Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS İÇERİĞİ Fenni Mesuliyet Süreçleri Geçici Maddeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS İÇERİĞİ Fenni Mesuliyet Süreçleri Geçici Maddeler"— Sunum transkripti:

1 DERS İÇERİĞİ Fenni Mesuliyet Süreçleri Geçici Maddeler Bakanlığın Denetim Yetkileri

2 YAPILARIN DENETİMİ 4708 sayılı Kanun uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. 4708 sayılı Kanun ile İmar Kanununun öngördüğü denetim fenni mesuliyet denetimidir. 4708 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılan yapılar, denetim bakımından (İmar Kanunu) 28. M. uyarınca fenni mesullerin denetimine tabidir.

3 Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerinden Muaftır.
YAPILARIN DENETİMİ İmar Kanununun 26. maddesi kapsamındaki kamu yapıları 27. maddesi kapsamındaki ruhsata tabi olmayan yapılar Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerinden Muaftır.

4 Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerinden Muaftır.
YAPILARIN DENETİMİ TOPLAM İNŞAAT ALANI: 200 m² Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar. Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık yapıları Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerinden Muaftır.

5 Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerinden Muaftır.
YAPILARIN DENETİMİ TOPLAM İNŞAAT ALANI: 500 m² Köy yerleşik alanlarında Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki iskan dışı alanlarda Nüfusu 5000 kişinin altında olan belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki; Bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın yapı inşaat alanı toplam 500 metrekareyi geçmeyen konut ve bunların kömürlük, otopark ve depo gibi müştemilatı Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerinden Muaftır.

6 Yönetmelik eki Ek-1 de yer alan taahhütname Noter onaylı imza sir.
FENNİ MESULİYET - İDARE; Yönetmelik eki Ek-2, Ek-4, Ek-6, Ek-7 ve Ek-8 formları ile FENNİ MESULLERİ kayıt altına alır. - FENNİ MESULLER; Yönetmelik eki Ek-1 de yer alan taahhütname Noter onaylı imza sir. Sgk no. Vergi k.no.su nu Fenni mesuliyet m2 belgesini İDAREYE verir.

7 FENNİ MESULİYET Yapının fenni mesuliyeti, ilgisi, konusu ve yapı aşamasına göre mimar, inşaat, makine ve elektrik mühendisi tarafından ayrı ayrı üstlenilir. Varsa ek projelerin fenni mesuliyeti de konusuna göre ilgili meslek adamlarınca üstlenilir. Fenni mesuller yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, TSE standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

8 FENNİ MESULİYET Mimar ve inşaat mühendisi m², makine mühendisi m², elektrik mühendisi m²’den fazla inşaatın fenni mesuliyetini aynı anda üstlenemez.

9 FENNİ MESULİYET

10 FENNİ MESULİYET Fenni mesuller, - yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz. - şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işini sürdüremez. Belirtilen hallerde ve; - yapının mevzuata aykırı yapılması halinde, - istifaları halinde, Bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde 32 nci maddeye göre işlem yapılır.

11 FENNİ MESULİYET Yapıda yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemez. Fenni mesuller, -uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek , -yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir.

12 FENNİ MESULİYET Yapının tamamının bitmesi durumunda; Fenni mesuller yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair bir rapor düzenler. İlgili idare yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı, TSE standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler. Mevzuata uygun ise Yapı Kullanma İzni düzenlenir. Aksi halde eksikliklerin tamamlanması istenir.

13 FENNİ MESULİYET

14 FENNİ MESULİYET Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmez. Fenni mesulün istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumluluğu devam eder. Yeni atanan fenni mesul, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.

15 PROJE MÜELLİFLERİ-FENNİ MESULLER
Proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir. İlgili meslek odaları; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından onbeş günden altı aya kadar serbest sanat icrasından men’i kararı alınan, Odadan ihraç kararı alınan, istifa ederek üyeliğini veya büro tescilini sona erdiren, adına büro tescili bulunup vefat eden üyelerini, merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara elektronik ortamda bildirir. Bu bilgilerin aynı zamanda Bakanlığa yazılı olarak gönderilmesi zorunludur.

16 PROJE MÜELLİFLERİ-FENNİ MESULLER
İlgili idareler, mimar ve mühendislerin kısıtlılık durumunu Bakanlığın yapı denetim sisteminden kontrol ederek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini düzenler. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin bir örneğini düzenlendiği tarihten itibaren en geç 6 iş günü içinde Bakanlık taşra teşkilatına gönderir. Bakanlık taşra teşkilatı fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasını ve mesafenin kontrolünü, kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini, fenni mesul sözleşmeleri ve varsa istifa dilekçelerini dikkate alarak gerçekleştirir.

17 FEN ADAMLARI Tek ruhsata bağlı, yapı inşaat alanı 3000 m2’den fazla olan inşaatlarda fenni mesullere yardımcı olmak üzere uzmanlık konusuna göre birer fen adamı görevlendirilir. Fen adamlarının sicilleri, belediyelerin ilgili birimlerince tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarının sicilleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tutulur.

18 KAMU YAPILARINDA FENNİ MESULİYET
Projeleri hazırlayacak, onaylayacak, fenni mesuliyeti üstlenecek kişilerin o kurum tarafından istihdam edilmesi gerekir. İlgili kurumda bu nitelikte eleman bulunmaması halinde, yine kamu kurumu niteliğinde olmak kaydıyla başka bir kurumdan da fenni mesul/mesuller temin edilmesi mümkündür.

19 GEÇİCİ MADDELER

20 GEÇİCİ MADDE 1 – Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu mevcut yapılara (md.45) ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az (1.50) metre mesafe bırakmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde mekanik platform yapılabilir.

21 GEÇİCİ MADDE 2- (8/9/2013) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; - ruhsat alınmış ve yasal süresi içerisinde henüz başlanmamış - başlanıp ruhsat müddeti devam eden - ruhsatı hükümsüz hale gelen - yapı kullanma izin belgeli yapılara ilişkin ruhsat başvurularında; ilgilisinin talebi halinde, can ve mal güvenliği ile enerji verimliliğine ilişkin tedbirler alınmış olmak koşuluyla; 08/09/2013 MEVZUAT 8/9/2013 tarihli Yönetmeliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

22 GEÇİCİ MADDE 4 – 1/6/2013 tarihinden önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında açık ve kapalı çıkmalar ile binaların yola olan uzaklıkları mevcut teşekküle göre belirlenir. Yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri parselin sağında ve solunda bulunan mevcut binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan açık ve kapalı çıkmalara uygun olarak verilir. Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı çıkmalar; bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam yapı adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak belirlenir. Kotlandırma ve arka bahçelerin tesviyesi komşu parsellerdeki uygulamalara göre yapılır. Bu imar adalarında yapı yaklaşma mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçülerini imar durumu belgesinde belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir.

23 GEÇİCİ MADDE 4 Kısmen veya tamamen yapılaşmış adalarda;
01/06/2013 imar planında aksine bir hüküm yoksa, Açık-kapalı çıkmalar, binaların yola uzaklıkları mevcut teşekküle göre, Yan bahçe mesafesi ve bu mesafe içindeki açık ve kapalı çıkma ölçüleri komşu parsellerdeki ölçülere göre, Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içindeki açık ve kapalı çıkma bitişik nizamda mevcut teşekküle; ayrık nizamda komşu parsellere göre, Kotlandırma ve arka bahçe tesviyesi komşu parsellere göre, Yapı yaklaşma mesafeleri-çıkma ölçüleri imar durum belgesinde idarece belirlenir.

24 GEÇİCİ MADDE 5- (8/9/2013) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsatı düzenleyen idareye bildirilmesi halinde bu yapıların ruhsat işlemleri 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuata göre sonuçlandırılır. Binalarda enerji verimliliğine ilişkin yapılacak uygulamalar ile binalarda yangın tedbirlerine ilişkin uygulamalarda da ihale kararının veya ihale tarihinin alındığı veya ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata göre ruhsat düzenlenir.

25 GEÇİCİ MADDE 5- İhale kararı İhale tarihi alınmış
İhalesi yapılmış ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri 01/06/2013 08/09/2013 MEVZUAT 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat.

26 GEÇİCİ MADDE 6- 22/5/2014 tarihinden önce aşağıda sıralanan; Yıkım ruhsatı başvurusu, Bina yıkım işlemi, Riskli yapı tespiti işlemi, Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespitine başlama işlemi, İnşaat sözleşmesi tanzimi, Proje sözleşmesi tanzimi, İnşaat veya proje yapmak üzere noter tasdikli taahhütname veya vekâletname tanzimi, Yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi başvurusu İmar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi başvurusu, Zemin ve temel etüt raporu tanzimi, başvuru veya işlemlerinden en az birinin gerçekleştirilmiş olması halinde,

27 GEÇİCİ MADDE 6- Aşağıda sıralanan; 01/06/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili Büyükşehir/Belediye İmar Yönetmeliği 01/06/2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 08/09/2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14/09/2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 22/05/2014 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Mevzuatlarının herhangi biri, ilgilisi tarafından kendisi ile ilgili iş ve işlemlerde uygulanmak üzere tercih edilerek ilgili idaresine yapı ruhsatı veya ruhsata esas belgeler için müracaat edilir.

28 GEÇİCİ MADDE 6- 22/05/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı alanlar, talep etmeleri halinde 22/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 6 ncı madde kapsamında tadilat ruhsatı müracaatında bulunabilir. 22/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 6 ncı madde kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerde 22/05/2014 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin mülga Geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanamaz.

29 GEÇİCİ MADDE 6- Mülga Geçici 6 ncı madde kapsamında ilgili idarelere yapılmış yapı ruhsatı müracaatları, mülga Geçici 6 ncı madde kapsamında ilgili idarece 01/06/2014 tarihine kadar sonuçlandırılır. 22/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesi kapsamındaki ruhsat müracaatlarının ilgili idarelerce en geç 01/01/2016 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.

30 GEÇİCİ MADDE 6- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 2 nci, Geçici 7 nci ve Geçici 8 inci maddeleri kapsamında yapılan müracaatlara ilişkin iş ve işlemler ilgili idarelerce aynı maddelerde yer alan hükümlere göre tamamlanır.

31 En Geç Sonuçlandırılacağı Tarih
GEÇİCİ MADDE 6- 22/05/2014 Yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, Ruhsat müracaatları En Geç Sonuçlandırılacağı Tarih 01/01/2016 22/05/2014 MEVZUAT MEVZUAT

32 GEÇİCİ MADDE 8-(8/9/2013) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1/6/2013 tarihinden sonra yürürlükte olan mevzuata göre yapılan müracaatlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi olduğu mevzuatın lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılır.

33 GEÇİCİ MADDE 8- Müracaatlar 01/06/2013 08/09/2013 MEVZUAT
8/9/2013 tarihinden önceki mevzuatın lehte olan hükümleri

34 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
Madde 59 – Bakanlığın denetim yetkisi Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan veya onaylanan - mekansal planları, - harita ve parselasyon planlarını, - etüt ve projeleri, - yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini, - enerji kimlik belgelerini, incelemeye Varsa tespit edilen mevzuata aykırılıkları süre vererek verilen süre içinde düzeltmek üzere ilgili idarelere veya kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeye, Yetkilidir.

35 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
Madde 59 – Bakanlığın denetim yetkisi İlgililer tarafından bu belgelerdeki mevzuata aykırılıklar Bakanlıkça belirtildiği şekilde giderilerek Kanuna uygun hale getirilmezse; Bakanlık, bu belgelerdeki aykırılıkları gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik, değişiklik yapmaya ve onaylamaya yetkilidir.

36 denetlemeye yetkilidir.
BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ Bakanlık; Yapı ruhsatı alınarak inşa edilen yapıları, Bu yapılarda kullanılan yapı malzemelerini, denetlemeye yetkilidir. Denetim sonucunda ruhsat ve eklerine aykırılık, standartlara aykırı malzeme kullanıldığı tespit edilen yapıları Kanunun 32. maddesine göre işlem tesis edilmek üzere ve süre vererek ilgili idareye bildirir. İlgili idarece verilen süre içinde yapı tatil tutanağı tanzim edilmez ve yapı mühürlenmezse veya Kanunda belirtilen süre içinde yapı mevzuata uygun hale getirilmezse Bakanlık 32. madde uyarınca, - Yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, - Mühürlemeye, - Yıkım kararı almaya ve -Yıkımı Valiliklerce gerçekleştirilmesini sağlamaya, -İlgililer hakkında idari yaptırım kararı vermeye Yetkilidir Madde 59 – Bakanlığın denetim yetkisi

37 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
Bu görevlerden; Yapı tatil tutanağı tanzim etme, Mühürleme, Yıkım kararına ilişkin rapor, düzenleme ve denetleme işi, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında denetçi belgesini haiz personel tarafından gerçekleştirilir.

38 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK YAPIYA İLİŞKİN DENETİMLER HAKKINDA USUL VE ESASLAR Anılan Esaslar’ın Bakanlık Yetkisi başlıklı bölümünde “ Bakanlıkça mevzuata aykırılığı bildirilmesine rağmen altı iş günü içinde ilgili idarelerce yapı tatil tutanağı tanzim edilerek mühürlenmeyen yapılar bu süreyi takip eden altı iş günü içinde; a) Valiliklerce Bakanlık adına yapı tatil tutanağı düzenlenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesine göre mühürlenir.

39 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BALANLIĞINCA GRÇEKLEŞTİRİLECEK YAPIYA İLİŞKİN DENETİMLER HAKKINDA USUL VE ESASLAR d) Mühürlenen tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat alınarak veya ruhsat ve eklerinde tadilat yapılarak veya mevzuata aykırı kısımları yıkılarak mevzuata uygun hale getirilmeyen yapıların ruhsatları otuz günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde ilgili idare encümenince iptal edilerek yıkım kararı alınmazsa veya encümen kararının alındığı tarihten itibaren en geç otuz iş günü içinde yıkım gerçekleştirilmezse bu görevler Bakanlıkça veya Bakanlık adına Valiliklerce aynı süreler içinde resen yerine getirilebilir. …” denilmektedir.

40 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BALANLIĞINCA GRÇEKLEŞTİRİLECEK YAPIYA İLİŞKİN DENETİMLER HAKKINDA USUL VE ESASLAR Bu görevler ise, Bakanlık merkez teşkilatı çalışanları için Bakanlık oluru, Taşra teşkilatı çalışanları için valilik oluru, alınmak kaydıyla Bakanlığımızdan imar denetçisi belgesi almış olan personel tarafından anılan Kanun, Yönetmelik ve Esaslar çerçevesinde, yürütülür.

41 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
Bakanlık denetçi belgesi, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan en az 3 yıllık mesleki deneyimi haiz mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, harita mühendisi, çevre mühendisi, şehir plancısı ile üniversitelerin en az 4 yıllık hukuk fakültesi mezunlarına verilir. Bakanlık denetimleri, merkez teşkilatında görev yapan Bakanlık denetçileri için Bakanlık Oluru ile İl Müdürlüklerinde görev yapan Bakanlık denetçileri için de Bakanlık adına Vali Oluru ile gerçekleştirilir.

42 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
İnceleme yapılacak her konu için Valilik oluru alınmalıdır. Bakanlık denetçileri, uzmanlık alanlarına uygun konularda denetim yapar ve denetim esnasında kimlik belgeleriyle kendilerini tanıtırlar. İncelemeler, ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılarda ruhsat alındığı tarihteki yürürlükteki plana göre, hiçbir surette ruhsat alınmaksızın inşa edilen yapılarda ise yürürlükteki plan ve mevzuata göre gerçekleştirilir.

43 BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
Bakanlık denetçileri; Eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki yada kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları taşınmazlardaki yapılaşmaları denetleyemezler. Bakanlık ile ilgili dava ve işlere konu olan olaylarda bilirkişi olarak görev alamazlar. Geçmişte bilirkişi olarak görev aldıkları işlerde Bakanlık denetçisi olarak görev alamazlar.


"DERS İÇERİĞİ Fenni Mesuliyet Süreçleri Geçici Maddeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları