Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ"— Sunum transkripti:

1 SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
Hizmet arz eden sigorta şirketi ile hizmet talebinde bulunan sigortalı arasında yapılacak olan hizmet akdinde uluslararası literatürde genel kabul görmüş altı temel prensip söz konusudur. Bunlar; Azami İyi Niyet Prensibi Sigortalanabilir Menfaat Prensibi Tazminat Prensibi Halefiyet ve Rücu Prensibi Yakın Neden Prensibi Hasara Katılım Prensibi

2 Bu prensipleri sırayla açıklayalım.
Azami İyi Niyet Prensibi Günlük yaşamda insanlar arasında bağ sağlayan ve zamanla bu bağın bağılılık konumuna gelmesini sağlayan unsur “güven” dir. Kişiler ancak samimi, güvenilir olan kişilerle birlikte olmayı tercih ederler. Sigorta sisteminde ise karşılıklı olarak sigorta ettiren yani sigortalı ve sigortayı yapan sigorta şirketi veya bu şirket adına sigorta faaliyetlerini sürdüren sigorta acentesi olmak üzere iki taraf vardır. Sigortacılık sektörünün temelinde güven unsurunun olmasından dolayı tarafların karşılıklı bir takım yükümlülükleri vardır.

3 Sigorta yaptıranın sigorta yapana karşı taşıdığı yükümlülükler;
Sigortacının sigorta konusu olan varlıkla ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekir. Bu durumda sigortanın tam anlamıyla varlıkla ilgili gerçek durumları bilmesi ve bunları tespit etmesi her zaman mümkün olmamakla birlikte, bu bilgileri doğru, açık ve net bir şekilde sigorta primine ve risk durumlarına etki edebilecek mevcut durumların sigortacıya sigortalı tarafından verilmesi zorunluluktur. Sigortalı yanlış bilgilendirme yaparak sigortacıyı yanıltması durumunda sorumluluk sigortalıya aittir. Sigortacı bu durumda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4 Sigortalı, riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketi tazminat ödemesi yapacak diyerek tedbiri elden bırakmamalıdır, yine önleyici tedbirleri alarak gerekli özeni göstermelidir. Ayrıca, örneğin yangın riskinin ortaya çıkması durumunda ihbardan sonra yangının daha fazla dağılmasını engelleyecek önlemleri alarak iyi niyetini göstermelidir. En sık karşılaşılan durumlardan biri de hasar durumunda hasarın gerçek değerinden çok daha fazla bildirilmesi yine iyi niyet prensibine aykırı bir durumdur.

5 Sigortacının sigorta yaptırana karşı yükümlülükleri;
Hasar sigortalının ihmali veya kusuru nedeniyle gerçekleşmiş olsa bile sigortacı hasarı karşılamak durumundadır. Hasar ödeme durumunda sigortacı sigortalıyı mağdur etmeden, işlemlerini en kısa sürede yaparak iyi niyet çerçevesinde ödemeyi yapmakla mükelleftir. Sigortalı hasar anında sigortasının yanında olmasını, onun desteğini ve güvenini bekler.

6 Serbest piyasa ekonomisinin sonuçlarından biri olan rekabet artışı zaman zaman müşterileri sadece fiyat odaklı düşünmelerini sağlamaktadır. Özellikle sigorta sektöründe sigortacının sigortalıyı poliçe bilgileri ve ödeme koşulları bakımından doğru bilgilendirmesi büyük önem arz etmekte ve hasar anında ortaya çıkabilecek sorunların kaynağı giderilmiş olacaktır.

7 Poliçe ile ilgili sorunların doğmaması için öncelikle sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta konusu poliçe şartları ile ilgili tüm bilgileri taşıyan bir form olan “teklifname” düzenlemesi özel bir önem taşımaktadır. Genel olarak teklifname de sigortalının adı, adresi, sigorta konusu, talep edilen riskler, sigorta bedeli, sigorta süresi ve düzenlenme tarihi bulunur. Sigortacı teklifnamedeki bilgilere göre prim hesaplayacaktır.

8 Geçmiş yıllardaki sigorta mesleğindeki yapılanmanın güçlü olmamasından ve bu sektöre gerekli önemin verilmemesinden dolayı sigorta mesleğinin icra edenler bakımından bu sektöre karşı duyulan bir güvensizlik hakim olmuştur. İyi niyet prensibi uyarınca bu meslek mensubu herkesin, sigortacılığa karşı güvensizlik oluşturacak davranış içinde bulunmaması gerekir.

9 Sigortalı ve sigortacı arasında karşılıklı güvene ve mutlak iyi niyet prensibine dayalı olarak oluşturulan sigorta sözleşmesi, bu durumların ortadan kalkması, yanlış beyan gibi iyi niyetin kötüye kullanılması gibi durumlarda fesh edilebilmektedir.

10 Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
Dilimizde “menfaat” ve “çıkar” kelimeleri aynı anlamda olup birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Sigortalanabilir menfaat ise; sigortanın temel varsayımlarından hareketle sigortalanmak istenen varlıkların parasal olarak ifade edilebilir çıkarların, riskin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan hasar durumunda sigortalının kayıplarının karşılanmasıdır. Bu menfaat hayat sigortası kapsamında can, kaza sigortaları kapsamında mal, sunulan hizmet kapsamında sorumluk şeklinde ortaya çıkabilir.

11 Ancak sigorta ettirilen menfaat her ne olursa olsun (can, mal, sorumluk) sigorta bu menfaatleri risk öncesi konuma getirmeyi garanti etmez, sadece riskin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan kayıpların karşılanmasını garanti eder. Örneğin hekimler için zorunlu hale getirilen hekim mesleki sorumluluk sigortası, bir hekimin yaptığı tedavi neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumlarda hastasına karşı yüklü miktarlarda tazminat ödemekle yükümlü olabileceği bir durumda ortaya çıkan parasal kaybını önlemek adına, bu sigorta kapsamında sorumluluğunu sigorta ettirmesidir

12 Hayat sigortaları dışında sigorta konusu varlıklarda sınırlı bir mali menfaat söz konusu iken, hayat sigortalarında bireyin kendi hayatını istediği meblağ kadar sigorta ettirebilmesinden dolayı sınırsız mali menfaatin varlığından bahsedilebilir. Her tür menfaatin sigortaya konu olabileceği yönündeki görüşler oldukça yanlış olmakla birlikte sigortalanabilir menfaat konusu olacak durumlara ilişkin sınırlamalar şöyledir;

13 Risk gerçekleşmesi durumunda sigortalının maddi-manevi zarara uğraması,
Sigortalının, sigorta konusu üzerinde malik olması aranmaksızın menfaatinin bulunması, Yasal ve ahlaki olması, gerekmektedir. Meşru çerçevede olmak kaydıyla, sigortalının sigorta konusu varlığın sahibi olup olmamasına bakılmaksızın, ekonomik olan ve para ile ölçülebilen her şey sigortalanabilir menfaat kapsamında değerlendirilir.

14 Mal sigortalarında malik olmakla sigortalanabilir menfaate sahip olunabilmektedir. Ancak malik olmadan da; Emanetçi ve yedd-i emin İntifa hakkı sahibi İpotek ve rehin hakkı sahibi Kiracı gibi durumlarda da sigortalanabilir menfaat ortaya çıkmaktadır.

15 Tazminat Prensibi Sigorta sözleşmesinde yer alan risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalının menfaatlerinde ortaya çıkan zararların karşılanması için sigorta şirketi tarafından sigortalıya yapılan ödeme “tazminat” olarak ifade edilir. Riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta eksperleri tarafından yapılan tespitler neticesinde hesaplanan hasar miktarı, poliçede belirtilen tazminat tutarı geçmemek şartıyla sigortalıya ödenmektedir.

16 Böylece, hukuk literatüründe “sebepsiz kazanç” olarak bilinen durumun ortaya çıkması engellenmiş olmaktadır. Burada temel amaç, sigortalının hasar sonrası ortaya çıkan tazminat ödemesinden dolayı zararın tahsilinde haksız kazanç sağlamasını engellemektir. Çünkü sigortanın temel amacı hasardan dolayı sigortalının kazanç elde etmesini sağlamak değil, hasardan önceki duruma getirmektir.

17 Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması olarak ifade edilen “aşkın sigorta” durumunda, hasar çıkması halinde sigorta bedelinin sigorta değerini aşan kısmı geçersiz olup, bu aşan miktar kadar ödeme yapılmayacaktır. Bunun gerekçelerinden biri ise bireyler veya kurumlar az bir prim farkı ile daha yüksek sigorta bedeli tespit edilmesi ve sonrasında ortaya çıkan veya çıkabilecek su istimallere fırsat vermemek adına böyle bir uygulama yapılmaktadır.

18 Örneğin 30. 000 TL değerinde bir otomobili ele alalım
Örneğin TL değerinde bir otomobili ele alalım. Bu otomobilin gerçek değeri olan TL üzerinden kasko primi hesaplanarak TL prim tutarı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olası bir hasar anında aracın perte ayrılması halinde sigorta şirketi TL ödeme yapacaktır.

19 Bazen de otomobil için yapılan ek masraflarla aracın sigorta bedelinin gerçek değerinden daha fazla olması durumu ortaya çıkabilmektedir. Aracın gerçek değeri TL üzerinden kasko bedeli TL Sigorta bedeli ise TL üzerinden kasko bedeli TL

20 Bu durumda kötü niyetli kişiler eğer kısıtlamalar yapılmazsa 250 TL daha fazla prim ödeyerek kasıtlı hasarlara yönelerek TL daha fazla tazminat olma yoluna gideceklerdir. Bunu önlemek adına aşkın sigortada hasar anında tazminat tutarı sigorta konusunun gerçek değerini geçmez.

21 Aşkın sigorta durumunda, eğer sigortalı değerin tamamı hasarlı ise bu durumda sigortalı değerin gerçek değeri kadar ( TL) tazminat ödemesi yapılır ve sigorta priminin fazladan alınan kısmı (250 TL) sigortalıya iade edilir.

22 Diğer bir durum ise poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusun gerçek değerinin altında olması durumudur. Buna eksik sigorta denilmektedir. Genellikle sigortalının daha az prim ödemek amacıyla sigorta konusunun değerinin altında beyan edilmesiyle ortaya çıkar. Böyle bir poliçede hasar meydana gelmesi durumunda, en fazla ödenecek tazminat miktarı poliçede belirtilen sigorta bedeli kadar olacaktır.

23 Örneğin; 30. 000 TL değerindeki bir otomobilin kasko değerinin 1
Örneğin; TL değerindeki bir otomobilin kasko değerinin TL olduğunu ele alırsak, sigortalının daha az prim ödemek amacıyla aracı TL gibi gerçek değerinin altında bir değerden beyan ederek 750 TL’ den aracını kasko yaptırmasıdır. Ancak bu durumda hasar meydan geldiği zaman sigorta şirketi sigortalıya en fazla poliçede beyan edilen TL tutarında bir ödeme yapacaktır.

24 Eğer gerçekleşen hasar 15.000 TL ise;
Tazminat Tutarı = Belirtilen Hasar Miktarı × (Sigorta Bedeli / Sigorta Değeri) = × ( / ) = TL  tam hasar durumunda ödenecek tazminat tutarıdır. Eğer gerçekleşen hasar TL ise; Tazminat Tutarı = × ( / ) = TL  kısmi hasar durumunda ödenecek tazminat tutarı hasar tutarının ( / = 0,83) %83’ üdür.

25 Tazminat miktarı sigorta eksperi tarafından belirlendikten sonra ve sigortacı tarafından kabul edilmesi durumunda tazminat ödemesi yapılmaktadır. Eğer isterse sigortalı taraf belirlenen ve ödenecek olan tazminat miktarını kabul etmeyip durumun yeniden incelenmesi için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz halinde ise taraflar arasında anlaşmayı sağlamak için hakem bilirkişilere gidilmesi gerekir.

26 HASAR VUKUU (ZIYA) TAM ZIYA KISMİ ZIYA Sigorta Bedeli = Sigorta Değeri
= Tam Zıyada, Zararın Tamamı Ödenmektedir Kısmi Zıyada, Gerçekleşen Zarar Ödenmektedir Sigorta Bedeli < Sigorta Değeri < Eksik Sigorta Tam Zıyada, Poliçede Yazılı Tutara Kadar Ödeme Yapılabilir. Tam Zıyada, Sigorta Poliçesindeki Bedel; TL Ödenir. Kısmi Zıyada, Sigorta Bedeli-Sigorta Değeri Arasındaki Orana Göre Ödeme Yapılır. Poliçede TL Beyan Edilen Bir Rizikonun Piyasa Rayici TL ise, TL’lık Bir Hasar Halinde Ödenecek Tazminat; 75.000(20.000)= TL Sigorta Bedeli > Sigorta Değeri > Aşkın Sigorta Sigorta Kar Vasıtası Değildir. Gerçek Zarar (Değer) Ödenir. Fazladan Alınan Primler İade Edilir. Kısmi Zıyada, Sigorta Değeri Olan Gerçek Zarar Ödenir.

27 Taraflar arası anlaşma sağlandıktan sonra sigorta şirketi, sigortalıya “nakit ödeme, tamir-bakım yöntemi veya yerine koyma yöntemi” gibi yöntemlerden herhangi biri ile tazminat ödemesi gerçekleştirir.

28 Halefiyet ve Rücu Prensibi
Tazminat prensibi ile halefiyet prensibi arasında oldukça yakın bir ilişki olmakla birlikte ortaya çıkış süreçleri birbirlerini izler. Sigortalının varlık sebebi olan, hasar anında bu hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması sisteminde, eğer meydana gelen hasar üçüncü şahısların kusuru sonucunda ortaya çıkmış ise, zarara maruz kalan sigortalı kişi bu zararı hasara sebep olan üçüncü şahıstan talep edebilir.

29 Ancak yaygın olan uygulamaya göre sigortalı kişi hasar anında öncelikle kendi şirketine başvuru yapar ve kendi sigorta şirketi mevcut hasarı tazmin eder. Bu durumda sigortalı kişi, hasara neden olan üçüncü şahıstan tekrar hasar bedeli talep etme hakkında bulunamaz.

30 Çünkü, eğer bu yönde kısıtlama yapılmazsa su istimallerin en çok yaşandığı sektörlerden biri olan sigorta sektöründe haksız kazançların sağlanmasının yolu açılmış olacaktır. Bunu engellemek için ve sigortalıyı hasar anında mağdur etmemek için (çünkü üçüncü şahıstan istese bile kısa sürede hasar bedelini alamayabilir) hasar bedelini kendi sigorta şirketinden talep eder. Böyle bir durumda sigorta şirketi sigortalıya ödemeyi yaptığı anda sigortalının hasara neden olan üçüncü kişiye başvurma hakkı sigorta şirketine devredilmiş olur.

31 Bu duruma “rücu etmek” denir
Bu duruma “rücu etmek” denir. Başka bir deyişle rücu prensibi, bir kişinin başka bir kişi yerine geçerek üçüncü kişilerle olan haklarını devralmasıdır. Burada temel amaç sigortalının her ne şekilde olursa olsun hem kendi sigorta şirketinden, hem de hasara neden olan özel veya tüzel kişilerden aynı anda çifte tazminat alması engellenmesidir.

32 Örneğin, iki araçlı bir trafik kazası olduğunu varsayalım
Örneğin, iki araçlı bir trafik kazası olduğunu varsayalım. A aracının sürücüsü, B sürücüsünün aracına arkadan çarparak zarara yol açıyor. A aracının sürücüsü kusurlu olduğu için, normal koşullarda B aracının sahibine bu zararı ödemelidir. Ancak, B aracının sahibi söz konusu zarar miktarını doğrudan A aracının sürücüsünden almak yerine aracı için kasko sigortası yaptırdığı şirketine gider ise, şirket B aracındaki hasarı karşılar.

33 Sonrasında ise B aracının sahibinin, A aracının sürücüsüne giderek hasarını karşılamasını talep etme hakkı artık kalmaz. Bu hak, tazminat ödemesini yaptığı için sigorta şirketine geçmiş olur. B aracını sigortalayan sigorta şirketi bu araçtaki hasarı karşılamış olduğu için bu olayda sigortalının yerine geçmiş sayılır ve A aracının sürücüsüne hasarı karşılaması için başvurma hakkını elde etmiş olur.

34 Sigorta şirketi, bu hakkı sigortalıyla arasında var olan sigorta sözleşmesi ile elde etmektedir. Sonuç olarak, B aracının sahibinin aynı olay için hem sigorta şirketinden, hem de A aracının sürücüsünden para alması engellendiği için sebepsiz zenginleşme olmamış olur.

35 Sigortalı kişinin sigortacıya devretmiş olduğu haklarını ihlal edici bir durumun ortaya çıkması halinde sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı sigortalının zararının bir kısmını ödemesi halinde ise sigortalı kişi tazmin edilen miktarın dışında kalan tutar kadar hasara neden olan üçüncü şahıslara karşı hak sahibi olur.

36 Yakın Neden Prensibi Sigortanın temel görevlerinden birisi de, sigortalıya yaptığı poliçe ile hak ve sorumluluklarını sözlü olarak anlatmak ve olarak sigortalıyı poliçe kapsamında bulunan ve bulunmayan halleri izah etmektir. Çünkü hangi sigorta dalı olursa olsun, hasar anında sigortalının ilk düşündüğü konu “nasıl olsa sigortam var, sigorta şirketi ödemeyi yapar.” olmaktadır.

37 Ancak hasar poliçede yer almayan bir nedenden dolayı meydana gelmiş ve bu da gerekli araştırmaları yapan kişiler tarafından tespit edilmiş ise sigortalı ile sigortacı arasında en çok rastlanan tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşandığı bu durum ortaya çıkar.

38 Böyle bir anda poliçede bulunan teminatlar kapsamında hasar tazmin edilmelidir. Başka bir deyişle hasarın ortaya çıkış nedeni sigortacılıkta büyük önem arz etmektedir. Hasara neden olan durumun sigorta poliçesindeki teminatlarda yer alması gerektiğidir. İşte buna “yakın neden prensibi” denir.

39 Eğer hasarın nedeni poliçe kapsamında güvence altına alınmamış ise sigorta şirketi hasarı tazmin etmeyecektir. Bazı durumlarda hasarın oluşmasına birden fazla unsur neden olabilir. Sigorta şirketi, hasara sebebiyet veren en yakın nedeni tespit eder, ve bunun sonucuna göre zararı tazmin eder ya da etmez.

40 Özetle yakın neden prensibi, sigorta primi hangi teminatlar için alınmış ise riskin de bu teminatlar kapsamında gerçekleşmesi durumunda ödenmesi gerektiğini ifade eder. Mesela, ferdi kaza sigortası yaptırmış bir kişinin kaldırımından yürürken ayağının takılıp düşmesi ve sonucunda kafasını yere çarpması şeklinde ölümü durumunda tazminat ödenir. Ancak teminat kapsamında olmayan kalp krizi nedeniyle düşüp kafasını çarpması ve hayatını kaybetmesi durumunda tazminat ödemesi yapılmaz.

41 Bazı hasarların gerçekleşmesinde açık ve net bir şekilde tek bir olay neden olabilmektedir. Bu durumda o olay hasarın yakın nedenidir. Sigortacılıkta her zaman durum böyle olmamakla birlikte bazen oldukça karmaşık bir durum olan zincirleme olaylar şeklini alabilmektedir. Bir neden diğer nedenleri doğurabilmektedir. Şöyle ki, bir fırtına bir binanın çatı duvarını yıkar, yıkılan duvar binanın elektrik kablolarını koparır, bu kablolar kısa devre yapar ve oluşan kıvılcım sonucunda yangın çıkar.

42 Yangını söndürmek için itfaiye müdahale eder ve püskürtülen su evi basar ve evdeki eşyalar hasar görür. Eşyalara zarar veren su basması gibi görünse de meydana gelen olayın tamamı incelendiği zaman hasarın yakın, belirleyici veya hakim nedeni fırtınadır. Eğer poliçedeki teminatlarda fırtına var ise hasar sigorta şirketi tarafından tazmin edilir, yoksa hasar tazmin edilmez.

43 Hasara Katılım Prensibi
Tazminat ve halefiyet prensiplerinde olduğu gibi hasara katılım prensibinde de temel amaç sigortalının haksız kazanç sağlanmasını önlemektir. Eğer bu gibi önlemlerin alınmasıyla sigortalıların sigortayı bir kar amacı olarak kullanması engellenmiş olmaktadır.

44 Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitelerini aşması gibi durumlarda sigorta şirketleri bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski kendi aralarında paylaşmış olurlar. Yapılan bu uygulamaya “müşterek sigorta (koasürans)” denilmektedir.

45 Sigorta poliçesinde belirtilen risklerden herhangi biri gerçekleşirse ve koasürans durumu var ise, ortaya çıkan zarar için sigortalı, sigorta şirketlerine ayrı ayrı başvurarak hepsinden sigorta bedeli için tazminat alamaz. Sigorta şirketleri koasürans sözleşmesindeki paylar arasında tazminat ödemesi yapar.

46 Hasara katılım prensibinde, sigortalı tazminatı sigortacıların herhangi birinden talep eder. Daha sonra bu sigortacı sigortalıya ödemesini yapar ve diğer sigortacılara hasara katılım oranları göz önüne alarak rücu prensibi uygulanır.

47 Hasara katılımın yapılabilmesi için gerekli şartlar;
Müşterek sigorta kapsamındaki poliçelerin tamamı, aynı sigorta konusu ile ilgili olmalıdır. En az iki veya daha fazla tazminat sigortası poliçesi olmalıdır. Risk durumunun gerçekleşmesi anında bütün poliçeler geçerli olmalıdır, süresi geçmiş veya iptal edilmiş olmamalıdır.

48 Poliçelerin hepsi, aynı sigortalının aynı çıkar ilişkisini teminat altına almış olmalı ve hasara neden olan tehlikeyi kapsamış olmalıdır. Poliçelerin hasara katılımını engelleyecek bir hüküm içermemesi gerekmektedir.

49 Sigorta poliçelerinde uygulanan “muafiyet” durumu da hasara katılım prensibi kapsamında ele alınabilir. Şöyle ki, hasar anında sigortalının yükümlülüğünde olan poliçede belirtilen meblağ kadar sorumlu olduğu ve hak talebinde bulunmadığı kısmıdır. Hasar durumunda sigortalı muafiyet oranın eksik tazminat almaktadır. Bu da sigortacıyı bir ölçüde korumaktadır. Sigortalı muafiyet durumunu gözeterek, sigorta konusu olan varlığı daha özenle kullanma ve koruma özelliğine sahip olabilmektedir.

50 SORULAR Cevap C Hasara katılım prensibi Yakın neden prensibi
1) Aşağıdaki şıklardan hangisi Sigortanın Temel Prensipleri içinde yer almaz? Hasara katılım prensibi Yakın neden prensibi Uzak neden Prensibi Tazminat prensibi Azami iyi niyet prensibi Cevap C

51 2) Sigorta sözleşmesinde yer alan risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalının menfaatlerinde ortaya çıkan zararların karşılanması için sigorta şirketi tarafından sigortalıya yapılan ödeme “……….” olarak ifade edilir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? a)Teminat b)Geri ödeme c)Tazminat d)Tenzilat e)Teslimat Cevap C

52 3) “Sigorta primi hangi teminatlar için alınmış ise riskin de bu teminatlar kapsamında gerçekleşmesi durumunda ödenmesi gerektiğini ifade eder.” Yukarıda ki cümle sigortanın temel prensiplerinden hangisinin tanımıdır? a) Yakın Neden Prensibi b) Hasara Katılım Prensibi c) Azami İyi Niyet Prensibi d) Sigortalanabilir Menfaat Prensibi e) Tazminat Prensibi Cevap A


"SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları