Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aralık Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Muhasebe Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aralık Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Muhasebe Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Aralık Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Muhasebe Eğitimi Yalova Termal Tesisleri KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER MALİ MÜŞAVİR MEHMET TAŞKIN

2 Amaç Bu Esas ve Usullerin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesap ve kayıt düzeninde; hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması; işlemlerinin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,

3 mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde, yönetimin ve diğer ilgili kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

4 Kapsam Bu Esas ve Usuller, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

5 Dayanak Bu Esas ve Usuller, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

6 Tanımlar Bakanlık: Maliye Bakanlığını, Sosyal Tesis: Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisleri, Muhasebe görevlisi: Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinden ve kayıtlara alınmasından sorumlu görevliyi, Muhasebe sistemi: Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planı, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamını, Muhasebe politikaları: Muhasebe işlemlerinin kaydı, mali raporların hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamaları,

7 Tanımlar Öz kaynak: Sosyal tesislerin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı, Gelir: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi, Gider: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi, Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetler toplamını, Rayiç değer: Varlıkların değerleme günü ve yerindeki normal alım-satım değerini,

8 Tanımlar Kanıtlayıcı belge: 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 50 nci maddesine göre düzenlenen yönetmelikte tanımlanmış olan faturayı, Mali yıl: Takvim yılını, Faaliyet dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı, Hesap dönemi: Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı, ifade eder.

9 Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri
Sosyal tesislerin muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan ve aşağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür.

10 Temel kavramlar a) Süreklilik: Sosyal tesislerin faaliyetleri, herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürülür. b) Dönemsellik: Sosyal tesislerin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır.

11 Temel kavramlar c) Parayla ölçülme: Parayla ölçülebilen ekonomik olay ve işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ortak ölçü olarak ulusal para birimi ile yapılır. d) Maliyet esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun bulunmayan kalemler hariç, sosyal tesisler tarafından edinilen varlık ve hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleri ile muhasebeleştirilir.

12 Temel kavramlar e) Belgelendirme: Muhasebe kayıtları, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılır. f) Tutarlılık: Muhasebe uygulama sonuçlarının birbirini izleyen dönemlerde tutarlı bir şekilde karşılaştırılabilirliğinin sağlanması esastır. Uygulanan muhasebe politikalarının değişmesi durumunda, değişikliklerin ve etkilerinin mali tablo dipnotlarında açıklanması gerekir.

13 Temel kavramlar g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir. h) Önemlilik: Bir hesap kalemi veya bir mali olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması esastır.

14 Gelir tablosu ilkeleri
Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satış maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait sosyal tesis faaliyet sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. Bütün gelir ve giderler brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve tamamen veya kısmen karşılaştırmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.

15 Gelir tablosu ilkeleri
a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler de gerçek tutarından fazla veya az gösterilmez. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında veya sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. Ör: kira gideri

16 Gelir tablosu ilkeleri
b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında veya sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. Ör: kreş ücreti ile çocuklar için alınan malzemeler

17 Gelir tablosu ilkeleri
c) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip gelir ve giderler meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir, ancak normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. Ör: kreşe ait minibüs kaza sonucu kullanılamaz hale geldi

18 Bilanço ilkeleri Bilanço ilkelerinin amacı, sosyal tesisin belirli bir tarihteki mali durumunun ilgililer için saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi değerleri ile gösterilirler.

19 Varlıklara ilişkin ilkeler
a) Sosyal tesislerin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar içinde gösterilir. b) Sosyal tesislerin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar içinde gösterilir. c) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıkların maliyetini ilgili oldukları dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, ayrılan amortismanların birikmiş tutarları bilançoda ayrıca gösterilmelidir.

20 Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
a) Sosyal tesislerin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde gösterilir. b) Sosyal tesislerin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde gösterilir.

21 Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
a) Öz kaynaklar ana hesap grubu, sermaye, geçmiş yıllar kar veya zararları, dönem net karı veya zararı hesap gruplarına ayrılır. b) Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için öz kaynak kalemlerinden negatif değer taşıyanlar indirim kalemleri olarak yer alır.

22 Nazım hesaplara ilişkin ilkeler
a) Sosyal tesislerin varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin sadece bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemleri, muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerine ilişkin işlemlerini izlemek üzere nazım hesaplar kullanılır. b) Bu hesaplar mizanda ve bilançonun dipnotunda gösterilir.

23 Sosyal Tesis Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

24 Bilanço esası Kapsama dahil her bir sosyal tesisten yıllık gayrisafi hasılat tutarı ,00 TL’yi aşanlar, muhasebe sistemlerini bu Esas ve Usullerde belirlenmiş ilke, kural ve standartlara göre kurarlar.

25 İşletme hesabı esası Kapsama dahil her bir sosyal tesisten yıllık gayrisafi hasılat tutarı ,00 TL’nin altında kalanlar (bu tutar dahil) muhasebe sistemlerini bu esasa ilişkin belirlenmiş ilke, kural ve standartlara göre kurabilirler.

26 Esas seçmede serbestlik
Kapsama dahil her bir sosyal tesisten yıllık gayrisafi hasılat TL’nin altında kalanlar bilanço veya işletme hesabı esasını seçmede serbesttirler.

27 İşlemlerin belgeye dayanması
Bütün işlemlerin kanıtlayıcı belgelere dayandırılması zorunludur.

28 Belge düzeni Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından
Esas ve Usuller ekinde belirlenmiş standart belgeler kullanılır.

29 Kayıt zamanı, gelir ve giderin yılı
Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Hesaplar mali yıl esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir.

30 Kayıt sistemi Bilanço esasına tabi olan sosyal tesisler her türlü muhasebe işlemini çift taraflı kayıt sistemine göre kayıt altına alır. İşletme hesabı esasına tabi olan sosyal tesislerin muhasebe kayıtları tek taraflı tutulur.

31 Bilanço Esasında Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgesi ve Açılış Kayıtları
Bilanço esasında işlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter hesaplarına sistemli bir şekilde dağıtılır. Muhasebeleştirme belgesinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında “1” den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri ve büyük defter kayıtlarında da bu yevmiye numaraları esastır.

32 Bilanço Esasında Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgesi ve Açılış Kayıtları
Gerçekleşen işlemler muhasebe fişiyle kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç ve alacak eşitliği bulunur. Mali yılın başında bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar düzenlenecek “1” yevmiye numaralı muhasebe fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük deftere aktarıldıktan sonra işlemlerin kaydına başlanır.

33 Kullanılacak Defterler ve Kayıt Düzeni
İşlemlerini bilanço esasına göre tutan sosyal tesisler, yevmiye defteri, büyük defter ve kasa defteri; İşlemlerini işletme hesabı esasına göre tutan sosyal tesisler ise işletme defteri tutarlar.

34 Yevmiye Defteri: Yevmiye defteri; kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numara sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgesine dayanılarak kaydedilir.

35 Büyük Defter: Büyük defter; yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Büyük defter kayıtlarında, yevmiye defterine yapılan kayıtlarda kullanılan tarih ve sıra numarası kullanılır.

36 Kasa Defteri: Kasa defteri; diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe görevlisi ile vezne görevlisi tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva eder.

37 İşletme Defteri: İşletme defterinin sol tarafını gider, sağ tarafını gelir kısmı teşkil eder. Gider kısmına; satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığı ödenen veya borçlanılan tutarlar ve sosyal tesisle ilgili diğer bütün giderler, gelir kısmına; mal ve hizmet satış gelirleri ile sosyal tesis faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirler kaydedilir.

38 Maddi Duran Varlıklar Defteri
Sosyal tesislerin her ne şekilde olursa olsun edinmiş oldukları maddi duran varlıkları takip ettikleri defterdir. Maddi duran varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa bu defter kayıtlarından da çıkarılır.

39 MADDİ DURAN VARLIKLAR DEFTERİ Maddi Duran Varlık Sıra No
Kurumu: Sosyal Tesisin Adı: MADDİ DURAN VARLIKLAR DEFTERİ Maddi Duran Varlık Sıra No Edinilmeye Esas Belgenin Tarihi ve Numarası Elde Edilme Tutarı Elden Çıkarıldığı Tarih Elden Çıkarılma Tutarı Birikmiş Amortisman Tutarı Elden Çıkarılma Nedeni Verildiği Yer YTL YKr

40 Maddi duran varlıklar ve kayıt değerleri
Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıkların maliyet bedeli; alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur. Alım ve satım işlemlerinde yapılan indirimler veya herhangi bir nedenle alış bedeli üzerinden yapılan iadeler, alış bedelinden düşülür. Maddi duran varlıkların bütünleyici parçaları ve eklentileri, ilgili maddi duran varlıkla birlikte değerlendirilir. Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıklar, rayiç değeri ile muhasebeleştirilir. Varlığın rayiç değeri bilinemiyorsa benzer bir varlığın rayiç değeri esas alınır.

41 Gayrisafilik ilkesi Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir. Ör: bir şirkete hizmet sunuyoruz aynı zamanda o şirketten malzeme alıyoruz.

42 İşletme Defteri işletme defterinin sol tarafını gider, sağ tarafını gelir kısmı teşkil eder. Gider kısmına; satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığı ödenen veya borçlanılan tutarlar ve sosyal tesisle ilgili diğer bütün giderler, Gelir kısmına; mal ve hizmet satış gelirleri ile sosyal tesis faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirler kaydedilir.

43 sermaye harcamaları mal ve hizmet alımları diğer harcamalar
Gider sermaye harcamaları mal ve hizmet alımları diğer harcamalar Personel harcamaları

44 mal ve hizmet satışları
Gelir diğer tahsilatlar mal ve hizmet satışları

45 Defterlerin Tasdiki Sosyal tesisler tarafından kullanılan defterler, sosyal tesis yöneticisi tarafından tasdik edilir. Defterler, hesap döneminin başında sosyal tesis yöneticisi tarafından defterin ilk sayfasına kaç sayfadan oluştuğu belirtilmek suretiyle onaylanır

46 Raporlama birimi Kapsama dahil her bir sosyal tesis raporlama birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sosyal tesislerin mali raporları bu kurumların merkezinde konsolide edilir ve belirlenen sürelerde Bakanlığa gönderilir.

47 Hesap kavramı Muhasebede hesap, ticari işlemlerin saptanmasına ve izlenmesine yarayan çizelgeye denir

48

49

50 HESAP PLANI

51 Hesap planının genel yapısı
1) Dönen varlıklar, 2) Duran varlıklar, 3) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, 4) Uzun vadeli yabancı kaynaklar, 5) Öz kaynaklar, 6) Faaliyet hesapları, 9) Nazım hesaplar

52 Ana hesap gruplarından 1-5 numaralı gruplar bilanço hesapları olup, kendi içinde aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi hesap gruplarına ayrılır ve her bir hesap grubunu ilgilendiren işlemler ait oldukları hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına kaydedilir. Her bilanço hesabı ihtiyaca göre yardımcı hesaplara ayrılabilir. Gelir ve gider hesaplarında belirlenen düzeydeki yardımcı hesaplar kullanılmak kaydıyla, kurumsal ihtiyaçlara göre bu yardımcı hesapların detayında yardımcı hesap açılabilir.

53 Aktif Hesaplar 1-Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 12 Faaliyet Alacakları 120 Alıcılar Hesabı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 14 Diğer Alacaklar 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

54 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 16 Ön Ödemeler 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı 19 Diğer Dönen Varlıklar 197 Sayım Noksanları Hesabı 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı 2-Duran Varlıklar 25 Maddi Duran Varlıklar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

55 Pasif Hesaplar 3-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 32 Faaliyet Borçları
320 Satıcılar Hesabı 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 397 Sayım Fazlaları Hesabı 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

56 5-Öz Kaynaklar 50 Sermaye 500 Sermaye Hesabı 57 Geçmiş Yıllar Kârları 570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı 58 Geçmiş Yıllar Zararları 580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-) 59 Dönem Net Kârı/Zararı 590 Dönem Net Kârı Hesabı 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)

57 61 İndirim, İade ve İskontolar 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı
6-Faaliyet Hesapları 60 Gelirler 600 Gelirler Hesabı 61 İndirim, İade ve İskontolar 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı 63 Giderler 630 Giderler Hesabı 69 Dönem Net Kârı veya Zararı 690 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı 9-Nazım Hesaplar İhtiyaç duyulduğunda yeni hesaplar açmaya, hesapların adlarını ve kodlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

58 1- Dönen varlıklar Bu ana hesap grubu,
nakit olarak elde veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacakları kapsar.

59 10- Hazır değerler Bu hesap grubu, nakit olarak elde veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar. Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

60 100 Kasa hesabı : Bu hesap, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paralarla, sosyal tesise intikal eden dövizlerin alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Her ne şekilde olursa olsun döviz olarak intikal eden tutarlar yardımcı hesaplarda izlenir. Örnek: sosyal tesis TL’lik yemek geliri elde etmiştir.

61 100 KASA 100.01 TL KASASI 100.02 DOLAR KASASI 100.03 EURO KASASI
RUBLE KASASI

62 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 100.1 KASA 10.000 ABC şirketine sunulan yemek hizmeti karşılığı 600.01 GELİRLER -Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

63 Örnek: Sosyal tesis kasasında bulunan para ile Euro satın almıştır. 1 € = 2,3 TL

64 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 100.3 KASA - Euro 23.000 100.1 - TL

65 Alındı Belgesi Sosyal tesis tarafından yapılan her türlü tahsilat karşılığında (çay ocağı, kantin gibi yerlerden elde edilen tahsilatlar dahil) iki nüsha alındı belgesi düzenlenir. Alındının birinci nüshası para, çek veya benzeri değerleri teslim edene verilir, ikinci nüshası sosyal tesiste muhafaza edilir.

66 101 Alınan Çekler Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerin yapacakları tahsilat karşılığı kendileri adına düzenlenmiş banka veya özel finans kurumlarının çeklerinin izlenmesi için kullanılır. Örnek: sosyal tesis sattığı hizmet karşılığında TL’lik çek almıştır.

67 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 101.1 ALINAN ÇEKLER 2.000 sunulan hizmeti karşılığı 600.01 GELİRLER -Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

68 102 Banka Hesabı : Bu hesap, sosyal tesisler adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile sosyal tesislerce düzenlenen çek, gönderme emri ve talimatlardan ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır. Örnek: sosyal tesis kasasında bulunan TL’yi İş Bankasındaki mevduat hesabına yatırmıştır.

69 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 102.3 BANKALAR 3.000 Kasadaki paranın bankaya yatırılması 100.1 KASA

70 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı :
Bu hesap, sosyal tesislerin, hesaplarının bulunduğu bankalardan çek, gönderme emri veya talimat ile yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır. Örnek: sosyal tesis idari işlerinde kullanılmak üzere TL’ye bir bilgisayar, verilen bir çek karşılığında satın alınmıştır.

71 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 255.3 DEMİRBAŞLAR 1.000 Verilen bir çek karşılığı demirbaş satın alınması 103.2 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ

72 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı :
Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerler ile kasa ihtiyacı için vezne görevlisi adına düzenlenen çek tutarları ile bunlardan tahsil edilip kasa varlığına dahil edilen tutarlar ve kasa fazlası paraların bankaya gönderilmesi için kullanılır. Örnek: gün sonunda 200 TL kasada fazlalık olduğu tespit edilmiştir. (sayım fazlalığı değil)

73 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 108.1 DİĞER HAZIR DEĞERLER 200 Kasa fazlalığı 100.1 KASA

74 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı :
Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Örnek: sosyal tesisimiz TL karşılığında kurum genel müdürün kızının düğün törenini gerçekleştirmiştir. Kurum genel müdürü ödemeyi kredi kartıyla yapmıştır.

75 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 109.2 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR Kurum genel müdürünün kızının düğün geliri 600.01 GELİRLER -Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

76 Bankadan gelen hesap dökümü ile...
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 102.3 BANKALAR 109.2 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR

77 12 Faaliyet Alacakları 120 Alıcılar Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Örnek: ABC şirketi çalışanlarına sosyal tesisimize 5 günlük eğitim vermiştir. Bu eğitimden dolayı ABC şirketi tesisimize TL borçlanmıştır.

78 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 120.6 ALICILAR 25.000 ABC şirketine sunulan konaklama ve diğer hizmetler 600.01 GELİRLER -Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

79 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı :
Bu hesap, sosyal tesislerce üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır. Örnek: sosyal tesisimiz süt şirketine 100 adet süt şişesi karşılığı olarak TL depozito vermiştir.

80 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 126.4 VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. 4.000 süt şirketine ödenen depozito 100.1 KASA

81 14 Diğer Alacaklar 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı : Bu hesap faaliyet alacakları dışında kalan alacakların izlenmesi için kullanılır. Sosyal tesislerce; a) Giderler hesabına borç kaydıyla yapılan ödemelerden fazla veya yersiz ödemeler b) Denetim elemanları, kamu idarelerinin yöneticileri veya sorumluların görevleri gereği yaptıkları inceleme ve kontroller sonucunda düzenledikleri rapor, tutanak, yazı ve benzeri belgelerle tespit olunan, c)Taşınırların çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz kullanılmasından dolayı doğan zararlara ait olmak üzere idarelerce bildirilen tutarlar,

82 14 Diğer Alacaklar d) Görevlilerin muhafazası altında bulunan para ve menkul kıymetlerden noksan çıkan veya zimmete geçirilen, e) Ön ödemelerden süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen, f) Bakanlıkça ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu hesaba kaydedilmesi bildirilen, tutarlar bu hesaba alınır. Sözkonusu tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler de bu hesapta izlenir.

83 Örnek 5.000 TL’lik kırtasiye malzemesi çalışanlardan Bay Z tarafından şahsi işlerinden kullandığını tespit edilmiştir.

84 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 140.1 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 5.000 Kırtasiye malzemesinin çalışanlardan Bay Z tarafından şahsi işlerinden kullandığının tespit edilmesi 157.1 DİĞER STOKLAR

85 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır. 153 Ticari Mallar Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerce herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullanılır. 157 Diğer Stoklar Hesabı : Bu hesap, yukarıdaki stok hesaplarının kapsamına alınamayan kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

86 Örnek Sosyal tesis yemekhanesinde kullanılmak üzere TL’ye 60 TON patates çek keşide edilerek satın alınmıştır.

87 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 150.1 İLK MADDE MALZEME 50.000 Verilen çek ile patates satın alınması 103.3 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ

88 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama
Sosyal tesisinde bulunan kreşe gelen çocuklara satılmak üzere 30 tane KAYU yazı tahtası satın alınmıştır. Toplam olarak 900 TL ödeme peşin olarak yapılmıştır. Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 153.1 TİCARİ MALLAR 900 Yazı tahtası satın alınması 100.1 KASA BU YAZI TAHTALARI KULLANILMAK AMACIYLA SATIN ALINSAYDI NASIL BİR KAYIT YAPILIRDI?

89 160 İş Avansları Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerce, görevlendirilmiş personele verilen iş avanslarının izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: sosyal tesis çalışanlarından bay K, jeneratör almak için İstanbul’da açılan fuara gönderilmiştir. Bay K’ya avans olarak TL ödeme yapılmıştır.

90 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 160 İŞ AVANSLARI 20.000 İŞ AVANSI VERİLMESİ 100.1 KASA

91 161 Personel Avansları Hesabı :
Bu hesap, sosyal tesislerce personele ödenecek ücret ve benzeri ödemelerden mahsup edilmek üzere verilen avansların izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: çalışanlardan bayan Z’ye 300 TL maaş avansı verilmiştir.

92 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 161 PERSONEL AVANSLARI 20.000 PERSONEL AVANSI VERİLMESİ 100.1 KASA

93 197 Sayım Noksanları Hesabı :
Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda varlıklarda tespit edilen her türlü noksanlığın geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: yapılan sayımda demirbaşlarda TL’lik noksanlık tespit edilmiştir. yapılan araştırmada çalışanlardan bay Z’nin 2000 TL tutarındaki dizüstü bilgisayarı evine götürdüğü anlaşılmıştır.

94 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 197 SAYIM NOKSANLARI 2.000 255 DEMİRBAŞLAR

95 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 20.000 197 SAYIM NOKSANLARI

96 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı :
Bu hesap, bu ana hesap grubu içinde yer alan ve yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

97 2- Duran Varlıklar Bu ana hesap grubu, bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, sosyal tesis faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar.

98 25 Maddi Duran Varlıklar Bu hesap grubu, sosyal tesislerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır. Maddi duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)

99 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı :
Bu hesap, sosyal tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan, büro makine ve cihazları hariç her türlü tesis, makine ve cihazlar ile bunların eklentilerinin izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: TL’ye çamaşır kurutma makinasını 60 gün vade ile satın almıştır.

100 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 80.000 KURUTMA MAKİNASI ALIMI 320 SATICILAR

101 255 Demirbaşlar Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan ve sosyal tesislerce bizzat elde edinilmiş bulunan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: sosyal tesis lobisi için TL’ye oturma grubu peşin bedelle satın alınmıştır.

102 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 255 DEMİRBAŞLAR 3.000 OTURMA GRUBU ALIMI 100 KASA

103 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) :
Bu hesap maddi duran varlık bedellerinin giderleştirilmesi için kullanılır. Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 oranında uygulanır. ÖRNEK: bir önceki örnekte satın aldığımız oturma grubu ile ilgili dönem sonunda nasıl bir kayıt yapılır?

104 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 630 GİDERLER Sermaye Giderleri: 3.000 MDV AMORTİSMAN AYRILMASI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

105 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

106 320 Satıcılar Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerin mal ve hizmet alımı faaliyetleri ile ilgili borçlarının izlenmesi için kullanılır. Örnek: sosyal tesise, Y şirketinden 400 TL’ye kırtasiye malzemesi alınmıştır. Ödeme 3 ay sonra yapılacaktır.

107 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 157 DİĞER STOKLAR 400 320 SATICILAR

108 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı :
Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır. ÖR: İHALE TEMİNATI ÖRNEK: MZ şirketinin eylül ayında yapacağı toplantıdan dolayı sosyal tesis, TL’lik depozitoyu peşin olarak tahsil etmiştir.

109 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 100 KASA 2.000 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

110 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı :
Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilip, ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken vergi ve benzeri tutarların izlenmesi için kullanılır.

111 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı :
Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

112 Örnek Sosyal tesis çalışanlarının brüt ücreti toplamı TL’dir. Bu ücrete ilişkin gelir vergisi kesintisi 500 TL, SGK çalışan payı TL, SGK kurum payı TL’dir. Ücret tahakkukunu yapınız.

113 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 630.01 GİDERLER - PERSONEL GİDERLERİ 12.000 Ücret tahakkuku 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 500 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 3.000 399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 8.500

114 397 Sayım Fazlaları Hesabı :
Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen her türlü fazlalığın, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: yapılan sayımda kırtasiye malzemesinin 500 TL fazla çıktığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada aynı tutarda malzemenin alındığı halde kayıtlara geçmediği anlaşılmıştır.

115 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 157 DİĞER STOKLAR 500 397 SAYIM FAZLALARI

116 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 397 SAYIM FAZLALARI 500 100 KASA

117 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı :
Bu hesap, bu ana hesap grubu içinde yer alan ve yukarıda sayılan hesaplarda izlenmeyen diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

118 5 Özkaynaklar Bu ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

119 50 Sermaye 500 Sermaye Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerin hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, geçmiş yıllar kârları-zararları ve dönem net kârı/zararı toplamı arasındaki fark ile kâr/zarar hesaplarından bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

120 57- Geçmiş Yıllar Kârları
570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı : Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan kârların izlenmesi için kullanılır.

121 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-) : Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan zararların izlenmesi için kullanılır.

122 59-Dönem Net Kârı / Zararı
590 Dönem Net Kârı Hesabı : Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan kârın izlenmesi için kullanılır. 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) : Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan zararın izlenmesi için kullanılır.

123 6 Faaliyet Hesapları Bu ana hesap grubu, sosyal tesislerin faaliyet dönemine ilişkin her türlü gelir ve giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

124 60 Gelirler 600 Gelirler Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerce elde edilen her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. Sosyal tesis gelirleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Sosyal tesislerin asıl faaliyet gelirleri olan mal ve hizmet satışlarından elde ettiği tüm gelirler bu yardımcı hesaba kaydedilir. Diğer Gelirler: Mal ve hizmet satışı dışında her ne şekilde olursa olsun elde edilen gelirler bu yardımcı hesaba kaydedilir. Sosyal tesisler bu yardımcı hesapları detaylandırmakta serbesttirler.

125 61-İndirim, İade ve İskontolar
610 İndirim İade ve İskontolar Hesabı : Bu hesap, mal veya hizmet gelirlerinden yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır. ÖRNEK: sosyal tesis K şirketine TL’lik hizmet satmıştır. Bedelini 60 gün sonra tahsil edecektir. K şirketi 20 gün sonra ödeme yapacağını belirtmiştir. Bunun üzerine sosyal tesis %5 iskonto yapmıştır.

126 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 120 ALICILAR 10.000 600.01 GELİRLER

127 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 610 İNDİRİM İADE VE İSKONTOLAR 500 100 KASA 9.500 120 ALICILAR 10.000

128 63 Giderler 630 Giderler Hesabı : Bu hesap, sosyal tesislerce yapılan her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. Hesaplarını bilanço esasına göre tutan sosyal tesislerin giderleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. a) Personel Giderleri: Sosyal tesislerce istihdam edilen personele yapılan ücret ve ücret benzeri ödemeler ile personel için sosyal güvenlik kurumlarına ödenen katkı payları bu yardımcı hesaba kaydedilir. b) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Sosyal tesislerin her türlü mal ve hizmet alım giderleri bu yardımcı hesaba kaydedilir.

129 63 Giderler c) Sermaye Giderleri: Maddi duran varlıklar için yıl sonunda ayrılan amortisman tutarları bu yardımcı hesaba kaydedilir. d) Diğer Giderler: Yukarıda sayılan giderlerden herhangi birini ilgilendirmeyen giderler bu yardımcı hesaba kaydedilir. Sosyal tesisler bu yardımcı hesapları detaylandırmakta serbesttirler.

130 Örnek Sosyal tesiste bulunan kreş çocuklarının müze gezileri için tur şirketine 300 TL peşin ödeme yapılmıştır.

131 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Açıklama 630.02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 300 100 KASA

132 69 Dönem Net Kârı veya Zararı
690 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı : Bu hesap, bir faaliyet dönemine ait gelirler, giderler ile indirim iade ve iskontolar hesaplarının karşılaştırılarak dönem net kârı veya zararının elde edilmesi için kullanılır.

133 Muhasebe Dönemi, Dönem Başı İşlemleri ve Dönem Sonu İşlemleri

134 Muhasebe Dönemi Hesaplar mali yıl esasına göre tutulur.

135 Dönem Sonu İşlemleri Muhasebe işlemlerini bilanço esasına göre yürüten sosyal tesisler, mali yılın sonunda geçici mizanın çıkarılmasını takiben aşağıdaki işlemleri yaparlar. a) Amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılır. b) Stok sayımı yapılır. c) Gelir hesapları kapatılır.

136 Dönem Sonu İşlemleri d) Gider hesapları kapatılır
e) Dönem net kârı veya zararı hesabı kapatılır. Her hesap döneminin sonunda bu işlemler yapılarak kesin mizan çıkarılır. Kesin mizanda borç ve alacak veren hesaplar yeni hesap döneminin açılış kaydına esas teşkil eder.

137 Dönem Başı İşlemleri Bilanço esasına tabi sosyal tesislerce mali yılın başında, bir önceki dönemin kapanış kaydında alacak kaydedilen tutarlar borç, borç kaydedilen tutarlar alacak kaydedilmek suretiyle açılış kaydı yapılır. Açılış kaydını takiben dönem net kârı/zararı hesabında kayıtlı olan tutar ilgisine göre geçmiş yıllar kârları veya geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılır.

138 Mali Raporlama Mizanlar
Mizanlar Bilanço esasına tabi sosyal tesislerce aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizan düzenlenir. Mizan cetvelinde yer alan borç ve alacak sütunları toplamları ile yevmiye defterindeki borç ve alacak toplamları birbirine eşit olmalıdır. Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan çıkarılır. Dönem sonu işlemleri yapıldıktan sonra kesin mizan düzenlenir.

139 Düzenlenecek Mali Tablolar
Bilanço esasına tabi olan sosyal tesisler aşağıda yer alan mali tabloları hazırlarlar. a) Bilanço b) Gelir Tablosu Bilanço, sosyal tesislerin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablodur Gelir tablosu, sosyal tesislerin elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.

140 İşletme Hesabı Özeti İşletme hesabı esasına göre defter tutan sosyal tesisler her hesap döneminin sonunda işletme hesabı özetini düzenlerler. İşletme hesabı özeti aşağıdaki kısımlardan oluşur: a) Gider tablosuna: 1. Hesap dönemi içerisinde giderin ekonomik sınıflandırmasına göre yapılan giderler, 2. Hesap dönemi sonu itibarıyla kasa ve banka mevcudu ile alacaklar. b) Gelir tablosuna: 1. Hesap dönemi içerisinde gelirin ekonomik sınıflandırmasına göre elde edilen gelirler, 2. Önceki yıldan devredilen tutarlar ile borçlar, kaydedilir.

141 İşletme Hesabı Özeti Sosyal tesisler ayrıca işletme hesabı özetinin dipnotlarında yıl içerisinde edinmiş oldukları demirbaşlara ilişkin bilgilere yer verirler. İlgili idare veya Bakanlıkça talep edilmesi halinde geçici işletme hesabı özeti düzenlenir. Sosyal tesislerden dönemsel faaliyet gösterenler de, mali tablolarını yıllık olarak düzenlerler.

142 Mali Raporların Konsolide Edilmesi
Sosyal tesisler, faaliyet döneminin bitimini takip eden bir ay içerisinde mali tablolarını bağlı oldukları kurum ve kuruluşların merkez birimlerine gönderirler. Merkez birimleri kuruma bağlı tüm sosyal tesislerin mali raporlarını konsolide ederler. Merkez birimlerince mali raporların konsolidasyonu, bilanço ve işletme hesabı esası uygulayan tesisler itibarıyla ayrı ayrı ve Esas ve Usuller ekinde yer alan tablolar kullanılarak yapılır.

143 Mali Raporların Konsolide Edilmesi
Kamu kurum ve kuruluşları merkez birimlerince konsolide edilen mali raporlar, ilgili oldukları mali yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Mali raporların Bakanlığa gönderilme süre ve şekillerine ilişkin düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir. Gönderilen mali raporlar Bakanlıkça konsolide edilir ve yıllık olarak yayımlanır.

144 SOSYAL TESİSLER KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU* Sıra No
Kurumu : Sayfa No: Sosyal Tesis Sayısı : SOSYAL TESİSLER KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU* Sıra No Sosyal Tesisin Adı GİDERLER GELİRLER Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Diğer Giderler TOPLAM Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Diğer Gelirler YTL YKr Genel Toplam

145 Maliye Bakanlığından:
19 Eylül 2009 CUMARTESİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

146 Amaç Bu Tebliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin üretilmesine esas teşkil etmek üzere, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

147 Kapsam (1) 4/2/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Sektörünün Kapsamına ilişkin 2 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile belirlenen Genel Yönetim Sektörü Kapsamına dâhil kamu idarelerinden ekli listede sayılanlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. Dayanak (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali İstatistiklere ilişkin “Kapsam, Temel İlkeler ve Kurumsal Çevre” başlıklı 52 nci maddesi ve “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

148 Mali verilerin derlenme biçimi ve kapsamı
(1) Kurumlar, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini veya internet adresinde yer alan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) yapacaklardır. Bu uygulama, ekli listede kurum karşısında belirtilen Bakanlık Muhasebe Birimleri tarafından verilen şifrelerin kullanılması suretiyle yürütülecektir. (2) Sosyal tesislerin hesap bilgileri, ilgili bakanlık veya kamu idaresine bağlı tüm sosyal tesisler için konsolide edilmiş olarak, bağlı bulundukları bakanlık / kamu idaresinin ilgili birimi tarafından KBS’ye girilecektir.

149 Mali verilerin derlenmesi sürecinde veri giriş dönemleri ve kurumlarca yapılacak işlemler
(1) Kurumlarca, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak oluşturulan kümülatif verilerden, -Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi verilerinin, dönemi takip eden ay sonuna kadar (Nisan, Temmuz ve Ekim); -Yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ilgili kurumların muhasebe yetkilisi veya görevlendireceği personel tarafından, sosyal tesisler konsolide verilerinin bu işle görevlendirilmiş personel tarafından aynı sürelerde KBS’ye girişi yapılacaktır. Veri girişleri Bakanlıkça yayınlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılacaktır.

150 Mali verilerin derlenmesi sürecinde veri giriş dönemleri ve kurumlarca yapılacak işlemler
(2) Kurumlar, KBS’ye giriş yetkisi ve bu yetkinin iptali ile ilgili şifre taleplerini resmi yazıyla ekli listede yer alan muhasebe birimlerine bildireceklerdir. (3) Kurumlar, KBS’ye veri girişi sırasında karşılaştıkları teknik sorunları e-posta yoluyla adresine bildireceklerdir.

151 Mali verilerin derlenmesi sürecinde defterdarlıklarca yapılacak işlemler
Kurumlara ait verilerin mevzuatta öngörülen süre ve içerikte derlenmesi ve yayınlanması kanuni bir zorunluluk olduğundan, İl Kontrol Görevlileri, ilgili birimlerin hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesini takip edecek ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli uyarıyı yapacaklardır.

152 Bakanlıkça yapılacak işlemler
(1) Kurumların KBS’ye veri girişi işlemlerinin genel koordinasyonu Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi) yapılacaktır. İl kontrol görevlileri anılan sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların giderilmesine ilişkin önerilerini Bakanlığa bildireceklerdir. (2) Merkezi Ankara’da bulunan Kurumların hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması işlemleri Bakanlıkça yürütülecektir. (3) Kurumlarca veri girişi sırasında karşılaşılan ve adresine gönderilen teknik sorunlara ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli önlemler alınacaktır.

153 Hesap bilgilerinin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar
(1) Kanunun “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim kapsamına dâhil kamu idarelerinin mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermemeleri halinde, Bakanlıkça ek süre verileceği hususu ile ek süre sonunda da verinin gönderilmemesi durumunda kamu idaresinin mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

154 Hesap bilgilerinin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar
(2) Anılan hükümler çerçevesinde, Kurumlardan hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir ve ilgili kurumlara bildirilir. 1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere 1 inci fıkrada belirtilen idari para cezasının uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi doğrudan veya Defterdarlıkların talebi üzerine Bakanlıkça, kurumların üst yöneticilerinden istenir.

155 Hesap bilgilerinin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar
(3) Üst yöneticiler idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Bu çerçevede üst yöneticiler, bu Tebliğ hükümlerine göre mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine verilmesi Bakanlıkça istenen idari para cezasını vermek, Kanunun ilgili maddesine göre tahsil etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

156 Teşekkürler

157 Teşekkürler…


"Aralık Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Muhasebe Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları