurum ve kuruluşlarınca, *Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişiliğince tekel niteliğinde  Telefon,  Teleks,  Telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının  Hat kullanım  Abone giderleri  Telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde, Fatura(Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış olmalı ), *Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen  Telefon,  Teleks,  Telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının  Hat kullanım,  Abone giderleri,  Taahhüt dosyası, Fatura(Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış olmalı ), NOT:Bir bağlantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.) televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin ödenmesinde de aynı belgeler, Ödeme Belgesine Bağlanır

82 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-8
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-8 Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım onarım giderlerinin ödenmesinde * Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım onarım giderlerinin ödenmesinde;  Taahhüt dosyası,  Fatura,  Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4), Yapı, tesis ve onarım giderleri *Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde;  Taahhüt dosyası,  Fatura,  Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek:3) Ödeme Belgesine Bağlanır

83 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-8
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-8 Taşıma giderlerinin ödenmesinde *Erlerin serbest celp ve sevklerinde, gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde *İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde *Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde  Taahhüt dosyası,  Fatura,  Hizmet İşleri Hakediş Raporu  Onay Belgesi,  Fatura,  Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve Yiyecek Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 34), Ödeme Belgesine Bağlanır NOT: * Kamu idarelerinin makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçlarının otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin olarak otomatik geçiş veya kartlı geçiş sistemine abonelik bedelleri için onay belgesi düzenlenmek suretiyle ön ödeme yapılır. Ön ödemenin mahsubunda da ödeme belgesine fatura yerine aboneliğe ilişkin banka dekontu ile ön ödemenin yapılması sırasında düzenlenen onay belgesinin bir nüshası bağlanır. * Yolcu ve yük taşımasına ilişkin olarak otoyol ve köprülerden münferit geçişlerde ise fatura yerine, geçişi yapan görevlilerce düzenlenen geçiş tarihi, sayısı, tutarını gösteren ve görevlendirme veya geçişlerden bilgisi olan amir tarafından imzalanan bildirim ödeme belgesine bağlanır.

84 GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-9 Çeşitli Hizmet Alımları
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği GÖREV GİDERLERİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-9 Kira Ödemeleri *Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde *Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde  Taahhüt dosyası,  Fatura,  Taahhüt dosyası,  Fatura, Hizmet İşleri Hakediş Raporu Çeşitli Hizmet Alımları İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan  bakım, ağaçlandırma,  etüt ve proje,  basım ve yayım,  harita ve kadastro,  onarım,  anket,  danışmanlık,  temizlik,  tarımsal mücadele  muhasebe,  plân,  kurs,  toplantı,  yemek hazırlama ve dağıtım,,  sigorta,  araştırma ve geliştirme,  fotoğraf, film alımları  koruma ve güvenlik,  erozyon kontrolü,  imar uygulama,  bilgisayar hizmet alımları vb hizmet alımlarında,  Taahhüt dosyası,  Fatura(sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname) , Hizmet İşleri Hakediş Raporu Ödeme Belgesine Bağlanır

85 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderleri
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderleri *Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır. *Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde; Harcama Talimatı(Ödeme Ziyafete ilişkin ise, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı da ayrıca belirtilir), Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon, Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 35), Ödeme Belgesine Bağlanır

86 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Tüketim Mal Ve Malzemeleri,Demirbaş,Makine,Teçhizat ve Taşıt Alım Giderleri Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; Taahhüt dosyası, Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, Taşınır işlem fişi, Ödeme Belgesine Bağlanır NOT: * Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de ödeme belgesine bağlanır. * Alımların yurt dışından yapılması halinde;  Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge,  Taşıma senedi (konşimento) de ödeme belgesine bağlanır. * Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır.

87 Elektrik, Su, Doğalgaz ve Benzeri Tüketim Giderleri
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Elektrik, Su, Doğalgaz ve Benzeri Tüketim Giderleri *Kamu kurum ve kuruluşlarınca, *Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişiliğince tekel niteliğinde  elektrik,  su,  doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde Fatura *Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen  elektrik,  su,  doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde Taahhüt Dosyası,  Fatura, Ödeme Belgesine Bağlanır *Elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketilen doğalgaz ve su bedelleri için, idarelerin ayrıntılı harcama planları ve serbest bırakılan ödenekler dahilinde, ilgili kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Yapılacak ön ödemelerde Harcama Talimatı (Ek-1), gereken hallerde kredi izin yazısı ödeme belgesine bağlanır.Kredinin mahsubunda ödeme belgesine, fatura ve ön ödemenin yapılması sırasında düzenlenen Harcama Talimatının (Ek-1) bir nüshası bağlanır. *Farklı bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her daireye isabet eden tüketim bedeli tutarını gösterir belgenin ve sözleşmenin ödeme belgesine bağlanması gerekir.

88 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sanat Eseri Alımları *2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliği gereğince, müzelere alınacak taşınır kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;  Harcama talimatı,  Fatura,  Değerlendirme komisyonu kararı,  Taşınır işlem fişi, *Devlet resim ve heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan seçici kurul tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;  Harcama talimatı,  Fatura,  Seçici kurul kararı ,  Taşınır işlem fişi, *Sanatçılardan, kurum veya kuruluşlardan satın alınacak her türlü resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;  İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı ,  Fatura,  Taşınır işlem fişi, Ödeme Belgesine Bağlanır

89 Taşınmaz Mal Alım Bedelleri
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınmaz Mal Alım Bedelleri * 4734 sayılı Kanunu hükümlerine göre yapılacak alımlarda  Taahhüt dosyası, Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği, *6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca teferruğ yoluyla elde edilen taşınmaz bedellerinin ödenmesinde Teferruğa karar veren makamın yazısı, Satış komisyonu kararı, Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği, Ödeme Belgesine Bağlanır

90 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 2942 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde * Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda;  Kamulaştırma kararı, Kıymet takdir komisyonu kararı, Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak,  Taşınmazın idare adına ferağının verildiğine ilişkin resmi senedin onaylı örneği, * Satın alma usulünün uygulanmadığı kamulaştırmalarda;  Kamulaştırma kararı,  Kıymet takdir komisyonu kararı,  Bedelde taraflarca mahkemede anlaşmaya varıldığı durumlarda, idarenin anlaşma yapıldığına ilişkin yazısı, Tarafların bedelde anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin (bedeli taksitle ödenmek üzere yapılan kamulaştırmalarda ilk taksitin) hak sahibi veya zilyedi adına bankaya yatırılması veya ileride belli olacak veya hak sahipliğini ispat edecek kişi adına bankada bloke edilmesi hususunda idareye süre verildiğine ilişkin mahkeme talimatı, 3082 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Devletleştirme Karşılıklarının Ödenmesinde * Devletleştirme karşılıklarının ödenmesinde;  Devletleştirme kararı, Değer tespiti ve takdir komisyonu kararı, Ödeme Belgesine Bağlanır

91 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Kamu Borçlanmalarına İlişkin Faiz, İskonto ve Diğer Borçlanma Giderleri * İç Borçlarda; T.C. MB’dan alınan ödeme planı, ve/veya ilgili birimce hazırlanan onaylı cetvel, İtfa planı gereğince yapılan giderlerin ödenmesinde, İtfa planı dışında erken ödeme veya senet değişimlerinde; Bakan onayı, Yapılan ödemenin ayrıntısını gösteren, ilgili birimce onaylı cetvel, Diğer borçlanma giderlerinin ödenmesinde;  Yapılan ödemenin ayrıntısını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel, * Dış Borçlarda; Bakanlar Kurulu Kararı(BKK ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesine bağlanır), Anlaşma metninde belirlenen şartlara göre düzenlenen ödeme planı veya kreditör ödeme bildirimi, BKK ile yürürlüğe konulan anlaşmalarla yapılan borçlanmalarda; Borcun niteliğine göre, tahvil ihracı suretiyle yapılan dış borçlanmaya ilişkin bilgileri içeren bildirim formu veya kreditör ödeme bildirimi, Tahvil ihracı yoluyla yapılan dış borçlanmalarda; Ödeme Belgesine Bağlanır

92 * Hazine Müsteşarlığınca görev zararlarının ödenmesinde ;
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Görev Zararları * Hazine Müsteşarlığınca görev zararlarının ödenmesinde ;  Harcama talimatı Kesinleşmiş görev zararını gösterir, ilgili birimce onaylı cetvel; avans olarak yapılacak ödemelerde, kuruluşa tahsis edilen ödenek ile kullanılan ve arta kalan ödenek miktarını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel, Hazine Yardımları *Hazine Müsteşarlığınca hazine yardımı olarak yapılacak ödemelerde;  Harcama talimatı,  İlgili idareye tahsis edilen ödenek ile kullanılan ve arta kalan ödenek miktarını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel, *Sosyal güvenlik kurumlarına kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu oluşan bedelin Hazinece karşılanması için yapılacak ödemelerde;  Harcama talimatı, Ödenecek miktarın hesaplanmasını gösteren, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca düzenlenmiş belge, Ödeme Belgesine Bağlanır

93 Katılma Payı, Sermaye Teşkilleri, Yardım, Pay Ve Benzeri Ödemeler
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Katılma Payı, Sermaye Teşkilleri, Yardım, Pay Ve Benzeri Ödemeler * Kurumlara katılma payları, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile malî transferlere ilişkin ödemelerde; İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı veya BKK, Anlaşmaya bağlı ödemelerde, sözleşme veya protokol, * Kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek payların ödenmesinde; Gelirin ait olduğu kamu idaresi üst yöneticisinin onayı, Genel bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatı gereğince diğer kamu idarelerine verilecek payların ödenmesinde Maliye Bakanının onayı, * Yurtlarda barınan öğrencilere kupon karşılığı verilen yemek yardımlarına ilişkin işletmelere yapılacak ödemelerde; Harcama talimatı, Öğrenci sayısı, gün sayısı ve tutarları gösterir yetkili makamca onaylı liste, Fatura, * Yurtiçi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerine ödenen burs, harçlık ve benzeri giderlerin dışında kalan diğer giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Fatura, Ödeme Belgesine Bağlanır

94 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Siyasi Parti, Dernek, Birlik, Sandık, Kurum, Sendika, Vakıf Ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak Ödemeler * Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile kamu kurum ve kuruluşlarının yemek servislerine yardım mahiyetinde yapılacak ödemelerde; Siyasi partilere yapılacak ödemelerde; Bakan onayı, Ödenecek yardımın tutarını gösterir hesap pusulası, Dernek, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile kamu idarelerinin yemek servislerine yardım mahiyetinde yapılacak ödemelerde, Ödemeyi yapacak kamu idaresi üst yöneticisinin onayı (özel mevzuatında bakan onayı aranması gereken hallerde ilgili bakan onayı), Ödeme Belgesine Bağlanır

95 Dış Temsilciliklerce Yapılan Harcamalar
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Dış Temsilciliklerce Yapılan Harcamalar * Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla bir Mahsup Bildirimi (Örnek: 36) düzenlenir. Bu bildirime;  Bütçenin her bir tertibi için düzenlenen Fatura ve Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetveli (Örnek:37), Döviz satış belgesi, Konsolosluk hasılatından kullanılan avanslar için Dışişleri Bakanlığının emri, bağlanır.  Mahsup Bildirimi (Örnek: 36)  Ekleri,  Taşınır işlem fişi(duruma göre), Ödeme Belgesine Bağlanır

96 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ödünç Verme ve Yardım * Yabancı ülkelerde güç veya muhtaç duruma düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gereken Türk vatandaşlarının, dönüş ve yolda yiyecek giderleri için yapılacak ödemelerde; Geri alınmak üzere ödünç olarak verilen paraların ödenmesinde; Senet(Örnek: 38), Yardım olarak verilen paraların ödenmesinde; Tutanak (İlgilinin muhtaç olduğunu belirten ve parayı aldığına ilişkin imzasını içeren konsoloslukça düzenlenmiş), Ödeme Belgesine Bağlanır

97 Ödeme Belgesine Bağlanır
27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Borç Ödemeleri *Mahkemelerce kamu idaresi tarafından ödenmesi hükme bağlanan borçlar ile kamu idarelerine emanet olarak bırakılan veya emanet olarak tahsil olunan paraların kamu görevlilerince zimmete geçirilmesinden doğan borçların ödenmesinde; İlama bağlı borçların ödenmesinde; Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı, Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı, Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme ilamı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı, Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler dahil) ödemelerinde fatura, 2004 sayılı Kanun uyarınca icra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesinden doğan borç ödemelerinde; Soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığı yazısı, Paranın icra dairesine yatırıldığına ilişkin belge, Ödeme Belgesine Bağlanır

98 27.Promosyon Stajyer Muhasebat Kontrolörleri Eğitim Semineri-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Diğer Hususlar Boş kamu konutlarına ait ısınma giderleri ile diğer ortak giderlerin, kamu idarelerince ödenmesinde; -Giderlerin karşılanmasına ilişkin karar defterinin ilgili sayfasının kamu konutu yöneticisi tarafından onaylanmış örnekleri, -Her daireye isabet eden ısınma giderinin hesabını gösteren cetvel, -Isınma gideri ile diğer ortak giderler için yönetici tarafından düzenlenen tahsilat makbuzu, Ödeme emri belgesine bağlanır. Maliye Bakanlığı; -Savaş hali ile idari ve askeri sebeplerle tahliye durumunda veya olağanüstü diğer hallerde yapılması zorunlu olan ivedi giderlerin ödenmesinde, - Mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde, Ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Doğal afetler nedeniyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara ilişkin harcamalar Afet Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Yönetmelik eki belgeler, aynı bilgileri kapsamak koşuluyla, ebadına ve şekil şartına bağlı kalmaksızın basılı olarak veya elektronik ortamda düzenlenebilir. Yönetmelik eki bordro ve benzeri belgeler üzerinde birim amiri için ayrılan bölüm, harcama yetkililerince aksine bir görevlendirme yapılmadığı sürece; -Personelin aylık, ücret ve diğer özlük haklarının ödenmesinde, ilgili harcama biriminin insan kaynakları yetkililerince, -Diğer giderlerde ise giderle ilgili hizmetin yapıldığından bilgisi olan yetkililerce, imzalanacaktır.


"İç Denetçi Eğitim Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları