Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ RETMEN E Ğİ T İ M İ Çankaya RAM Krize Müdahale Ekibi Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Çalı ş ma Grubu ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ RETMEN E Ğİ T İ M İ Çankaya RAM Krize Müdahale Ekibi Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Çalı ş ma Grubu ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ RETMEN E Ğİ T İ M İ Çankaya RAM Krize Müdahale Ekibi Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Çalı ş ma Grubu ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

2 BA Ğ IMLILIK NED İ R? MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I NED İ R? BA Ğ IMLILIK YAPAN MADDELER NELERD İ R? ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

3 BAĞIMLILIK NEDİR  Bağımlılık bireylerin, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yinelemeye yönelik önüne geçilemez bir istek duymaları halidir. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

4 MADDE BAĞIMLILIĞI; Herhangi bir maddenin tedavi amaçlı olmaksızın, fizyolojik bir gereksinime yanıt vermeden, giderek artan miktarda kullanılmasıdır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

5  Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara ra ğ men madde alımının devam etmesi,  Bırakma iste ğ ine ra ğ men bırakılamaması,  Aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının arttırılması,  Maddeyi alma iste ğ inin durdurulamaması durumudur. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

6  Maddeyi kullanmak için güçlü bir istek,  Maddeyi kullanma davranı ş ını denetlemede güçlük,  Yoksunluk belirtileri (Kronik madde kullanımını azalttıktan veya kestikten sonra mide bulantısı, huzursuzluk, uykusuzluk, konsantrasyon problemleri, terleme, titreme, kaygı gibi belirtiler ya ş amak.),  Tolerans geli ş imi (Aynı etkiye ula ş mak için daha fazla madde kullanmaya ihtiyaç duymak.),  Maddeyi elde etmek, kullanmak ve belirtilerini gizlemek için a ş ırı zaman ve çaba harcama,  Madde kullanımı sosyal, ruhsal, fiziksel sorunlara yol açsa da maddeyi almaya devam etme, Bu belirtilerin 3 tanesinin olması ki ş iye ba ğ ımlı demek için yeterlidir. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

7

8  Sigara  Esrar  Eroin  Kokain  Kafein  Alkol  Uçucu maddeler  Ecstasy  Morfin  Akineton vb. bazı ilaçlar  Bazı mantarlar  LSD ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

9  Sigara ya da puro olarak alınır.  Ba ğ ımlılı ğ ı çok güçlüdür ve bırakmak çok zordur.  Ya ğ dokusunda birikti ğ inden sigara bırakıldıktan sonra da vücuttan atılması çok uzun sürer.  A ğ ız kokusu yapar, di ş leri sarartır.  Kalp damarlarında tıkanıklık, bron ş ların daralması sonucu akci ğ er rahatsızlıkları, beyin damarlarında tıkanma ve buna ba ğ lı felç, ayak ve bacak damarlarında tıkanma görülür. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

10

11  Sigara içenlerde akci ğ er kanseri olma riski 22 kat, mesane kanseri riski iki kat, bron ş it riski 10 kat, kalp hastası olma olasılı ğ ı 3 kat daha fazladır.  Gebelikte sigara ya da tütün kullanımı; erken do ğ uma, bebek ölümüne, dü ş ük do ğ um a ğ ırlı ğ ına neden olmaktadır.  Sigara içenlerde içmeyenlere göre esrar kullanma riski 8 kat fazladır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

12 Bireyin beden ve ruh sağlığını, aile içi ilişkilerini, sosyal durumunu ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alması, aynı etkiyi elde edebilmek için gittikçe artan miktarlarda alkol alması ve alkol alma isteğini durduramamasıdır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

13  Bedende ve ki ş ilikte yıkıma yol açan güçlü bir zehirdir, hızla kana karı ş ır.  Dikkat ve konsantrasyon sorunları, algı ve muhakemede bozulma, reflekslerin zayıflaması gibi i ş levsel bozukluklara;  Bunaltı, uyku ve yeme bozuklukları, bunama, depresyon, psikotik bozukluklar gibi psikiyatrik tablolara,  Kanser, zatürree, tüberküloz, cinsel bozukluklar gibi fizyolojik rahatsızlıklara neden olur. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

14  Genetik yatkınlı ğ ı olanlar için (ailede alkol alanların varlı ğ ı) ilk alkol alı ş bile hızla ba ğ ımlı ğ a götürebilir.  Ya ş am stresleriyle ya da sorunlarla kar ş ıla ş tı ğ ında rahatlamak için alkole ba ş vuran ki ş i, sonrasında bunu alı ş kanlık haline getirir ve hızla ba ğ ımlılık geli ş ir.  Alkol almaksızın çalı ş amıyor veya ili ş kilerini sürdüremiyorsa, mutlu ya da keyifli olamıyorsa ba ğ ımlılık a ş amasına gelinmi ş demektir.  Ba ğ ımlılık a ş amasında alkolden de keyif alınmaz, sadece içmek için içilir.  Sabahları alkol almak alkolizm için tek kriter de ğ ildir, ki ş i alkolsüz bir ş ey yapamaz hale gelmi ş se ba ğ ımlıdır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

15

16  Genellikle ilk denenen yasadı ş ı uyu ş turucu maddedir.  Hint kenevirinden elde edilir.  Esrar sigara tütünü ile karı ş tırılır ve sigara yapılarak içilir.  Esrarın ot, joint, plaka, mühür, papatya, anten, keyif, kaynar, nane, kına, derman, paspal, ilaç, afgan, mal, kenevir, cigaralık, sarma, kendir, kuru, marihuana gibi sokak adları vardır.. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

17  Kalp ritminde bozulma, i ş tah artı ş ı ve a ğ ız kurulu ğ u yapar, sarho ş luk hali yaratır. Gözlerde kanlanma, göz etrafında kızarma, döküntüye neden olabilir.  Konu ş ma ve denge bozulur, renk, ses, mekan algısı de ğ i ş ir.  Motor hareketlerde yava ş lama, unutkanlık, artan konu ş kanlık, sahte bir cesaret hali ba ş gösterir.  Kuru öksürük, bron ş it, faranjit, akci ğ er kanseri görülme sıklı ğ ı sigara içenlere göre 5 kat fazladır.  Esrar kullananlarda ş izofreni görülme riski kullanmayanlara göre 7 kat fazladır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

18

19

20  Tiner, uhu, bali gibi yapı ş tırıcılar, benzin, aseton, oje, çakmak gazı gibi maddeler uçucu madde kapsamında de ğ erlendirilir.  Bunlar genelde bir beze emdirilir veya bir torbaya doldurulur ve buharı içe çekilerek kullanılır.  İ lk denemede bile kanamaya ba ğ lı ölümlere neden olabilirler.  Ba ğ ımlılık yapıcı etkisi fazladır.  Belirgin bir kokusu vardır ama kokusunun anla ş ılmaması için bu maddeler kullanıldıktan sonra sakız çi ğ nenmekte veya alkol alınmaktadır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

21  Ciddi bir sarho ş luk, denge bozuklu ğ u, yürüme güçlü ğ üne neden olur.  Ba ş a ğ rısı, bulantı, kusma, tıkanma, bo ğ ulma ve buna ba ğ lı olarak ani ölümler meydana getirir.  Kalıcı beyin hasarları olu ş turur ve ö ğ renme, yargılama gibi yeteneklerini bozar.  Madde etkisindeki ki ş i agresif,öfkeli, saldırgan olur.  Sanılanın aksine sadece sokak çocukları tarafından kullanılmaz, elde edilmesi kolay oldu ğ undan kullanımı son derece yaygındır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

22

23  Yer altı imalathanelerinde tasarlanmı ş sentetik kimyasal bir maddedir.  Ecstasy haplar ş eklinde satılır. Üzerinde çe ş itli amblemler bulunur.  Etkisi 6-12 saat kadar sürer. Pıt, mitsubishi, çılgın, max, roket, adem, yuvarlak, eks, X gibi adları vardır.  İ çen ki ş ilerde enerji artı ş ı ve kar ş ı cinse yakınlık hissi olu ş turur.  Bu nedenle genelde diskolar, partilerde veya barlarda kullanılır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

24  Hallusinojen özellik ile uyarıcı özelli ğ i birle ş tirir.  Koordin a syon bozuklu ğ u, vücut ısısında ve kan basıncında artı ş, böbreklerde hasar, bulanık görme, a ğ ızda kuruluk, titreme, terleme, bulantı ve kalp ritminde bozuklu ğ a neden olur.  Depresyon, paranoya, anksiyete, ş a ş kınlık ya ş anır.  Ecstasy ba ğ ımlılık yapar ve ki ş i onsuz e ğ lenemez hale gelir.  Kalp veya böbrek yetmezli ğ i olanlarda ani ölümlere neden olabilmektedir. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

25

26  Ha ş ha ş bitkisinin kurutulmu ş sıvısından elde edilir.  Beyazdan koyu kahverengiye kadar de ğ i ş ik renklerde olabilir.  Sigaraya sarılabilir, buruna çekilebilir, damar içine verilebilir veya dumanı içe çekilebilir.  Vuru ş, eyç, koreks, dalga, paket, ilaç, beyaz, mal, ti ş, peynir, paket gibi sokak adları vardır.  Çok ş iddetli ve hızlı ba ğ ımlılık yapar. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

27  Beden ısısında dü ş me, gev ş eme, hareket ve konu ş mada yava ş lama, göz bebeklerinde küçülme, yüzde kızarıklık, bedende enjeksiyon izleri görülür.  Madde ba ğ ımlılarının bile en çok korktukları maddedir. Zira, alınmadı ğ ında korkunç yoksunluk belirtileri görülür.  Alınmadı ğ ı zaman burun akıntısı, halsizlik, uykusuzluk, ciddi kas a ğ rıları ve kramplar, beyin yıkımları görülür, sinir sistemi bloke olur.  Etkisi 6-8 saatte geçti ğ inden günde 3-4 kez kullanma ihtiyacı do ğ ar.  Yüksek dozda alındı ğ ında ölüme neden olur. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

28

29  Eczanelerde ye ş il ve kırmızı reçete ile satılan ilaçlardır. (Diazem, Nervium, Xanax, Tranxilene, Ativan, Rivotril, Akineton ve Rohypnol gibi...)  Rahatlama ve gev ş emeye, kötüye kullanımda ba ğ ımlılı ğ a yol açarlar.  Alkol ile alındıklarında etkileri daha da artar.  Yoksunluk tablolarında gerginlik, rahatlayamama, titreme, uykusuzluk, sinirlilik, bulantı gibi etkiler görülür; hayatı tehdit edici olabilir.  Enerji içeceği ve sınavlarda dikkati yoğunlaştırdığı iddia edilen haplar da tehlike yaratmaktadır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

30 Ö Ğ RENC İ N İ Z İ N MADDE KULLANMAYA BA Ş LAMASINI ÖNLEMEK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ RS İ N İ Z? ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43  Model olun  Zararlı maddeleri tanıtın  Hem kendi ba ş ına hem de bir ba ş kasının verece ğ i ilacı almamasını ö ğ retin  Seçenek sunun, sonucunu anlatın, tercih yapma hakkını kendisine bırakın  Sa ğ lıklı beslenme alı ş kanlı ğ ı kazandırın  Kendi sa ğ lık ve öz bakımına ili ş kin eylemlerini övün. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

44  Kuralları ö ğ renmelerini sa ğ layın  Sa ğ lıklı olmanın önemini gündeme getirin  Sigara ve alkolün zararlarından bahsedin  Reklamlarda satı ş için izlenen yolları, kar amacıyla yapılan yanlı ş ları anlatın  “Hayır” demeyi ö ğ retin ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

45  Ergenlik dönemi özelliklerini iyi tanıyın, madde ba ğ ımlılı ğ ı için dönemin riskli oldu ğ unu ancak her ergenin madde kullanmayaca ğ ını bilin.  Okul/sınıf içindeki grup dinamiklerine dikkat edin.  Sorumluluk alması için destekleyin, sınıf içinde görevler verin.  Davranı ş larındaki ani de ğ i ş imlere kar ş ı duyarlı olun.  Kurallarınızda tutarlı olun  Spor ve di ğ er sosyal faaliyetlere yönlendirin.  “Hayır” demeyi ö ğ retmeye devam edin. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

46  Arkada ş baskısına kar ş ı nasıl tepki verilece ğ ini ö ğ retin  Sorunlarının farkında olun  Sorunlarını çözmek için farklı yollar oldu ğ unu ö ğ retin  Ba ğ ımlılı ğ ın ömür boyu süren bir hastalık oldu ğ unu anlatın ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

47 BA Ğ IMLILIK NASIL GEL İŞİ R? MADDE KULLANAN Ö Ğ RENC İ Y İ Ö Ğ RETMEN NASIL ANLAR? ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

48 Bir kişinin madde kullanıp kullanmadığını anlamak kolay değildir. Özellikle kullanımın erken evrelerinde bunu anlamak çok daha zor olabilmektedir. Belirtilerin çoğu ergenlik dönemine özgü özelliklerle benzerlik göstermektedir. Bu yüzden çocuğu hiçbir koşulda etiketlemeden, okul idaresi ve rehberlik servisiyle eş güdüm içinde çalışılmalıdır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

49 “Belki kullanabilirim” “ Korku ve merak” “Bir kereden bir şey olmaz” “Ben bağımlı olmam” “İstersem bırakırım” “Bu meret bırakılmaz ki!” “Bırakmak zorundayım” “Artık bırakacağım” “ Bıraktım, bir daha başlamam” “Bir daha asla” BAĞIMLILIK NASIL GELİŞİR? ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

50 YANLI Ş DO Ğ RU  Yalnız iradesiz ki ş iler ba ğ ımlı olur.  Ba ğ ımlılıktan kurtulmak mümkün de ğ ildir.  “Bir kere denemekten bir ş ey olmaz”  “Ben ba ğ ımlı olmam”  Esrar ba ğ ımlılık yapmaz.  Ba ğ ımlılı ğ ın irade ile ilgisi yoktur. Kimse “ben ba ğ ımlı olaca ğ ım” diye yola çıkmaz.  Ba ğ ımlılık tam olarak iyile ş mez ama düzelir. Ba ğ ımlılık, ömür boyu süren bir hastalık olarak kabul edilmelidir.  Bir kere denemekle ya da ara sıra kullanmakla ba ğ ımlı olunur.Ba ğ ımlılı ğ ın ilk adımı, bir kere kullanmaktır.  Herkes ba ğ ımlı olabilir.  Kimyasal ya da do ğ al; uyarıcı ya da uyu ş turucu her madde ba ğ ımlılık yapar. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

51  Madde kullanımını kontrol etmekte güçlük çekme,  Giderek, kullanılan maddenin dozunun artırma,  Zarar vermesine ra ğ men madde kullanmaya devam etme,  Aile, i ş ve çevre ili ş kilerinde bozulma,  Ba ş arısız bırakma giri ş imleri,  Bıraktı ğ ı zaman ruhsal ya da fiziksel yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması (huzursuzluk, uykusuzluk vb) gözlenebilir. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

52  Dikkati yo ğ unla ş tırmada güçlük çeker.  Sözel ileti ş iminde farklıla ş ma (arkada ş larıyla konu ş urken saklı, kodlu bir dil kullanma ya da tutarsız konu ş ma, uygunsuz sözler söyleme) gözlenebilir.  Hafif uykulu, halsiz ve yorgun gözükebilir, dikkat eksikli ğ i ba ş layabilir.  Daha sinirli olabilir, öfke patlamaları görülebilir.  Okula devamı azalmaya, ba ş arısı dü ş meye ba ş lar.  Kendisine olan özeni azalabilir, çevre ve arkada ş lar eski önemlerini yitirebilir.  Okuldaki arkada ş grubu de ğ i ş ebilir. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

53  Gürültüye hassaslık,a ş ırı uyuma veya gözbebeklerinin iyice küçülmü ş olması önemli bir veri olabilir. A ş ırı doz halinde ise gözbebekleri geni ş ler. Tatlı yeme iste ğ i esrarın, sürekli su içme iste ğ i ise amfetaminlerin habercisi olabilir.  El, yüz ve giysilerde boya ve lekeler görülebilir.  Yeme alı ş kanlı ğ ı bozulabilir (az ya da çok yeme)  Bulantı, kusma, terleme, gözlerde kanlanma görülebilir.  Kas ve eklem a ğ rıları, kramplar görülebilir.  Ciltte renk de ğ i ş iklikleri, i ğ ne izleri görülebilir.  En kesin yöntem kan ve idrar testleridir. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

54 MADDE KULLANAN Ö Ğ RENC İ YE YAKLA Ş MA YOLLARI MADDE KULLANAN Ö Ğ RENC İ N İ N A İ LES İ NE YAKLA Ş MA YOLLARI ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

55 MERAK ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

56  Çocukla kendisi konuşarak onu yönlendirmeye çalışır; durumu gizlilik ilkelerine uyarak, rehber öğretmene bildirir.  Rehber öğretmen görüşmesinde çocuğa okulda karşılaşabileceği problemleri anlatarak yardım alması için ikna etmeye çalışır.  Çocuğun ailesine haber verilir. Bu konuda çocuğa bilgi verilerek konuşmanın nasıl yapılacağı kararlaştırılır.  Eğer konu idareye intikal etmiş ve çocuğun ceza alması gündemdeyse iyileşme taahhüdü imzalaması için onunla görüşür.  Resmi işlemler başladığında ve RAM’ lara bilgilendirme yapılacağı durumlarda okul idareleri tarafından resmi yazı yazılmalıdır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

57  Sorunu küçümsemeyin (Benim sınıfımda-okulumda böyle ş ey olmaz)  Ön yargılarınızın farkında olun (Bunlar zaten serseri)  Bilgi sahibi olun (Bu konuda benim de bilgim yok, gel beraber ö ğ renelim)  Açık, samimi ve inandırıcı olun (Beraber çözelim)  Konu ş ması için fırsat verin  Genellemeler yapmaktan kaçının (Bundan adam olmaz)  Söylediklerine ani tepki vermeyin  Korkularınıza dayanarak konu ş mayın (Ya di ğ erleri de alı ş ırsa..)  Merakı arttırmayın ( Ş u maddenin de ş öyle etkileri varmı ş,sen biliyor musun?) ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

58  E ğ er ö ğ renci maddenin etkisi altında ise, onunla bu durumda konu ş mayın, yararı olmaz.  Kendinizi hazır hissetmeden (ön yargılardan uzaklaş, konu hakkında bilgilerini güncelle,uygun iletişim becerilerini hatırla v.b.) onunla konu ş mayın  Onu etiketlemekten kaçının çünkü; ba ğ ımlı olarak etiketlenen ö ğ renciye yakla ş mak çok zordur.  Ön yargınızın farkına varın. Böylece ileti ş imi aksatma olasılı ğ ını azaltırsınız.  Öfke duyabilirsiniz ; sakinli ğ inizi korumaya çalı ş ın. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

59

60 Gerilimi azaltın. Gerilimi azaltmak için “Hangi sigarayı içiyorsun?” “X sigarasını mı içiyorsun?”, “Nereliydin sen?”, “Ne zamandır içiyorsun?” gibi sorular sorun. Kuralları hatırlatın. “Biliyorsun okulda içmek yasak” Kuralları hatırlatırken “Ben söylemiyorum bunları, yönetmelikte öyle yazıyor biliyorsun”, “O yüzden benimle çatı ş maya girme!” gibi sözler söyleyebilirsiniz. Kararın sorumlulu ğ unu ona verin. “Paketi bana verebilirsin ya da içebilirsin, ama kuralları biliyorsun karar senin.” diyerek sorumlulu ğ u ona bıraktı ğ ınızı vurgulayın. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

61  Öncelikle ş üphelerinizi destekleyecek bulgular edinin.  Maddeler ve toplumdaki kullanım yaygınlı ğ ı hakkında genel bir giri ş yapın.  Ş üphelerinizi ve endi ş elerinizi anlatarak ev içindeki davranı ş ları ve arkada ş ları ile ilgili aileden bilgi alın.  Ailenin bu konuda verebilece ğ i tepki büyük bir pani ğ e ya da öfkeye kapılmak olabilir. Çünkü ne yapacaklarını ve nereye ba ş vuracaklarını bilmemektedirler. Hayal kırıklı ğ ı ya ş ıyorlardır. Onları konu hakkında bilgilendirmek, destek olmak ve yardım alabilecekleri yerlere yönlendirmek gereklidir.  Aile ile ili ş kiyi kesmemek önemlidir. Aile bunu inkar edebilir. Böyle durumlarda ısrarcı olmayın. Konu ş mayı ba ş ka bir zamanda yenilemek üzere erteleyin. Böylece aileye konuyu tekrar dü ş ünmeleri ve sindirmeleri için zaman tanımı ş olursunuz.  Yalnız olmadıklarını anlatın, her zaman bu konuda onlara destek olaca ğ ınızı vurgulayın.  Size güvenmelerini sa ğ layın. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

62  Maddenin yüksek dozda alınması (zehirlenme,a ş ırı doz)  Madde bulunmadı ğ ı için ortaya çıkan ş iddetli yoksunluk belirtileri. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

63  Acil servis numarası olan 112’yi arayın, ambulans ve doktor isteyin.  So ğ ukkanlılı ğ ınızı koruyun  Ö ğ renciyi sakinle ş tirmeye ve güven vermeye çalı ş ın  Ortamı sakinle ş tirmek için ı ş ıkları ve gürültüyü azaltın.  Bilincini kaybettiyse yan yatırın ve soluk aldı ğ ından emin olun ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

64  Sa ğ lık görevlileri gelene kadar asla yalnız bırakmayın.  Sakinle ş mesini sa ğ layın, güven verici cümlelerle hitap edin.  Kusması halinde solunum yoluna kaçmasını engellemek için vücudunu yan çevirin.  Gelen sa ğ lık görevlilerine, ö ğ renciyle ilgili bilgiler verin.  Kullanıcının yanında gördü ğ ünüz toz, tablet ya da di ğ er ş eyleri toplayın ve sa ğ lık ekibine verin. Enjektör gibi delici ya da kesici aletler var ise bunları toplarken çıplak elle dokunmamaya ve kendinize zarar vermemeye dikkat edin. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

65 TCK Madde 192’ye göre; Kullanan ki ş i soru ş turma ba ş latılmadan önce resmi makamlara ba ş vurarak tedavi olmayı isterse, hakkında cezaya hükmolunmaz. Kullanıcı olan çocukların hukuki süreç ba ş lamadan önce tedaviye ikna edilmeleri önemli 12 ya ş ın üzerindeki çocukları okuldan polis, çocuk koruma kanunu kapsamında, sivil ekiplerle alabilir, karakola de ğ il, çocuk ş ubeye götürülmeleri gerekir. 15 ya ş altındaki çocukların alınması için savcılık talimatı gerekiyor ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

66 Ankara Numune E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi AMATEM Klini ğ i-395 95 95 A.Ü.Tıp Fakültesi -310 33 33 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-202 44 44 Ankara Barosu Gelincik Kadın ve Çocuk Merkezi-444 43 06 Çankaya RAM-466 67 76 ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

67 TE Ş EKKÜRLER TE Ş EKKÜRLER ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

68 KAYNAKÇA  ABFT&Yeniden Derne ğ i. (t.y.). Eri ş im:7 Ocak 2013, www.yokyaw.comwww.yokyaw.com  Altında ğ İ lçe MEM Yayınları. (2007). Çocuk ve Ergenlerde Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Kitapçı ğ ı. Altında ğ.  AMATEM. (2004). Eri ş im:16 Haziran 2005, www.amatem.gov.tr/index_files/ProjectList.htm www.amatem.gov.tr/index_files/ProjectList.htm  Ankara İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü, Özel E ğ itim ve rehberlik Hizmetleri Bölümü Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Semineri Notları, 2012  APA Hekimler Yayın Birli ğ i. (1994). DSM-IV Tanı Ölçütleri Ba ş vuru El Kitabı (E. Köro ğ lu, Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birli ğ i.  Çoban, A. ve Gümü ş el, B. (2008) Alkol ve Madde Ba ğ ımlılı ğ ı (Elektronik Sürüm). İ stanbul: NP Yayınları.  Çocuk Koruma Kanunu. (2005). T.C. Resmi Gazete, 25876, 15 Temmuz 2005.  Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İ li ş kin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (2006). Resmi Gazete, 26386, 23 Aralık 2006.  Erdem, G., Eke, Y.C., Ögel, K., Taner, S. (2006). Lise Ö ğ rencilerinde Arkada ş Özellikleri ve Madde Kullanımı. Ba ğ ımlılık Dergisi,7(3), 111-116.  Ertekin, G. ve Çakmak, D. (2001). Madde Kültürü Üstüne Bir Çalı ş ma. Ba ğ ımlılık Dergisi, 2(1), 16-20.  Evren, C. (14 Eylül 2011). Madde Ba ğ ımlısına Nasıl Davranmalı?. Eri ş im: www.ntvmsnbc.com/id/25250227/ www.ntvmsnbc.com/id/25250227/ ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

69 KAYNAKÇA(Devam)  Geçtan, E.(1997). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldı ş ı Davranı ş lar. (13.Basım). İ stanbul. Remzi Kitapevi  Gümü ş el, O. (t.y.).Ergenlerde Alkol ve Madde. Eri ş im:20 Haziran 2005, http://www.mcaturk.com/ergen_bagimlilik.htm  Madde Ba ğ ımlılı ğ ı. (t.y.). Eri ş im: 7 Ocak 2013, www.madde.gov.trwww.madde.gov.tr  Okullarda Madde Ba ğ ımlılı ğ ı ile Mücadele Projesi Madde Ba ğ ımlılı ğ ını Önlemede Ö ğ retmen ve Anne Baba E ğ itimi Notları. Ögel, K., Erol, B., Yılmazçetin, C., Taner S. (2004). İ stanbul.  Ögel, K. (t.y.). Eri ş im:7 Ocak 2013, www.ogelk.netwww.ogelk.net  Ögel, K. (t.y.). Eri ş im:7 Ocak 2013, www.alkolinfo.trwww.alkolinfo.tr  Ögel, K. (t.y.). Eri ş im:7 Ocak 2013, www.uyusturucuinfo.trwww.uyusturucuinfo.tr  Ögel, K.(2009). 99 Sayfada Sigara Ba ğ ımlılı ğ ı. İ stanbul. T. İş Bankası Kültür Yayınları  Ögel, K.(2009). 99 Sayfada Alkol Ba ğ ımlılı ğ ı. İ stanbul. T. İş Bankası Kültür Yayınları  Ögel, K.(2009). 99 Sayfada uyu ş turucu Ba ğ ımlılı ğ ı. İ stanbul. T. İş Bankası Kültür Yayınları  Türkiye Uyu ş turucu ve Uyu ş turucu Ba ğ ımlılı ğ ı İ zleme Merkezi TUB İ M. (t.y.). Eri ş im: 7 Ocak 2013, www.tubim.gov.tr  Yeniden Derne ğ i.(t.y.).Eri ş im:7 Ocak 2013, www.yeniden.org.tr ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ


"Ö Ğ RETMEN E Ğİ T İ M İ Çankaya RAM Krize Müdahale Ekibi Madde Ba ğ ımlılı ğ ı Çalı ş ma Grubu ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları