Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DÖNEN VARLIKLAR. 2 I. DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DÖNEN VARLIKLAR. 2 I. DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla."— Sunum transkripti:

1 1 DÖNEN VARLIKLAR

2 2 I. DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar. Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar hesap gruplarından oluşur.

3 3 I. DÖNEN VARLIKLAR 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Bankalar Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

4 KASA HESABI Kasa hesabı, muhasebe birimi veznelerince, kanunî dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimlerine döviz olarak intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez.

5 5 100 Kasa Hs. 500 Sermaye Hs Kasa Hesabı (a) TL sermaye ile döner sermaye işletmesi kurulmuştur.

6 6 100 Kasa Hs. 108 DHD Hesabı Kasa Hesabı (b) TL banka hesabına yatırılmıştır Bankalar Hs. 108 DHD Hesabı

7 7 100 Kasa Hs Ticari Mallar Hs Kasa Hesabı (b) Bedeli nakden ödenmek suretiyle TL tutarında mal satın alınmıştır.

8 8 100 Kasa Hs Kasa Hesabı (c) Dönem içinde kargo, posta vb ücretler olarak TL ödenmiştir Genel Yönetim Giderleri Hs

9 9 100 Kasa Hs Sayım ve Tes. Nok. Hs Kasa Hesabı (d) Kasada yapılan sayım sonucunda 560.-TL nakdin noksan olduğu anlaşılmıştır.

10 10 ÖRNEK UYGULAMALAR e. Nakden TL’ye bir adet buzdolabı(ölçüm cihazı, otomobil vb) alınmıştır. f. Hizmet binası kirası olarak TL nakden ödenmiştir. g. Kasada yapılan sayımda 80.-TL fazlalık tespit edilmiştir. h. Noksanlığın nedeni işletmeye ilişkin teminat iadesinin kaydedilmemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

11 Sayım ve Tes. Faz. 649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar Kasa Hesabı (?) Kasada tespit edilen fazlalık dönem sonunda envanter işlemi sırasında nedeni belirlenemediğinden gelir kaydedilmiştir.

12 12 Alınan çekler hesabı, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenmiş banka çekleri ve katılım bankalarının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır ALINAN ÇEKLER HESABI

13 13 ALINAN ÇEKLER HESABI 101 Alınan Çekler Hs. 600 Yurtiçi Satışlar (a) Satışı gerçekleştirilen TL mal/hizmet karşılığında çek alınmıştır. 101 Alınan Çekler Hs. 120 Alıcılar (b) Alıcılar hesabında kayıtlı alacağın çekle tahsili/iade edilen mal karşılığında çek alınması

14 14 ÖRNEK UYGULAMALAR c. Çeklerde fazlalık/noksanlık çıkması, d. Yabancı para birimi cinsinden çek alınması e. Yabancı para cinsinden alınan çeklerin dönem sonunda değerlemesi (646/656)

15 15 Muhasebe birimleri adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya tahsil için verilen çeklerden tahsil işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır BANKALAR HESABI

16 DHD Hs. 102 Banka Hesabı (a) TL banka hesabına yatırılmıştır Alınan Çekler 102 Banka Hesabı (b) Alınan çeklerden TL kısım tahsil edilmiştir BANKALAR HESABI

17 Finansman Giderleri 102 Banka Hesabı (c) TL tutarında senet iskonto ettirilmiştir. (???) (d) Banka hesabındaki nakit için banka tarafından dönem sonunda 80.-TL faiz ödenmiştir. 121 Alacak Senetleri XXX Faiz Gelirleri 102 Banka Hesabı ???? Peşin Ödenen Vergi ve Fon BANKALAR HESABI

18 18 ÖRNEK UYGULAMALAR *Alıcılar hesabında kayıtlı alacak rakamının TL sinin banka hesabına yattığı anlaşılmıştır. **Satıcılara olan borcun TL kısmı hesaba aktarma suretiyle ödenmiştir. ***Teslimat müzekekresi, gönderme emri, döviz gönderme emri nedir?

19 19 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı, muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ H.(-)

20 Veri.Çek ve Gön. Emr. 153 Ticari Mallar (a) TL+%18 kdv tutarında mal alınmış ve karşılığında çek düzenlenmiştir. 102 Banka Hesabı (b) Düzenlenen çekin bankadan ödendiği anlaşılmıştır İndirilecek KDV Veri.Çek ve Öd. Emr. XXX.-

21 Ödenecek Vergi ve Fonlar 770 Genel Yönetim Giderleri ???? (c) DSİ gerçekleştirilen temizlik hizmeti alımı ihalesine ilişkin TL+%18 KDV tutarındaki hakediş bedeli ilgili firmaya ödenmiştir. 191 İndirilecek KDV Veri.Çek ve Gön. Emr

22 22 Muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerinin banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır. Konvertibl olmayan yabancı paralar döviz hesabı yerine, dönen varlıklar ana hesap grubunda yer alan, menkul kıymetler hesap grubundaki ilgili hesaplara kaydedilir. Muhasebe birimlerince, mevzuatı gereği ihale teminatı olarak kabul edilen konvertibl yabancı paralar, alındığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden, bu hesaba kaydedilerek ilgili emanet nitelikli hesaba alınır DÖVİZ HESABI

23 Yurtdışı Satışlar 105 Döviz H (a) DSİ nce Euro +%18 KDV tutarında mal satılmış ve döviz cinsinden nakden tahsil edilmiştir. (DAK) (Euro 2,4000 TL) 105 Döviz H (b) DSİ ABD Doları teminat alınmıştır. (ABD Doları 1,8000 TL) 391 Hesaplanan KDV Alınan Depozito ve Teminatlar

24 Döviz Gönderme Emirleri 153 Ticari Mallar (c) ABD DOLARI+%18 kdv tutarında mal alınmış ve karşılığı hesaba aktarma suretiyle ödenmiştir. (ABD Doları 1,8000 TL) 105 Döviz Hesabı (d) Alınan teminat döviz cinsinden nakden iade edilmiştir. (* Kayıtlı değeri üzerinden iade) İndirilecek KDV Alınan Depozito ve Teminatlar XXX.-

25 Alıcılar 105 Döviz H (e) DSİ’nce Euro +%10 KDV tutarında satılan mal karşılığı oluşan alacak karşılığı döviz tutarının banka hesabına yatırıldığı anlaşılmıştır. (DAK) (Euro 2,2000 TL) 105 Döviz H. XXX.- (f) Düzenlenen gönderme emri karşılığı ilgiliye ödenmiştir. 106 Döviz Gönderme Emirleri

26 26 Muhasebe birimlerinin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacakları ödeme ve göndermeler için düzenledikleri döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilenlerin izlenmesi için kullanılır DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ (-)

27 27 ÖRNEK UYGULAMALAR * Döner sermaye işletmesi hesaplarında kayıtlı dövzi cinsinden tutarların yıl sonunda değerlemesi (DAK, 646 Kambiyo Kârları veya 656 Kambiyo Zararları Hesabı) **Bankaya gönderilen döviz tutarları, ***Emanet yada teminat niteliğindeki tutarların gelir kaydedilmesi yada işletme malı haline gelmesi (işlem tarihindeki kur), ****Dövizlerin sayımı sonucunda noksanlık yada fazlalık durumu, *****Döviz gönderme emri,

28 28 Hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır değerlerin izlenmesi için kullanılır. Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri, yoldaki paralar, posta çekleri gibi değerler, Kasa ihtiyacı için veznedar adına düzenlenen çekler, Kasa fazlası paraların bankaya gönderilmesi, Tahsil edilen dövizlerden banka hesabına yatırılanlar, 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

29 DHD 105 Döviz H (a) DSİ’nce kasada bulunan Euro banka hesabına yatırılmak üzere kasa varlığından ayrılmıştır. (Euro 2,2000 TL) (b) Dövizin banka hesabına yatırıldığı anlaşılmıştır DHD 105 Döviz H

30 VÇGE 108 DHD (c) DSİ’nce TL tutarında posta pulu satın alınmıştır. (d) Posta pulunun TL’lik kısmı tüketilmiştir DHD 770 Genel Yönetim Giderleri

31 31 İşletmelerin ellerinde bulunan ve yakın zamanda harcama yeri bulunmayan paraların değer düşüklüğünü önlemek, faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere edindikleri kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ve diğer menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma karşılıkları izlenmesi için kullanılır. 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 11.MENKUL KIYMETLER

32 32 Menkul kıymetler; işletmelerce geçici bir süre elde tutulmak üzere edinilen kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, altın, gümüş, her türlü değerli maden ve taşlardan yapılmış bilezik, yüzük, kolye, küpe, iğne ve benzeri takı eşyaları, çeşitli maden ve taşlardan yapılmış, antik değeri olan ve menkul kıymet sayılan tabak, bardak, kupa, şamdan, fincan, tablo ve benzeri eşyalardan oluşur. *Menkul kıymetler için alındı düzenlenmesi, * 11.MENKUL KIYMETLER

33 33 Tahsil edilebilir duruma gelmiş kuponlar ve kuponlar karşılığında tahsil edilecek faiz tutarı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı, Satılan menkul kıymetler sonucunda 645 Menkul Kıymet Satış Kârları/655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesaplarına, İşlemiş faiz gelirleri 642 Faiz Gelirleri Hesabı, Menkul kıymet satın alma giderleri 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar, Teminat olarak verilen kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları teminat olarak verildiğinde yardımcı hesap ve nazım hesaba, Sayım fazlası/noksanı 11.MENKUL KIYMETLER

34 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı Diğer kamu idarelerince çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır. 118 Diğer menkul kıymetler hesabı Her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerine intikal eden kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları dışında altın, gümüş, her türlü değerli maden ve taşlar ile menkul kıymet sayılan diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır. 119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) Menkul kıymetlerin değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 11.MENKUL KIYMETLER

35 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 103 VÇGE (a)DSİ TL’lik kamu kesimi tahvili satın almıştır. (b) Kamu kesimi tahvili TL’ye satılmıştır. 11.MENKUL KIYMETLER 102 Bankalar Menkul Kıymet Satış Karları XXX 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları

36 36 (c) Alınan hisse senetleri TL’ye satılmıştır. 11.MENKUL KIYMETLER 110 Hisse Senetleri 102 Bankalar Menkul Kıymet Satış Karları

37 37 Ticari alacaklar hesap grubu, işletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve bir yıl içinde tahsili öngörülen senetli ve senetsiz alacakları ile bunlardan şüpheli hâle gelenler ve bunlar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 120 Alıcılar Hesabı 121 Alacak Senetleri Hesabı 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) 12. TİCARİ ALACAKLAR

38 Alıcılar hesabı İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmamış alacaklarının izlenmesi için kullanılır. 121 Alacak senetleri hesabı İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış alacakların izlenmesi için kullanılır. 122 Alacak senetleri reeskontu hesabı (-) Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarının izlenmesi için kullanılır. 12. TİCARİ ALACAKLAR

39 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı İşletmelerce bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır. 127 Diğer ticari alacaklar hesabı İşletmelerin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar, henüz şüpheli alacak niteliği kazanmayanlar ve diğer çeşitli ticari alacaklarının izlenmesi için kullanılır. 12. TİCARİ ALACAKLAR

40 Şüpheli ticari alacaklar hesabı İşletmelerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacakların izlenmesi için kullanılır. 129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı (-) Şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 12. TİCARİ ALACAKLAR

41 Alıcılar 600 Yurtiçi Satışlar (a) Z Ltd Şti’ye TL+%18 KDV tutarında kredili mal satışı gerçekleştirilmiştir. 191 İnd. KDV Alıcılar 610 Satıştan İadeler (b) Z Ltd Şti satılan malın TL’lik kısmını niteliğinin uygun olmaması nedeniyle iade etmiştir MAL ???

42 42 ÖRNEK UYGULAMALAR DSİ tedavi bedelleri ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına fatura düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunca DSİ hesabına TL yatırılmıştır.

43 Alacak Senetleri 600 Yurtiçi Satışlar (a) DSİ tedavisini gerçekleştirdiği (N) den olan alacağı için senet düzenlemiştir. 391 Hes. KDV ?? Alacak Senetleri 100 Kasa Hesabı (b) DSİ senet karşılığı nakden tahsil edilmiştir ALACAK SENETLERİ

44 Alacak Senetleri 600 Yurtiçi Satışlar (c) B Ltd Şti’ye TL+%18 KDV tutarında SENETLİ mal satışı gerçekleştirilmiştir. 391 Hes. KDV ALACAK SENETLERİ

45 Alacak Senetleri 127-Diğer Ticari Alacaklar (e) DSİ alacak senedi vadesinde ödenmemesi nedeniyle takibe alınmıştır. 121 Alacak Senetleri 654 Karşılık Giderleri (f) DSİ kayıtlı senetlerden kısmı de şüpheli hale gelmiştir ALACAK SENETLERİ 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Şüp. Tic. Alac. Kar

46 Kasa Hesabı 644 Konusu kalmayan karşılıklar (*) DSİ şüpheli hale alacak senedi TL olarak tahsil edilmiş kalan kısmın tahsil edilemeyeceği anlaşılmıştır ALACAK SENETLERİ 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Şüp. Tic. Alac. Kar KALAN KISIM DEĞERSİZ HALE GELDİ

47 Alacak Senetleri Reeskontu 657 Reeskont Faiz Giderleri (g) Alacak senetleri hesabında itibariyle kayıtlı senetli alacak tutarı TL olup, bilanço günü itibariyle değeri TL’dir. 121.ALACAK SENETLERİ 122 Alacak Senetleri Reeskontu 647 Reeskont Faiz Gelirleri Reeskont kaydının iptali, (takip eden dönem başı)

48 Verilen Depozito ve Teminatlar 100/ (a) İş için A A.Ş’ye TL teminat/elektrik idaresine depozito/ su idaresine depozito/ ihaleye katılım için geçici teminat verilmiştir. (b) Depozito/teminat tahsil etmiştir VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 100/

49 49 ÖRNEK UYGULAMALAR Anlaşma gereğince alıcılar için yürütülen faizler, 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına, Yabancı para birimi üzerinden bir alacağın değerlemesi sonucu 646 Kambiyo Kârları/656 Kambiyo Zararları Hesaplarına, Alacaklardan tahsil edilebilme niteliğini kaybetmiş olan alacaklar 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına, Tahsil edilebilme niteliğine kaybeden alacaklardan sorumlulukları tespit edilenler 135 Personelden Alacaklar/649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesaplarına, Verilen depozito ve teminatın tahsil edilememesi / iade için gerekli koşulların kaybedilmesi,

50 DİĞER ALACAKLAR Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş alacaklar ile bunlardan şüpheli hâle gelenler ve şüpheli alacak karşılıkları ile işletmeler arasında verilen borçların ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen alacakların izlenmesi için kullanılır. 134 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı 135 Personelden Alacaklar Hesabı 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

51 İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı İlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacakların ve bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarların izlenmesi için kullanılır. 135 Personelden alacaklar hesabı İşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçlarının izlenmesi için kullanılır. 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabı Ticari olmayan ve başka bir hesaba da dâhil edilemeyen alacakların izlenmesi için kullanılır. 13. DİĞER ALACAKLAR

52 Şüpheli diğer alacaklar hesabı Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış diğer alacakların izlenmesi için kullanılır. 139 Şüpheli diğer alacaklar karşılığı hesabı (-) Şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması hâlinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 13. DİĞER ALACAKLAR

53 53 Diğer alacakların takip, tahsil ve benzeri işlemlerinde, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 13. DİĞER ALACAKLAR

54 Personelden Alacaklar Hs. 649 Diğer Olağan Faal. Gelir ve Karlar (a) İşletme çalışanı (T) Bey’e daha önce ödenen ücretlerden 340.-TL’lik kısmın fazla ödendiği tespit edilmiştir. (b) Personelden olan alacak tahsil edilmiştir PERSONELDEN ALACAKLAR 135 Personelden Alacaklar Hs. 100/

55 Personelden Alacaklar Hs. 197 Sayım Noksanları (b) İşletme tespit edilen kasa sayım noksanlığının veznedardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. (b) Personelden olan alacak tahsil edilmiştir PERSONELDEN ALACAKLAR 135 Personelden Alacaklar Hs. 100/

56 STOKLAR İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurdalar gibi varlıklar ile bunlara ait karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı 152 Mamuller Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

57 İLK MADDE VE MALZEME 150 İlk madde ve malzeme hesabı İşletmelerce üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim malzemeleri ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır. 151 Yarı mamuller-üretim hesabı Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlenmesi için kullanılır. 152 Mamuller hesabı Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hâle gelmiş bulunan mamullerin izlenmesi için kullanılır.

58 İLK MADDE VE MALZEME 153 Ticari mallar hesabı İşletmece herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullanılır. 157 Diğer stoklar hesabı Stok kalemlerinden hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

59 İLK MADDE VE MALZEME 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma gibi nedenlerle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla oluşan kayıpların karşılanması için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 159 Verilen sipariş avansları hesabı Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri ve açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

60 60 Stoklarla hakkında Taşınır Mal Yönetmeliği uygulanır, Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara alınır. Maliyet bedeline, stokların elde edilmesi ve depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan faiz hariç her türlü giderler ilave edilir. Bağış veya hibe olarak edinilen stoklar varsa bilinen değeri, yoksa ilgili mevzuatına göre değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara alınır. Stoklar, kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde ilgili hesaplardan çıkarılır. Stokların elde edilmesinde iskonto ve başka indirimler yapılmışsa, stok maliyetine iskontodan sonraki net tutar alınır. İşletmelerce üretilen mamullerin kendi tüketimlerinde kullanılması hâlinde, rayiç bedelleri üzerinden gelir, maliyet bedeli üzerinden gider kaydedilir İLK MADDE VE MALZEME

61 Satıcılar Hs (a) tarihinde tüketilmek üzere TL mal alınmıştır. Bedeli satıcıya taksitle ödenecektir ilk Madde ve Malzeme Hs İLK MADDE VE MALZEME 100 Kasa Hs (b) tarihinde 450.-TL nakliye ücreti ödenmiştir ilk Madde ve Malzeme Hs AAA

62 İLK MADDE VE MALZEME 710-Dir. İlk madde ve malzeme (c ) İlk madde ve malzemelerden TL’lik kısmı tüketime sevkedilmiştir ilk Madde ve Malzeme Hs

63 İLK MADDE VE MALZEME 710-Dir. İlk madde ve malzeme (c ) İlk madde ve malzemelerden TL’lik kısmı tüketime sevkedilmiştir ilk Madde ve Malzeme Hs Hizmet Üretim Maliyeti

64 YARI MAMÜLLER ÜRETİM 711-Dir. İlk madde ve malzeme YNS (d) Aralık ayında üretimi devam eden 100 adet malın üretim, için TL ilk madde ve malzeme, TL direkt işçilik gideri ve genel üretim gideri olarak ise TL hesaplanmıştır. 731-Genel Üretim Gid. YNS Dir. İşçilik Gid.YNS Yarı Mamüller Üretim Mamüller

65 İLK MADDE VE MALZEME 157 Diğer Stoklar (e) İlk madde ve malzemelerin TL’lik kısmı hurdaya ayrılmıştır ilk Madde ve Malzeme Hs. XXX Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (f) İlk madde ve malzemelerin TL’lik kısmı tamamen kullanılmaz hale gelmiştir ilk Madde ve Malzeme Hs. XXX

66 66 Stoklarda sayım noksanlığı/fazlalığı 150. İLK MADDE VE MALZEME

67 Ticari Mallar 100 Kasa (a) Mal satın alınması 100 Kasa 621 Satılan Tic. Mal. Maly (b) Ticari mal TL’ye nakden satılmıştır TİCARİ MALLAR 600 Yurtiçi Satışlar Ticari mallar

68 Kasa 621 Satılan Tic. Mal. Maly (c) Satılan Ticari malın TL’lik kısmı iade edilmiş olup maliyet bedeli TL’dir Yurtiçi Satışlar Ticari mallar TİCARİ MALLAR

69 Ticari Mallar 100 Kasa (a) Mal satın alınması 100 Kasa 621 Satılan Tic. Mal. Maly (b) Ticari mal TL’ye nakden satılmıştır. Dönem sonunda satılan malın maliyeti olarak belirlenmiştir Yurtiçi Satışlar Ticari mallar DÖNEM SONU KAYDI

70 DİĞER STOKLAR Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.

71 71 Diğer stoklar hesabına aktarılan TL tutarında ki ticari mal için değer düşüklüğünün kesin olarak hesaplanamaması nedeniyle TL karşılık ayrılmıştır STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 153 Ticari Mallar Hs Diğer Stoklar Karşılık Giderleri 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

72 72 Dönem sonunda diğer stoklar hesabında kayıtlı TL tutarında ki ticari malın herhangi bir değer düşüklüğü olmadığı yapılan envanter çalışması sonucunda anlaşılmıştır STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 157-Diğer Stoklar Konusu Kalmayan Karşılıklar 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

73 Verilen Sipariş Avansları DSİ tarafından satın alınacak mal için yapılan sözleşme sonucunda (H) LTD. Şti ye TL tutarında sipariş avansı nakden ödenmiştir. (Avans karşılığında ilgiliden teminat mektubu alınmıştır.) 100- Kasa Hesabı VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 900 Alınan Teminatlar Alınan Teminatlardan Alacaklı Hesabı

74 74 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi amacıyla kullanılır.

75 75 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 180 Gelecek Aylara /Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara /Yıllara Ait Gelirler Gider Tahakkukları 481

76 76 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek dönemlere ait giderlerin, ilgili oldukları aya kadar geçici olarak izlenmesi için kullanılır. 181 Gelir tahakkukları hesabı Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar adına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımların izlenmesi için kullanılır. 280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait giderlerin izlenmesi için kullanılır. 281 Gelir tahakkukları hesabı Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıl veya daha sonraki yıllarda yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının izlenmesi için kullanılır.

77 77 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı Gelecek aylara ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait olan kısımlarının izlenmesi için kullanılır. 381 Gider tahakkukları hesabı Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlenmesi için kullanılır. 480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı Peşin tahsil edilen ve cari dönem içinde ilgili gelir hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait gelirlerin izlenmesi için kullanılır. 481 Gider tahakkukları hesabı Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlenmesi için kullanılır.

78 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Örnek: İşletme 1 Kasım’da 18 aylık kira gideri olarak TL. ödemiştir. 1 Aralık: 31 Aralık: Aslında bu işlem üç farklı biçimde muhasebeleştirilebilir.(örn: 180 2, kasa 18 yazıp sonra 770 atılabilir vb) 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 100-KASA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180-GELECEK AYLARA AİT GİD. Hs GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 280-GELECEK YILLARA AİT GİD. Hs

79 79 İşletme ketin kayıtlarını 2015 Şubat ayına kadar yapınız.

80 GELİR TAHAKKUKLARI Örnek: İşletme 1 Aralık’ta TL. tutarında 3 ay vadeli bir banka mevduat hesabı açtırmıştır. Faiz oranı % 15’dir : : : 102-BANKALAR 100-KASA GELİR TAHAKKUKLARI 642-FAİZ GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ 690-DÖNEM KARI VEYA ZARARI KASA 193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 102-BANKALAR 181-GELİR TAHAKKUKLARI 642-FAİZ GELİRLERİ

81 81 DSİ tarihinde 2 yıl vadeli olarak TL uzun vadeli borçlanmış olup, yıllık sabit faiz yükü TL’dir. Borç anaparası faiz yükü ile birlikte vade sonunda ödenecektir. DÖNEM AYIRICI HESAPLAR tarihinde 2011 yılının 6 ayına ilişkin olarak hesaplanan faizin kaydı, 780 Finansman Giderleri 481 Gider Tahakkukları

82 82 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR tarihinde 2010 yılı için hesaplanan faiz kaydı, tarihinde dönemselleştirme kaydı (*) 780 Finansman Giderleri 481 Gider Tahakkukları Gider Tahakkukları Gider Tahakkukları (*) Aynı zamanda vadesi 1 yılın altına düşen banka kredileri 400 hesaptan 300 hesaba aktarılması gerekir

83 83 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR tarihinde borç faizi ile birlikte ödenmiştir. 103 Verilen Çek Ve Ödeme Emr. 300 Banka Kredileri Finansman Giderleri 381 Gider Tahakkukları

84 84 19.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır. 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı 195 İş Avansları Hesabı 196 Personel Avansları Hesabı 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

85 85 KDV HESAPLARI 190- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ : Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır İNDİRİLECEK KDV : Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisi ile satılan mal ve hizmetlerin iade ve iskontolarına ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır HESAPLANAN KDV : Teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

86 191 İNDİRİLECEK KDV 391 HESAPLANAN KDV KDVKDV BİR ŞEY ALINIRKEN BİR ŞEY SATILIRKEN

87 BA 153 TİC.MAL X 191 İND. KDV X.... X 191 İND. KDV BA KDV ÖDENMESİ BA 600 Y.İ.S. X 391 HES. KDV X.... X 391 HES. KDV BA KDV ALINMASI (Tahsil) Yevmiye Defteri Defteri Kebir

88 KDV HESAPLARI Örnek: Aşağıdaki verilere göre işletmenin önce Temmuz, sonrasında ise temmuz verilerini de dahil ederek Ağustos kayıtlarını yapınız… TEMMUZ: AĞUSTOS: 391-HESAPLANAN KDV 190-DEVREDEN KDV 191-İNDİRİLECEK KDV HESAPLANAN KDV 190-DEVREDEN KDV 191-İNDİRİLECEK KDV 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

89 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır. 102 Bankalar (a) DSİ adına bankadaki mevduatı için 600.-TL faiz banka hesabına gelir vergisi kesintisi sonrasında aktarılmıştır Peşin Ödenen Vergi ve Fon Faiz Gelirleri Hs

90 Dön. Kar. Peşin Öd. Vergi ve Yas. Yük. Karş (b) DSİ dönem içinde peşin ödediği vergileri mahsup edilmek üzere aktarmıştır Peşin Ödenen Vergi ve Fon PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 90.-

91 AVANS TÜRLERİ SİPARİŞ AVANSI İŞ AVANSIPERSONEL AVANSI

92 AVANS TÜRLERİ SİPARİŞ AVANSI İŞ AVANSIPERSONEL AVANSI İşletmenin bir varlık (mal, makine, cihaz) almak veya satmak amacıyla aldığı/verdiği avanslar...

93 AVANS TÜRLERİ SİPARİŞ AVANSI İŞ AVANSIPERSONEL AVANSI İşletmenin bir varlık (mal, makine, cihaz) almak veya satmak amacıyla aldığı/verdiği avanslar... İşletmenin bir işini takip ettirmek ve yaptırmak amacıyla verdiği avanslar...

94 AVANS TÜRLERİ SİPARİŞ AVANSI İŞ AVANSIPERSONEL AVANSI İşletmenin bir varlık (mal, makine, cihaz) almak veya satmak amacıyla aldığı/verdiği avanslar... İşletmenin bir işini takip ettirmek ve yaptırmak amacıyla verdiği avanslar... İşletmenin kendi personeline daha sonra maaş, ücret ve yolluğundan kesilmek üzere verdiği avanslar...

95 BİLANÇO 1 DÖNEN VARLIKLAR3 K.V.YABANCI KAYNAKLAR 4 U.V.YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 259 VERİLEN AVANSLAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

96 BİLANÇO 1 DÖNEN VARLIKLAR3 K.V.YABANCI KAYNAKLAR 4 U.V.YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 259 VERİLEN AVANSLAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 195 İŞ AVANSLARI 196 PERSONEL AVANSLARI 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

97 BİLANÇO 1 DÖNEN VARLIKLAR3 K.V.YABANCI KAYNAKLAR 4 U.V.YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 259 VERİLEN AVANSLAR 269 VERİLEN AVANSLAR 279 VERİLEN AVANSLAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 195 İŞ AVANSLARI 196 PERSONEL AVANSLARI 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 349 ALINAN DİĞER AVANSLARI 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 449 ALINAN DİĞER AVANSLARI

98 SİPARİŞ AVANSLARI VerilenAlınan (1 yıldan kısa) (1 yıldan uzun)

99 ALICILARSATICILAR EKONOMİ

100 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ EKONOMİ

101 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ

102 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ VERİRKEN 100 TL AVANS ÖDEMİŞSE:

103 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ VERİRKEN 100 TL AVANS ÖDEMİŞSE: 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 100 KASA 100

104 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ VERİRKEN 100 TL AVANS ÖDEMİŞSE: 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 100 KASA 100 SİPARİŞLER (MALLAR) İŞLETMEYE GELDİĞİNDE:

105 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ VERİRKEN 100 TL AVANS ÖDEMİŞSE: 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 100 KASA TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI SİPARİŞLER (MALLAR) İŞLETMEYE GELDİĞİNDE:

106 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ ALIRKEN 100 TL AVANS ALMIŞSA:

107 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ 100 KASA 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 100 EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ ALIRKEN 100 TL AVANS ALMIŞSA:

108 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ 100 KASA 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 100 EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ ALIRKEN 100 TL AVANS ALMIŞSA: SİPARİŞLER (MALLAR) MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİĞİNDE:

109 ALICILARSATICILAR TİCARET İŞLETMESİ MAL ÖDEME EKONOMİ 100 KASA 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI KASA 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV EĞER İŞLETME 1000 TL MAL SİPARİŞ ALIRKEN 100 TL AVANS ALMIŞSA: SİPARİŞLER (MALLAR) MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİĞİNDE:

110 DEPOZİTO ve TEMİNATLAR VerilenAlınan (1 yıldan kısa) (1 yıldan uzun)

111 BİLANÇO 1 DÖNEN VARLIKLAR3 K.V.YABANCI KAYNAKLAR 4 U.V.YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

112 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 100 KASA Depozito Verilmesi : İşletme kiraladığı bir dükkan için sahibine TL depozito ödemiştir KASA 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Depozito Alınması : İşletme kiraya verdiği bir binası için kiracıdan TL depozito almıştır

113 Kasa Hesabı (a) DSİ tarafından memur (F) ye gündelik olarak 300.-TL avans verilmiştir Personel Avansları Hs PERSONEL AVANSLARI (b) Avansın 300.-TL’sinin mahsup edilmesi 196- Personel Avansları Hs Genel Yönetim Gid

114 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Y apılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıkların, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

115 İlk Madde ve Malzeme (a) tarihinde stokların sayımında TL noksanlık tespit edilmiştir. 197-Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar b) Noksanlığın nedeni tespit edilememiştir Sayım ve Tesellüm Noksanları

116 Hes. KDV (d) DSİ ay sonunda kdv hesapları ile ilgili kontrolleri yapmış ve doğan kdv vergi beyannamesini vergi dairesine vermiştir KDV HESAPLARI 190 Devreden KDV İnd. KDV Hes. KDV İnd. KDV

117 Hes. KDV (e) DSİ ay sonunda KDV hesapları ile ilgili kontrolleri yapmış ve doğan KDV vergi beyannamesini vergi dairesine vermiştir KDV HESAPLARI 360 Öden.Ver. Fon. 191 İnd. KDV Devreden KDV

118 118 TEŞEKKÜRLER


"1 DÖNEN VARLIKLAR. 2 I. DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar ana hesap grubu; nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları