Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genitoüriner İnfeksiyonlar Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genitoüriner İnfeksiyonlar Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı."— Sunum transkripti:

1 Genitoüriner İnfeksiyonlar Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı

2 Genitoüriner İnfeksiyonlar Asemptomatik bakteriüri Akut üretral sendrom Üretrit Prostatit Epididimit Orşit Sistit Pyelonefrit

3 Genitoüriner İnfeksiyonlar Epidemiyoloji – Kadınların %50’si yaşamlarının bir döneminde ÜSİ geçirir – Erkeklerin %50’si yaşamlarının bir döneminde prostatit semptomları yaşar

4 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Sınıflaması Semptomatik ve asemptomatik Semptomatik ve asemptomatik Komplike ve komplike olmayan Komplike ve komplike olmayan Üst üriner ve alt üriner sistem infeksiyonları Üst üriner ve alt üriner sistem infeksiyonları

5 Üriner Sistem İnfeksiyonları / Tanımlar Asemptomatik bakteriüri (veya üriner sistem infeksiyonu) – ÜSİ semptom ve bulguları olmayan hastanın idrarında belli sayıda bakteri üremesi

6 Üriner Sistem İnfeksiyonları Böbrek Üreter Mesane Prostat Üretra Üst ÜSİ Alt ÜSİ Anatomik yerleşime göre –Üst ÜSİ A kut pyelit (renal pelvis) A k u t pyelone frit (renal paren kim ) –Alt ÜSİ Sistit ( mesane ) Ü retrit ( üretra ) Prostatit

7 Üriner Sistem İnfeksiyonları Akut sistit – Alt üriner sisteme sınırlı olan yüzeysel bir mukoza infeksiyonu – Dizüri, idrar tutamama ve sık idrara çıkmayla karakterize Akut pyelonefrit – Renal parankimin infeksiyon ve inflamasyonu – Organ için potansiyel bir tehlike – Her bir infeksiyon atağı böbrekte skar yaparak, böbrek işlevini bozabilir – Yan ağrısı ve ateşle karakterize

8 Akut Üretral Sendrom Akut üriner semptomlarla (dizüri vb.) kadınlarda görülür, ancak <10 5 bakteri/mL vardır Çoğu gerçek infeksiyon, ancak daha az mikroorganizma var Bir kısmı da Chlamydia trachomatis veya N. gonorrhoeae infeksiyonlarına sekonder

9 Üriner Sistem İnfeksiyonları Komplike olmayan ÜSİ – Yapısal ve işlevsel olarak normal bir üriner sistemin infeksiyonu, – Örn. kadınlardaki akut sistit veya pyelonefrit

10 Üriner Sistem İnfeksiyonları / Tanımlar Komplike üriner sistem infeksiyonu – İnfeksiyon riskini artıran veya tedavi başarısızlığına yol açan durum vardır – Yapısal veya işlevsel olarak anormal olan üriner sistemin infeksiyonu Obstrüksiyon Vezikoüreteral reflü Yetersiz mesane boşalması Nörolojik anormallik Erkeklerdeki, gebe kadınlardaki ve çocuklardaki tüm ÜSİ Hastanede ve sonda varlığında gelişen ÜSİ Komplike ÜSİ olan hastaların tümü, değerlendirme ve izlem için bir uzmana yönlendirilmelidir

11 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etkenler Escherichia coli (%75 -95 etken) Klebsiella spp. Proteus spp. Staphylococcus saprophyticus Enterokoklar Pseudomonas aeruginosa Enterobacter spp. Citrobacter spp.

12 Üriner Sistem İnfeksiyonları/ Etyoloji Staphylococcus saphrophyticus (KNS) – Seksüel olarak aktif genç kadınlarda S. aureus – Hematojen yayılımla ilişkilidir – Renal/perinefritik apseler yapabilir. Adenoviruslar (özellikle tip 11) – Akut hemorajik sistit Çocuklarda Allojenik kemik iliği transplant alıcılarında

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Üriner Sistem İnfeksiyonları/ Patogenez Konak faktörleri Mikroorganizma faktörleri

22 Üriner Sistem İnfeksiyonları/ Patogenez Konak faktörleri – Üriner sistem normalde sterildir – Bakteriyel kolonizasyona dirençlidir (üretra dışında) Üriner akım ve pH Bakterisid sitokinler Bakteri aderansı inhibitörleri Yerel bağışık yanıtlar Prostat sıvısının inhibitör etkileri – Bazı faktörler ÜSİ’nunu kolaylaştırır

23 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Konak Risk Faktörleri İdrar akımında obstrüksiyon Böbrek veya üriner yol cerrahisi Sonda Diabetes Mellitus Vezikoüreteral reflü (VUR) Nörojenik mesane veya mesane divertikülü Kadın cinsiyet Gebelik Çocuklardaki konjenital anormallikler

24 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Konak Risk Faktörleri Kadınlarda ÜSİ insidens sıklığının nedeni – Anüs ve üretranın yakın olması Kolonik organizmalarla kolonizasyon – Üretranın kısa olması (4 cm) – Cinsel ilişki (bakterilerin mesaneye ulaşması) – Kontrasepsiyon amaçlı diafram kullanımı – Menapoz sonrası kadınlarda mesane veya uterus prolapsusu

25 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Konak Risk Faktörleri Gebelikte ÜSİ insidens sıklığının nedenleri – Üreterler ve renal pelviste dilatasyon – Sağ üreterde staz – Üreter kaslarında atoni – Vezikoüreteral kapakların yetersizliği sonucu oluşan VUR

26 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Patogenezde Mikroorganizma Faktörleri Virulans faktörleri – Üroepitel hücrelerine artmış bağlanma E. coli’de üroepitele yapışmayı sağlayan P fimbriya var – Serumun sidal etkisine artmış direnç – Hemolizin – Üreaz – Bakterinin hareketi – Endotoksin üretimi Adherence of uropathogenic Escherichia coli onto uroepithelial cells. Courtesy of Agnès Labigne, MD, Institut Pasteur, Paris.

27 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Patogenezi Mikroorganizmaların ulaşması – Asendan yol – Hematojen yol – Lenfatik yol – Komşuluk yolu

28 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Patogenezi Asendan yol – Normalde üretra bakterilerle kolonizedir, bunlar seksüel ilişki veya kateterlerle mesaneye itilebilir. Kadınlarda üretra daha kısadır ve ÜSİ oranı daha yüksektir. Hematojen yol – Daha seyrek, ancak stafilokoksik bakteriyemi/endokardit veya kandidemi sırasında oluşabilir. Staphyloccous aureus Candida spp. Serratia spp.

29 Üretra çevresinin barsaktaki üropatojen E.coli ile kontaminasyonu Tip 1 P fimbriya ile üroepitele yapışma E.coli böbreğe çıkar PNL akını Epitel hücrelerinde vakuolleşme ve glomerül hasarı Sitokin indüksiyonu E.coli tübüler epitel hücresi bariyerini geçerek bakteremi yapabilir Kan akımı Mesane epitel hücrelerinin apopitoz ve soyulması Hemolizin epitele zarar verir Böbrek P-fimbriya renal tübüler epitel hücrelerine bağlanır Tip-1 fimbriyalı E.coli yüksek CFU ve düşük O 2 ‘de seçilir Üreterler Mesane Üretra İnvazyon; bazı suşlarda intrasellüler çoğalma gözlenir AsendanİnfeksiyonAsendanİnfeksiyon

30 Üriner Sistem İnfeksiyonları Klinik bulgular /Sistit – Dizüri – Sık idrar yapma – Sıkışma hissi – Hematüri – Suprapubik ağrı ve hassasiyet – Ateş genellikle yoktur

31 Öykü ve Fizik İnceleme İle ÜSİ tanısı Bu semptomlardan bir veya daha fazlası olan kadın hastada ÜSİ olasılığı %50 Dizürisi+pollakiürisi olan ve vajinal akıntı veya iritasyonu olmayan bir kadında ÜSİ olasılığı %90 Bent S. JAMA 2002; 287:2701.

32 Üriner Sistem İnfeksiyonları Klinik bulgular /Pyelonefrit – Ateş ve titreme – Kostovertebral açı hassasiyeti ve ağrısı – Bulantı, kusma – Sistit bulguları eşlik edebilir veya etmeyebilir – Ürosepsis tablosu

33 Üriner Sistem İnfeksiyonları/Tanı İdrar örneği alınması –Orta akım idrarı –Sondayla – Mesaneye suprapubik aspirasyon

34 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı Orta akım idrarı – Temizlik: Kontaminasyon yapabilecek üretral mikroorganizma sayısını azaltmak için Üretra orifisinin bulunduğu cilt ve mukoza su ve sabunla yıkanır – İdrarın ilk kısmı tuvalete yapılır – İdrarın orta kısmı steril bir kaba konulur – Avantajı: İnvaziv değil, kolay ve ucuz – Dezavantajı: Kontaminasyon riski – ≥10 5 cfu/ml mikroorganizma üremesi anlamlı

35 Sondayla örnek alınması – İdrar kateterden alınmalı, torbadan alınmamalı – Sonda, kaba değmemeli – Dezavantajı: Zor bir işlem, invaziv ve ÜSİ riski var Suprapubik aspirasyon – Kontaminasyondan kaçınmak için en iyi yöntem – Dezavantajı: İnvaziv, maliyetli, zaman alıcı, çok kaynak gerektirir 10 2 cfu/ml mikroorganizma üremesi anlamlı Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı

36 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı Tam idrar incelemesi – Pyüri İdrarda PNL sayısının artması Üriner sistemde inflamasyonu gösterir 10–50 lökosit/mikrolitre idrar X400 incelemede her alanda 2-5 lökosit – Lökosit esteraz testi

37 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı Tam idrar incelemesi – Hematüri – Komplike infeksiyon göstermez!! – Ayırıcı tanı: Taş, tümör, vaskülit, glomerülonefrit ve renal TB! – Proteinüri – Sıktır ve <2gr/24 s olmalıdır.

38 İdrarda bakteri varlığının araştırılması –Santrifüj edilmemiş orta akım idrarının Gram boyaması X1000 büyütmede her alanda bir bakteri=10 5 bakteri/ml idrar – Strip nitrit testi – Bakteriyel nitrat redüksiyon ürünlerini saptar – Enterobacteriacea’nın neden olduğu ÜSİ’de – Yalancı negatiflik Üriner Sistem İnfeksiyonları/Tanı

39 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı İdrar kültürü – Klasik bilgi: Gram-negatif mikroorganizmalar için ≥10 5 cfu/ml mikroorganizma üremesi anlamlı – Semptomatik ÜSİ’li kadınların 1/3’ünde daha az sayı olabilir – Yeni öneri sistit için ≥10 3 cfu/ml, pyelonefrit için ≥10 4 cfu/ml ??) – Gram-pozitif mikroorganizmalar, güç üreyen bakteriler ve mantarlar nadiren 10 4 cfu/ml’yi aşar.

40 Genç kadınlarda akut başlangıçlı dizüri ve pollakiüri nedenleri Akut Üretral Sendrom Vajinit ve genital herpesi ekarte et İdrar kültürü ≥10 5 bakteri/ml (%50) <10 5 bakteri/ml Akut üretral sendrom(%40) Bakteriyel alt ÜSİ (%18) Klamidyal (%8) Bilinmeyen (%14)

41 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı İdrar kültürü ve antibiyogram – Komplike olmayan sistitlerde, şu durumlar dışında önerilmez Karakteristik ÜSİ semptomları yoksa Semptomlar devam ediyorsa antibiyotik tedavisinden sonra 3 ay içinde rekürans olduysa Komplike infeksiyondan kuşkulanılıyorsa – Akut pyelonefritlerin tümünde yapılmalı

42 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı Kan kültürleri Sistemik infeksiyon olasılığı varsa alınmalı Hastaneye yatırılmış pyelonefritlerde alınmalı (%20 pozitif) Ürolojik değerlendirme Tekrarlayan, komplike ÜSİ’de anotamik anomaliler, taş, tümör ekarte edilmeli

43 Görüntüleme yöntemleri – Komplike olmayan sistit ve pyelonefritte gerekmez – Gerektiği durumlar Komplike ÜSİ, yapısal anomalilerin belirlenmesi Tanı kuşkuluysa Ağır hastalık ve immünosupresyon varlığında 72 saatlik tedaviye karşın iyilşmeyen pyelonefritte Komplikasyonlardan kuşkulanılıyorsa C. urealyticum etkense Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı

44 Görüntüleme yöntemleri – Düz grafiler – Ultrasonografi – Kontraslı spiral BT (daha duyarlı) Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısı

45 Sistitin Ayırıcı Tanısı Bakteriyel olmayan sistit nedenleri – Diğer infeksiyöz ajanlar V iral, mikobakteriyel, klamidya ve mantar türleri – İnfeksiyöz olmayan etkenler Radyasyon, kimyasal, otoimmün, aşırı duyarlılık ve interstisyel sistit

46 Sistit Tedavisi Genel önlemler – Hidrasyon Bakterilerin dilüsyonu ve sık idrarla dışarı atılması Yararı gösterilmemiştir – Üriner analjezikler Dizüri antibakteriyel tedaviye çabuk yanıt verir Dizüri ve yan ağrısı çok şiddetliyse sistemik analjezikler Fenazopiridin hidroklorid infeksiyonsuz dizüride yararlı olabilir – Diyabetin yönetimi – Obstrüksiyonun veya yapısal anomalilerin araştırılması ve yönetimi

47 Sistit Tedavisi Antibiyotik tedavisi – Tüm semptomatik infeksiyonlar tedavi edilmelidir – Bakteriürinin giderilmesi, verilen antimikrobiyalin idrarda ulaştığı konsantrasyona bağlıdır – Ampirik rejimler yerel direnç verilerine dayanmalıdır

48 Sistit Tedavisi Türkiye’de ÜSİ etkeni E. coli’de antimikrobiklere direnç oranları – Ampisilin%55 – Trimetoprim-sulfametaksazol%40 – Amoksisilin-klavunat%26 – Siprofloksasin%19 – Gentamisin%11 – Seftriakson%6 – Nitrofurantoin%5 – Fosfomisin%0.6 Coşkun O. Turk J Med Sci 2011; 41 (1): 149-157

49 Sistit Tedavisi Antibiyotik tedavi süresi – Kadınlarda komplike olmayan sistit 3-5 gün – Diğer gruplardaki sistit 7-10 gün – Komplike infeksiyon 7–14 gün

50 Antibiyotik Tedavisi / Akut Komplike Olmayan Sistit Nitrofurantoin 2X100 mg/oral, 5 gün – Direnç az – Kollateral hasar az Fosfomisin trometalol 3 gr tek doz – Direnç az – Kollateral hasar az Trimetoprim-sulfametaksazol fort tb (160/800mg) 2X1, 3 gün (Yerel direnç %20’nin altındaysa) Gupta K. Clinical Infectious Diseases 2011;52:e103–e120

51 Antibiyotik Tedavisi / Akut Komplike Olmayan Sistit Oral fluorokinolon – Sadece alternatif tedavide yeri var – Kollateral hasar fazla – 3 gün Β laktam ajanlar – Etkinliği daha az, yan etkileri daha fazla. – Kullanılması gerekirse dikkatli olunmalı – Amoksisilin-klavulanat, sefdinir, sefaklor ve sefpodoksim- proksetil, 3-7 gün) – Amoksisilin veya ampisilin kötü etkinlik ve yüksek direnç nedeniyle kullanılmamalıdır. Gupta K. Clinical Infectious Diseases 2011;52:e103–e120

52 Sistit Prognozu Çocuk – Obstrüksiyon veya VUR yoksa iyi – Obstrüksiyon, renal parenkimde ciddi yıkıma yol açabilir – VUR, bakteriürili çocukların %30–50’sinde görülmektedir Reflü renal skar yapabilir İnfeksiyon reflüyü alevlendirir Erişkinler – ÜSİ görülen bir kadında tekrar ÜSİ riski yüksek

53 Tekrarlayan Sistit Relaps – Tedavi başlandığı sırada var olan aynı mikroorganizma ile tekrar bakteriüri Renal tutulum – 2-6 haftalık daha uzun süreli tedaviyi gerektirir Yapısal bir anomali – Taş, obstrüksiyon – Ürolojik inceleme düşünülür Kronik bakteriyel prostatit – Erkekte dışlanmalı

54 Tekrarlayan Sistit Relaps – Uzun dönem antibiyotik tedavisi düşünülebilir Düzenli idrar kültürleri (antibiyotik direncine bakmak için), böbrek işlevinin değerlendirilmesi ve renal görüntüleme yapılmalı Profilaksinin ne kadar sürdürüleceği konusunda görüş birliği oluşmamıştır. Tedavi bırakıldığında infeksiyon oranı, tedavi öncesi düzeylere dönmektedir. – Yabanmersini (cranberry) suyu Bakteriyel aderansı azalttığı söylenmekte Etkili görünmemekte!! Jepson RG. Cochrane Database Syst Rev.2012;10:CD001321.

55 Tekrarlayan Sistit Re-infeksiyon – Tedavi başlandığı sırada var olan mikroorganizmadan farklı bir ajanla bakteriüri – Cinsel ilişki ile bağlantılı olan olgular Post koital voiding Cinsel ilişkiden sonraki 2 saat içinde tek doz antibiyotik (nitrofurantoin) alınması – Cinsel ilişki ile bağlantılı olmayan grup (Özellikle böbrek hasarı riski olan çocuklar) Uzun süreli kemoprofilaksi – Önce mevcut atak etkili tedavi edilir – 50 mg nitrofuantoin – 40/200 mg trimetooprim+sülfametaksazol

56 Tekrarlayan Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Yaklaşım

57 Akut Pyelonefrit Yönetimi Genel – Rehidratasyon, antipiretikler, analjezikler Antibiyotik tedavisi – Yerel direnç paternleri dikkate alınmalı – Ampirik başlanmalı – Siprofloksasin 500mgX2/gün, oral, 7 gün İlk doz İV verilebilir (400-mg siprofloksasin, 1 gr seftriakson veya tek doz aminoglikozit) Üropatojenlerde siprofloksasin direnci <%10 olmalı Gupta K. Clinical Infectious Diseases 2011;52:e103–e120

58 Akut Pyelonefritte Hospitalizasyon Endikasyonları Gebelik Gebelik Ürosepsis Ürosepsis 65 yaş  65 yaş  Düşkün, oral antibiyotik alamayan hastalar Düşkün, oral antibiyotik alamayan hastalar Tedaviye yanıt alınamayan hastalar Tedaviye yanıt alınamayan hastalar

59 Akut Pyelonefrit/Prognoz Akut böbrek yetmezliği (ABY) – Nadir görülür – Papiller nekroz gelişenlerde Diabetes mellitus, orak hücreli anemi veya üriner yol obstrüksiyonu olanlarda görülür Renal skarlaşma: HT ve KBY riski taşır – Çocuk’ta %6–15 (VUR’la ilişkili) – Erişkin kadınlarda %46 Nefritik, perinefritik apse Mortalite – Komplike olgularda Amfizematöz pyelonefrit: %20-80 Perinefritik apse : %20-50 Ağır sepsis

60 Kronik Pyelonefrit Yaygın interstisyel inflamasyon, skarlaşma Kronik interstisyel nefrit Nedenleri – İnfeksiyonun rolü?? – Obstrüksiyon – Taş – Analjezik nefropatisi – Hipokalemik nefropati – Renal TB – Çocuklarda vezikoüreteral reflü (VUR) tablosu içinde gelişen akut pyelonefrit

61 Asemptomatik Bakteriüri ÜSİ semptom ve bulguları olmayan hastanın idrarında belli sayıda bakteri üremesi – Kadında 2 ayrı orta akım idrarında, ≥10 5 cfu/ml, aynı, tek tür bakteri üremesi – Erkekte tek bir orta akım idrarında, ≥10 5 cfu/ml tek bakteri türü üremesi – Sondalı hastada (kadın-erkek): Sondadan alınan tek idrar örneğinde ≥10 2 cfu/ml tek bakteri türü üremesi Clinical Infectious Diseases 2005; 40:643–54

62 Asemptomatik Bakteriüri Asemptomatik bakteriüri normal insanlarda sık görülür Prevalansı yaş, cins ve genitoüriner anormallik olmasına göre değişir Genellikle tarama ve antibiyotik tedavisi önerilmez

63 Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı ToplulukAsemptomatik bakteriüri % Sağlıklı menapoz öncesi kadınlar1-5 Gebe kadınlar2-10 Menopoz sonrası kadınlar 50-70 yaş3-9 Diabetik hastalar Kadın Erkek 9-27 1-11 ≥70 yaş hastalar Kadın Erkek 11-16 4-19 Spinal kord yaralanması Aralıklı kateter kullanımı Sfinkterotomi ve prezervatif sondalı 23-89 57 Hemodiyaliz hastaları28 Sondalı hastalar Kısa süreli Uzun süreli 9-23 100

64 Asemptomatik Bakteriüri Taraması ve Tedavisi Önerilen Gruplar Gebeler – Gebeliğin 12-16. haftasında idrar kültürü ile taranmalı Mukozal kanama beklenen ürolojik girişim uygulanacak kişiler – Tedavi edilmeyen bakteriürili olgularda %25-80 bakteremi gelişir – Girişimden önce idrar kültürü yapılıp, antibiyogram sonucu alınmalı – Antibiyotikler, girişimden hemen önce başlanmalı – Sonda kalmayacaksa girişim bitince antibiyotikler kesilmeli VUR olan çocuklar Protez takılan ameliyatlardan önce ??? Infect Dis Clin N Am 17 (2003) 367–394 Clinical Infectious Diseases 2005; 40:643–54

65 Gebelerde Asemptomatik Bakteriürinin Önemi Asemptomatik bakteriürisi olan gebe kadınlarda Pyelonefrit gelişme riski 20-30 kat fazla Erken ve düşük ağırlıklı bebek doğurma riski fazla Gebelikte asemptomatik bakteriürinin antimikrobi tedavisi ile pyelonefrit riski %20– %35’ten %1–%4’e düşer

66 Gebelerde Asemptomatik Bakteriürinin Tedavisi Tedavi ajanı – Nitrofurantoin, 2X100 mg /gün, oral (ilk ve son trimestırda verme). – Amoksisilin, 2X500 mg /gün, oral – Amoksisilin+klavulanat, 2X500 mg/gün, oral – Sefaleksin, 2X500 /gün, oral – Fosfomisin, 3 gr oral tek doz Tedavi süresi 3-7 gün Tedavi sonrası ayda bir idrar kültürü

67 Prostatit Erkeklerin %50 kadarında, yaşamlarının bir döneminde prostatit semptomları görülür. Anahtar klinik özellikler: Bakteriüri ve bakteriyel prostatitli hastaları, daha çok sayıdaki bakteriürisiz hastalardan ayırt etmek.

68 Prostatit Akut bakteriyel prostatit Kronik bakteriyel prostatit Kronikprostatit/kronik pelvik ağrı sendromu Asemptomatik inflamatuar parostatit sendromu

69 Akut Bakteriyel Prostatit Prostat bezinin akut infeksiyonu – Semptomlar Alt ÜSİ semptomları (dizüri, sık idrara çıkma) Obstrüksiyon (prostat ödemine bağlı) semptomları Ateş – Fizik inceleme Alt karın/suprapubik huzursuzluk Rektal muayenede (PR) aşırı hassas ve sert prostat. – Prostat masajı konrendike

70 Akut Bakteriyel Prostatit – İnceleme İdrar incelemesi: Pyüri vardır ve kültür pozitiftir Kan kültürü ya spontan olarak, ya da kuvvetli PR muayeneyi takiben pozitif olabilir. – Yönetimi Antimikrobiyal tedavi: Hızlı yanıt Kullanılan ajanlar İV siprofloksasin, seftriakson, aminoglikozit Tedavi süresi 4 hafta – Komplikasyonlar Prostat apsesi, prostat infarktı, kronik prostatit.

71 Prostat Apsesi Akut bakteriyel prostatit komplikasyonu Risk grupları – Üriner yol obstrüksiyonu veya yabancı cisim olanlar – İmmünokompromize kişiler – Akut atağı yeterli bir şekilde tedavi edilmemiş Etkenler – Asendan yolla edinilmiş üropatojenler – Nadiren S. aureus

72 Prostat Apsesi Semptomlar – Ateş, dizüri ve üriner sepsis bulguları – PR’de prostatta flüktüasyon veren bir bölge belirgin olabilir Kesin tanı için pelvis USG, BT veya MR yapılabilir. Tedavi – Drenaj ve uygun antibiyotikler.

73 Kronik Bakteriyel Prostatit Rekürren ÜSi ile karakterize, prostatın kronik infeksiyonu Alt üriner yolda bakteri sürekliliğinin önemli bir nedeni Aynı mikroorganizma ile tekrarlayan bakteriyel üriner sistem infeksiyonları Etken – Gram-negatif mikroorganizmalar, E.coli Fizik inceleme: Prostat normal

74 Kronik Bakteriyel Prostatit Tedavi – 4-6 hafta oral florokinolon Üçte birinde başarısız Üçte birinde başarılı Üçte birinde ise tedavi devam ederken iyileşme, ardından relaps – Tedavi yanıtının kötü olma nedenleri ilaçların prostat parankimine kötü penetrasyonu infekte taşların infeksiyon için muhtemel bir sürekli odak olması. – Tedavi başarısızlığında uzun süreli düşük doz baskılayıcı antibiyotik tedavisi

75 Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Standart kültürlerde üreme olmamasına karşın 3 aydan uzun süreli pelvik ağrı ve rahatsızlık semptomları Prostatit semptomlu en büyük grup Bakteriüri öyküsü veya infeksiyona ait bir kanıt yok İkiye ayrılır – Enflamatuar: Prostat masajı sonrası alınan sıvıda veya idrarda lökosit var (>10) – Nonenflamatuar: Prostat masajı sonrası alınan sıvıda veya idrarda lökosit yok

76 Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Semptomlar – İdrar yapmada zorluk – Erektil işlev bozukluğu – Pelvik, perineal, suprapubik, skrotal veya inguinal olabilen ve ejekülasyonla artış gösteren künt ağrı. Fizik inceleme – Özellik yok Tedavi – İnflamatuar olgularda infeksiyon?? – Oral fluorokinolon denenebilir

77 Asemptomatik İnflamatuar Prostatit Semptomsuz prostat inflamasyonu Yüksek prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerinin nedeninin araştırılması sırasında, prostat biyopsisinde basit inflamatuar sürecin belirlenmesi ile saptanır Tedavi önerilmez

78 Antimikrobik İlaç Direnci Sorunu

79

80

81

82 ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Mar. 2010, p. 969–976

83 ESBL

84

85 AmpC

86

87

88

89

90

91

92 African Journal of Urology (2014) 20, 18–24

93

94

95

96

97

98

99 Ann Clin Mic Antimicrobial 2013

100

101 Urol Ann. 2015;7(1): 26–30.

102

103

104 International Journal of Infectious Diseases 29 (2014) 91–95

105

106 International Journal of Infectious Diseases xxx (2015) e1–e5

107

108 İHKM Laboratuvarı İdrar Kültürü Sonuçları 2012-2014 poliklinikten gelen idrar kültürleri Tekrarlayan üremeler çıkarıldı Karbapenem, piperasilin-tazobaktam, sefepim, sefoperazon-sulbaktam direnci saptanan suşlar ve nefrostomili hastaların örnekleri dahil edilmedi

109 İHKM Laboratuvarı İdrar Kültürü Sonuçları 1712 üreme saptandı. – E. coli %65 – Klebsiella spp. %13.6 – Enterococcus sp. %9.8

110 İHKM Laboratuvarı İdrar Kültürü Sonuçları İzolat sayısı AMCCIPSXTNITFOSCRO 111412.1253110.80.28.4 Üropatojen E. coli suşlarında antibiyotik direnç oranları AMC: amoksisilin-klavulanat, CIP: siprofloksasin,SXT: kotrimoksazol,NİT: nitrofrontain, FOS: fosfomisin, CRO: seftriakson

111

112

113 KaynakYılSus sayısı AMCCIPSXTNITNIT FOSGSBL Arslan H 200528826173640.35 TasbakanMI 200472-3943--- Kurutepe S 20051592724418-- Gupta K 2011? (IDSA) -2738--- Sumer Z 2005480-8.327.9--- Toplam AMC: amoksisilin-klavulanat, CIP: siprofloksasin,SXT: kotrimoksazol,NİT: nitrofrontain,FOS: fosfomisin, GSBL: genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz. Tablo 1. Ülkemizde toplum kökenli üropatojen E. coli şuşlarının direnç oranları %

114 KaynakYılSus sayısı AMCCIPSXTNITFOSGSBL Aygun G2003140-1730--3.4 TasbakanMI200472113843.1-0- Kocaoğlu E2005267-663--2.1 Karaca Y2005130--5523-- Pullukçu H20041448163043--16 DemirtürkN2004418-4072--- Gedik H200458658346--- Aydoslu B2004442816(ofl)32--- Tekin O2004196221929--- DelialioğluN200528944756--- Erdem H2004236333738--- Afsar I20052158262740--- AMC: amoksisilin-klavulanat, CIP: siprofloksasin,SXT: kotrimoksazol,NİT: nitrofrontain,FOS: fosfomisin, GSBL: genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz. Tablo 1. Ülkemizde üropatojen E. coli şuşlarının direnç oranları %

115 KaynakYıl Suş sayısı AMCCIPSXTNITFOSGSBL Arman 20124123.643.60.93.613.6 Avcı Y 200626.417.73.2--- Kurtaran B 201014.3433514.3-22 Aypak C 200932.725.241.12.19.2- Cetin M 2009 SaltoğluN 2009 Tablo 1. Ülkemizde üropatojen E. coli şuşlarının direnç oranları % AMC: amoksisilin-klavulanat, CIP: siprofloksasin,SXT: kotrimoksazol,NİT: nitrofrontain,FOS: fosfomisin, GSBL: genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.

116 Bizim Önerilerimiz Komplike olmayan sistit – Fosfomisin – Nitrofurantoin Komplike olmayan pyelonefrit – İlk doz seftriakson yerine ertapenem, amikasin

117 Sabrınız için teşekkür ederim.


"Genitoüriner İnfeksiyonlar Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları