Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZMAN- A.ESRA ŞİMŞEK BURSA 2014. HİZMET ALIMI NEDİR? 2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tanımlar - Madde 4- de "Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZMAN- A.ESRA ŞİMŞEK BURSA 2014. HİZMET ALIMI NEDİR? 2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tanımlar - Madde 4- de "Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.)"— Sunum transkripti:

1 UZMAN- A.ESRA ŞİMŞEK BURSA 2014

2 HİZMET ALIMI NEDİR? 2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tanımlar - Madde 4- de "Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri" ifade etmektedir.

3 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASIMA DAYALI HİZMET ALIMI NEDİR? PERSONEL ÇALIŞTIRILMASIMA DAYALI HİZMET ALIMI NEDİR? 3 Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir. Temizlik, yemek, özel güvenlik, veri girişi ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri, sayaç okuma ve kesme- açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik vb..

4 HUKUKİ DAYANAK 4 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. madde VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:(Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzer nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

5 HUKUKİ DAYANAK 5 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3. maddesinin (c) bendinde; Döner sermaye işletmelerinin döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere ihtiyaç halinde hizmet satın alınabileceği hükmü getirilmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ise; Hizmet bedelleri kamu gideri içerisinde sayılmıştır.

6 HİZMET ALIMLARINI ETKİLEYEN AKTÖRLER 6 KAMU İ HALE KURUMU H İ ZMET F İ RMALARI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I İ Ş MAHKEMELER İ S İ V İ L TOPLUM KURULUŞLARI SEND İ KALAR SAYIŞTAY MAL İ YE BAKANLI Ğ I KAMU HASTANELER İ B İ RL İĞİ İ ŞÇ İ LER

7 HİZMET ALIMLARINI ETKİLEYEN KANUN VE MEVZUATLAR 7 H İ ZMET ALIMLARI İ LE İ L İ ŞK İ L İ MEVZUATLAR 4857 SAYILI İ Ş KANUNU VE ALT MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENL İ K H İ ZMETLER İ NE DA İ R KANUN VE ALT MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU İ HALE KANUNU KAMU İ HALE GENEL TEBL İĞİ YÖNETMEL İ KLER GENELGELER 6331 SAYILI İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ KANUNU 4735 SAYILI KAMU İ HALE SÖZLEŞMELER İ KANUNU MUAYENE VE KABUL YÖNETMEL İĞİ

8 İ ŞÇ İ HAVUZU Kamu Hastaneleri Birlikleri ve ba ğ lı sa ğ lık tesisleri döner sermaye kaynaklarından yapacakları hizmet alımları kapsamında çalıştırabilecekleri azami işçi sayısını 2009/32 - 2009/64 -2010/43 - 2013/08 sıra nolu Genelgelerde belirtilen esaslar ve hesaplama yöntemine göre belirlemektedirler. Hesaplama yöntemine göre hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak azami işçi sayısı, hizmet alımının konusuna göre ayrı ayrı belirlenmemekte, Birliklerin tüm hizmet alımlarında (temizlik, koruma ve güvenlik, yemek pişirme ve da ğ ıtım, bilgi sistemleri kullanımına ilişkin hizmet alımları vb.) çalıştırabilece ğ i toplam azami işçi sayısı belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle çalıştırılabilecek işçi havuzu belirlenmektedir. Birlikler ihtiyaçları do ğ rultusunda istedikleri sayıda kişiyi istedikleri hizmet alımında, işçi havuzunda belirlenen azami sayıyı aşmamak şartıyla çalıştırabilirler. Haftalık çalışma saatlerinin (mesai'sinin) tamamının kurumlarımız için kullanıldı ğ ı hizmet alımları kapsamında çalıştıran işçilerin hepsi havuza dâhil edilecektir. 8

9 İŞÇİ HAVUZUNA DAHİL HİZMET ALIMLARI  Temizlik Hizmetleri  Veri Girişi-Bilgi Sistemleri Yönelik Hizmetler  Güvenlik Hizmetleri  Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler  Bakım ve Onarım Hizmetleri  Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri  Çamaşırhane Hizmetleri  Bahçe Bakım Kalorifer Yakma vb..Hizmetler  Arşiv Hizmetleri  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımları  Şoförlük Hizmetleri  Tercümanlık Hizmetleri  Diğer Hizmetler 9

10 İŞÇİ HAVUZUNA DAHİL OLMAYAN ANCAK BİLDİRİMİ ZORUNLU SAĞLIK HİZMETİ ALIMLARI  Sa ğ lık Hizmeti Alımları  Laboratuvar Hizmet Alımları  Görüntüleme Hizmet Alımları  Di ğ er Sa ğ lık Hizmeti Alımları 10

11 BURSA İLİ HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDAKİ İŞÇİ SAYILARI DAĞILIMI GRAFİĞİ 11

12 HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER İLE İLGİLİ GENELGELERİN ÖZETİ  İ şçi Sayısı Tespiti Usul ve Esasları,  Hizmet Alımlarında Çalışan İ şçilerin Ücret Standardı,  Yaklaşık Maliyet Hesaplamasında Firma Kar Oranı Düzenlemesi (%5)  Kritik Personel Tanımı, (Bilgi- İ şlem sorumlusu, Aşçıbaşı vb..)  Hizmet Alım Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik,  İ şçi Hakları ve Ücretlerinin Ödeme Zamanı,  Hizmet Alımlarında İ htiyaç Tespit Komisyonu Kurulması, 12

13 HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER İLE İLGİLİ GENELGELERİN ÖZETİ  Satın Alma Gücü Paritesine göre hayatın pahalı oldu ğ u illerde işçilere mevcut ücret tablosunun üzerinde ücret verilmesi,  Birliklerin işçi sayısını artırmamaları ve ihtiyaçların öncelikle işçi sayısı fazla olan tesislerden karşılanması,  İ şçi sayısı fazla yada az olan birliklerin kurumdan izin almadan işçi alamayacakları gibi konularda düzenleme yapılmıştır. 13

14 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİNDE TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLER  Brüt asgari ücret tutarı (ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik ücreti)  İşveren payı (brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır)  Yemek, yol ve giyim gideri, (Giyim gideri: İşin süresi 3 aydan fazla ise)  Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (SGK İl Müdürlüğünden )  Brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası (asgari ücretin üzerinden ödeme )  Ulusal bayram ve resmi tatil gün sayısı ve çalıştırılacak işçi sayısı  Fazla çalışma ücreti ( ek mesai ücreti)  %3 sözleşme ve genel giderler  % 5 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı İdari şartnamenin 25. maddesinde gösterilecektir. 14

15 H İ ZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK İ ŞÇ İ SAYISININ TESP İ T İ VE TAK İ B İ S İ STEM İ 15

16 Hizmet, bu dünyada yaşama ayrıcalı ğ ı için ödedi ğ imiz kiradır. Benjamin Franklin 16

17 TEŞEKKÜRLER 17


"UZMAN- A.ESRA ŞİMŞEK BURSA 2014. HİZMET ALIMI NEDİR? 2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tanımlar - Madde 4- de "Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları