Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE KOORDİNATÖRLERİ EĞİTİMİ Tunceli Valiliği SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel : 213 33 81 Faks : 213 33 07

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE KOORDİNATÖRLERİ EĞİTİMİ Tunceli Valiliği SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel : 213 33 81 Faks : 213 33 07"— Sunum transkripti:

1 PROJE KOORDİNATÖRLERİ EĞİTİMİ Tunceli Valiliği SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel : 213 33 81 Faks : 213 33 07 e-mail: projectcenter@planlama.gov.tr

2 Bundan sonra ne yapacağım ???

3 Başvuruların Alınması 15 Şubat - 15 Mart Valilik Değerlendirmesi 16 Mart - 15 Nisan Bakanlık Değerlendirmesi 16 Nisan - 05 Temmuz Sözleşmelerin İmzalanması 08 Temmuz - 20 Temmuz 1. TOPLANTI 2. TOPLANTI SODES’ in Yıllık Döngüsü

4 SUNU AKIŞI  2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları  Görünürlük Kuralları  Bakanlıkça Yapılan Revizeler  Projelerinizden Sorumlu Proje Uzmanı   SODES-BİS

5 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları

6 Ek-1: Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kurallar (SODES Proje Koordinasyon Birimi ile ilgilidir) Ek-2: SODES Finansman Sözleşmesi Ek-3: Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri (SODES Proje Koordinasyon Birimi ile ilgilidir) Ek-4: Sivil Toplum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci Ek-5: Görünürlük SODES’ in Yasal Dayanağı 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları

7

8

9

10  Valiliğimizle SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak  Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırmak, ve hesap bilgilerini resmi yazıyla SODES Proje Koordinasyon Ofisine bildirmek  Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak Madde 11: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

11  Proje ihale ilanlarını Valilik internet sitesinde yayınlamak  Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini Valiliğimize bildirmek  Eğitmenlerin yeterlilik belgesini (diploma veya sertifika) projenin başlangıcında Valiliğe bildirmek  Projede sorun yaşanması halinde durumu derhal Valiliğimize bildirmek Madde 11: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

12  Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak  Mesleki eğitimlerde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR’ la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak  Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak Madde 11: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

13 Madde 13: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler 1.Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır 2.Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz 3.Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz 4.Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir  Proje Koordinatörüne İlişkin Hükümler

14  Proje koordinatörünün dışında projelerde; tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez  Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar  Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez  Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir (STK’ lar hariç) Madde 13: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler

15  Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.  Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir. Madde 13: Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

16  Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı 3’ ü geçemez.  Projelerin uygulama yeri ve süresinde Valinin izniyle değişiklik yapılabilir.  Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının % 20’ sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Madde 15: Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler

17  Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Valiliğimize bildirilir.  Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır. Madde 15: Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler

18  Valiliğimiz projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde; a) Sözleşmede öngörülen hükümlere b) Faaliyet takvimine c) Görünürlük kurallarına d) SODES Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler  Valiliğimiz, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirlerini uygulayabilir. Madde 15: Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi

19  Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Madde 15: Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi

20 Eğitim giderlerine bütçem yetmiyor. Napıcam şimdi ?

21

22 2013 YILI SODES PROJELERİ REVİZYON TALEBİ KURUMU: Proje No: Projenin Adı: REVİZE EDİLECEK BÜTÇE KALEMLERİNİN MEVCUT HALİ (ESKİ)REVİZE EDİLMİŞ HALİ (YENİ) Bütçe Kalemi Süre / Adet Birim Bedel (TL) Toplam (TL)Bütçe Kalemi Süre / Adet Birim Bedel (TL) Toplam (TL) 2.6. Toplantı Giderleri5 adet2001.0002.6. Toplantı Giderleri2 adet200400 3.1.2. Eğitim Malzemeleri Alımı 1 Miktar24.000 3.1.2. Eğitim Malzemesi Alımı 1 Miktar24.600 TOPLAM25.000 TOPLAM25.000 Revizyon Gerekçesi: ……….. ONAYLAYAN ……./……/2012 …………………………………………………………. Kurum Amiri/STK Başkanı DÜZENLEYEN …………………………………………………………. Proje Koordinatörü

23 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

24  Projelerde yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı 3’ ü geçemez.  Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilecektir.  Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecektir. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

25  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri için Ek-4’ de belirtilen mevzuat çerçevesinde yapacakları alımlarda Valiliğimizin Onayını beklemeden satın alımlarını gerçekleştirmeyeceklerdir.  Projelerin ödeneklerinin kullanılmasında proje yürütücüleri genellikle projenin SODES destek tutarının tamamını harcamak zorundaymış gibi hareket etmektedirler. Ancak projelerden geriye kalan paranın Valiliğimiz SODES hesabında kalacağı ve biriken bu paralar ile ilave proje yapılacağı unutulmamalıdır.  Kamu kurumlarının rutin faaliyetlerine harcama yapılmamalıdır. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

26  Çocuk parkı ve semt sahası yapımını içeren projelerde; oturma bankları, kamelyalar, parke döşenmesi vs. çevre düzenlemesi adı altında amacından uzaklaşılmamalıdır.  Bakanlık tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.  İhale ilanlarının Usul ve Esaslarda belirtilen süreler çerçevesinde Valiliğimiz web sayfasında yayınlanması zorunludur. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

27  Satın alınan demirbaşlar ve oluşturulan tesislerin proje bitiminden sonra en az 3 yıl süre ile proje amaçlarına uygun kullanılması sağlanacaktır.  Toplum yararına çalışma programları (ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı) içeren projelerde istihdam edilecek kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ ndan (SYDV) yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.  Mesleki eğitim projelerindeki kursiyer ilanlarının il merkezinde Valiliğimizin, ilçelerde ise Kaymakamlıklarımızın web sayfalarında duyurulması zorunludur. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

28  Mesleki Eğitim projelerinde İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezleriyle ortaklık kurulup kursiyerlere SERTİFİKA verilmeli ve kursiyerlerin İŞKUR’a kayıtları yapılmalıdır.  Kursiyerlerin devamsızlıklarının toplam eğitim süresinin % 10’ nunu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve harçlıkları kesilmelidir.  Koordinatörler dışında projelerde görev alacaklar kişiler İŞKUR’a kayıtlı olmalıdır. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

29 Görünürlük Kuralları

30 PROJESİ TUNCELİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR. Görünürlük Kuralları

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler

43 Sıra No Başvuru Kodu Proje AdıBaşvuran Nihai Destek Tutarı (TL) Açıklama 12013-62-0038 GENÇLİĞİN EĞİTİM AKADEMİSİ TUNCELİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 154.020 Proje bütçesinde 16.800 TL olarak belirlenen diğer demirbaş malzeme giderinin bütçeden çıkarılması gerekmektedir. 22013-62-0226 BU YIL HEDEF BÜYÜK TUNCELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 133.547 Proje bütçesinde 89.818 TL olan ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarının çıkarılması gerekmektedir. 32013-62-0101 EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ PROEJESİ 2 NAZIMİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 179.305 Proje bütçesinde 16 kişi olarak belirtilen eğitimci sayısının 8 kişiye düşürülmesi ve toplam eğitimci giderinin 67.200 TL'den 33.600 TL'ye düşürülmesi gerekmektedir. 42013-62-0107 İNSANCA YAŞAM BENİM DE HAKKIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 125.800 Proje bütçesinde 10.000 TL olarak belirtilen mali hizmet giderinin bütçeden çıkarılması gerekmektedir.

44 Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler Sıra No Başvuru Kodu Proje AdıBaşvuran Nihai Destek Tutarı (TL) Açıklama 52013-62-0130 ÇOCUKLAR GÜLÜMSEYİNCE OVACIK BELEDİYESİ 94.490 Proje bütçesinde 12.960 TL olarak belirtilen personel giderlerinin bütçeden çıkarılması gerekmektedir. 62013-62-0023 BANA OYUN ALANIMI GÖSTERİN TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 122.730 Projeye spor alanı inşaasının yanında 20.000 TL tutarında spor kursları yapılması kaydıyla uygundur. 72013-62-0118 AKPAZARDA SPOR GÜNLERİ PROJESİ AKPAZAR BELEDİYESİ 49.575 Proje bütçesinde 30.000 TL olarak belirtilen spor aletleri alımının 15.000 TL olarak revize edilmelidir. 82013-62-0138 EMEKLER ÇİLEĞE ÇİLEKLER REÇELE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 74.250 Proje bütçesinde 14.900 TL olarak belirlenen hediye/ödüllendirme giderlerinin bütçeden çıkarılması gerekmektedir. 92013-62-0145 KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ PERTEK BELEDİYESİ 136.545 Proje faaliyetlerinden yararlanacak kursiyerlerin sayısı arttırılmalıdır. Bu kapsamda uygulanacak kurslar için bütçeye 10.000 TL eklenmesi uygundur.

45 Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler Sıra No Başvuru KoduProje AdıBaşvuran Nihai Destek Tutarı (TL) Açıklama 102013-62-0108 KÖYLERDE YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 147.760 Proje bütçesinde toplamda 32.000 TL olarak belirtilen çevre düzenlemelerinin eş finansmandan sağlanması kaydıyla uygundur. 112013-62-0043 OTO ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ KURSU PROJESİ TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ 119.600 Kursiyerlerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz gençlerden oluşması gerekmektedir. 122013-62-0263 İŞLİ VE GÜÇLÜ KADINLAR SOSYAL YARDIMLAŞ MA VE DAYANIŞMA VAKFI 100.990 Proje bütçesinde 15.000 TL olarak belirtilen ayni sermaye desteğinin proje bütçesinden çıkarılmalı, günlük 15 TL olarak belirlenen kursiyer harçlıkları ise 10 TL olarak revize edilmeli ve kursiyer harçlıkları gideri toplamı 60.000 TL'den 40.000 TL'ye indirilmedir. 132013-62-0140 HAYDİ KADINLAR SPORA PÜLÜMÜR BELEDİYESİ 96.175 Satranç ve masa tenis kursları için 0-18 yaş arası özellikle ilk ve orta öğretimde bulunan kız çocuklarının seçilmesi kaydıyla desteklenmesi uygundur.

46 Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler Sıra No Başvuru Kodu Proje AdıBaşvuran Nihai Destek Tutarı (TL) Açıklama 142013-62-0301 SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ DERSİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI 115.670 Projede uygulanacak olan faaliyetlerin süresi uzatılmalı ve kurslardan faydalanan kursiyer sayısı artırılmalıdır, basketbol kursu için 15 kursiyer 30 kursiyer olarak revize edilmeli futbol kursu yerine aynı bütçeyle voleybol kursu düzenlenmeli ve 30 kız ve 30 erkek kursiyer bu faaliyetten yararlanmalıdır. 152013-62-0035 ENGELLER AŞILMAK İÇİNDİR BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ TUNCELİ ŞUBESİ 101.975 24.000 TL tutarındaki akülü araba alımı giderinin proje bütçesinden çıkarılması kaydıyla desteklenmesi uygundur. 162013-62-0261 RENKLİ OYUN DÜNYAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 108.727 Proje kapsamında yürütülecek basketbol ve voleybol kurslarına katılacak öğrenci sayısı 30'a yükseltilmesi kaydıyla desteklenmesi uygundur.

47 Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler Sıra No Başvuru Kodu Proje AdıBaşvuran Nihai Destek Tutarı (TL) Açıklama 172013-62-0021 KALİTELİ NESİL GÜVENLİ GELECEK - III PERTEK EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ 98.620 Proje kapsamında orta öğretimde öğrencim gören 22 öğrenciye yönelik etüt uygulamaları düzenlemeyi ve derneğin yurdunda barınma imkanı sunmayı hedeflemektedir. 10.000 TL tutarında il dışı gezi faaliyeti eklenmesi kaydıyla projenin desteklenmesi uygundur. 182013-62-0279 "ÇEVRECİ ÇOCUKLAR" PROJESİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 106.890 Proje kapsamında çocuklara yönelik izcilik faaliyetleri uygulanacak, tiyatro kursları ve fotoğrafçılık kursları düzenlenecektir. 192013-62-0142 HER SANAT BİR EMEK HER KADIN BİR ÇİÇEK TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ(H ALK EĞİTİM MERKEZİ) 188.370 Cecim atölyesi kurulumu için alınması planlanan 25.000 TL tutarındaki demirbaş alımı giderinin projeden çıkarılması kaydıyla projenin desteklenmesi uygundur.

48 Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler Sıra No Başvuru Kodu Proje AdıBaşvuran Nihai Destek Tutarı (TL) Açıklama 202013-62-0179 HALI SAHA PROJESİ HOZAT BELEDİYESİ 158.000 Proje ile ilçeye halı saha yapılacak ve spor turnuvaları düzenlenecektir. Yapılan halı sahada 15.000 TL tutarında spor kursları düzenlenmesi kaydıyla projenin desteklenmesi uygundur. 212013-62-0278 ÇOCUKLAR VE GENÇLER SANATLA BULUŞUYOR PROJESİ TUNCELİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 107.455 Proje kapsamında çocuk ve gençlere yönelik kültür ve sanatla ilgili kurslar yapılacaktır. Seçilecek kursiyerlerin dezavantajlı ailelerden seçilmesi kaydıyla projenin desteklenmesi uygundur.

49 Projenizden Sorumlu Proje Uzmanı

50 H. Rahmi YERLİKAYA 2013-62-0034Gençliğe Okumak YakışırTunceli Üniversitesi 2013-62-0036Kadınlar ÜretiyorTunceli KAMER 2013-62-0038Gençliğin Eğitim AkademisiTunceli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2013-62-0101Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi 2Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2013-62-0107İnsanca Yaşam Benim De Hakkım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Ovacık 2013-62-0115 Çocuklara Harcanan Emek Gelecek Demek Hürriyet İlköğretim Okulu Spor Kulübü Derneği 2013-62-0129Renkler ve Sesler İle Hayallerimİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Ovacık 2013-62-0138Emekler Çileğe Çilekler ReçeleGıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü 2013-62-0154Sporla Yaşayan KentlerÇemişgezek Belediyesi 2013-62-0216 Gelecek Ellerimizde Ellerimizle Gelecek Tunceli Belediyesi 2013-62-0263İşli ve Güçlü Kadınlar Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2013-62-278 Çocuklar ve Gençler Sanatla Buluşuyor Tunceli Kültür ve Turizm Müdürlüğü

51 Serbülent KIRMIZITAŞ 2013-62-0023Bana Oyun Alanımı GösterinTUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-62-0040Çemişgezek Toplum MerkeziÇemişgezek Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 2013-62-0043Oto Elektrik ve Elektroniği KursuTunceli İl Özel İdaresi 2013-62-0075Voleybolla SporaTunceli İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği 2013-62-0118Akpazarda Spor GünleriAkpazar Belediyesi 2013-62-0130Çocuklar GülümseyinceOvacık Belediyesi 2013-62-0140Haydi Kadınlar SporaPülümür Belediyesi 2013-62-0162Bilgi EvleriMunzur Koleji Spor Kulübü Derneği 2013-62-0179Halı Saha ProjesiHozat Belediyesi 2013-62-0208Başarı İçin Etüt Uygulamaları ProjesiPertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2013-62-0233Farklı Kütüphaneler Fark Atan ÖğrencilerÇemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2013-62-0279Çevreci Çocuklar ProjesiGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü


"PROJE KOORDİNATÖRLERİ EĞİTİMİ Tunceli Valiliği SODES Proje Koordinasyon Ofisi Tel : 213 33 81 Faks : 213 33 07" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları