Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM H İ ZMETLER İ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM H İ ZMETLER İ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM H İ ZMETLER İ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.1. Sistemin monte edilip işler hale getirilmesinden, gerekli yazılımların tümünün bilgisayar sistemine yüklenip kullanıma hazır hale getirilmesinden ve Satıcı’nın bu durumu resmen Alıcı’ya bildirmesinden sonra Muayene Komisyonu bir denetleme yapacaktır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.2. Şartnamede tanımlı sistem yazılımlarının tedarik edilmiş olması, yazılım temel işlevlerinin geliştirilmiş olması şartları, kesin kabulde aranacak şartlardandır. Satıcıya yapılacak ödemeler bu çerçevede de ğ erlendirilecektir. Uygulama yazılımının di ğ er fonksiyonlarının tümüyle devreye alınması Satıcı ve Alıcı’nın mutabık kalaca ğ ı iş planına göre gerçekleştirilecektir. Bu prosedür için önerilen süre en az 1(bir) ay olup hiçbir surette 12(oniki) ayı geçemez. Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımlarda aylık hak edişler, Alıcı’nın ihtiyaçlarına uygun asgari gerekler yerine getirilmek ve o aya ait faturalama işlemleri tamamlanmış olmak şartıyla ödenebilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.3. Muayene Komisyonu teknik şartnameye verilen firma teklifini, sistem ile VTYS’nin ilgili dokümanlarını inceleyerek, Alıcı ve Satıcı tarafından belirlenen ortak komisyonun hazırladı ğ ı test programları ile muayene işlemlerini Satıcı ile birlikte yapabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.4. Tüm sistemin en yüklü biçimde çalıştı ğ ı durumda (bütün iş istasyonları çalışırken) iş yo ğ unlu ğ unun fazla oldu ğ u hasta kayıt ve kabul, laboratuar gibi birimlerde yalnızca bir tek kayda erişim gerektiren herhangi bir sorgu işleminin tamamlanması için 4 saniyeden fazla süre gerekmemelidir(Tüm veri tabanının sorgulandı ğ ı istatistik işlemleri hariç). Uygulama geliştirme yazılımlarının, Veri Tabanı Yönetim Sisteminin, a ğ altyapısının ve kullanılmakta olan donanım elemanlarının performansı gözlenecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.5. Sistemden üretilebilecek tüm rapor, çıktı ve faturaların kusursuz olarak üretilip üretilmedi ğ i test edilecek, veri ve bilgi tutarlılı ğ ı konusunda çapraz kontroller yapılacaktır. 10.6. Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda Satıcı tarafından tasarlanan sitemin çalışması denetlenecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.7. Projenin kesin kabulü aşamasında hasta kayıt/kontrol, istek giriş, raporlama işlevlerinin Alıcı için uyarlanmış ve devreye girmiş olması şartı aranacaktır. 10.8. Kontrol, muayene ve testler teknik heyetin gözetiminde sistemin kuruldu ğ u mahalde bilfiil icra ettirilecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 10.9. İ stekliler, teklif ettikleri çözümlerin performans kriterlerini önceden belirleyecek ve teklif ile birlikte vereceklerdir. Belirlenen bu performans kriterleri teklif edilen çözümlerin kuruluş sonrasında genel kabulü için kullanılabilir nitelikte olacaktır. İ stekliler, teklif ettikleri çözümleri için belirlemiş oldukları bu performans kriterlerine uygunlu ğ u sa ğ lamakla yükümlü olup, bunları sa ğ ladıkları tespit edildikten sonra kesin kabul yapılır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 11. BAKIM ONARIM H İ ZMETLER İ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 11. BAKIM ONARIM H İ ZMETLER İ 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR (Teklif edilecek çözümler için aşa ğ ıda belirtilen teknik destek ve hizmet seviyelerine benzer bir seviyelendirme/gruplandırma sistemi geliştirilebilir.) Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.1. Seviye 1: Önerilen çözümde, Yüklenicinin sorumlulu ğ unda olan ürünlerde (Yazılım, Donanım) oluşan problem kurumun genelini çalışamaz duruma getiriyorsa; 1 Saat’te müdahale ve takip eden 1 Saat’te çözüm garantisi verilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.2. Seviye 2: Önerilen çözümde (Yazılım, Donanım) oluşan problem kurumun bir kısmını çalışamaz duruma getiriyorsa; 2 Saat’te müdahale ve takip eden 2 Saat’te çözüm garantisi verilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.3. Seviye 3: Önerilen çözümde (Yazılım, Donanım,..) oluşan problem kurumun genel çalışmasını etkilemiyor fakat bazı fonksiyonları yerine getiremiyorsa; 4 Saat’te müdahale ve ertesi gün sonuna kadar çözüm garantisi verilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.4. Seviye 4: Önerilen çözümde (Yazılım, Donanım,..) Kesin Kabul’den sonra kullanıcı ihtiyaçları, istekleri ve önerileri kurum tarafından belirlenen ve kurum adına sistem sorumlusu olarak çalışan personelin onayıyla Satıcı’ya bildirilir. En geç ertesi iş günü Satıcı geri bildirim yapar ve bu iste ğ i hangi sürede karşılayabilece ğ ini Alıcı’ya bildirir. Uygulama ve uyarlama işlemleri, tebligattan itibaren bir aylık süreyi geçmeyecek şekilde idarece belirlenir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.5. Satıcı’lar Alıcı’nın bulundu ğ u yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait kişisel iletişim bilgilerini bildirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.6. Teklif edilen çözümlerde oluşacak problemlerin destek merkezlerine nasıl bildirilece ğ i bunun için kurulmuş veya kurulacak destek organizasyonun yapısı (çalışma saatleri, destek eleman sayısı,...) açıklanmalıdır. Bildirilen problemlerin Alıcı tarafından takip edilip edilemedi ğ i ve geri bildirimlerin nasıl yapıldı ğ ı açıklanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR 11.1.7. Garanti veya sözleşme kapsamında ve garanti sonrası Bakım, destek, güncelleme ve e ğ itim hizmetleri kapsamında yer alması gereken işlerden bazıları şunlardır: Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR a. Elektronik veri aktarımı yapabilecek tanı ve tedavi amaçlı cihazların sisteme entegrasyonu, b. Hastanede uygulamaya konacak sıramatik, KIOSK, Bilgilendirme Ekranları vb. uygulamaların sisteme entegrasyonu (yeni donanım, malzeme ve lisans ücretleri Alıcı’ya aittir), Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR c. Sistemi ilgilendiren mevzuat ve üst kurum talepleri, d. Verilen hizmetin kalite ve hızını artıracak di ğ er uygulamalar, Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 11.1. GENEL KOŞULLAR VE TANIMLAR e. Sistem güvenli ğ i için Antivirus yazılımı, Firewall, IDS (saldırı tespiti),VPN ba ğ lantı imkanı sunan donanım ve yazılım bileşenlerinin işletilmesi ve güncellenmesi (lisans bedelleri Alıcı’ya ait), f. Hastane web sitesi. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 11.2. DONANIM Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 11.2. DONANIM Satıcı, yedek parça ve donanım tedariki Alıcıya ait olmak üzere hastaneye ait olup garanti kapsamı dışındaki donanım ve network ürünleri için servis ve bakım sırasında en az şu işlemleri yapmalıdır: Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 11.2. DONANIM 11.2.1. Ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar (laser yazıcılar, barkod yazıcılar, vb) yedekleme üniteleri, barkod okuyucular, kablolar, tüm network cihazları vb. aygıtların koruyucu bakımın yapılması. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi25

26 11.2. DONANIM 11.2.2. Arızalı parçaların de ğ iştirilmesi işi. 11.2.3. (Bedeli ödenmek kaydıyla) Sistemin kurulma yerinden başka bir yere nakli ve böyle bir nakil sırasında do ğ abilecek arızaların giderilmesi. 11.2.4. Alıcı ve Satıcının kabulü halinde sistemde de ğ işiklik yapılması. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi26

27 11.2. DONANIM 11.2.5. Hizmet alımı metoduyla tedarik edilen ve mülkiyeti Satıcıya ait olan bütün donanım ürünlerinin parça dahil her tür bakım, onarım ve arızası halinde yenisiyle de ğ iştirilmesinden do ğ an maliyetler sözleşme süresince yine satıcıya aittir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi27

28 11.3. YAZILIM Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi28

29 11.3. YAZILIM 11.3.1. Mal alımlarında Garanti süresi ya da bakım sözleşmesi süresince, hizmet alımlarında sözleşme süresi içerisinde olmak üzere, Satıcı programa teknik destek hizmetini ücretsiz olarak verecektir. Ayrıca Satıcı, kendisine ait uygulama yazılımları haricindeki di ğ er yazılımlarda da meydana gelebilecek hatalar için sözleşme süresince destek vermekle sorumludur. İ htiyaç duyulabilecek lisans bedelleri Alıcı’ya aittir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi29

30 11.3. YAZILIM Aşa ğ ıdaki konular teknik destek kapsamındadır. Ancak gerekli olabilecek donanım, yazılım ve sarf malzemeler Alıcı tarafından tedarik edilecektir: 11.3.2. Manyetik ortamda meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda yüklenebilmesi için tüm yazılım bileşenlerinin yeterli sayıda kopyalarının Alıcı’ya verilmiş olması. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi30

31 11.3. YAZILIM 11.3.3. Meydana gelebilecek her türlü yeni versiyon de ğ işikliklerinin ve dokümantasyonunun garanti kapsamı içerisinde ve zamanında Alıcı’ya verilmiş olması. 11.3.4. Yedekleme işlemi yapılması ve yedekleme ürünlerinin periyodik olarak hastaneye verilmesi. 11.3.5. Network üzerinde işletilmesi teknik olarak olası olan di ğ er yazılımların siteme entegrasyonu. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi31

32 11.4. KORUYUCU BAKIM Satıcı her ayın ilk haftası, sistem test uygulamalarını çalıştırarak sistemi kontrol etmelidir. Bu çalışma için her iki tarafın da kabul edece ğ i belirli zamanlar tespit edilecek, bakım sırasında elektromekanik üniteler temizlenip, gerekli ayarlar yapılacaktır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi32

33 11.5. BAKIM ONARIMDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi33

34 11.5. BAKIM ONARIMDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ 11.5.1. Alıcı, Satıcı’nın kuraca ğ ı yazılımlar için network altyapısı, elektrik altyapısı, bina yerleşim planını önceden hazırlamalıdır. Bilgi deste ğ i ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayarın ve personelin çalışması için gerekli araç gereç ve mekanı tahsis etme yükümlülü ğ ü Alıcı’ya aittir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi34

35 11.5. BAKIM ONARIMDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ 11.5.2. Yazıcılar için gerekli olan şerit, kartuş, ka ğ ıt, basılı evrak, fatura vb. sarf malzemesi kapsamında olanlar, Alıcı tarafından ihtiyaç duyuldukça asgari stok seviyeleri de dikkate alınarak karşılanır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi35

36 12. GARANT İ KOŞULLARI Önemi sebebiyle burada da vurgulanmasında yarar görülmüş olup sistemin sa ğ lıklı ve 24 saat boyunca kesintisiz işletilmesinden tek muhatabın sorumlu olaca ğ ı bir yapı tasarlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi36

37 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.1. Hastanede yeni (garantili) ve eski (garanti dışı) bilgisayar ve çevre birimleri bulunabilir. Garanti dışı ürünlerden kullanılabilir durumda olanları de ğ erlendirilmelidir. 12.1.2. Alıcı’nın yeni aldı ğ ı donanımların Garanti Belgeleri Satıcı’ya ibraz edilir ve Satıcı, garanti kapsamındaki ürünlerin periyodik bakım ve arızalarının takibini de Alıcı adına yürütür. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi37

38 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.3. Garanti ya da hizmet alımlarında sözleşme kapsamındaki ürünlerin arızaları Satıcısı tarafından garanti şartları dahilinde giderilmelidir. 12.1.4. Donanım arızaları için de Satıcı tarafından tasarlanıp Alıcı tarafından onaylanan arıza/hata/istek bildirim - geri bildirim sistemi kurulmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi38

39 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.5. Satıcı, arıza bildiriminin yapıldı ğ ı anda uzaktan erişim yöntemleriyle hatayı çözümlemeye çalışabilir. Ancak arızanın giderilmesinde tanımlanan Seviye ve süreler geçerli olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi39

40 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.6. Satıcı, bildirim yapılmasına ra ğ men kusur(lar)ı gidermek üzere arıza ça ğ rısına belirtilen süreler içerisinde müdahale etmezse Alıcı, Sözleşme çerçevesinde Satıcı karşısında başvurabilece ğ i di ğ er bütün hakları saklı kalmak kaydıyla ve bütün masraf ve riski Satıcı’ya ait olarak, gerekli düzeltme işlemlerine başvurabilir. Böylece tahakkuk edecek masraflar varsa öncelikle hak edişlerinden şayet karşılamıyorsa Satıcı’nın kesin teminatından tahsil edilir. Kesin teminatın tazmin için yetersiz oldu ğ u durumlarda di ğ er yasal haklar kullanılır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi40

41 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.7. Garanti süresince işçilik, ulaştırma, vergi, sigorta, S.S.K. vb. her tür gider Satıcı tarafından karşılanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi41

42 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.8. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Bilgi İ şlem Daire Başkanlı ğ ı tarafından her yıl güncellenerek yayınlanan Bilgisayar, Çevre Birimleri, A ğ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu’ndan faydalanılarak, en az yukarıdaki bilgileri içeren bir doküman hazırlanıp mevcut donanım ve yazılım ile uyumlu, güncel bir konfigürasyon istenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi42

43 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.9. Yeni alınacak donanım ürünleri Donanım Garantisi başlı ğ ı altında anılan maddeleri tümüyle karşılamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi43

44 12.1. DONANIM GARANT İ S İ 12.1.10. Donanım ürünlerinin ço ğ unlukla yabancı para birimleri ile işlem görmesi ve hızlı gelişen donanım teknolojilerinin fiyatlarda önemli ölçüde de ğ işkenlik oluşturması gibi sebeplerle teklif fiyatlarının ne kadar süre ile geçerlili ğ ini koruyaca ğ ı teklifte yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi44

45 12.2. YEDEK PARÇALAR 12.2.1. (Satıcı, Alıcı’nın sistemleri için gerekli önemli yedek parçaları kendi bürolarında/stoklarında bulundurmalıdır. Örne ğ in; 2005 yılı teknolojisine sahip bir bilgisayara ait yedek parçalar en az 2008 yılı sonuna kadar sa ğ lanmalıdır.) Ürünün piyasaya sunulma tarihine göre Ortalama 3(üç) yıllık bir yedek parça deste ğ i sa ğ lanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi45

46 12.2. YEDEK PARÇALAR 12.2.2. Sistemdeki arıza; yurt içinden temin edilebilen parçalar için aynı gün; yurt dışından bir parça getirmeyi gerektiren durumlarda en geç 5(beş) iş günü içerisinde giderilmelidir. 12.2.3. Sistemden çıkarılan veya de ğ iştirilen bütün parçalar, Alıcı’nın malıdır. De ğ iştirilen parçaların eskisi Alıcı’ya teslim edilmelidir. De ğ iştirilmesi gereken parçalar, orijinal yedek parçalar ile, bu mümkün de ğ ilse muadili olan yeni parçalar ile de ğ iştirilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi46

47 12.3. YAZILIM GARANT İ S İ 12.3.1. VTYS, İ şletim Sistemleri, Ofis paketleri ve Uygulama Yazılımının garanti süresi en az 1 (bir) yıl olmalıdır. Güncellemeler bu garanti kapsamında yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi47

48 12.3. YAZILIM GARANT İ S İ 12.3.2. Satıcı, sonradan ortaya çıkabilecek ileri güvenlik önlemleri için güvenlikle ilgili çözüm alternatiflerini yaklaşık maliyetleriyle birlikte alıcıya bildirir ve maliyet/fayda oranına göre en uygun çözüme Alıcı ve Satıcı birlikte karar verebilir. Nihai karar Alıcı’ya aittir. Alınması gerekli önlemlere ait özel maliyetler Alıcı tarafından ayrıca karşılanmalıdır. 12.3.3. Hizmet alımlarında; Sistemin tümünün aralıksız 8 saatten fazla çalışmadı ğ ı durumlarda Satıcı’nın o aya ait hak edişi ödenmez teminat Alıcı hesabına gelir kaydedilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi48

49 13. EK L İ SANSLAR VE YAZILIMIN GÜNCELLENMES İ 13.1. Sistem kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak VTYS, İ şletim Sistemi, Kod Sistemleri, A ğ Yönetim Yazılımları, Güvenlik Yazılımları, Ofis paketleri vb. yazılımların lisansları; Alıcı’nın uygun görmesi halinde başka bir Satıcı’dan da alınabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi49

50 13. EK L İ SANSLAR VE YAZILIMIN GÜNCELLENMES İ 13.2. Satıcı, yazılım üzerinde yaptı ğ ı köklü de ğ işikliklerin tümünü Alıcı’nın onayını almak suretiyle uygulamaya koymalıdır. Güncellemeler hakkında tüm kullanıcılar bilgilendirilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi50

51 13. EK L İ SANSLAR VE YAZILIMIN GÜNCELLENMES İ 13.3. Bu ihale ile yeni satın alınan yazılımların ( İ şletim sistemleri, VTYS, güvenlik yazılımları ve uygulama yazılımı dahil tüm yazılımların) versiyon artırımı ve güncellemeler garanti süresince sözleşme kapsamındadır. Garanti süreci sonrasında Alıcı kararıyla versiyon de ğ işikli ğ i yapılır. Hastane otomasyon işinin hizmet alımı yoluyla gördürüldü ğ ü durumlarda bu işlerin tümü sözleşme kapsamında olup sözleşme süresi sonuna kadar ek ücret talep edilmez. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi51

52 14. OLA Ğ ANÜSTÜ DURUMLAR İ stekliler ola ğ anüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile süreklili ğ ini sa ğ layacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılaca ğ ına dair planlarını ayrıca belirtmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi52

53 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi53

54 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI Yeni bir düzenleme yapılana dek aşa ğ ıdaki maddeler dikkate alınmalıdır: 15.1. Uygulama yazılımının Server ve Client kurulumu için gerekli yazılım uygun bir medya ile kuruma teslim edilmelidir. Programların donanımlara aktarılmasına dair tüm kolaylıklar sa ğ lanmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi54

55 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI 15.2. Lisans bedeli ödenmiş olan yazılım ve veri tabanı uygulamaların kullanım hakkı Alıcı’nındır. 15.3. Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı’nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse, Satıcı bu verileri alıcının istedi ğ i formatta vermek zorundadır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi55

56 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI 15.4. Alıcı, yazılımı kendi personeline kullandıraca ğ ı gibi kurum dışından yapaca ğ ı hizmet alımı ile hastanede çalışacak personele de kullandırabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi56

57 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI 15.5. Alıcı’nın bilgisayar programının yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, işletilmesi veya depolanması fiillerini ifa etti ğ i sırada, bilgisayar programının herhangi bir ögesi altında yatan düşünce ve ilkeleri belirlemek amacı ile programın işleyişini gözlemlemesi, tetkik etmesi ve sınaması serbesttir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi57

58 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI 15.6. Program; normal yararlanma ile çelişen, Satıcı’nın meşru yararlarına müdahale eder şekilde alınma amacı dışında, makul olmayan bir sebeple kullanılamaz. 15.7. Anlaşmazlı ğ a düşülmesi ve/veya aciliyet arz eden durumlarda hastane idaresi kendisine kapalı zarf içinde teslim edilen şifreleri veya kodları yazılıma müdahale etmek amacıyla kullanabilir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi58

59 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI 15.8. Satıcı’nın sektörden çekilmiş ya da yasaklanmış olması durumunda lisans bedeli ödenmiş olan yazılımların amacına uygun olarak kullanımına devam edilebilmesi ve sistemin idamesi için Satıcı açık, anlaşılır ve uygulanabilir bir çözüm önerisini Teklif ekinde sunmalıdır. Bu çözüm önerisi, olmazsa olmaz koşullardan biridir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi59

60 15. YAZILIM L İ SANS VE KULLANIM HAKLARI 15.9. Yazılımlara ilişkin tüm kullanım ve sistem kitapçıkları, üzerinde saklandı ğ ı medya ile birlikte (CD, DVD, disket, tape kartuşu, vb.) Alıcı’ya verilmelidir. 15.10. Tüm kullanım hakları, isimlerin de ğ işmesi durumunda aynen geçerli olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi60

61 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi61


"Hastane Otomasyonu Modülleri 10. KONTROL VE MUAYENE METODLARI 11. BAKIM ONARIM H İ ZMETLER İ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları