Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI
VERGİ DENETİM KURULU TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP BAŞKANI Haziran, 2015

2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
örtülü kazanç dağıtımının koşulları Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının kurumlar vergisi matrahına etkisi

3 Örtülü Kazanç Dağıtımının Şartları
Mal ve Hizmet Alım/Satım İşlemi Alım, satım işleri İmalat ve inşaat işlemleri Kiralama ve kiraya verme Ödünç para alınması ve verilmesi İkramiye, ücret vb. ödemeleri gerektiren işlemler İlişkili Kişi Emsallere Aykırılık İlkesi ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmamasını ifade etmektedir. Hazine Zararı

4 İlişkili Kişi Ortaklar
Kurumların/ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi/kurum İdare, denetim ve sermaye bakımından bağlılık İdare, denetim ve sermaye bakımından nüfuzu altında bulundurma Ortakların eşleri Üstsoy, altsoy, 3. derece dahil yansoy ve kayın hısımları

5 Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin Tespiti
Karşılaştırılabilirlik Analizi Mal/Hizmetin Niteliği İşlev Analizi Ekonomik Koşullar İş Stratejileri İç Emsal Dış Emsal

6 Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin Tespitinde Kullanılan
Yöntemler Geleneksel Yöntemler İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri Mükellefin Belirleyeceği Yöntem Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Kâr Bölüşüm Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi

7 Her Türlü Vergi Toplamının
Hazine Zararı Yurtiçi İşlemler Her Türlü Vergi Toplamının Eksik veya Geç Tahakkuk Ettirilmesi. Yabancı Kurumların Türkiye’deki İşyeri/Daimi Temsilcileri Tam Mükellef Kurumlar

8 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Kurumlar Vergisi Matrahına Etkisi
Geçici Vergi Dönemi İçinde Hesaben Düzeltme İşlemleri Her İki Kurum Tarafından Aynı Dönemde Yapılabilecek. Gider Yazılan Geçici Vergi Döneminden Sonra Düzeltme Beyannamesi İle Yapılabilecek. Düzeltme İşlemi Örtülü Kar Aktarılan Kurumun Talebi Üzerine Vergi Dairesince Yapılacak. Verginin kesinleşip ödenmesinden sonra kesinleşen ve ödenen tutar üzerinden karşı kurum düzeltmesi yapılabilecek. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazanç Kâr Payı KKEG

9 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler Yurtdışı İşlemler 3 yıl Serbest Bölge İşlemleri Kurumlar Vergisi Mükellefleri Yıllık Beyanname Rapor Verilme Süresi Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefler Yurtiçi İşlemler

10 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler Yurtdışı İşlemler (Şubeler Dahil) Beyanname Verilme Süresine Kadar Hazırlanması Gerekmektedir. Serbest Bölge İşlemleri (Şubeler Dahil) Kurumlar Vergisi Mükellefleri Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefler Yurtiçi İşlemler

11 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
Karşılaştırılabilirlik analizi ve düzeltmeler Yöntemlerin karşılaştırılması ve seçilen yöntemin dayanakları Emsal Aralık Emsal Fiyatın Tespitine İlişkin Hesaplamalar Genel Bilgi İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemin Ayrıntılarına İlişkin Bilgiler Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler Sonuç

12 Gayri Maddi Haklar Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Pazarlama Amaçlı Gayri Maddi Haklar Ticari Amaçlı Gayri Maddi Haklar

13 Grup İçi Hizmetler Grup içi hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı
Hizmete şirketin ihtiyacı olup olmadığı Hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olarak belirlenip belirlenmediği

14 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form
Tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmesi gerekmektedir.

15 Özellikli Hususlar OECD Rehberinin Yeri Emsal Aralık
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinin Aynı İşlemde Uygulanması Gerekliliği Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve KDV Gizli Emsal Tam Tasdik Raporlarında Transfer Fiyatlandırması OECD Rehberinin Yeri Emsal Aralık

16 BEPS: BASE EROSION and PROFIT SHIFTING PROJECT (MATRAH AŞINMASI VE KAR KAYDIRMASI PROJESİ)
2012 Los Cabos G20 Zirvesi: BEPS’e ilişkin OECD den çalışma talebi 2012 G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı: OECD tarafından BEPS konusunda bir rapor sunulması istendi Şubat 2013 BEPS Raporu Temmuz 2013 BEPS Eylem Planı (15 Eylem) 2013 Sen Petersburg Liderler Zirvesi :Eylem planı kabul edildi 2014 Gelişmekte olan ülkeler açılımı

17 BEPS Eylem Planı – 15 Eylem
Uyum Esas Şeffaflık Karma Uyumsuzluk Düzenlemeleri (2) Vergi Anlaşmalarının Suistimalinin Önlenmesi (6) Metodoloji ve Veri Analizi (11) Faiz İndirimleri (4) Daimi İşyeri Statüsünden Kaçınma (7) Açıklama Kuralları (12) Transfer Fiyatlandırması Açısından Gayri Maddi Haklar (8) Kontrol Edilen Yabancı Şirket Kuralları (3) TF Dokümantasyonu (13) TF/Risk ve Sermaye (9) Zararlı Vergi Uygulamaları (5) İhtilafın Giderilmesi (14) TF/Yüksek Riskli İşlemler (10) Dijital Ekonomi (1) Çok Taraflı Araç (15)

18 BEPS Eylem Planı - 2014 yılı hedefleri

19 BEPS Eylem Planı - 2015 yılı hedefleri

20 BEPS – TRANSFER FİYATLANDIRMASI
GAYRİ MADDİ HAKLAR (INTANGIBLES-ACTION 8) RİSK VE SERMAYE (RISK AND CAPITAL-ACTION 9) DİĞER YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLER (OTHER HIGH VALUE SERVICES -ACTION 10) TRANSFER FİYATLANDIRMASI DÖKÜMANTASYON KURALLARININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRLMESİ (TRANSFER PRICING DOCUMENTATION-ACTION 13)

21 BEPS – ACTION 8: GAYRİ MADDİ HAKLAR
Değer yaratma ölçütüne göre transfer fiyatlandırması kuralları oluşturmak BEPS’e neden olan ve grup içinde kullanılan ya da transfer edilen gayri maddi haklara ilişkin kurallar geliştirmek Karşılaştırılabilirlik faktörleri ve fonksiyon analizi kapsamında; kullanılan ya da transfer edilen gayri maddi haklara ilişkin emsallere uygun olan koşullar belirlemek OECD TPG ‘ın 6. Bölümünde revizyon

22 BEPS – ACTION 8: GAYRİ MADDİ HAKLAR
Rehberde yer alacak ilgili değişiklikler: Geniş kapsamlı ve anlaşılır gayri maddi hak tanımı Gayri maddi haklara ilişkin işlemlerde oluşan karın değer yaratma ölçütü çerçevesinde dağılımı Maliyet paylaşım anlaşmaları bölümüne ilişkin revizyon

23 BEPS – ACTION 8: GAYRİ MADDİ HAKLAR
Konu ile ilgili olarak Rehberin 1. Bölümünde yapılacak değişiklikler: Location savings Diğer yerel piyasa özellikleri Assembled workforce Çok uluslu şirketlerde grup sinerjisi İlgili faktörler karşılaştırılabilirlik analizinde ve emsal bedelin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır İlgili faktörler, gayri maddi hak kapsamında değildir

24 BEPS – ACTION 9: RİSK VE SERMAYE
Grup şirketleri arasında transfer edilen risk ile fazla sermayenin paylaştırılmasına ilişkin kurallar belirlemek Değer yaratma ölçütüne göre kar belirlemek Bu çalışma faiz indirimleri ve diğer finansal ödemeler çalışmaları ile koordineli olarak sürdürülmektedir. OECD TPG ‘ın 1. Bölümünde revizyon

25 BEPS – ACTION 9: RİSK VE SERMAYE
Gerçek işlemin tespiti (actual transaction/substance/ real deal) Yazılı sözleşmeler Tarafların davranışlarının sözleşmeye uyumu Ticari ve finansal işlemler ile ilişkilerin ayrıntılı incelenmesi Risk’in rolü ve getirisi Risk yönetimi (risk management) Risk kontrol kapasitesi (capability to control of risk)

26 BEPS – ACTION 9: RİSK VE SERMAYE
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler aşağıda yer alan unsurları içermelidir: Ekonomik ve ticari olarak özün önceliği Sektör ve faaliyet koşullarındaki gerçek durumun işleme yansıtılması Tarafların sözleşmelere uyumu ve gerçek davranışları Risk dağılımı Sözleşme koşullarının gerçekliği yansıtması

27 BEPS – ACTION 10 : DİĞER YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLER
Cross – border commodity transactions Özellikle Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere ekonomisi belirli ürün ihracatına dayanan (doğal gaz, petrol, ham petrol, metal, hurma yağı, şeker, kahve vb.) ülkelerdeki vergi matrahını korumak Kota fiyatı belirlenirken yaşanan sorunlar Fiyat günün tespitindeki zorluklar Aracı kurumlar başta olmak üzere diğer tarafların tedarik zincirine katılması Kar Bölüşüm Yöntemi (Profit split method) Kar’ın değer yaratma unsuruna göre bölüştürülmesi Düşük Değerli Grup İçi Hizmetler (Low value-adding services) Yönetim ücretleri veya yönetim biriminin (head office) giderleri gibi ödemelere ilişkin basitleştirme yaklaşımı (simplified approach)

28 BEPS – ACTION 13 : DOKÜMANTASYON
Vergi idareleri için şeffaflığı arttırmaya yönelik transfer fiyatlandırması dokümantasyon kuralları geliştirmek Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu tüm ülkelere ilişkin gelir dağılımı, ticari faaliyetlerin ve ödenen vergi bilgilerinin tüm ilgili ülke vergi idarelerine sunulması Transfer fiyatlandırmasına ilişkin 3 dokümantasyon: Master file Local file Country-by-country (CbC) report

29 BEPS – ACTION 13 : DOKÜMANTASYON
MASTER FILE : Grubun genel faaliyet bilgileri Organizasyon yapısı Gayri maddi haklar Grup içi finansal işlemler Finansal ve vergisel pozisyonu LOCAL FILE: Daha spesifik olarak grup işlemlerine ilişkin bilgi İlişkili kişilerle gerçekleştirilen İşlemlere ilişkin finansal bilgiler Karşılaştırılabilirlik analizi İşleme en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin seçimi ve uygulanması CbC REPORTING : Amaç: risk analizi Toplu olarak vergilendirme bölgelerine ilişkin bilgiler Tüm şirket bilgileri ve faaliyet konuları

30 BEPS – ACTION 13 : DOKÜMANTASYON
CbC (under discussion) Ne zaman: 2016 yılı gelirlerine, 2017’de Ana şirket kendi vergi idaresine sunacak Yetkili Makam Anlaşması yapılacak ve/veya ÇVÖA / Bilgi Değişimi Anlaşmaları İdareler arasında değişim İstisnai durumlarda Vergi İdareleri doğrudan isteyebilecek Sınır Gelir: 750 Milyon Avro eşleniği yerel para Gizlilik, Uygun Kullanım, Tutarlılık

31 CbC Report

32 CbC Report

33 İlginiz ve Sabrınız İçin Teşekkürler…


"TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları