Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koordinatör: Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koordinatör: Prof. Dr. Ayhan ÇELİK"— Sunum transkripti:

1 Koordinatör: Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
BTC TOPLUMSAL KALKINMA GİRİŞİMİ ERZİNCAN GÜMÜŞHANE TOPLUMSAL KALKINMA PROJESİ  Küçük Destek Fonu - KDF  Bireysel Başvurular için Başvuru Rehberi Koordinatör: Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Nisan 2015

2 İÇİNDEKİLER KDF Başvuru Rehberi KDF Başvuru Formu Ek-1 Proje Köyleri
Ek-2 BTC Küçük Destek Fonu Yapılabilirlik (Fizibilite) Formu Ek-3 Eğitim Planı Ek-6 Ortaklık Beyannamesi Nisan 2015

3 KÜÇÜK DESTEK FONU (KDF) PROGRAMI KÜNYESİ
Programın Amacı Proje yerleşimlerinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak, insanların ekonomik ve sosyal açıdan yaşam kalitelerini yükseltmek ve yerel örgüt ve bireylerin gelişkin teknik ve sosyal becerilere sahip olmasını sağlamak. Coğrafi Kapsam BTC Boru Hattının geçtiği; Erzincan ve Gümüşhane il sınırları içerisinde kalan Ek 1 listedeki yerleşim yerleri. Programın Öncelikleri Üretim faaliyetlerinin modernizasyonu, yeni teknik ve teknolojilerin yaygınlaşması, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların akılcı kullanımı, Kırsal turizme yönelik hizmetler, Kadınlar, gençler ve engelliler için sosyal uyumun güçlendirilmesi, Yerel örgütlerin ve işletmelerin teknik ve finansal kapasitelerinin artırılması, Kaybolmakta olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması, yaygınlaştırılması, Asgari ve Azami Proje Destek Tutarı Küçük Destek Fonu’ndan bireysel bir projeye sağlanacak destek en çok TL’dir. Başvuranlarda aranacak en az nakdi eş finansman katkısı oranı % 20’dir. Bu hibe çağrısında projelere KDF’ den sağlanacak destek, proje toplam maliyetinin %80 ’den fazla ve % 30 ’sinden az olamaz. Proje Süresi Projenin azami süresi 6 aydır. Son Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi ’tir. Uygun Başvuru Sahipleri EK-1 listedeki yerleşim birimlerinde ikamet eden 18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşları. Küçük ölçekli bireysel ya da aile işletmeleri. Nisan 2015

4 1. Genel Bilgi Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı, ham petrolü Azerbaycan’dan alarak, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye geçiren ve İskenderun Körfezi’ndeki Ceyhan Terminaline taşıyan 1,760 km uzunluğundaki bir boru hattı sistemidir. BTC Şirketi, bu boru hattını inşa etmek ve yönetmek amacıyla kurulmuştur ve enerji alanında çalışan 11 ayrı şirketin oluşturduğu bir ortaklıktır. BTC Şirketi başta kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, sağlık ve güvenlik gibi taahhütlerinin bir gereği olarak, boru hattına yakın yerleşimlerdeki kalkınma çabalarına uygulayıcı kuruluşlar aracılığıyla finansman (parasal), teknik ve idari destek vermektedir. Bu amaçla, Ardahan’dan Adana’ya kadar uzanan boru hattı boyunca Toplumsal Kalkınma Girişimi (TKG) programını uygulamaya koymuştur. Program kapsamında, insanların yaşam kalitelerini artırmak, bireylerin ve yerel örgütlerin kapasitelerini geliştirmek, işletmeleri desteklemek ve gençlere gelişmiş beceriler kazandırmaya yönelik mesleki ve girişimcilik eğitimleri düzenlemek gibi bir dizi çalışma hayata geçirilmektedir. TKG programı, “uygulayıcı ortak” olarak adlandırılan ve kalkınma alanında zengin deneyim ve uzmanlığa sahip kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Nisan 2015

5 1. Genel Bilgi Erzincan – Gümüşhane Toplumsal Kalkınma Projesi’nin uygulayıcı ortağı Erzincan Üniversitesidir. BTC Şirketi, Erzincan Üniversitesi ile tarihinde işbirliği sözleşmesi ve hibe anlaşması yapmıştır. Erzincan Üniversitesi, Toplumsal Kalkınma proje uygulamalarında deneyim ve teknik uzmanlığa sahiptir. Nisan 2015

6 1. Genel Bilgi Erzincan Üniversitesi 2006 yılında kurulmuştur. 9 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksek Okul, 11 Meslek Yüksek Okulunda yaklaşık öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Yeni bir üniversite olmasına rağmen son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla birçok bilimsel çalışma ve projelere imza atmıştır. Bu projelerden bir tanesi de BTC şirketi ile yapılan ve bölgemiz insanına hizmeti hedef alan Erzincan - Gümüşhane Toplumsal Kalkınma Projesidir. Uygulayıcı kuruluşların yürüttüğü kalkınma projeleri kapsamında küçük destek fonları oluşturmuştur. Bu rehber, Erzincan-Gümüşhane Toplumsal Kalkınma Projesi, Küçük Destek Fonunun; genel çerçevesini tanıtım, başvuru ve yararlanma sürecine ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Nisan 2015

7 2. Küçük Destek Fonu Küçük Destek Fonu- KDF, BTC Toplumsal Kalkınma Girişimi çerçevesinde uygulayıcı ortaklarca yürütülen toplumsal kalkınma projelerinin alt bileşenlerinden biridir. KDF kapsamında, bu rehberle tanımlanan bireyler ve kurumlara, yine rehberde belirlenmiş sınırlar dâhilinde, hibe olarak finansal destekler sunulur. Bu rehber, KDF ’lerin uygulanma esaslarını belirler. Nisan 2015

8 3. Terimler ve Tanımlar Mali Destek Veren: Küçük Destek Fonlarının finansmanı BTC Şirketi tarafından karşılanmaktadır. BTC Şirketi, KDF’ nin belirlenen amaç ve hedeflere yönelik olarak kullanımını düzenli izlemekte, uygulayıcı ortaklarla birlikte değerlendirmekte ve uygulamada karşılaşılan eksikliklerini gidermeye destek vermektedir. KDF Yürütücüsü: Küçük destek fonları, BTC TKG’ nın uygulayıcı ortağı konumunda bulunan Erzincan Üniversitesi tarafından uygulanmaktadır. Diğer programlarda olduğu gibi küçük destek fonunun da sahada yürütülmesinden Erzincan Üniversitesi birinci derecede sorumludur. Özkaynak Katkısı (Eş Finansman): Başvuru sahibi veya varsa ortakların proje faaliyetleri için tahsis ettikleri ayni ve nakdi kaynaklardır. Nisan 2015

9 3. Terimler ve Tanımlar Eş Fon: Projede iştirakçi olarak rol alan kişi kurum ve kuruluşların proje amaçları için tahsis ettikleri kaynaklardır. Eş fonlar nakdi veya ayni olabilir. Küçük ölçekli bireysel/aile işletmeleri: Kendisi veya aile emeği kullanan, ücretli çalışan sayısı 1-3 arasında olan işletmeler. Nisan 2015

10 4. Genel İlkeler Erzincan-Gümüşhane Toplumsal Kalkınma Projesi Küçük Destek Fonu, bu rehberde belirtilen hedefler ve genel prensipler doğrultusunda proje alanlarında Erzincan Üniversitesi tarafından kullandırılacaktır. Bu programın uygulanmasında gözetilecek temel ilkeler şunlardır: KDF tarafından desteklenecek projeler, katılımcı kalkınma yaklaşımına uygun olarak planlanır ve uygulanır. Projelerin hazırlanması ve uygulanması evrelerinde ilgili tarafların katılımlarının sağlanmasına önem ve öncelik verilir. Tüm projelerde çevre ve doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etki yaratılmamasına özel önem verilir. Projelerde cinsiyet dengeli, insan ve çocuk haklarına saygılı bir yaklaşım gözetilir ve projelerden kadınların, gençlerin ve çocukların olumlu şekilde etkilenmesi için gereken çaba gösterilir. KDF’nin hedef ve yaklaşımları ile bölge ve yöre koşullarına uygun, gerçekçi ve öngörülen zamanda gerçekleşebilir nitelikli projeler arasından yeni konu, teknik veya teknolojilerin kullanımını öngören projelere öncelik verilir. Nisan 2015

11 5. Başvuruların Uygunluğu
Bu hibe çağrısı KDF, TKG proje çalışmalarının yürütüldüğü Erzincan-Gümüşhane illerinin Ek-1 listede belirtilen yerleşim birimlerini kapsamaktadır. Bu alanda yaşayan ve aşağıdaki kriterlere uygun olan kişiler, KDF desteklerine başvurabilirler. Kimler Başvurabilir? Ek -1 listede belirtilen yerleşim birimlerinde yaşayan, 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı kişiler, (üyesi veya mensubu oldukları herhangi bir kurum-kuruluş adına olmaksızın) bu rehberde tanımlanan Küçük Destek Fonu – KDF’ye başvurabilirler. Bireysel KDF’lerden yararlanmak isteyenlerin, belirtilen koşullara uygun ve hayata geçirmeyi tasarladıkları fikirlerinin rehberde belirtilen KDF hedefleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Bireysel KDF için dernekler, vakıflar, birlikler, meslek örgütleri, kooperatifler, sendikalar gibi sivil kuruluşlar; muhtarlıklar, belediyeler, kamu kuruluşları, şirketler başvuramazlar. Bu hibe programı sadece bireyler ve/veya küçük ölçekli bireysel ya da aile işletmeleri içindir. Nisan 2015

12 5. Başvuruların Uygunluğu
Bununla birlikte, yukarda sayılan tüm tüzel kişilikler, gerektiği durumlarda projenin iştirakçisi veya destekçisi olabilir. Bu gibi işbirlikleri halinde iştirakçi kuruluşun, adı geçen bireysel proje için KDF kaynaklarına başka bir proje başvurusu yapma veya herhangi bir şekilde KDF’den yararlanması mümkün değildir. İştirakçi veya destek veren kuruluşun hibe yararlanıcısı birey/lere KDF’den ayrı olarak, kendi öz kaynaklarını kullanarak ek destek sunması beklenir. Nisan 2015

13 5. Başvuruların Uygunluğu
Ortaklıklar ve ortaklıkların uygunluğu: Başvuru sahipleri tek başlarına veya ortaklarıyla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklarda başvuru sahipleri için tanımlanan şartlar aranır. Başvuru sahibi ve ortakların Proje için sağlayacakları kaynaklar “eş finansman”, iştirakçilerin katkıları ise “eş fon” olarak gösterilir. Nisan 2015

14 6. Hangi Konularda Bireysel KDF Proje Başvurusu Yapılabilir?
Bu hibe çağrısı için başvuracak birey(ler) aşağıdaki alanlardan biri veya birden çoğunu kapsayan konularda proje başvurusu yapabilirler. 6.1. Gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi: Bitkisel, hayvansal üretim, cam, ahşap, taş işleme vb. el sanatları (halı-kilim, trikotaj benzeri geleneksel el sanatları hariç) ve zanaatkârlık konuları ile ürün değerlendirme, ticaret, satış-pazarlama vb. konularında yenilikçi yaklaşımlar ile yeni tekniklerin, teknolojilerin kullanımı. Kendi işini kurma veya geliştirme amacı taşıyan her türlü gelir getirici içerikli projeler. Nisan 2015

15 Gelir Getirici Faaliyetleri Geliştirme ve Çeşitlendirme Proje Konularına Örnekler
Örnek oluşturacak ve yenilikçi boyut taşıyan Tarıma dayalı küçük işletmeler ve bunların pazar bağlarının kurulması (organik çilek, bal, peynir atölyesi, örtü altı üretim, sulama vb.) Kendi işini kurma veya geliştirmeye yönelik çeşitli projeler. Bu gibi projelerin, o bölge için bir yenilik sunuyor olması gerekmektedir. Öncü bir girişim desteklendikten sonra, ardından gelecek benzer girişimlere örnek olup olmayacağı dikkate alınır. Bir kasabada kahvaltı salonu yoksa, açılması halinde verimli olacağı ispat ediliyorsa ilk girişim desteklenebilir, ancak bundan sonraki her benzer girişimin KDF tarafından destekleneceği anlamına gelmez. Bu konu KDF destekleri dışında kalabilir. Tarımsal üretimde yenilikçi fikirler sunan, verimliliği artıran, bölgesel ölçekte işbirliğini özendiren faaliyetler. Yeni bir teknolojinin bölgeye getirilmesi ve kira ile ortak kullanıma sunulması; yeni-uygun-verimli türlerin getirilmesi; hijyenik üretim, marka oluşturma, pazarlama konularında öncü fikirler sunan projeler ve faaliyetler olabilir. Bu konularda da, öncü fikir desteklenir, aynı ya da yakın yerleşimler için daha sonra gelen benzer taleplere destek verilmez. Yörede üretilen el sanatları, geleneksel ürünler, küçük ölçekli endüstriyel üretimlerin pazar olanaklarına kavuşturulması. Örneğin hayvan gübresi üretimine destek verilmez ancak, hayvan gübresi kullanılarak solucan gübresi üretimi gibi yenilikçi bir konuda gelen girişime destek verilebilir. Ya da onlarca oltu taşı işletmesi olan bir yerde yeni bir oltu taşı işletme girişiminde destek verilemez ancak, ilk kez denenecek bir obsidyen işletmesi, proje olabilirliği çerçevesinde desteklenebilir. Pek çok kasap dükkanı olan bir yerde, yeni kasap dükkanı açmak veya var olan dükkanı genişletmeye yönelik talep karşılanmaz, ancak, o bölgenin geleneksel bir pastırması varsa ve kimse üretmediği için o ürün yok oluyorsa ve onu işleyip pazarlayacak bir kasap dükkanı açılacaksa bu girişim desteklenebilir. Veya başvuran kişi üretimini yapıyor olabilir, desteği ürettiği ürün için marka oluşturmak, pazarı genişletmek, bunun için fuarlara katılmak için talep edebilir. Kırsal-tarımsal-yöresel turizmi destekleyen projeler: Pansiyonculuk, rehberlik, turlar, var olan bir yerel işletmenin tanıtımını içeren faaliyetler. Nisan 2015

16 Eğitim ve Kapasite Geliştirme Proje Konularına Örnekler
6. Hangi Konularda Bireysel KDF Proje Başvurusu Yapılabilir? 6.2. Eğitim ve kapasite geliştirme: Bireyin toplumsal hayata aktif katılımı, ekonomik ve sosyal gelişmeye uyumu, teknoloji kullanma becerisini geliştirmesi ve birey olarak geleceğine yönelik planlarına somut katkı sağlayabilecek her türlü eğitim (bilgi ve görgü edinme, deneyim kazanma, işbirlikleri oluşturma, vb.) olanaklarını değerlendiren, somut ve net tanımlanmış faaliyetler. Eğitim ve Kapasite Geliştirme Proje Konularına Örnekler Yukarıda belirlenmiş çerçeve dâhilinde, girişimci bireyin ufkunu açacak, kişisel gelişiminde dönüm noktası oluşturacak, iş sahasında yeniliklere imkân sağlayacak eğitim fırsatları desteklenir. Bunun yanı sıra, bireyin çalıştığı alanda yeni olanaklar ve işbirlikleri sağlayacak ve tek faaliyet olmamakla birlikte fuar, seminer, tanıtım gezisi, değişim programları gibi kısa süreli etkinlikler de içeren projeler destek sağlanabilir. Nisan 2015

17 Bireysel Yaratıcılık Proje Konularına Örnekler
6. Hangi Konularda Bireysel KDF Proje Başvurusu Yapılabilir? 6.3. Bireysel yaratıcılık: Gençlerin geleceklerini biçimlendirme yolunda daha kararlı olmalarını sağlayan, toplumsal hayata aktif yurttaş olma bilinciyle katılımlarını teşvik eden, yaratıcılıklarının önünü açan destekler. Bireysel Yaratıcılık Proje Konularına Örnekler Gencin sahip olduğu kişisel becerisini geliştirmesine katkı sağlayacak araçlardan yararlanması için düzenlenmiş projeler. Benzer becerilere sahip gençlerin deneyimlerini paylaşmalarına fırsat yaratan, bu gibi süreçleri teşvik eden faaliyetlerden oluşan projeler. Gençlerin karar mekanizmalarına katılımı ve rolünü güçlendirmesi için kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim, seminer ve benzeri etkinliklere katılmasına yönelik proje fikirleri. Özellikle bilişim teknolojilerinin kullanımı, toplumda yaygınlaştırılması ve bu araçlarla pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gibi projeler. Gençlerin kültürel ve sportif faaliyetlerinde, sıradan olmayı aşmış, işbirliği ve katılımı içeren, yöredeki gençlerin coşku ve heyecanını artıran faaliyetler. Nisan 2015

18 6. Hangi Konularda Bireysel KDF Proje Başvurusu Yapılabilir?
Hangi projeler desteklenmez? Aşağıdaki tip projeler bireysel KDF’ler kapsamında desteklenmez. Ağırlıkla inşaat ve altyapı kurulmasını içeren projeler: talep edilen bütçenin şayet yarısından fazlası bina, işyeri, atölye ve benzeri mekanların yeniden inşaatı ve tadilatını içeriyorsa, bu gibi projeler desteklenmez. (Tercihen Projenin tümü için geçerli olmakla beraber, Proje kapsamındaki tamirat, tadilat işlerinin bütçe içindeki payının % 25’i geçmemesi gerekmektedir). Yürütülecek çalışmalarda ana ekseni ve ağırlıklı bütçesi araştırma, inceleme, eğitim, yurt dışı gezi, konferans, festival, fuar, anket düzenlenme gibi sponsorluk kapsamına giren faaliyetlerden oluşan projeler. Kamu kurumlarının asli görev alanlarına giren örgün eğitim, sağlık vb. projeler. Nisan 2015

19 6. Hangi Konularda Bireysel KDF Proje Başvurusu Yapılabilir?
Hangi projeler desteklenmez? BTC Şirketi’nin kurumsal politikaları ile uyuşmayan projeler (ayrımcılık içeren, insan haklarına aykırı, çocuk işçiliği, kötü muamele vb.). Mevcut yasal mevzuata uygun olmayan projeler. BTC Şirketi TKG kapsamında desteklenen diğer projelerde olduğu gibi, küçük destek fonları aracılığıyla siyasi –politik, etnik köken, dini inanç konularındaki projelere ve bu konularda ayırımcılık yaratmaya yönelik veya dolaylı da olsa bu sonuca yol açabilecek projelere destek verilemez. Nisan 2015

20 7. Destek Tutarı ve Ödemeler
Bireysel başvurular kapsamında: Her bir proje için KDF’dan sağlanabilecek destek tutarı en çok TL’dir. Başvuru sahibi, ortaklar ve iştirakçilerin sağlayacağı eş finansman ve eş fon proje bütçesinin % 20’inden az olmaz. Başvuruda aranacak en az nakdi eş finansman katkı oranı % 20’dir. Bireysel KDF destekleri çerçevesinde bir Başvuru Sahibi birden fazla proje teklifi sunabilir, fakat aynı başvuru dönemi/yılı içinde sadece bir adet proje için destek alabilir. KDF tarafından desteklenecek proje süresinin maksimum 6 ay olması gerekmektedir. Proje uygulamalarının tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Ödemeler projelerin nakit ihtiyaçlarına göre planlanır ve ayrıntıları sözleşmelerde belirtilir. Nisan 2015

21 7. Destek Tutarı ve Ödemeler
Projenin niteliği gereği, tamamı bir seferde ödenmek durumunda olan projeler hariç olmak üzere, ödeme şekil, yöntem ve zamanlamasına uygulayıcı ortağın kendisi karar verir ve bu durum imzalanacak sözleşmede açıkça belirtilir. Notlar / Uyarılar: Sözleşmesi imzalanan projeler, sözleşme tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde faaliyete başlamazsa iptal edilir. Üst üste üç hibe döneminden fazla aynı kişinin proje önerisi desteklenmez. Bir kişi destek aldığı bir konuda ikinci hibe döneminde yeniden başvurabilir. İkinci dönem başvurularda nakdi eş finansman katkısının en az % 30 olması beklenir. Aynı kişi, daha önce iki kez destek aldığı bir konuyla üçüncü ve son defa başvurabilir. Bu kez de nakdi eş finansman katkısının en az % 50 olması beklenir. Nisan 2015

22 8. Uygun Giderler KDF kaynaklarından desteklenecek projeler kapsamında yapılacak harcamalardan aşağıdaki şartlara uyan giderler, uygun giderler olarak kabul edilmektedir: Bütçede öngörülen giderin projenin yürütülmesi için gerekli olması, Bütçede öngörülen giderin projenin uygulama süresi içinde yapılması (Proje sözleşmesi imza tarihinden önce yapılan harcamalar kabul edilemez). Bütçede öngörülen giderin yasal harcama belgeleri (fatura, yazarkasa fişi, bordro, gider makbuzu, banka dekontu vb.) karşılığında yapılması gerekmektedir. Nisan 2015

23 8. Uygun Giderler Bu koşullara uygun giderler aşağıda belirtilmiştir:
Başvuru sahiplerince projede görevlendirilecek personel maliyeti (Ayni katkı şeklinde kabul edilebilir). Özel teknik danışmanlık ve eğitmenlik gerektiren konulardaki kısa süreli uzman giderleri, Proje faaliyetleri kapsamında görevli personelin seyahatleri için ödenecek harcırah ve seyahat giderleri, Proje amaçlarına uygun özelliklerdeki makine ve ekipmanların alımı ve kiralanması ile hizmet alımı maliyetleri, Proje kapsamında yapılması planlanan eğitim faaliyetlerine ilişkin yayın, kitap, broşür ve benzeri giderler ile olası sarf malzemesi maliyetleri. Nisan 2015

24 8. Uygun Giderler Not: Projeler özelinde yukarıda belirtilen şart ve uygun giderler dışında harcama yapılmaması ve bunun dışındaki her durum ve koşuldan uygulayıcı ortağın/proje sorumlularının mutlaka önceden bilgilendirilmesi gerekmektedir. Erzincan Üniversitesi proje personeli projelere imkânları ölçüsünde eğitim ve danışmanlık desteği sağlayabilir. Ancak bu hizmetlerin bedeli projelerde gider olarak gösterilmez. Nisan 2015

25 9. Başvurular Nasıl, Hangi Belgelerle Yapılacak?
Başvurular bu rehberde ve proje bölgesinde yapılan duyurularda belirtilen son başvuru tarihinden önce aşağıda belirtilen adrese yapılacak ve karşılığında bir kayıt numarası alınacaktır. Başvuru belgeleri şunlardır: KDF Proje Başvuru Formu: Yazılı bir asıl ve iki kopya (her sayfası imzaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış şekilde). Proje Ortaklık şeklinde uygulanacaksa Ortaklık Beyannamesi veya “Adi Ortaklık Sözleşmesi” (Ek-6). Varsa iştirakçi tarafından doldurulmuş ve onaylanmış form (Ek-6/a) ya da iştirakçinin projede belirtilen katkısını sağlayacağına ilişkin belge. Projeye ilişkin elektronik kopyaların da CD ortamında veya e-posta aracılığı ile e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Nisan 2015

26 9. Başvurular Nasıl, Hangi Belgelerle Yapılacak?
Proje başvuru adresleri: Başvuruların alınarak kayda geçirileceği ve ön incelemelerin yapılacağı uygulayıcı ortağın saha ofis adresi: Adres: Erzincan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Galerisi (Ordu Cad, Erzincan) Cep: Sorumlu kişi: Doç. Dr. Murat ÇANKAYA Nisan 2015

27 10. KDF İşleyiş Süreci ve İş Akış Şeması
Projelerin başvuru, proje geliştirme, seçme ve desteklenmesi ile ilgili adımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: KDF İşleyiş Süreci 1 Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi kendi çalışma alanında KDF kapsamında yapılacak hibe başvurularının kapsamı, kimlerin yararlanabileceği, proje türlerine göre sağlanabilecek destek miktarı, son başvuru tarihi vb. bilgileri yararlanıcı gruplarına uygun araçlarla duyurur. 2 Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi kendilerine yapılan proje fikirlerinin uygun formata dönüştürülmesine gerekli teknik desteği verir ve bu amaçla ortak eğitim toplantıları (gerektiğinde farklı gruplar için ayrı ayrı toplantı şeklinde) düzenler. 3 Başvuru sahipleri, başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre “Proje Başvuru Formunu” hazırlayarak ekinde bulunması gereken ve Bölüm 9’da belirtilen belgelerle birlikte, başvuru formundaki adrese elden teslim eder. 4 Ön inceleme; yapılan başvurular Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi tarafından bütçe limitleri, proje konusu, başvuranların uygunluğu vb. açılardan kontrol edilir. 5 Teknik Değerlendirme Komitesi; önceden belirlenen zamanda toplanır ve yapılan proje başvurularını inceler ve değerlendirme cetveline uygun olarak teknik değerlendirmesini yapar. Komite gerekli gördüğü proje başvurularını yerinde değerlendirmek için başvuru sahibi ile görüşür. Uygun bulunan projeleri belirler ve Onay Komitesine sunar. Değerlendirme Komitesi, projede gördüğü eksiklikler ile ilgili önerilerde bulunabilir ya da proje üzerinde daha fazla çalışma yapılmasını talep edebilir ve projeyi gerekli değişiklikleri yapmak üzere sahibine geri iletebilir. 6 Onay Komitesi, teknik değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak tüm proje başvurularını bir bütün olarak inceler ve onaylanarak fon aktarılacak projelere karar verir. Teknik inceleme komitesinin değişiklik önerdiği projeler Onay Komitesinden şartlı onay statüsünde kabul edilir. 7 Şartlı onay alan başvuru sahibi, kendisine iletilen yazılı görüşler ve tavsiyeler doğrultusunda proje başvurusunu belirtilen süre içinde yeniden yapılandırır ve Proje Başvurusunu son değerlendirme için yeniden sunar. Komite, değerlendirmesini yaparak nihai kararını verir. 8 Proje Başvurusunun onaylanmasını takiben başvuru sahibi ile Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi Yetkilisi arasında “Sözleşme” imzalanır. 9 Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi, projeler için uygun bulunan finansmanı en az iki dilim halinde başvuru sahibinin banka hesabına aktarır. Ödemeler, uygun giderler için alınan ve kabul edilir yasal belgelere dayalı olarak yapılır. Ödeme dilimleri tanımlanan çıktıların gerçekleşmesine ve raporlamaya bağlanır ve bu durum sözleşmede tanımlanır. KDF fonunun ayni kullanılmasına ilişkin hususlar sözleşmede yer alır. Nisan 2015

28 10. KDF İşleyiş Süreci ve İş Akış Şeması
Projelerin başvuru, proje geliştirme, seçme ve desteklenmesi ile ilgili adımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: KDF İşleyiş Süreci 1 Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi kendi çalışma alanında KDF kapsamında yapılacak hibe başvurularının kapsamı, kimlerin yararlanabileceği, proje türlerine göre sağlanabilecek destek miktarı, son başvuru tarihi vb. bilgileri yararlanıcı gruplarına uygun araçlarla duyurur. 2 Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi kendilerine yapılan proje fikirlerinin uygun formata dönüştürülmesine gerekli teknik desteği verir ve bu amaçla ortak eğitim toplantıları (gerektiğinde farklı gruplar için ayrı ayrı toplantı şeklinde) düzenler. 3 Başvuru sahipleri, başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre “Proje Başvuru Formunu” hazırlayarak ekinde bulunması gereken ve Bölüm 9’da belirtilen belgelerle birlikte, başvuru formundaki adrese elden teslim eder. 4 Ön inceleme; yapılan başvurular Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi tarafından bütçe limitleri, proje konusu, başvuranların uygunluğu vb. açılardan kontrol edilir. 5 Teknik Değerlendirme Komitesi; önceden belirlenen zamanda toplanır ve yapılan proje başvurularını inceler ve değerlendirme cetveline uygun olarak teknik değerlendirmesini yapar. Komite gerekli gördüğü proje başvurularını yerinde değerlendirmek için başvuru sahibi ile görüşür. Uygun bulunan projeleri belirler ve Onay Komitesine sunar. Değerlendirme Komitesi, projede gördüğü eksiklikler ile ilgili önerilerde bulunabilir ya da proje üzerinde daha fazla çalışma yapılmasını talep edebilir ve projeyi gerekli değişiklikleri yapmak üzere sahibine geri iletebilir. 6 Onay Komitesi, teknik değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak tüm proje başvurularını bir bütün olarak inceler ve onaylanarak fon aktarılacak projelere karar verir. Teknik inceleme komitesinin değişiklik önerdiği projeler Onay Komitesinden şartlı onay statüsünde kabul edilir. 7 Şartlı onay alan başvuru sahibi, kendisine iletilen yazılı görüşler ve tavsiyeler doğrultusunda proje başvurusunu belirtilen süre içinde yeniden yapılandırır ve Proje Başvurusunu son değerlendirme için yeniden sunar. Komite, değerlendirmesini yaparak nihai kararını verir. 8 Proje Başvurusunun onaylanmasını takiben başvuru sahibi ile Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi Yetkilisi arasında “Sözleşme” imzalanır. 9 Erzincan Üniversitesi Proje Yönetimi, projeler için uygun bulunan finansmanı en az iki dilim halinde başvuru sahibinin banka hesabına aktarır. Ödemeler, uygun giderler için alınan ve kabul edilir yasal belgelere dayalı olarak yapılır. Ödeme dilimleri tanımlanan çıktıların gerçekleşmesine ve raporlamaya bağlanır ve bu durum sözleşmede tanımlanır. KDF fonunun ayni kullanılmasına ilişkin hususlar sözleşmede yer alır. Nisan 2015

29 KDF AKIŞ ŞEMASI Ön inceleme sonucunda:
Bu Rehberde ayrıntılarıyla yer verilen uygunluk kontrolü kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. Başvuru Formu, Bütçe, İş planı mevcut ancak destekleyici belgeleri eksik olan Başvuru Sahiplerine ek süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri giderilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Gerekli bütün şartları taşıdığı anlaşılan projeler değerlendirme sürecinin bir sonraki aşamasına alınır. Nisan 2015

30 BTC Küçük Destek Fonu (KDF) Projeleri Teknik Değerlendirme Formu
Projenin adı: Başvuran kişi/ kuruluş: Değerlendiren: Tarih: İmza: Kriter Değerlendirme/Yorum Puan İdari – Biçimsel Uygunluk Kriteri Proje, rehberde belirtilen öncelikli konular, yararlanıcı grup ve destek limitlerine uygun olarak hazırlanmış mı? Bu kritere uygun olmayan projeler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerçekçilik ve Gerçekleşebilirlik Kriteri Puan Sunulan proje önerisi, mevcut yerel, bölgesel ve ulusal koşullara, uygulayıcının bilgi, beceri ve kapasitesi-yetkinliğine göre değerlendirildiğinde, uygulanabilir nitelikte mi? Projenin önerilen faaliyetleri ve uygulama yöntemi proje hedefine ulaşmaya yeterli mi? BTC’nin yıllık faaliyet planı kapsamında önceliklendirdiği yerleşim yeri ve faaliyet konusu kriterlerine tümüyle veya kısmen uygun nitelikte midir? Etkinlik ve Etkililik Kriteri – 30 Puan Proje gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklanmakta ve belirlenen sorunun çözümüne kalıcı katkı sağlayabilecek nitelikte midir? Ulaşılması planlanan sonuç ve etki, yenilikçi ve heyecan yaratma gücünde mi? Yakın çevrede olumlu örnek oluşturabilecek nitelikte mi? Maliyet –Fayda dengesi, proje bütçesi ve İş Planı gerçekçi şekilde hazırlanmış mı? Sürdürülebilirlik ve Risk Kriteri – 20 Puan Proje sonunda kalıcı etki ortaya çıkabilecek mi? Oluşacak bu etkileri, proje sahibi kendi olanaklarıyla sürdürebilecek mi? Projenin ekonomik, sosyal, çevresel vb. çeşitli riskleri konusunda farkındalık mevcut ve bu riskleri azaltıcı uygun yöntem /araçlar tanımlanmış mı? 5. Görünürlük ve İletişim Etkisi – 20 Puan a. Önerilen projenin uygulanması, BTC ve uygulayıcı ortağının görünürlüğüne olumlu etki sağlayabilecek mi? Yerel ve bölgesel düzeyde medyanın ilgisini çekebilecek mi? b. BTC ve ortaklarının kurumsal itibarlarına katkı sağlayabilecek ve yeni işbirliklerine ortam yaratabilecek mi? TOPLAM Nisan 2015

31 BTC TOPLUMSAL KALKINMA GİRİŞİMİ ERZİNCAN KELKİT SÜRDÜRÜLEBİLİR
KIRSAL KALKINMA PROJESİ KÜÇÜK DESTEK FONU (KDF) BİREYSEL PROJELER İÇİN BAŞVURU FORMU Nisan 2015

32 Nisan 2015

33 Nisan 2015

34 Nisan 2015

35 Not: Beklenilmeyen giderlerin oranı Proje bütçesinin %10’unu geçemez ve kullanımı Uygulayıcı Kuruluşun onayına tabidir. Projenin uygulanması sürecinde ek finansman gerektirmeyen harcama kalemleri arasındaki %10‘u geçmeyecek tutardaki bütçe kaydırma talebi Uygulayıcı Ortakların uygun görüşünü gerektirmektedir. Nisan 2015

36 Ek Formlar Nisan 2015

37 Nisan 2015

38 Nisan 2015

39 Nisan 2015

40 Nisan 2015

41 TEŞEKKÜRLER… Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Nisan 2015


"Koordinatör: Prof. Dr. Ayhan ÇELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları