Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI"— Sunum transkripti:

1 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
Bireysel İş Hukuku İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

2 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
Çalışma Belgesi verme yükümlülüğü İbraname verilme yükümlülüğü Rekabet yasağı yükümlülüğü Kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü

3 Çalışma Belgesi Verme Yükümlülüğü
İş K. m. 28 – «Basit çalışma belgesi» «İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. / Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır». Bonservis – Nitelikli çalışma belgesi İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, hizmet belgesinde onun iş görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilir. Hizmet belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir.

4 İbraname (TBK 420) İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.

5 İbraname İbraname ancak geçmişte doğmuş alacaklar için düzenlenebilir.
İş sözleşmesinin sona ermesinden önce düzenlenen ibranameler geçersizdir. İbraname ancak geçmişte doğmuş alacaklar için düzenlenebilir. İbraname dar yoruma tabi tutulur. Açıkça ibraname niteliği taşımayan belgeler makbuz hükmündedir. İbra edilecek alacakların tek tek sayılması gerekmektedir (Yargıtay).

6 Kıdem Tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu m. 14
Kıdem Tazminatına Hak Kazanmanın Şartları • İş Kanunu kapsamında çalışmış olmak, • Hizmet sözleşmesinin süresinin bir yılı geçmesi ve • Kanunda öngörülen fesih hallerinden birinin ya da işçinin ölümü ile sözleşmenin sona ermiş olması gerekmektedir.

7 İş Kanununa Tabi Olma İşçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için öncelikle iş kanunlarına tabi bir işçi olması gerekmektedir (İş K. m.14; Den. İş. K. m. 20; Bas. İş. K. m. 6) Süreksiz bir işte (İş K. m. 10) veya İş. K. m. 4’te sayılı işlerde çalışan işçiler, kıdem tazminatından faydalanamayacaktır.

8 Kıdem Tazminatına Hak Kazandırma Halleri
İş Sözleşmesinin Kanunda Öngörülen Hallerden Biriyle Sona Ermesi Kıdem tazminatının talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir. Bu yüzden iş sözleşmesinin sona ermediği veya sona ermiş sayılmadığı durumlarda kıdem tazminatı talep edilemeyecektir. İş sözleşmesi tarafların anlaşması, sözleşmede öngörülen sürenin bitmesi veya sürekli imkânsızlık gibi sebeplerle de sona erebilir. Fakat iş sözleşmesinin ne ikale yoluyla ne de işçinin kendi isteği ile işten ayrılması ne de sürenin bitmesi gibi sebeplerle sona erdiği hallerde kıdem tazminatı istenemeyecektir. Çünkü bu sebepler kanunda öngörülen fesih halleri değildir. Kıdem tazminatına hak kazandıran sona erme halleri sınırlı sayıda olup, aksine yapılan anlaşmalar da geçersizdir.

9 Sözleşmenin İşveren Tarafından M. 25/b
Sözleşmenin İşveren Tarafından M. 25/b. II’de Gösterilen Nedenler Dışında Feshi İş K.m.14/I’ e göre “Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin işveren tarafından bu kanunun 25 inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında… feshedilmesi” halinde kıdem tazminatı hakkı doğacaktır. Buna göre iş sözleşmesi işveren tarafından aşağıda belirtilen sebeplerle feshedildiği takdirde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır; • İşveren tarafından İş Kanunu m. 17’ye göre süreli fesih hallerinde • İşveren tarafından İş Kanunu m. 25/b.I’e göre sağlık nedenleri ile derhal fesih hallerinde • İşveren tarafından İş Kanunu m. 25/b.II’e göre zorlayıcı nedenlerle derhal fesih halinde • İşveren tarafından İş Kanunu m. 25/b.IV’e göre tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle derhal fesih hallerinde.

10 Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshi
İş Kanunu m 17’ye göre iş sözleşmesini süreli fesih yoluyla fesheden, yani istifa eden işçi kıdem tazminatı isteyemez. İş Sözleşmesinin İş K. m. 24 Uyarınca Feshi: İş sözleşmesi işçi tarafından İş Kanunu m. 24’te sayılan nedenlerden biriyle feshedilirse kıdem tazminatı hakkı doğacaktır (1475 s. İş K. m.14/I, b.2). Sözleşmenin Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle Feshi: İşçinin, iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğacaktır (1475 s. İş Kanunu m. 14/I, b.3). Sözleşmenin Yaşlılık, Emeklilik veya Malullük Aylığı yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla Feshi: İşçinin iş sözleşmesini, bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshetmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar (1475 s. İş Kanunu m. 14/I, b.4). İşçi, aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını belgelemiş olmalıdır (1475 s. İş Kanunu m. 17/IV).

11 506 s. Kanunun (5510 s. Kanun) Yaş Dışındaki Yaşlılık Aylığı Koşullarını Dolduran veya Bu Kanunun Geçici Hükümlerine Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçinin Kendi İsteğiyle İşten Ayrılması: 506 s. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ve geçici 81' inci maddesi uyarınca yaşlılık aylığı (emeklilik) için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları tamamlamış olup da yalnızca yaş şartının dolmasını bekleyen işçiler, bu süreyi çalışmadan geçirmek istedikleri takdirde iş sözleşmelerini bu nedenle 1475/14. madde uyarınca feshederek kıdem tazminatına hak kazanacaklardır.

12 Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshi: 1475 s
Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshi: 1475 s. İş Kanunu m.14/I ‘e eklenen hükme göre “kadının, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi” kıdem tazminatına hak kazandıran bir hal olarak kabul edilmiştir.

13 Sözleşmenin İşçinin Ölümü Nedeniyle Son Bulması
İş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar (1475 s. İş Kanunu m. 14/I). İş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi halinde, diğer koşulları da mevcutsa kıdem tazminatı işçinin kanuni mirasçılarına ödenecektir (1475 s. İş Kanunu m.14/XIV). Görüldüğü üzere kanunda işçinin ölümü olgusu üzerinde durulmuş herhangi bir nedenden söz edilmemiştir.

14 Kıdem Tazminatına Hak Kazandırmayan Haller
Hizmet akdinin kıdem tazminatına imkan vermeyen son bulma halleri, • Sözleşme süresinin dolması • Tarafların anlaşması (İkale) • Akdin geçersizlikle son bulması • Akdin feshi: İşçinin feshi; işçinin istifası ve akdin işçi tarafından haksız feshi İşverenin feshi; ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller nedeniyle feshi.

15 İşçinin Asgari Bir Kıdeminin Olması
Kıdem Şartı «işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir» 1 yıllık süre, işçinin çalışmaya başladığı günden itibaren geçecek 365 günlük süreyi ifade eder. Kıdemin başlangıcı: fiilen çalışmaya başladığı, çalışmaya başlamış sayıldığı süre, Kıdemin sona erdiği tarih: iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. bir yıllık süre fiilen çalışılan değil, işçinin istirahat, izin ve diğer haller gibi iş sözleşmesinin askıda kaldığı bütün halleri kapsar.

16 Kıdemin Başlangıcı ve Sonu:
Kıdemin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı değil, işçinin işe başladığı tarihtir. Kıdem süresinin sonu ise sözleşmenin sona erdiği tarih olacaktır. / İş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi halinde ise, kıdemin sonu, işçinin ölüm tarihi olacaktır.

17 Kıdemi Oluşturan Çalışma Sürelerinin Toplanması
Aynı İşverenin Yanında Geçen Aralıklı Çalışmaların Toplanması: 1475 s. İş Kanunu m. 14/II’ye göre “İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır”. Ayrıca 1475 s. İş Kanunu m. 14/V’te “kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz” denilmiştir.

18 İşyerinin Devri Veya İntikali Halinde Çalışma Sürelerinin Toplamı
1475 s. İş Kanunu m.14/II’ye göre “İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır tarihinden evvel işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur”.

19 Kamu Kuruluşlarında Çalışma Halinde Çalışma Sürelerinin Toplanması
İşçilikte Geçirilen Süreler: 1475 s. İş Kanunu m. 14/IV’e göre “T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir”. 1475 s. İş Kanunu m.14/V’e göre de “Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz”.

20 4857 Sayılı İş Kanununun Kapsamına İlk Defa Girenlerin Çalışma Süreleri
4857 s. İş Kanunu geçici m. 4/II’ye göre “ilk defa bu Kanunun kapsamına girenlerin kıdem tazminatı hakları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar”.

21 KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI
HER TAM YIL İÇİN 30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT ÖDENMESİ Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiye işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen yıl için otuz günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. İşçiye bir yıldan artan süreler için ise aynı oran üzerinden ödeme yapılır (1475 s. İş Kanunu m.14/I). Her tam yıl için öngörülen otuz günlük süre iş sözleşmeleri ile artırılabilir BİR YILDAN ARTAN SÜRELER İÇİN ORAN ÜZERİNDEN TAZMİNAT ÖDENMESİ İşçiye bir yıldan artan süreler için ise aynı oran üzerinden ödeme yapılır (1475 s. İş Kanunu m.14/I).

22 KIDEM TAZMİNATINDA ESAS ALINACAK ÜCRET
Kıdem tazminatının hesabına baz alınacak ücret işçinin "bir günlük" "son ücreti"dir (1475 s. İş Kanunu m. 14/IX). 1475 s. İş Kanunu m. 14/X’a göre “Son bir yıl içinde işçinin ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır”. Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacak son ücret brüt ücret olacaktır. Yani vergi, sigorta primi gibi kesintiler yapılmamış hali ile olan ücrettir. Kıdem tazminatının hesabında esas alınacak ücret geniş anlamda ücrettir . “bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur” (1475 s. İş Kanunu m. 14/XI)

23 KIDEM TAZMİNATININ TABANI VE TAVANI
Her tam yıl için öngörülen otuz günlük ücret tutarı, kıdem tazminatının tabanını oluşturmaktadır. 1475 s. İş Kanunu m.14/XIII’e göre “Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akidleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez”. T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA TABİ OLARAK GEÇEN ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN KIDEM TAZMİNATI MİKTARI 1475 s. İş Kanunu m. 14/VI’ya göre “Ancak, bu tazminatın T.C Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz”.

24 Aynı Kıdem Süresi İçin Bir Defadan Fazla Kıdem Tazminatı Ödenemeyeceği
1475 s. İş Kanunu m. 14/VIII’e göre “Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez”.

25 KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU
Kıdem tazminatının alacaklısı işçidir. İşçinin ölümü halinde ise mirasçılarına kıdem tazminatı ödenecektir. Ölüm halinde kıdem tazminatına hak kazanan mirasçılar ise sadece “kanuni mirasçılar”dır KIDEM TAZMİNATININ BORÇLUSU Kıdem tazminatının borçlusu, işçinin hizmet sözleşmesiyle bağlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişi yani “işveren”dir. İşveren özel hukuk tüzel kişisi olabileceği gibi kamu hukuku tüzel kişisi de olabilir . tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından devralan ve devreden işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden işverenin bu sorumluğu işçiyi çalıştırdığı sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

26 tarihinden evvel işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur (1475 s. İş Kanunu m.14/II). İşverenin bu sorumluluğu kural olarak kişiseldir. Bu sebeple kıdem tazminatından doğan sorumluluğunu şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez (1745 s. İş Kanunu m.14/XV).

27 Bazı Kamu Kurumlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı ( m. 112)
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

28 Aynı kamu kuruluşunda + Farklı alt işverenler
a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,

29 Farklı kamu kuruluşunda + aynı alt işveren yanında
b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,

30 Son kamu işvereninin rücu hakkı
İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.

31 Kamu işyerinden çıktıktan sonra aynı alt işverende iş sözleşmesi sona eren
Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır.

32 Kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin yenilikler
Kıdem tazminatı işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.

33 Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Ve Gecikme Faizi
ZAMANAŞIMI 10 yıllık zamanaşımına GECİKME FAİZİ 1475 s. İş Kanunu m.14/XI: “Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder”.

34 KIDEM TAZMİNATI FONU 1475 s. İş Kanunu m.14/XVI – XVII’ye göre “İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir”. 4857 s. İş Kanunu geçici 6. maddeye göre “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır” .

35 İbraname


"İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları