Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HAZIRLAYAN LEMAN SÜLEYMANLI DANIŞMAN Prof.Dr. MURAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HAZIRLAYAN LEMAN SÜLEYMANLI DANIŞMAN Prof.Dr. MURAT."— Sunum transkripti:

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HAZIRLAYAN LEMAN SÜLEYMANLI DANIŞMAN Prof.Dr. MURAT ŞEN YÜKSEK LİSANS ÖDEVİ MAYIS 2015

2 Analık sigortası

3 İÇİNDEKİLER: 1.Genel Olarak Analık Riski VE Analık Sigortası
2.Analık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı 3.Analık Sigortasından Yardım Alma Şartları 4.Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 5. Analık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı

4 Giriş Analık sigortası analık halinin ortaya çıkardığı sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan bir sigorta dalıdır. Analık sigortası Anayasamızda toplumun temeli olarak kabul edilen ailenin korunmasına ve özelikle de Anayasa m.41/2 de yer alan devletin ‘’ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması’’ alanındaki yükümlüğüne de katkı sağlayan bir sigorta dalıdır.

5 Analık sigortası Türk sosyal sigorta hukukunda ilk defa 1946 tarih ve 4772 sayılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık sigortası kanunu ile uygulamaya başlanan bir sigorta dalıdır. 506 sayılı Kanun döneminde bu güne kadar gelen muhtevasında bir uygulama bulmuştur. Analık sigortası ülkemizde yalnızca işçi niteliğindeki sigortalılar bakımından uygulama bulan, bağımsız çalışanlar ve kamu görevlileri ve memurlar için söz konusu olmayan bir sigorta dalı idi. Genel sağlık sigortası ile bu farklılıklar bütünüyle ortadan kalkmış bulunmaktadır.

6 1.Genel Olarak Analık Riski ve Analık Sigortası
Analık riski analık halinden doğar. Analık hali, en genel anlamımda bebeğin ana karnında döllenme ile başlayan ve doğum ile tamamlanan sürec, gebelik ve doğum sürecini ifade eder. Kanunda analık hali; ‘’Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir (m.15/2)’’ şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır.

7 Gebelik süreci içerisinde ananın çalışma gücünde kayıplara ya da çalışmamaya yol açan gelişmeler meydana gelebilir. Çalışmama hekim tarafından, ananın ve çocuğun sağlığı bakımından da görülebilir ve önerilebilir. Ayrıca çocuğun sağlıklı gelişimi için de ananın çalışmaması önerilebilir. Analık süreci içerisinde ana karnındaki çocuğun büyümesinin sağlıklı bir şekilde sürüp sürmediğinin uzman bir hekim tarafından izlenmesi için belirli aralıklarla ananın ve ana karnındaki çocuğun muayene edilmesi gerekir.

8 Analık hali, sigortalı ananın çalışmamamsı ya da çalışmamamsı nedeniyle gelir kesilmesine ve hamilelik ve doğum nedeniyle ortaya çıkan gider artışına neden olur. Analık sigortası, analık hali dolayısı ile ortaya çıkan sigortalının gider artışları ve gelir kesilmesine karşı ihtiyaç duyacağı sosyal güvenliği sağlama arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Analık sigortası başlangıçta sigortalı kadın edilmiş iken daha sonra bu sigorta kapsamına sigortalı erkeğin ana olan eşi de dahil edilmiştir. Çocuğun ana karnında ölmesi yahut vaktinden önce ya da vaktinde ancak ölü olarak doğması hali, düşük yapma, analık sigortası kapsamında yer almaz. Bu giderler sağlık/hastalık sigortası tarafından karşılanır.

9 2.Analık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı A-Genel Olarak
Analık sigortasının kişi bakımından kapsamı, analık sigortasından yararlanma hakkı olanları konu alır. Analık sigortasından kimler faydalanır?

10 Analık sigortasından faydalananları şu şekilde
sıralayabiliriz: Analık sigortasından m.4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olanlar, Sigortalıların sigortalı olmayan (resmi nikahlı)eşleri, Yaşlılık, malullük aylığı ya da sürekli iş görmezlik geliri almakta olan kadın hak sahipleri, Yaşlılık, malullük aylığı ya da sürekli iş görmezlik geliri almakta olan erkeklerin sigortalı olmayan karısı, Analık sigortasından faydalanma hakkını haizdirler(m.16/3).

11 B-Kamu Görevlileri Bakımından
Kamu görevlileri analık sigortasının kanuni kapsamına alınmamışlardır. Ancak kamu görevlilerinin analık haline karşı korumaları için kamu görevlilerinin çalışma ilişkilerini düzenleyen mevzuatla gerekli gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

12 Doğum izinleri doğumdan önce sekiz hafta doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere kamu görevlerine mazeret izni adı altında verilmekte; erken doğumda doğum öncesi kullanılmayan izinlerin de kullanılması sağlanmakta; kadın memurlara emzirme izni süt izni adı altında verilmekte; doğum yapan kadın memurlara isteğe bağlı olarak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilmekte; kadın sigortalılara analık izinleri maaşlı izin olmak üzere verilmekte; çocuğu olan memurlara doğum yardımı ödeneği verilmektedir.

13 Kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bunun için beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. İzine geç ayrılma halinde, doğum öncesinde fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir.

14 Erken doğum durumunda, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir. Doğum yapan kadın memurun ayrıca aylıksız izin alma hakkı bulunmaktadır. Bu izin kadın memura, talebi halinde, çalıştırma yasağı (doğum izni) süresi dolduğu tarihten itibaren kullanmak üzere, yirmi dört aya kadar verilmektedir.

15 5510 SK’da sigortalı kadın kamu görevlileri ile sigortalı erkek kamu görevlilerinin eşlerinin AS’dan yararlanmalarına ilişkin herhangi hüküm bulunmaktadır. Hastalık halinde olduğu gibi analık halindeki çalıştırma yasağı süresinde (16 hafta) çalışmayan kadın sigortalı maaş hakkından mahrum kalmadığı için, konuya ilişkin ayrı bir yasa çıkarma gereği duyulmamıştır.

16 Kadın sigortalı süt izni kullandığında da maaşından bir kesinti yapılmamaktadır. Belirtmek gerekir ki, doğum sonrası çalıştırma yasağı (8 hafta) bittiğinde başlayan 24 aya kadar olan izin süresi aylıksız olduğu gibi, bu süre için getirilmiş herhangi bir sigorta ödemesi de bulunmamaktadır.

17 Devlet Memurları Kanunu ile işçi ve bağımsız çalışanlara benzer şekilde, memurlar için emzirme ödeneğinin işlevini üstlenen doğum yardım ödeneği getirilmiştir. Söz konusu ödenek bir formüle bağlı olarak ödenmektedir. Ödeneğin tutarı 2500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunmaktadır. Eşlerin ikisi de memur ise ödenek sadece babaya verilmektedir. Eşlerden biri işçi olup daha yüksek doğum yardımı almakta ise memur eşe doğum için herhangi bir ödeme yapılmaktadır.

18 3-Analık Sigortasından Yardım Alma Şartları A-Analık Halinin Ortaya Çıkması
Analık sigortası analık riskine karşı sosyal güvenlik sağlayan bir sigorta dalıdır. Bu sigorta dalından sigorta faydalarını alabilmek için analık halinin tespit edilmiş olması gerekir. Analık hali, kadının hamile kalması ile ortaya çıkan bir durumdur. Analık halinin ortaya çıkması için Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından alınan hekim raporu ile analık halinin (hamile/gebe kalmak durumunun) tespit edilmiş olması gerekir. Gebelik durumunun canlı ya da cansız doğum ile ya da canlı ya da cansız erken doğum ile sonuçlanmış olması fark etmez.

19 B- Belirli Bir Süre Prim Ödeniş Olmak
Analık sigortasından faydalanabilmek için belirli bir süre prim ödemiş olmak gerekir. 506 sayılı SSK döneminde belli bir süre analık sigortası primi ödenmiş olmasından söz edilirdi. Ancak 5510 sayılı Kanunda ise kısa vadeli sigorta dalları için tek bir prim ödenmesi öngörülmüştür. Analık sigortasından yararlanmak için ödenmesi öngörülen prim ödeme süreleri sigortalı ve sigortalının eşinin ana olması bakımından farklı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Farklılık, yapılan yardımlar bakımından da söze konudur.

20 (i)Analık sigortasından sigortalıya geçici iş görmezlik ödeneği ve emzirme ödeneği verilir. Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödemiş olması gerekir. Sigortalı kadına (m.4/a ve b kapsamında olan sigortalılara) analık sigortasından ayrıca emzirme ödeneği ödenir. Emzirme ödeneceğinden yararlanabilmek için doğumundan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması gerekir.

21 (ii) Analık sigortasından m
(ii) Analık sigortasından m.4/b kapsamındaki sigortalılara ve ana olması halinde eşlerine de yardım yapılır. Bu sigortalıların analık sigortası yardımlarından yararlanabilmek için ‘’doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,’’ şarttır. (m.16)

22 (iii) Analık sigortasından sigortalının eşinin ana olması halinde sağlık yardımlarının dışında sigortalıya emzirme ödeneği verilir. Emzirme ödeneğini alabilmek için sigortalı erkeğin m.4/a kapsamında ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması; m.4/b kapsamındaki sigortalılar bakımından ise en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.

23 C- Talepte Bulunmak Sosyal sigortada genel bir kural olarak sigorta yardımlarını alabilmek için talep şartı vardır. Analık sigortasından yardım alabilmek için de talepte bulunmak şarttır. Talepte bulunmayanlara analık sigortasından yardım yapılmaz. Sigorta yardım başvuruları, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine ya da SGK Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılır.

24 4-Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar A-Sağlık Yardımları
Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbı müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbı sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbı bakım ve tedaviler Kurumca sağlanmak zorundadır.

25 B – Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi
Geçici iş göremezlik ödendiğinden yararlanabilmek için aşağıdaki iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. a. Sigortalı kadın olmak ve sigortalılık niteliği devam etmek. Sigortalı erkeğin sigortalı sayılmayan geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahip değildir. Aynı şekilde sigortalılığı sona eren gebe kadın geçici iş göremezlik ödendiğinden yararlanma hakkına sahip değildir.

26 b. Sigortalı kadın için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmak. Bağımsız çalışanlar açısından ilave olarak genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

27 Geçici iş göremezlik ödeneği doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 10 haftalık süre için verilmektedir. Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde kalan süreler ile kadının erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanmadığı çalıştırılmayacak süreler doğum sonrasına eklenmektedir(5510 m.18/d).

28 Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanmadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. 09/03/2011 tarihinde doğum öncesi gebelik istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak 09/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesi işyerinde çalıştığı 09/03/ /03/2011 tarihleri arasına ait 10 günlük süre ile erken doğum nedeniyle kullanmadığı 19/03/ /05/2011 tarihleri arası 46 günlük (10+46 gün) gebelik istirahatı doğum sonrasına ait 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek ( =112) geçici iş göremezlik ödemesi gerekmektedir.

29 Ayrıca, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum yapması nedeniyle kullanmadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.

30 Örnek: 10/03/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanmadığı 46 günün veya çoğul gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/03/ /03/2011 tarihleri arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için söz konusu döneminde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

31 Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanmadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

32 Örnek: Doğum öncesi gebelik iznine ayrılmadan işyerinde çalışmaya devam eden kadın sigortalının 01/03/2011 tarihinde doğum yapması halinde, doğum raporuna doğumun 30 gün erken olduğu, normal doğum tarihinin 31/03/2011 olduğunun belirtmesi durumunda, sigortalının 01/03/ /03/2011 tarihleri arasında erken doğum nedeniyle kullanmadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin gerekmektedir.

33 25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak, erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum nedeniyle kullanmadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir. Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.

34 Örnek: 01/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 03/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, 01/03/ /02/2011 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 08/03/ /05/2011 tarihleri arasındaki süre ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir. Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin başlama tarihinin başlama tarihinin tespiti için düzenlenecek raporda ‘’Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma … hafta kalmıştır.

35 Sağlık durumu, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur
Sağlık durumu, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.’’ İfadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır. Bu duruma göre, raporun düzenlenme tarihi, doğum öncesi izninin (8 veya 10 haftanın ) başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

36 Aktif (çalışma yaşamında olan) veya pasif (emekli) durumundaki bağımsız çalışan kadın sigortalılar GİGÖ alma hakkına sahiptiler (Md.16/3). Sunulacak GİGÖ, istirahat raporu alınmış olması ve önceki bir yılda en az doksan gün KVS primi bildirilmiş olması şartına bağlanmıştır. Ödeme doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süre boyunca yapılacaktır. Çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek, sigortalının çalışmadığı her gün için ödeme yapılacaktır(Md.18/1).

37 Erken doğum halinde, sigortalı kadının doğumdan önce kullanmadığı çalışmayacak süreler ödeme kapsamına alınmaktadır. Keza, sigortalının kendi isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen (beş haftaya kadar) süreler için de GİGÖ verilmektedir. Bağlı sigortalıların GİGÖ hakkı bulunmaktadır.

38 Bağımsız çalışan kadın sigortalılarla analık halinde GİGÖ verilebilmesi için, GSS dahil prim ve pirime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şartı aranmaktadır. İşçilere verilecek ödenek hakkında yapılan diğer açıklamalar bağımsız çalışanlara verilecek ödenek için de geçerli sayılmaktadır.

39 B-Analık Sigortası Olayında Sigortalının İşe Başlayacağı Tarihin SGK’ya Bildirilmesi
Analık nedeniyle analık geçici işgöremezlik veya ücretsiz izin döneminde işine devam edemeyen sigortaların işine devam edemeyeceğine ve tekrar işe başlayacağı tarihin bildirildiği dilekçedir.

40 T.C. SOSYAL GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA …………………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlü …………………….Sosyal Güvenlik Merkezine Analık hali dolayısıyla …/…./20…. Tarihinden beri işe devam edemeyen …………………………….. halen iş başı yapmamıştır. İşine tekrar …/…./20…. Tarihinde başlayacaktır. İlgilerinizi arz ederim. …/…./20…. İşveren (Mühür veya Kaşe) İmza SİGORTTALININ: T.C Kimlik No : (Sosyal Güvenlik Sicil No) : İŞYERİNİN: Ünvanı : İşyeri Sicil No :

41 EMZİRME

42 C-Emzirme Ödeneği Verilmesi
Analık sigortasından yapılan sigorta yardımlarından birisi de emzirme ödeneği verilmesidir. Emzirme ödeneği analık sigortasından yardım alma hakkı olan her sigortalıya her doğan çocuk için sağ doğması ve yaşaması şartı ile yapılan bir sosyal sigorta yardımıdır. Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı Kanunun 4 (a) ve 4(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir (5510 m.16).

43 Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocuk doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılmaktadır.

44 Örnek: İşyerinden 01/08/2007 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2007 tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin karısının sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde, yani 10/08/ /06/2008 tarihleri arasında 09/01/2008 tarihinde doğum ve doğum tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09/10/ /01/2008 tarihleri arasında en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 

45 Emzirme ödeneği alabilmek için, sigortalının iş yerinden alınan vizite kağıdı, doğum raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi (sigortalının ve yeni doğan çocuğun), evlenme cüzdanı (sigortalının eşi doğum yapmış ise) ile birlikte bağlı bulunulan SGK İL/Merkez Müdürlüklerine müracaat etmek gerekmektedir.

46 D-Doğum (Sağlık) Yardımları Yapılması
Analık sigortasından yapılan sağlık yardımları periyodik gebelik kontrollerinin yapılması, gerekli tetik ve muayenelerin yapılması ve ihtiyaç olması halinde tıbbı müdahale de dahil her türlü sağlık yardımlarının ilaç, araç ve gereçlerin sağlanmasıdır. Analık sigortasından sağlanan ve doğum yardımı adı altında düzenlenen sağlık yardımları arasında doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla ilaçların ve sağlık malzemelerinin sağlanması bulunmaktadır.

47 Doğum yardımları gebe kadının seçtiği ebe tarafından evde ya da sağlık tesislerinde yapılır. Gerekirse doğum sırasında yetkili bir hekim de bulunabileceği gibi hekim veya ebenin lüzum göstereceği hallerde, doğum sigortalı kadın ve sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının bir sağlık müessesine yatırılması suretiyle yaptırılır.

48 5- Analık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı
Analık sigortasında Kuruma rücu hakkı tanınmıştır. Analık sigortasında Kurumun rücu hakkı, sigortalının vaktinde Kuruma bildirilmemiş olmasından dolayı doğar. Buna göre; (i)Sigortalı çalıştırmaya başlandığında Kanundaki süre içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmediği, (ii)Sigortalı giriş bildirgesinin sonradan verildiğinin Kurumca tespit edildiği, (iii)Sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği

49 Tarihten önce meydana gelen analık halleri sonuncu ilgilerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Ancak bu durumda Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı kusur şartı aranmaksızın işverene ödettirilir. Bağımsız çalışanlar bakımından sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra m.8/3’te öngörülen bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunmadığı süre içinde analık hali gerçekleşir ise Kurumca kendilerine analık sigortasından yapılması öngörülen gelir ya da ödenekler verilmez.


"T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HAZIRLAYAN LEMAN SÜLEYMANLI DANIŞMAN Prof.Dr. MURAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları