Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ DENETİM KURULU TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ DENETİM KURULU TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE."— Sunum transkripti:

1 VERGİ DENETİM KURULU TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP BAŞKANI Haziran, 2015

2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının koşulları Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının kurumlar vergisi matrahına etkisi

3 Örtülü Kazanç Dağıtımının Şartları Mal ve Hizmet Alım/Satım İşlemi İlişkili Kişi Emsallere Aykırılık İlkesi Hazine Zararı Alım, satım işleri İmalat ve inşaat işlemleri Kiralama ve kiraya verme Ödünç para alınması ve verilmesi İkramiye, ücret vb. ödemeleri gerektiren işlemler ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmamasını ifade etmektedir.

4 İlişkili Kişi Ortaklar Kurumların/ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi/kurum İdare, denetim ve sermaye bakımından bağlılık İdare, denetim ve sermaye bakımından nüfuzu altında bulundurma Ortakların eşleri Üstsoy, altsoy, 3. derece dahil yansoy ve kayın hısımları

5 Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin Tespiti Karşılaştırılabilirlik Analizi Mal/Hizmetin Niteliği İşlev Analizi Ekonomik Koşullar İş Stratejileri İç EmsalDış Emsal

6 Emsallere Uygun Fiyat/Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler GelenekselYöntemler İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri MükellefinBelirleyeceğiYöntem Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Kâr Bölüşüm Yöntemi İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi

7 Hazine Zararı Yurtiçi İşlemler TamMükellefKurumlar YabancıKurumlarınTürkiye’dekiİşyeri/DaimiTemsilcileri Her Türlü Vergi Toplamının Eksik veya Geç Tahakkuk Ettirilmesi.

8 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Kurumlar Vergisi Matrahına Etkisi Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazanç Kâr Payı KKEG Verginin kesinleşip ödenmesinden sonra kesinleşen ve ödenen tutar üzerinden karşı kurum düzeltmesi yapılabilecek. Düzeltmeİşlemi Örtülü Kar AktarılanKurumunTalebiÜzerineVergiDairesinceYapılacak. GiderYazılanGeçiciVergiDönemindenSonraDüzeltmeBeyannamesiİleDüzeltmeYapılabilecek. GeçiciVergiDönemiİçindeHesabenDüzeltmeİşlemleri Her İki KurumTarafındanAynıDönemdeYapılabilecek.

9 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler Kurumlar Vergisi Mükellefleri Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefler Yurtdışı İşlemler Serbest Bölge İşlemleri Yurtiçi İşlemler 01.01.2008 01.01.2009 3 yıl Yıllık Beyanname Rapor Verilme Süresi

10 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler Kurumlar Vergisi Mükellefleri Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefler Yurtdışı İşlemler (Şubeler Dahil) Serbest Bölge İşlemleri (Şubeler Dahil) Yurtiçi İşlemler 01.01.2007 01.01.2008 Beyanname Verilme Süresine Kadar Hazırlanması Gerekmektedir.

11 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Genel Bilgi İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemin Ayrıntılarına İlişkin Bilgiler Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler Sonuç - Karşılaştırılabilirlik analizi ve düzeltmeler - Yöntemlerin karşılaştırılması ve seçilen yöntemin dayanakları - Emsal Aralık - Emsal Fiyatın Tespitine İlişkin Hesaplamalar

12 Gayri Maddi Haklar Ticari Amaçlı Gayri Maddi Haklar Pazarlama Amaçlı Gayri Maddi Haklar Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

13 Grup İçi Hizmetler Grup içi hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı Hizmete şirketin ihtiyacı olup olmadığı Hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olarak belirlenip belirlenmediği

14 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmesi gerekmektedir.

15 Özellikli Hususlar Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve KDV Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinin Aynı İşlemde Uygulanması Gerekliliği Tam Tasdik Raporlarında Transfer Fiyatlandırması Gizli Emsal OECD Rehberinin Yeri Emsal Aralık

16  2012 Los Cabos G20 Zirvesi: BEPS’e ilişkin OECD den çalışma talebi  2012 G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı: OECD tarafından BEPS konusunda bir rapor sunulması istendi  Şubat 2013 BEPS Raporu  Temmuz 2013 BEPS Eylem Planı (15 Eylem)  2013 Sen Petersburg Liderler Zirvesi :Eylem planı kabul edildi  2014 Gelişmekte olan ülkeler açılımı

17 Karma Uyumsuzluk Düzenlemeleri (2) Faiz İndirimleri (4) Kontrol Edilen Yabancı Şirket Kuralları (3) Zararlı Vergi Uygulamaları (5) Vergi Anlaşmalarının Suistimalinin Önlenmesi (6) Daimi İşyeri Statüsünden Kaçınma (7) Transfer Fiyatlandırması Açısından Gayri Maddi Haklar (8) TF/Risk ve Sermaye (9) TF/Yüksek Riskli İşlemler (10) Metodoloji ve Veri Analizi (11) Açıklama Kuralları (12) TF Dokümantasyonu (13) İhtilafın Giderilmesi (14) Dijital Ekonomi (1) Çok Taraflı Araç (15) UyumEsas Şeffaflık

18 BEPS Eylem Planı - 2014 yılı hedefleri

19 BEPS Eylem Planı - 2015 yılı hedefleri

20 GAYRİ MADDİ HAKLAR (INTANGIBLES-ACTION 8) RİSK VE SERMAYE (RISK AND CAPITAL-ACTION 9) DİĞER YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLER (OTHER HIGH VALUE SERVICES -ACTION 10) TRANSFER FİYATLANDIRMASI DÖKÜMANTASYON KURALLARININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRLMESİ (TRANSFER PRICING DOCUMENTATION-ACTION 13)

21  Değer yaratma ölçütüne göre transfer fiyatlandırması kuralları oluşturmak  BEPS’e neden olan ve grup içinde kullanılan ya da transfer edilen gayri maddi haklara ilişkin kurallar geliştirmek  Karşılaştırılabilirlik faktörleri ve fonksiyon analizi kapsamında; kullanılan ya da transfer edilen gayri maddi haklara ilişkin emsallere uygun olan koşullar belirlemek  OECD TPG ‘ın 6. Bölümünde revizyon

22 Rehberde yer alacak ilgili değişiklikler:  Geniş kapsamlı ve anlaşılır gayri maddi hak tanımı  Gayri maddi haklara ilişkin işlemlerde oluşan karın değer yaratma ölçütü çerçevesinde dağılımı  Maliyet paylaşım anlaşmaları bölümüne ilişkin revizyon

23  Konu ile ilgili olarak Rehberin 1. Bölümünde yapılacak değişiklikler: ◦ Location savings ◦ Diğer yerel piyasa özellikleri ◦ Assembled workforce ◦ Çok uluslu şirketlerde grup sinerjisi  İlgili faktörler karşılaştırılabilirlik analizinde ve emsal bedelin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır  İlgili faktörler, gayri maddi hak kapsamında değildir

24  Grup şirketleri arasında transfer edilen risk ile fazla sermayenin paylaştırılmasına ilişkin kurallar belirlemek  Değer yaratma ölçütüne göre kar belirlemek  Bu çalışma faiz indirimleri ve diğer finansal ödemeler çalışmaları ile koordineli olarak sürdürülmektedir.  OECD TPG ‘ın 1. Bölümünde revizyon

25  Gerçek işlemin tespiti (actual transaction/substance/ real deal) ◦ Yazılı sözleşmeler ◦ Tarafların davranışlarının sözleşmeye uyumu  Ticari ve finansal işlemler ile ilişkilerin ayrıntılı incelenmesi  Risk’in rolü ve getirisi  Risk yönetimi (risk management)  Risk kontrol kapasitesi (capability to control of risk)

26  Transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler aşağıda yer alan unsurları içermelidir: ◦ Ekonomik ve ticari olarak özün önceliği ◦ Sektör ve faaliyet koşullarındaki gerçek durumun işleme yansıtılması ◦ Tarafların sözleşmelere uyumu ve gerçek davranışları ◦ Risk dağılımı ◦ Sözleşme koşullarının gerçekliği yansıtması

27  Cross – border commodity transactions ◦ Özellikle Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere ekonomisi belirli ürün ihracatına dayanan (doğal gaz, petrol, ham petrol, metal, hurma yağı, şeker, kahve vb.) ülkelerdeki vergi matrahını korumak ◦ Kota fiyatı belirlenirken yaşanan sorunlar ◦ Fiyat günün tespitindeki zorluklar ◦ Aracı kurumlar başta olmak üzere diğer tarafların tedarik zincirine katılması  Kar Bölüşüm Yöntemi (Profit split method) ◦ Kar’ın değer yaratma unsuruna göre bölüştürülmesi  Düşük Değerli Grup İçi Hizmetler (Low value-adding services) ◦ Yönetim ücretleri veya yönetim biriminin (head office) giderleri gibi ödemelere ilişkin basitleştirme yaklaşımı (simplified approach)

28  Vergi idareleri için şeffaflığı arttırmaya yönelik transfer fiyatlandırması dokümantasyon kuralları geliştirmek  Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu tüm ülkelere ilişkin gelir dağılımı, ticari faaliyetlerin ve ödenen vergi bilgilerinin tüm ilgili ülke vergi idarelerine sunulması  Transfer fiyatlandırmasına ilişkin 3 dokümantasyon: ◦ Master file ◦ Local file ◦ Country-by-country (CbC) report

29  MASTER FILE : ◦ Grubun genel faaliyet bilgileri ◦ Organizasyon yapısı ◦ Gayri maddi haklar ◦ Grup içi finansal işlemler ◦ Finansal ve vergisel pozisyonu  LOCAL FILE: ◦ Daha spesifik olarak grup işlemlerine ilişkin bilgi ◦ İlişkili kişilerle gerçekleştirilen İşlemlere ilişkin finansal bilgiler ◦ Karşılaştırılabilirlik analizi ◦ İşleme en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin seçimi ve uygulanması  CbC REPORTING : ◦ Amaç: risk analizi ◦ Toplu olarak vergilendirme bölgelerine ilişkin bilgiler ◦ Tüm şirket bilgileri ve faaliyet konuları

30  CbC (under discussion)  Ne zaman: 2016 yılı gelirlerine, 2017’de  Ana şirket kendi vergi idaresine sunacak  Yetkili Makam Anlaşması yapılacak ve/veya ÇVÖA / Bilgi Değişimi Anlaşmaları  İdareler arasında değişim  İstisnai durumlarda Vergi İdareleri doğrudan isteyebilecek  Sınır Gelir: 750 Milyon Avro eşleniği yerel para  Gizlilik, Uygun Kullanım, Tutarlılık

31

32

33 İlginiz ve Sabrınız İçin Teşekkürler…


"VERGİ DENETİM KURULU TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI Mehmet Ali KAYA İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları