Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanı"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Memet ATASEVER Strateji Geliştirme Başkanı

2 BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI
Bakanlığımızda Döner Sermaye uygulamaları yılında çıkarılan 209 sayılı kanun ile başlamıştır. Anılan kanuna istinaden işletme, idare ve muhasebe işlerine dair yönetmelik tarih ve 106 sayı ile yürürlüğe konulmuştur.

3 209 SAYILI DÖNER SERMAYE KANUNUNUN AMACI
Genel Bütçe Yükünün Azaltılması, Devlete Ek Gelir Sağlanması, Kamudaki Atıl Kapasitenin Kullanılması, Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Toplumsal Faydalar Sağlanması, Çağdaş, Kaliteli, Verimli, etkin sağlık hizmetinin sunulması.

4 YILLAR İTİBARİYLE DÖNER SERMAYELİ KURUM SAYILARI

5 DÖNER SERMAYELİ KURUMLARIN SAYISAL DAĞILIMI
831 Hastane 121 Ağız Diş Sağlığı Merkezi 81 Sağlık Müdürlüğü 8 Hıfzs. Merkezi Müd. 87 Ağız Diş Sağlığı Merkezi TOPLAM 1041 İŞLETME

6 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ YILLAR İTİBARİYLE MALİ DURUMU
KURUM VE KURULUŞLARIN YILLAR İTİBARİYLE MALİ DURUMU

7 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ YILLAR İTİBARİYLE MALİ DURUMU
KURUM VE KURULUŞLARIN YILLAR İTİBARİYLE MALİ DURUMU

8 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURUM VE KURULUŞLARIN
YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU

9 2004-2009 YILLARI ARASINDA GELİR DAĞILIMI

10 2009 YILI GİDER YERLERİ DAĞILIMI

11 YILLARA GÖRE TAHAKKUK TAHSİLAT

12 MALİYE BAKANLIĞI TÜM DÖNER SERMAYELİ İŞLETME GELİRLERİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETME GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI Maliye Bakanlığı Verilerine 2007 Yılı Türkiye Geneli Tüm Döner Sermayeli Kurum İşletme Gelirleri 17 MİLYAR YTL % 37 Maliye Bakanlığı Verilerine 2008 Yılı Türkiye Geneli Tüm Döner Sermayeli Kurum İşletme Gelirleri 19,7 MİLYAR YTL % 63 % 35 % 65 Maliye Bakanlığı Verilerine 2009 Yılı Türkiye Geneli Tüm Döner Sermayeli Kurum İşletme Gelirleri 21,9 MİLYAR YTL

13 KİŞİ BAŞI HEKİME MÜRACAAT SAYISI

14 SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUN OLANLARIN ORANI

15 GELİRLER 209 Sayılı Kanun 3. Madde
Diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi ve akredite edilmesi, Atölye, tamirhane ve depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili montaj, demontaj ve proje işleri, Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetleri, Üçüncü şahıslarca yapılacak her türlü bağış ve yardımları,

16 GELİRLER 209 Sayılı Kanun 3. Madde
Muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil işleri, Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürünleri imâli ile istihsal veya imâl edilecek diğer maddeler, Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgeler, Trafik kazaları ile ilgili olarak verilecek hizmetler ile sigortalı turistlere ve yabancı hastalara verilen sağlık hizmetleri, Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri,

17 GELİRLERİN FİYATLANDIRILMASI
Maliye Bakanlığınca yayımlanan TUT, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan SUT, 3359 sayılı temel sağlık hizmetleri kanunu uyarınca Bakanlıkça belirlenen Özel tarifeye bağlı fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılır.

18 GİDERLER 209 Sayılı Kanun 3. Madde
Her Nevi Tüketim Maddeleri, Tıbbî, Cerrahî Alet, Malzeme, Cihazlar, Mefruşat ve Demirbaş Eşya Satın Alınması, Tamirat, Tadilat, İnşaat, Tıbbî Ve Fennî Tesisat İle Kamulaştırma Yaptırılması, İhtiyaç Halinde Hizmet Satın Alınması, Taşınır ve Taşınmaz Satın Alınması, İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi, Kiralanması ve Bunlara İlişkin Her Türlü Giderin Yapılması, Tamir, İmâl Atölyeleri Açılması ve Bunlara Sermaye Tahsis Edilmesi,

19 GİDERLER 209 Sayılı Kanun 3. Madde
Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin giderlerin yapılması, Fiyatlandırılan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve buna ilişkin giderlerin yapılması, Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması, Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara 500 TL’ ye kadar ödeme yapılması,

20 GENEL BÜTÇE ÖDENEĞİ İLE DEVAM EDEN YATIRIMLARA DÖNER SERMAYEDEN KAYNAK AKTARILMASI
209 Sayılı Kanun 3. Madde Genel Bütçe ödeneği ile devam etmekte olan yatırımların tamamlanması ve bir an önce hizmete açılması için, döner sermayeden kaynak aktarılarak döner sermaye gelirleri ile tamamlanması sağlanmıştır.

21 TOPLU ALIM UYGULAMASI 209 Sayılı Kanun 3. Madde
Alımlarda yeknesaklık ve tasarruf sağlamak için tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımlarının toplu olarak alım uygulaması getirilmiştir.

22 İŞLETMELER ARASI MAL VE HİZMET SATIŞI VE DEVRİ 209 Sayılı Kanun 3
İŞLETMELER ARASI MAL VE HİZMET SATIŞI VE DEVRİ 209 Sayılı Kanun 3. Madde Kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası mal ve demirbaşların, ve ihtiyacı olan başka bir kurum tarafından kullanılmak suretiyle atıl duruma düşmesi ve israf edilmesinin önlenmesi amacıyla ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devredebilmeleri, Sağlık kurum ve kuruluşlarının birbirlerinden hizmet satın alabilmeleri sağlanmıştır. Bu uygulama 2009 yılında KİK’de yapılan değişiklikle Bakanlığımız dışındaki kamu sağlık kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

23 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME
209 Sayılı Kanun 3. Madde Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilmektedirler.

24 MERKEZ PAYI UYGULAMASI
209 Sayılı Kanun 5.madde Döner Sermayeli Kurumlarımızın gelirlerinin % 4’ ü Merkeze aktarılmakta olup bu pay ile; Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapan personel ile, Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına geçilen illerde, Aile Hekimliği kapsamı dışında kalan personele ek ödeme yapılmaktadır. Yeni açılan veya mali durumu zayıf olan kurumlara ödenek aktarılmakta, Eğitim ve araştırma faaliyetleri desteklenmektedir. Ayrıca Bakanlık Merkez birimlerinin ihtiyaçları da bu paydan karşılanmaktadır.

25 DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN PERSONEL İSTİHDAMI
Maaş ve her türlü özlük hakları, Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; Döner Sermaye Kadrolarında; Adet 4/A’lı, Adet 4/B’li (Sözleşmeli) olmak üzere toplam personel istihdamı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hizmet alımı yöntemi ile (Temizlik,Yemek,Güvenlik v.b.) ’e yakın personel çalıştırılmaktadır.

26 İŞLETMELER ARASI BORÇ VE KARŞILIKSIZ KAYNAK AKTARIMI 209 Sayılı Kanun 5.madde
Döner sermayeli işletmelerin malî imkânı elverişli olanlarından, malî durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarımı sağlanmaktadır. Karşılıksız kaynak aktarımı konusunda yetki Bakanlıkta olup, borç aktarımı konusunda işletme yöneticilerine yetki devri yapılmıştır. Bu suretle işletmelerde finansal sürdürülebilirlik sağlanmıştır.

27 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
BÜTÇE İŞLEMLERİ 2008 yılından itibaren merkezî web tabanlı Bütçe programı uygulamaya konulmuş olup, işletme bütçeleri, yıl içi aktarma ve ek bütçe işlemleri elektronik ortamda yapılmakta ve takip edilmektedir. Bütçe programında, işletmelerin muhasebe programından alınan geçmiş yıl gerçekleşen gelir, gider ve yatırım tutarları , ilgili yıl ihtiyaçları ile orta vadeli program ve Bakanlık hedefleri doğrultusunda gerçekçi olarak yapılması sağlanmaktadır.

28 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
MUHASEBE İŞLEMLERİ 2004 yılına kadar her bir saymanlıkta farklı muhasebe programı kullanılırken tüm S.B. Döner Sermaye Saymanlıklarında merkezî web tabanlı Tek Düzen Muhasebe Sistemi kurulmuştur. 2005 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanan bu muhasebe programı sayesinde işletmelerin bütün mali verileri Bakanlıkça anlık olarak izlenmeye başlanmış ve daha sağlıklı, gerçekçi mali politikalar oluşturulmuştur. 2009 yılında Tek Düzen Muhasebe Sisteminin yeni versiyonunda oluşturulan raporlamalar sayesinde tüm kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve il müdürleri tarafından kurumlarının mali raporlarını anlık olarak görmeleri sağlanmıştır.

29 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
STOK TAKİP İŞLEMLERİ Stok takip işlemleri tüm işletmelerin entegre olduğu Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) ile takip edilmekte olup; Saymanlık işlemlerinde MKYS belgeleri zorunlu istenmektedir (TİF, Tüketim Cetveli, Yönetim Dönemi Cetvelleri) Anlık stok takibi yapılabilmektedir. İhtiyaç ve stok fazlası mal ve malzemelerin devri ve takibi yapılabilmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile işletmelerin stok takipleri yapılmakta iken MKYS nin kullanımı ile azami stok miktarı uygulaması başlatılmış 2010 yılı için azami stok miktarı 3 aylık ihtiyaçla sınırlandırılmıştır.

30 TDMS-MKYS PROGRAMI TAKİBİ İLE;
İşletmelerin tüm alımlarında; Neyi, Ne zaman Kimden Ne kadara, Hangi yöntemle satın aldığı bilgilerine ulaşılmaktadır. Böylece stok malzemeleri ile ilgili detaylı bilgiye daha hızlı ulaşılmış ve muhasebe kayıtları ile tutarlılığı konusunda otokontrol sağlanmış olmaktadır. Ayrıca alımlarda yaklaşık maliyetin belirlenmesinde ve ihale fiyatının oluşmasında çok önemli bir veri havuzu oluşturulmuştur.

31 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE GLOBAL BÜTÇE UYGULAMASI
1. Hizmet sunumunda fatura düzenleme yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır. Birinci Basamak Döner Sermaye İşletmelerinde 2007 yılı temmuz ayından itibaren Maliye bakanlığı ve SGK ile götürü bedel hizmet alım sözleşmesi uygulaması başlatılarak geri ödeme kurumlarına fatura tanzimi kaldırılmıştır. İkinci basamak döner sermaye işletmelerinde ise 2009 yılı başından itibaren Global Bütçe ve götürü bedel hizmet alım sözleşmesi uygulamasına geçilmiştir. 2.basamak işletmelerde Yeşil kart tedavileri dışında fatura tanzimi kaldırılmıştır. 2. Personel istihdamı ve Bürokratik İşlemler Bu uygulamalar sayesinde yaklaşık 2000 adet eleman istihdamı ile yaklaşık 700 milyon adet evrak düzenleme yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır.

32 İŞÇİ SAYISI TESPİT VE TAKİP SİSTEMİ
Hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek işçi sayısının ve ücretlerinin tespitine yönelik kriterler belirlenerek uygulamaya konulmuştur. Hangi işletmenin ne kadar işçi çalıştırabileceği, Hangi işlerde ne kadar ücret verilebileceği, Eğitim durumunun ücretlere ne oranda etki edeceği, Yüklenicilere ne kadara kadar kar oranı verilebileceği, gibi hususlar standart hale getirilmiştir.

33 İŞLETMELERDE TEDARİK YÖNTEMLERİ
Tıbbi sarf, ilaç v.b. alımların il düzeyinde yapılacak olan Çerçeve Anlaşmalarla karşılanması kararlaştırılmış ve illerde merkezi satın alma birimleri kurulmuştur. Satın alma kapasitesi yetersiz olan kurumların satın alma işlemleri il düzeyinde büyük işletmelere bağlanmıştır. Bu şekilde tıbbi malzeme ve ilaç satın alması yapan kurum sayısı 900’den 400’e düşürülmüştür.

34 BUGÜN İTİBARİYLE; Döner Sermaye Uygulaması ile Kurumlarımızın yerinden yönetimi sağlanarak ve hareket kabiliyeti artırılarak kendine yeten bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. İşletmelerimizde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış, hekime başvuru oranı ile sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranında artış sağlanmıştır.

35 Problemler 1- Yönetimsel (İşletmecilik)Problemler
2- Yapısal Problemler Mevzuat Kaynak Tahsisindeki Dengesizlikler Genel Bütçe Döner Sermaye İlişkisi 3- Fiyatlandırmadan Kaynaklanan Problemler 4- Etkin Kontrol Sisteminin Olmayışı

36 HEDEFİMİZ Gerek sağlık hizmeti sunumundaki verimliliği, kaliteyi ve etkinliği daha artırmak, gerekse Döner Sermayelerin yeniden yapılanma planı çerçevesinde hazırlanan Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısı TBMM’ye sunulmuştur.

37 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KANUNU TASARISI

38 AMAÇ ve KAPSAM Madde 1 Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği illerde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay erişilebilir, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlamak. (amaç “kâr” değil) Kanun, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneleri kapsamaktadır. (İl Sağlık Müdürlükleri ve birinci basamak sağlık kuruluşları kapsam dışıdır.)

39 KURULUŞ Madde 3 - 5 Bir ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı bütün hastaneleri kapsayan, tüzel kişiliği haiz “Hastane Birliği” kurulması düşünülmektedir. Ancak sunulan hizmetin büyüklüğüne göre Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde birden fazla birlik kurulabilmesi mümkündür. Birlik kurulmadan önce hastaneler Bakanlıkça, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda değerlendirmeye tabi tutulur ve hastanelerin ağırlıklı ortalaması yeterli olduğu takdirde birlik kurulmak üzere Bakanlar Kurulu’na teklif edilecektir. İşbirliği sağlama amacıyla, birden fazla birlik Bakanlıkça bir araya getirilerek “Birlikler Koordinatörlüğü” kurulabilir.

40 BİRLİK ŞEMASI Madde 4 KURULU YÖNETİM SEKRETER GENEL TIBBİ HİZMETLER
BAŞKANI İDARİ HİZMETLER HASTANE MALİ HİZMETLER YÖNETİCİSİ HASTANE (MÜDÜR) BAŞHEKİM YARDIMCILARI İŞLER MÜDÜRÜ İDARİ VE MALİ HİZMETLERİ MÜD. SAĞLIK BAKIM

41 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Madde 4
İl Genel Meclisi > Hukuk alanında lisans veya lisans üstü eğitim > Mali müşavir veya finans ve bankacılık sektöründen Vali > Üniversite mezunu Bakanlık > Tabip > Sağlık sektöründe tecrübe sahibi üniversite mezunu Ticaret Odası > Üniversite mezunu-yatırım ve işletme konusunda deneyimli > İl Sağlık Müdürü veya Yardımcısı

42 HASTANE SINIFLARI Madde 5
DEĞERLENDİRME KONULARI Hizmet altyapısı Organizasyon Kalite Verimlilik Hasta Memnuniyeti PUAN 100 50 HASTANE SINIFLARI A B C D E BİRLİK KURULUŞU Ağırlıklı ortalaması “C” veya üzeri olması halinde hastaneler “Birlik” haline getirilebilir

43 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ Madde 6
Mevzuat ve Bakanlık politikalarına göre performans programı hazırlamak, hedefleri belirlemek, Birlik bölgesinde hastaneler ve ünitelerinin kurulması, birleştirilmesi, kapatılması konularında Bakanlığa öneride bulunmak, Maliyeti yüksek ve/veya ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların temini, onarım, bakım yaptırma, yatırım ihtiyaçlarını belirleme gibi konularda karar almak, Birlik bölgesinde personel planlaması ve hareketlerini sağlamak, Mali konular, dava takipleri, taşınır ve taşınmazlar ile ilgili konularda nihai kararları vermek, İhale mevzuatına göre görev dağılımını sağlamak, harcama limitlerini belirlemek, Hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

44 GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREVLERİ Madde 7
Birliğin yürütme organı sıfatıyla; Mevzuat, Bakanlık politikaları ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda birliği yönetmek, Birlik tüzel kişiliğini temsil etmek, Hastaneler arasında koordinasyonu ve diğer kurumlarla işbirliğini sağlamak, Bütçe, yatırım teklifleri, personel planlaması, ihale gibi iş ve işlemleri hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak, Birlik muhasebe, bilgi-işlem, istatistik işlerini yürütmek, Birlik hizmetlerinin planlanması, etkin, verimli, kaliteli şekilde sunulması, değerlendirilmesi, denetlenmesini sağlamak

45 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ŞARTLARI Madde 8-9
Yönetim kurulu üyelerinin Devlet memuru olabilme şartlarını haiz ve alanında kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip bulunmaları gerekir. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini kendi arasından seçer. Yönetim kurulu üyeleri asli iş veya görevlerine devam ederler. Üyelik süresi 3 yıl olup, süre sonunda tekrar seçilmek mümkündür. Üyelere aylık yaklaşık yılı için 1.542,00 (+/- %20) TL huzur ücreti ve harcırah ödenir. Yönetim kurulunun sekretarya hizmetleri genel sekreterlikçe yürütülür. Ayda en az iki defa, asgari 5 üye ile toplanır, en az 4 üye ile karar alır. 237 ytl ikramiye, toplam=1663 ytl

46 SÖZLEŞMELİ PERSONEL Madde 8
HASTANE YÖNETİMİ Hastane Yöneticisi Başhekim Müdürler Başhekim Yardımcısı Müdür Yardımcısı GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Başkanlar Uzman Personel Büro Görevlileri 3 yıllık sözleşmeli Kamu görevlileri kadrolarından aylıksız izinli sayılarak yukarıdaki pozisyonlarda çalışabilir. Kamu görevlisi olmayanlar da sözleşmeli pozisyonlarda çalışabilirler ve sözleşmeleri sona erdiğinde ilişkileri kesilir.

47 SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NİTELİKLERİ Madde 8
a) Genel Sekreter, Başkanlar, Hastane Yöneticisi, Müdür ve Müdür Yardımcıları 1) Devlet memuru şartlarını haiz olmak, 2) En az 4 yıllık Sağlık bilimleri, sağlık yönetimi, hukuk, kamu yönetimi, iktisat,işletme, maliye, muhasebe, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapmak, 3) Kamu veya özel sektörde alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. b) Uzman personel (azami 20 adet) 2) Bakanlıkça belirlenen bölümlerde üniversite mezunu olmak, 3) Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak, c) Tıbbî Hizmetler Başkanı, Başhekim ve Başhekim Yardımcıları 2) Tıp ( Prof/Doç ) veya diş hekimliği/eczacılık fakültesi mezunu olmak.

48 SÖZLEŞME YETKİSİ Madde 8
Genel Sekreter Başkanlar Uzman Personel Büro Görevlileri Yönetim Kurulu Genel Sekreter teklifi Genel Sekreter Hastane Yöneticisi Genel Sekreter teklifi Yönetim Kurulu Başhekim Müdürler Genel Sekreter Hastane yöneticisinin teklifi Başhekim Yardımcısı Müdür Yardımcısı Başhekim teklifi Hastane Yöneticisi İlgili Müdür teklifi

49 SÖZLEŞME ŞARTLARI Madde 8
Sözleşme 3 yıl süreli olup, süre sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşmeler genel sekreterin gerekçeli teklifi üzerine yönetim kurulunca süresi dolmadan sona erdirilebilir. Başhekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının sözleşmeleri başhekim veya müdürün sözleşmesi sona erdiğinde bir ay sonunda kendiliğinden sona erer. Yeni yönetim kurulu veya genel sekreterin göreve başlamasından itibaren iki ay sonunda bunlar tarafından yapılan sözleşmeler kendiliğinden sona erer. Sözleşmeli personel kazanç getirici başka iş yapamaz.

50 DİĞER PERSONEL Madde 10 Diğer personel mevcut statüleri, maaş, ücret ve ek ödemeleri ile birliğe devredilir. Bakanlık ile birlik veya birlikler arasında atama ve nakil işlemleri mevcut sistemle (Planlamayı Bakanlık yapar) devam eder. Ülke düzeyinde sağlık personelinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla, birliklerde norm kadro ilke ve standartları Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve DPB’nca belirlenir. Bunlara uygun şekilde Birlikler norm kadrolarını belirler. Bakanlık personeli de, her türlü mali hakları birlik tarafından karşılanmak kaydıyla, yönetim kurulunun talebi halinde birlik kadrolarında görevlendirilebilir.

51 DENETİM Madde 11 Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Birliğin;
(E) sınıfına düşmesi, Önceki değerlendirme sonucuna göre iki sınıf birden düşmesi, Önceki değerlendirme sonucuna göre bir sınıf düşmesi, ikinci ve üçüncü değerlendirmelerde de düştüğü sınıfın üzerine çıkamaması, (D) sınıfına düşmesi durumunda ilgili eksikliklerini gidermek için verilen uygun süre içinde (C) veya üzeri sınıflara geçememesi, Yönetim kurulu değişikliği sonucunda (E) veya (D) sınıfında devralınan birliklerden, (D) sınıfındaki birliğin üçüncü değerlendirmede (C) sınıfına; (E) sınıfındaki birliğin de ikinci değerlendirmede (D); üçüncü değerlendirmede de (C) sınıfına çıkamaması hallerinde; Bakanlıkça yönetim kurulunun görevine son verilerek iki ay içinde yenisi oluşturulur.

52 DENETİM Madde 11 Birliklerin idari ve teknik denetimi Bakanlıkça, mali denetimi Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca, dış denetimi ise Sayıştay'ca yapılır. Bakanlık bağımsız denetim kuruluşlarından denetim hizmeti satın alabilir. Birliklerin görevlerini ciddi şekilde aksatması ve bu durumun halkın sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilemesi halinde Bakanlık yönetim kurulunu feshederek yerine geçici yönetim kurulu oluşturabilir. Altı ay içerisinde de yeni yönetim kurulu oluşturulur.

53 MALİ HÜKÜMLER Madde 12-13 Birlikler kamu ihale, harcırah ve taşıt mevzuatına tabidir. Kamu mali yönetimi mevzuatına ise tâbi değildir. Gelir ve giderleri döner sermaye mevzuatına paralel düzenlenmiştir. Ancak tüzel kişilikleri olması ve kamu mali yönetimi dışında bulunması nedeniyle; Kendi adına taşınmaz edinebilir, satabilir, kiraya verilebilir, Kendi muhasebe birimleri olur, Birlik faaliyetleri ile ilgili diğer gelir/giderlere yönetim kurulları karar verir, Bütçelerini yönetim kurulu onaylar, Bakanlıklara bilgi verir. Hizmetleri veya taşınırları birbirlerinden veya Bakanlık kurumlarından ücreti mukabili temin etmek, birlikler olarak toplu alım yapmak, birbirlerine hibe veya borç vermek gibi yetkileri vardır. Birlik personelinin giderleri birlik bütçesinden ödenir. Birliklerden Hazine ve SHÇEK kesintisi yapılmaz. Bakanlıktan devredilen personelin ücretleri 5 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amacıyla tahsil ettikleri tutarın %5’ini Bakanlık merkez hesabına aktarırlar.

54 GEÇİŞ HÜKÜMLERİ Birlik statüsüne geçişi düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında, birliğe devredilen taşınır, taşınmaz, taşıt, sermaye ve personel belirtilir. Birliğe dönüştürülen hastanelerde asaleten baştabip, baştabip yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ve başhemşire olarak görev yapanların mali hakları korunur, görevleri sona erer. İkinci görev, vekalet, görevlendirme suretiyle bu unvanlarda çalışanlar ise asli görevlerine dönerler. Maliye Bakanlığı Saymanlık personeli 5 yıla kadar görevlerine devam edebilir..

55 Strateji Geliştirme Başkanı e-mail: atasever@saglik.gov.tr
TEŞEKKÜRLER… Memet ATASEVER Strateji Geliştirme Başkanı Tlf :


"STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları